Товарен автомобилен транспорт (ТАТ)


Товарен автомобилен транспорт (ТАТ) - Превозени товари и извършена работа
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на услугите“

Лице за контакт

Йоана Илчевска

Длъжност

старши експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+ 359 2 9857 604

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване20 ноември 2013 г.
Дата на публикуване20 ноември 2013 г.
Дата на последно актуализиране05 август 2014 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Превозените товари измерват общото количество товари, превозени с автомобилен транспорт между два пункта (място на натоварване и място на разтоварване).

Извършената работа измерена в тонкилометри съответства на превоза на един тон товар на разстояние един километър от автомобилния транспорт.

Средното превозно разстояние характеризира средното разстояние в километри, на което са били превозени товарите за определен период от време.

Използвани класификации

· Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008) - 49.41 „Товарен автомобилен транспорт“;

· Единна класификация на товарите (NST_2007);

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България. (NUTS);

· Класификация на опасните товари (ADR).

Обхват

Обхваща превоза на товари с автомобилен транспорт за собствена сметка и срещу заплащане по пътищата в страната и извън нея.

Понятия и дефиниции

Събират се данни за количеството на превозените товари, обемът на извършената работа и пробег в тонове, тон-километри и километри:

· Национални превози;

· Международни превози;

· Кръстосана търговия

· Каботаж.

Статистическа единица

Товарно пътно превозно средство.

Статистическа съвкупност

Извадка от регистъра на моторните превозни средства.

Географски обхват (територия)

За територията на Република България.

Времеви обхват

От I-во тримесечие 2000 година

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Хиляди тона, млн.ткм, километри.

Отчетен период

Тримесечие

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Регламент на Съвета (ЕО) № 1172/98 относно статистическите данни по отношение на превоза на товари с автомобилен транспорт;

· Регламент 2691/1999 относно правилата за прилагане на Регламент на Съвета (ЕО) № 1172/98 относно статистическите данни по отношение на превоза на товари с автомобилен транспорт;

· Регламент 2163/2001 относно техническите условия за предаването на  статистически данни за автомобилни превози на товари;

· Регламент 6/2003 относно разпространението на статистически данни за превоз на товари с автомобилен транспорт;

· Регламент 642/2004 относно изискванията към точността на данните, събрани в съответствие с Регламент на Съвета (ЕО) № 1172/98 относно статистическите данни по отношение на превоза на товари с автомобилен транспорт;

· Регламент 833/2007, която приключва на преходния период, предвиден в Регламент на Съвета (ЕО) № 1172/98 относно статистическите данни по отношение на превоза на товари по шосе (накрая завършва на преходния период за регионално кодиране);

· Регламент (ЕО) № 1304/2007 на Комисията от 7 ноември 2007 година за изменение на Директива 95/64/ЕО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1172/98 на Съвета, регламенти (ЕО) № 91/2003 и (ЕО) № 1365/2006 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на създаването на NST 2007 като единна класификация на превозваните товари с някои видове транспорт;

· Регламент (ЕО) № 399/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1172/98 на Съвета относно статистическите справки при автомобилен превоз на товари по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията;

· Регламент (ЕС) № 520/2010 на Комисията от 16 юни 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 831/2002 относно достъпа до поверителни данни за научни цели по отношение на достъпните проучвания и източниците на статистически данни;

· Регламент (ЕС) № 202/2010 на Комисията от 10 март 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 6/2003 относно разпространението на статистика за автомобилния превоз на товари;

· Регламент (ЕС) № 70/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2012 г. относно статистическите отчети във връзка с автомобилен превоз на товари.

Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Изменение на Регламент /ЕС/ № 831/2002 на Комисията относно достъпа до конфиденциални данни за научни цели (в допълнение на 4 наблюдения: Европейско здравно интервю (EHIS), Статистика на Общността по информационно общество (CSIS) – модул 2: Домакинства и лица, наблюдение на домакинските бюджети (HBS), статистика на автомобилния транспорт (CGR);

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Всички микроданни се третират като конфиденциални. Публикуват се само агрегирани данни.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Данните се публикуват съгласно заложените срокове в НСП и Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ – три месеца след края на отчетния период.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ и са достъпни за всички потребители на статистическа информация.

