Статистически данниПрессъобщения

четвъртък, 12 ноември 2009 - 11:00

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за октомври 2009 г. спрямо септември 2009 г. е 100.1%, т.е. месечната инфлация е 0.1%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за октомври 2009 г. спрямо септември 2009 г. е 100.2%, т.е. месечната инфлация е 0.2%.

сряда, 11 ноември 2009 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), наетите лица по трудово и служебно правоотношение в края на септември 2009 г. намаляват с 2.7% спрямо края на юни 2009 г. и достигат до 2.34 милиона. През трето тримесечие на 2009 г. средната месечна работна заплата намалява с 0.9% до 583 лв. спрямо второ тримесечие на 2009 година.

сряда, 11 ноември 2009 - 11:00

Външнотърговският стокообмен на Република България за периода януари - септември 2009 г. по предварителна оценка възлиза на 40,7 млрд. лева по текущи цени. В сравнение с предходната година намалението е с 33,1%.

вторник, 10 ноември 2009 - 11:00

По предварителни данни през септември 2009 г. индексът на промишленото производство намалява с 19.3% в сравнение със септември 2008 година, в сравнение с предходния месец е отчетено увеличение с 2.7%. Оборотът на предприятията от промишлеността намалява с 28.2% в сравнение със съответния месец на 2008 г., в сравнение с август 2009 г. оборотът нараства с 4.1%.

вторник, 10 ноември 2009 - 11:00

По предварителни данни приходите от продажби през септември 2009 г. намаляват с 18.8% спрямо същия месец на предходната година.

вторник, 10 ноември 2009 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт произведената строителна продукция през септември 2009 г. намалява с 19.7% в сравнение със съответния месец на предходната година.

петък, 6 ноември 2009 - 11:00

През октомври 2009 г. стойността на общия показател „доверие на потребителите” се понижава с 5.9 пункта спрямо юли и се изравнява почти с нивото от преди шест месеца. Понижението се дължи както на намаленото доверие сред населението в селата, така и сред населението в градовете - съответно със 7.3 и 5.2 пункта.

петък, 30 октомври 2009 - 11:00

През 2008 г. за осъществяване на научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са направени разходи в размер на 325.9 млн. лв., което е с 19.3% повече в сравнение с предходната година, като се запазва тенденцията на ежегодно нарастване на техния обем през периода 2001 - 2008 година.

четвъртък, 29 октомври 2009 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през септември 2009 г. е с 1.2% над равнището от предходния месец, спрямо съответния месец на преходната е отчетено намаление със 7.8%. Общият индекс на цени на производител през септември 2009 г. нараства с 1.4% спрямо предходния месец, спрямо септември 2009 намалява с 8.8%.

сряда, 28 октомври 2009 - 11:00

През октомври 2009 г. бизнес анкетите на НСИ продължават да отчитат понижение на равнището на общия показател на бизнес климата, който намалява с 1.3 пункта в сравнение със септември.

Страници