Статистически данниПрессъобщения

петък, 30 октомври 2009 - 11:00

През 2008 г. за осъществяване на научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са направени разходи в размер на 325.9 млн. лв., което е с 19.3% повече в сравнение с предходната година, като се запазва тенденцията на ежегодно нарастване на техния обем през периода 2001 - 2008 година.

четвъртък, 29 октомври 2009 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през септември 2009 г. е с 1.2% над равнището от предходния месец, спрямо съответния месец на преходната е отчетено намаление със 7.8%. Общият индекс на цени на производител през септември 2009 г. нараства с 1.4% спрямо предходния месец, спрямо септември 2009 намалява с 8.8%.

сряда, 28 октомври 2009 - 11:00

През октомври 2009 г. бизнес анкетите на НСИ продължават да отчитат понижение на равнището на общия показател на бизнес климата, който намалява с 1.3 пункта в сравнение със септември.

вторник, 27 октомври 2009 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2009 г. са 451.5 хил. или с 17.6% по-малко в сравнение със септември 2008 година.
Посещенията на чужденци в България през септември 2009 г. са 944.7 хил. и намаляват спрямо същия месец на 2008 г. с 1.9%.

понеделник, 26 октомври 2009 - 11:00

Европейската система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) е специфичен инструмент за получаване на сравними, актуални и точни данни за социалните плащания и тяхното финансиране на ниво Европейски съюз.
От 2006 г. в страната започна въвеждане на интегрираната статистика на социалната защита (ESSPROS) с данни за 2005 г. Внедряването на системата на национално ниво е в съответствие с основния Регламент 458/2007 на Европейската комисия и Съвета, Регламент 1322/2007 на Европейската комисия за формата за предаване на данните, изпращане на резултатите и критериите за оценка на качеството на Основния модул и модула за бенефициентите на пенсии и Регламент 10/2008 на Европейската комисия за дефинициите, подробните класификации и обновяване на правилата за разпространение на данните от основния модул и модула за бенефициентите на пенсии.
По дефиниция статистическата единица в ESSPROS се нарича схема за социална защита. Схемите следва да осигуряват закрила срещу определен риск или потребност и/или да обхващат определени специфични групи бенефициенти. Поддържат се от институционални единици, като самата институционална единица може да оказва съдействие на повече от една схема за социална защита, в случай че администрират и осигуряват много различни типове социални обезщетения.

петък, 23 октомври 2009 - 11:00

Индексът на пазарните цени на жилищата за трето тримесечие на 2009 г. спрямо второ тримесечие на 2009 г. е 95.0%, т. е. средното намаление на пазарните цени на жилища е 5.0%.

вторник, 20 октомври 2009 - 11:00

Превозените товари от железопътния транспорт през септември 2009 г. са с 3.8% повече в сравнение с предходния месец, а спрямо същия месец на 2008 г. е регистриран спад от 34.8%. При пътническите превози, общият брой на превозените пътници се увеличава с 4.1% в сравнение с предходния месец, докато в сравнение със септември 2008 г., се наблюдава намаление с 5.9%.

петък, 16 октомври 2009 - 11:00

Системата на здравни сметки е международно приета статистическа система за описание, класифициране и анализ на разходите за здраве и източниците на финансиране. Приложението на тази статистическа система има за цел да се оценят всички разходи за здравеопазване - както публичните, така и разходите на домакинствата, на нетърговските организации - фондации, сдружения, на частните здравноосигурителни фондове, на предприятията за дейности по трудова медицина.

четвъртък, 15 октомври 2009 - 11:00

Общият доход средно на лице от домакинство през август 2009 г. е 315.06 лв. и спрямо същия месец на 2008 г. нараства с 6.3%.

вторник, 13 октомври 2009 - 11:00

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за септември 2009 г. спрямо август 2009 г. е 100.0%, т.е. месечната инфлация е 0.0%. Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за септември 2009 г. спрямо август 2009 г. е 99.8%, т.е. месечната инфлация е минус 0.2%.
Различният обхват на ИПЦ и ХИПЦ и съответно различната структура на потреблението са причина за различните стойности на двата индекса.

Страници