Честота на разпространение

Тримесечна и годишна

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение за транспорта.

Публикации

· Статистически годишник;

· Статистически справочник;

· Брошура България.

Онлайн база данни

Данни за товарния автомобилен транспорт са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубриката Отраслова статистика - Транспорт и съобщения - Други годишни данни - Транспорт: http://www.nsi.bg/bg/node/1713

Достъп до микроданни

Достъпът до микроданни за изследователски цели се регламентира от изменение на Регламент /ЕС/ № 831/2002 на Комисията относно достъпа до конфиденциални данни за научни цели (в допълнение на 4 наблюдения: Европейско здравно интервю (EHIS), Статистика на Общността по информационно общество (CSIS) – модул 2: Домакинства и лица, наблюдение на домакинските бюджети (HBS), статистика на автомобилния транспорт (CGR).

Други формати на разпространение

Данни за товарния автомобилен транспорт от всички държави, провеждащи изследването, се публикуват на интернет сайта на Евростат.

Методологични документи

· Методология „Статистика на товарния автомобилен транспорт“: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/Transport_Method_TAT.pdf;

· Методологическо ръководство на Евростат по Статистика на товарния автомобилен транспорт;

· Методологии, използвани за изследване на товарния автомобилен транспорт в страните-членки и кандидат членки.

Документация за качеството

Методологии, използвани за изследване на товарния автомобилен транспорт в страните-членки и кандидат членки.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

· Използване на общи методи и дефиниции;

· Проверка и валидиране на данните на национално ниво;

· Ежегодни доклади до Евростат за националните методи, използвани за провеждане на изследването;

· Валидиране на данните от Евростат съгласно проверките, заложени в методологията за провеждане на изследването.

Оценка на качеството

Изследването се провежда в пълно съответствие с европейските изисквания.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители са държавните институции, браншови организации и специализирани в сектора предприятия.

Удовлетвореност на потребителите

Не се прилага.

Пълнота

От изследването са изключени превозните средства с общо тегло под 6 тона, военни превозни средства, превозни средства на МВР и публичната администрация и други превозни средства, непредназначени за превоз на товари, както и такива с тегло и размери надвишаващи разрешените в страната.

Точност и надеждност
Обща точност

Изследването е извадково. Общата извадкова грешка трябва да е в рамките на 5%.

Извадкови грешки

В края на всяка отчетна година се пресмята стандартна грешка на извадката в проценти. Изчислява се грешка за всяка страта на извадката поотделно, за да се получи грешката за цялата извадка. Това се прави по отношение на превозените тонове и произведените тонкилометри.

Неизвадкови грешки

Недообхватът може да бъде считан за често срещано отклонение в изследването за товарния автомобилен транспорт. Имайки предвид, че респондентите за да намалят своето натоварване често изпускат да опишат направените от тях пътувания, недообхватът може да се счита за характерна систематична грешка.

Направени са съответните стъпки за подобряване на качеството и пълнотата на получаваните от респондентите данни.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Срокът за предоставянето им на Евростат е 5 месеца след отчетния период.

Точност на представяне

Данните се предоставят в рамките на установените срокове.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Не се прилага.

Сравнимост във времето

Не се прилага.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Изследването за товарния автомобилен транспорт се различава от тези провеждани за другите видове транспорт като най-важните разлики са че изследването е извадково и че всяка страна, провеждаща изследването, предоставя данни за камионите регистрирани в нея, но извършващи транспортни операции не само на националната и територия, но и извън нея.

Разходи и натовареност

Разходите за провеждане на изследването се определят съгласно НСП за съответната отчетна година.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Съгласно правилата за предоставяне на данни на Евростат страните могат да ревизират данни за минали периоди, с изпращането на нови тримесечни данни. Данните се ревизират на база на открити грешки.

Ревизия на данните - практика

Виж 19.1.

