Наети лицаНАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА * , 1
(Списъчен брой в края на тримесечието)
Икономически дейности Евростат код Тримесечия на 2020 година
І ІІ ІІІ IV
Промишленост - общо B_TO_E36 553 860 535 856 535 485  
Добивна промишленост B 21 044 20 439 20 569  
в това число :          
Добив на въглища B05 8 294 8 032 7 917  
Добив на метални руди B07 6 582 6 324 6 533  
Добив на неметални материали и суровини B08 4 571 4 521 4 516  
Преработваща промишленост C 486 873 469 888 469 531  
в това число :          
Производство на хранителни продукти C10 72 232 71 514 72 865  
Производство на напитки C11 11 150 10 846 10 931  
Производство на тютюневи изделия C12 1 295 1 196 1 174  
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло C13 11 167 10 664 11 226  
Производство на облекло C14 72 317 68 735 66 355  
Обработка на кожи; производство на изделия от обработени кожи без косъм C15 9 791 8 848 8 577  
Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели C16 12 772 12 867 12 773  
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон C17 8 893 8 364 8 133  
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители C18 8 373 7 700 7 673  
Производство на химични продукти C20 13 530 13 707 13 544  
Производство на изделия от каучук и пластмаси C22 29 381 28 392 28 663  
Производство на изделия от други неметални минерални суровини C23 19 701 19 238 19 306  
Производство на основни метали C24 12 969 12 536 12 467  
Производство на метални изделия, без машини и оборудване C25 52 853 51 233 51 224  
Производство на компютърна техника, електронни и оптични продукти C26 10 145 9 933 10 009  
Производство на електрически съоръжения C27 27 431 26 245 25 668  
Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение C28 31 248 29 898 29 598  
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета C29 22 617 21 275 22 198  
Производство на превозни средства, без автомобили C30 5 336 5 096 5 350  
Производство на мебели C31 18 195 17 368 17 731  
Производство, некласифицирано другаде C32 9 907 9 111 9 111  
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване C33 14 801 14 268 14 184  
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D 29 893 29 658 29 520  
Събиране,пречистване и доставяне на води Е36 16 050 15 871 15 865  
Продукти за междинно потребление MIG_ING 162 576 158 024 157 915  
Енергийни продукти MIG_NRG 56 704 56 023 55 766  
Инвестиционни продукти MIG_CAG 107 068 102 770 103 035  
Потребителски дълготрайни продукти MIG_DCOG 28 436 27 039 27 650  
Потребителски недълготрайни продукти MIG_NDCOG 199 076 192 000 191 119  
Строителство F 123 772 125 336 125 272  
Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт G45 34 471 33 837 34 013  
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети G46 151 495 149 434 149 342  
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети G47 203 265 203 188 202 352  
Търговия на дребно, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали G47_X_G473 189 915 189 784 189 028  
Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G47_FOOD 79 954 82 609 81 153  
Търговия на дребно с нехранителни стоки G47_NFOOD 123 311 120 579 121 199  
Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали G47_NFOOD_X_G473 109 961 107 175 107 875  
Транспорт, складиране и пощи - общо H 140 073 136 979 137 076  
Сухопътен транспорт H49 87 308 84 723 85 184  
Воден транспорт H50 1 180 1 140 1 124  
Въздушен транспорт H51 2 375 2 143 2 069  
Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта H52 30 549 30 114 29 849  
Пощенски и куриерски услуги H53 18 661 18 859 18 850  
Хотелиерство и ресторантьорство I 81 864 88 891 89 664  
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения - общо J 98 821 97 386 99 031  
Издателска дейност J58 4 057 3 840 3 615  
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика J59 2 338 1 826 1 934  
Радио- и телевизионна дейност J60 2 656 2 547 2 563  
Далекосъобщения J61 19 008 18 984 19 233  
Дейности в областта на информационните технологии J62 59 238 58 854 60 003  
Информационни услуги J63 11 524 11 335 11 683  
Други бизнес услуги          
Юридически; счетоводни; консултантски; архитектурни; инжинерни; рекламни и други професионални дейности M69, M702, M71, M73, M74 66 263 64 737 64 582  
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила,охрана,почистване,туристическа,административна офис и стопанска дейност N78, N79, N80, N812 ,N82 93 746 90 305 90 677  

1 В таблиците не се публикуват данните, които според Закона за статистиката са конфиденциални и представляват статистическа тайна.
* Предварителни данни
09.12.2020
 • петък, 12 февруари 2021 - 11:00

  По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2020 г. намаляват с 0.9% спрямо края на септември 2020 г. и достигат 2.23 милиона.

  През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата нараства с 4.7% спрямо третото тримесечие на 2020 г. и достига 1 437 лева.

 • четвъртък, 12 ноември 2020 - 11:00

  По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2020 г. се увеличават с 0.4% спрямо края на юни 2020 г. и достигат 2.25 милиона.

  През третото тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата нараства с 2.7% спрямо вторoто тримесечие на 2020 г. и достига 1 373 лева.

 • сряда, 12 август 2020 - 11:00

  По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2020 г. намаляват с 1.0% спрямо края на март 2020 г. и достигат 2.24 милиона.

  През второто тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата нараства с 1.5% спрямо първото тримесечие на 2020 г. и достига 1 337 лева.

 • четвъртък, 14 май 2020 - 11:00

  По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2020 г. намаляват с 1.1% спрямо края на декември 2019 г. и достигат 2.26 милиона.

  През първото тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата нараства с 0.3% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. и достига 1 317 лева.

 • четвъртък, 13 февруари 2020 - 11:00

  По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2019 г. намаляват с 1.0% спрямо края на септември 2019 г. и достигат 2.29 милиона.

  През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата нараства с 5.1% спрямо третото тримесечие на 2019 г. и достига 1 313 лева.

 • вторник, 12 ноември 2019 - 11:00

  По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2019 г. намаляват с 1.7% спрямо края на юни 2019 г. и достигат 2.31 милиона.

  През третото тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата намалява с 0.9% спрямо второто тримесечие на 2019 г. и достига 1 249 лева.

 • понеделник, 12 август 2019 - 11:00

  По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2019 г. се увеличават с 1.5% спрямо края на март 2019 г. и достигат 2.35 милиона.

  През второто тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата нараства с 4.3% спрямо първото тримесечие на 2019 г. и достига 1 260 лева.

 • вторник, 14 май 2019 - 11:00

  По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2019 г. се увеличават с 1.1% спрямо края на декември 2018 г. и достигат 2.32 милиона.

  През първото тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата нараства с 3.2% спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. и достига 1 208 лева.

 • сряда, 13 февруари 2019 - 11:00

  По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2018 г. намаляват с 1.1% спрямо края на септември 2018 г. и достигат 2.29 милиона.

  През четвъртото тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна работна заплата нараства с 4.8% спрямо третото тримесечие на 2018 г. и достига 1 171 лева.

 • понеделник, 12 ноември 2018 - 11:00

  По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2018 г. намаляват с 1.6% спрямо края на юни 2018 г. и достигат 2.32 милиона.

  През третото тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна работна заплата намалява с 0.7% спрямо второто тримесечие на 2018 г. и достига 1 117 лева.

Страници