Статистическа обработка
Източници на данни

Информацията се получава от ежеседмично наблюдение на товарните превозни средства с тегло над 6 тона, които са попаднали в извадката за съответния отчетен период.

Честота на събиране на данни

Тримесечно

Събиране на данни

Изследването е извадково.

Валидиране на данни

Чрез специално разработен софтуер.

Обработка на данни

Чрез специално разработен софтуер.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
Нефинансови предприятия - Годишни данни на нефинансовите предприятия
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Годишна бизнес статистика“

Лице за контакт

Анелия Вихърова

Длъжност

държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов" № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

 

 

Телефон

+359 2 9857 129

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване20 ноември 2013 г.
Дата на публикуване20 ноември 2013 г.
Дата на последно актуализиране16 януари 2014 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистическото изследване на нефинансовите предприятия осигурява информация, групирана според броя на заетите в тях лица, по следните икономически показатели: брой предприятия, заети лица, приходи от дейността, разходи за дейността, дълготрайни материални активи.

Годишните данни на нефинансовите предприятия са агрегирани по сектори (1-ви знак по КИД-2008).

Годишни данни по големина на предприятията: Показателите се публикуват на ниво сектор (1-ви знак по КИД-2008) и по групи според броя на заетите лица.

Годишни регионални данни: На регионално ниво се публикуват пет показателя по статистически райони (NUTS).

Използвани класификации

· Класификация на икономическите дейности (КИД-2008) от 01.01.2008 година;

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS).

Обхват

Нефинансовите предприятия, класифицирани в сектори от A до S (без К) по КИД-2008 от референтната 2008 година.

Понятия и дефиниции

Основните икономически показатели, които се публикуват в този раздел са:

 • „Брой предприятия“ - всички предприятия, които са били активни през цялата или част от референтната година и са представили годишен отчет за дейността си в НСИ или НАП;
 • „Заети лица“ - всички лица, работещи в дадено предприятие на пълно или непълно работно време, включително сезонните и надомните работници (преизчислени в еквивалент на пълна заетост), работещите собственици, наетите по договор за управление и контрол, наетите по извънтрудови правоотношения (граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници;
 • „Приходи от дейността” - сума от приходите от оперативна дейност и финансовите приходи;
 • „Разходи за дейността” - сума от разходите за оперативна дейност и финансовите разходи;
 •  „Дълготрайни материални активи” - сума от дълготрайните материални активи, посочени в счетоводния баланс на предприятията, съставящи баланс, и данните от справката за ДМА за предприятията, несъставящи баланс.
Статистическа единица

Основната единица на наблюдението е предприятие. От годишните данни на предприятията се изчисляват основните икономически показатели и данните по групи според броя на заетите лица.

Предприятието е най-малката организационна единица, произвеждаща стоки или услуги, която взема самостоятелно управленски решения. Предприятието извършва една или няколко дейности на едно или повече места. Предприятието може да бъде самостоятелна юридическа единица.

Статистическа съвкупност

Наблюдението е изчерпателно и статистическата съвкупност се формира от всички нефинансови предприятия, класифицирани в сектори от А до S (без К) по КИД-2008 от референтната 2008 година.

Географски обхват (територия)

Данните се отнасят за дейността на нефинансовите предприятията, извършвана на територията на страната.

Времеви обхват

От 2008 година.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица
 • Брой (предприятия, заети лица);
 •  Хиляди левове (всички останали показатели).
Отчетен период

Година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Българска нормативна уредба:

 • Закон за статистиката;
 • Национална статистическа програма;
 • Счетоводно и данъчно законодателство.
Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

Регламент (ЕС) № 223/2009 от 11 март 2009 г. дефинира общи правила за определяне и защита на конфиденциалните данни и начините за изпращането и използването им в Евростат. Законът за статистиката също гарантира опазването на статистическата тайна и използването на индивидуалните данни на предприятията само за статистически цели.

Конфиденциалност - защита на данните

Съгласно Закона за статистиката и Европейското законодателство конфиденциални са индивидуалните (първичните) данни на предприятията. За да се гарантира тяхната защита и невъзможността да бъдат идентифицирани, агрегираните показатели също се определят като конфиденциални, когато:

 • Критерий А – даден показател е формиран от едно или две предприятия.
 • Критерий В – едно предприятие доминира в стойността на показателя с дял равен на или по-голям от 85%.
Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ и са достъпни за всички потребители на статистическа информация.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации
 • Статистически годишник;
 •  Статистически справочник;
 • Районите, областите и общините в Република България.
Онлайн база данни

Данните са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Бизнес статистика – Годишна бизнес статистика – Други годишни данни – Нефинансови предприятия: http://www.nsi.bg/bg/node/8203

Достъп до микроданни

Не са достъпни.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Закон за малките и средни предприятия, национално счетоводно законодателство и разработена статистическа методология: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/Methodology_NF_Ent.pdf

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Включва усъвършенстване на системата за събиране на първичните данни чрез онлайн базираната информационна система ”Бизнес статистика”, осигуряваща строг аритметичен и логически контрол на входните данни. Извършва се и допълнителен логически контрол на изход при установени различия в стойностите на даден показател между две последователни години извън определени граници, а също и сравнение с резултатите от други изследвания в НСИ - Краткосрочна бизнес статистика, Продком, Външна търговия, Работна сила.

Оценка на качеството

Извършва се по стандартните критерии за оценка на качеството - приложимост, точност и надеждност, навременност, сравнимост и съгласуваност.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на данните са:

· Международни организации;

· Заинтересовани държавни институции, с които има сключени междуведомствени споразумения;

· Научни институти, университети, икономически анализатори и студенти;

· Частни неправителствени организации, агенции, сдружения, медии и други;

· Дирекции и отдели в НСИ.

Удовлетвореност на потребителите

Не е правено проучване на удовлетвореността на потребителите, но няма регистрирани случаи на неизпълнени заявки за предоставяне на информация.

Пълнота

Пълно съответствие с българското законодателство.

Точност и надеждност
Обща точност

Информацията за изчисляване на икономическите показатели е базирана на годишните счетоводни отчети на нефинансовите предприятия, като е осигурена пълна обвързаност на входните данни.

Извадкови грешки

Наблюдението на нефинансовите предприятия е изчерпателно и не съществуват извадкови грешки.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Срокът за публикуване на данните на национално ниво е t+11 месеца за окончателните данни, където t е отчетната година.

Точност на представяне

Срокът по т.15.1 стриктно се спазва.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

За територията на страната данните са сравними по географски признак.

Сравнимост във времето

Динамичните редове с данни са напълно съпоставими за периода 2008 - последна отчетна година.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

НСИ полага изключителни усилия за намаляване натовареността на респондентите. Пример за това е подписаното споразумение “Единна входна точка” между НСИ и Националната агенция за приходите за еднократно представяне на годишните отчети и ползване на данните и от двете институции. Разработената от НСИ онлайн базирана информационна система “Бизнес статистика” и осигурената методологическа и техническа помощ на респондентите по време на отчетната кампания са високо оценени от респондентите и спомагат за реалното намаляване на тяхната натовареност.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Националната политика, както и тази на Евростат, допуска ревизирането на вече публикувани данни, ако има сериозни основания за това.

Ревизия на данните - практика

Ревизираните данни заместват вече публикуваните във възможно най-кратки срокове, след като е направена ревизията.

Статистическа обработка
Източници на данни

Основни източници на данни за изчисляване на икономическите показатели са:

· Годишен отчет на нефинансовите предприятия, съставящи баланс;

· Годишен отчет на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс.

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Изчерпателно за всички нефинансови предприятия.

Валидиране на данни

Валидирането на данните се извършва чрез допълнителен логически контрол на входните данни и съпоставяне на изходните данни с резултатите от предходните години и други изследвания в НСИ.

Обработка на данни

Наблюдението е изчерпателно и не се прави допълнителна оценка на данните.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml