Премини към основното съдържание

Производство и доставки на нефт и нефтени продукти

Динамичен ред: Energy-1.2.oil_products.xls

ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКИ НА НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ ЗА 2022 ГОДИНА
хиляди тонове
Нефт месеци на 2022 г.
I II III
Производство .. .. ..
Внос 487 410 579
Износ - - -
Изменение на запасите -22 -61 -13
Доставки за рафинериите 509 471 592
хиляди тонове
Нефтени дестилати за преработка в рафинериите месеци на 2022 г.
I II III
Производство - - -
Внос 6 17 6
Износ - - -
Изменение на запасите -5 35 23
Доставки за рафинериите 31 27 32
хиляди тонове
Добавки (алкохоли, етери, естери, оловен тетраметил, др.) месеци на 2022 г.
I II III
Производство 0 3 -
Внос 2 3 3
Износ - 2 -
Изменение на запасите -1 3 -1
Доставки за рафинериите 3 3 4
хиляди тонове
Други въглеводороди месеци на 2022 г.
I II III
Производство - - -
Внос - - -
Износ - - -
Изменение на запасите - - -
Доставки за рафинериите 15 13 15
хиляди тонове
Други нефтени газове и други газообразни въглеводороди, получени от нефтените рафинерии месеци на 2022 г.
I II III
Производство 37 36 43
Внос - - -
Износ - - -
Международна морска бункеровка - - -
Изменение на запасите - - -
Доставки в страната 5 9 11
хиляди тонове
Втечнен нефтен газ (втечнени пропан-бутанови смеси) за производство на енергия или за отопление месеци на 2022 г.
I II III
Производство 4 3 7
Внос 32 28 25
Износ 3 2 4
Международна морска бункеровка - - -
Изменение на запасите 1 0 -5
Доставки в страната 32 29 32
хиляди тонове
Нискооктанов бензин (лек нефтен дестилат - нафта) за химическа преработка месеци на 2022 г.
I II III
Производство 43 31 46
Внос - - -
Износ 30 60 30
Международна морска бункеровка - - -
Изменение на запасите 13 -29 17
Доставки в страната - - -
хиляди тонове
Автомобилен бензин2 месеци на 2022 г.
I II III
Производство 146 128 162
Внос 21 17 24
Износ 110 130 101
Международна морска бункеровка - - -
Изменение на запасите 17 -21 32
Доставки в страната 41 35 53
хиляди тонове
Гориво за реактивни двигатели от керосинов тип (авиационен керосин) месеци на 2022 г.
I II III
Производство 18 13 10
Внос 1 2 1
Износ 1 2 -
Международна морска бункеровка - - -
Изменение на запасите 4 1 1
Доставки в страната 14 12 13
хиляди тонове
Транспортно дизелово гориво2 месеци на 2022 г.
I II III
Производство 258 228 293
Внос 1 47 26 28
Износ 1 92 127 70
Международна морска бункеровка 4 3 4
Изменение на запасите 28 -55 -9
Доставки в страната 180 178 261
хиляди тонове
Газьол за отопление и други газьоли месеци на 2022 г.
I II III
Производство 2 2 3
Внос 1 18 12 24
Износ 1 0 0 0
Международна морска бункеровка 0 0 0
Изменение на запасите -2 0 2
Доставки в страната 1 0 0
хиляди тонове
Мазут (котелно гориво) с тегловно съдържание на сяра, непревишаващо 1% месеци на 2022 г.
I II III
Производство 11 9 11
Внос 7 3 2
Износ 7 3 3
Международна морска бункеровка 2 3 4
Изменение на запасите -1 4 1
Доставки в страната 11 3 7
хиляди тонове
Мазут (котелно гориво) с тегловно съдържание на сяра, превишаващо 1% месеци на 2022 г.
I II III
Производство 41 34 58
Внос 1 33 30
Износ 8 47 43
Международна морска бункеровка 0 - -
Изменение на запасите 31 -19 7
Доставки в страната 2 6 8
хиляди тонове
Нефтен кокс месеци на 2022 г.
I II III
Производство 6 6 7
Внос 48 48 4
Износ - - -
Международна морска бункеровка - - -
Изменение на запасите 13 26 -34
Доставки в страната 35 21 38
хиляди тонове
Други нефтени продукти месеци на 2022 г.
I II III
Производство 0 0 0
Внос 8 8 12
Износ 1 1 2
Международна морска бункеровка 0 0 0
Изменение на запасите 2 0 1
Доставки в страната 5 8 11

1Данните за количествата внесени/изнесени Газьоли с кодове по КН: 27101943 + 27101946 +2 7101947 + 27101948 + 27102011 + 27102016 + 27102019 са съпоставими със сумата на месечните данни за вноса/ износа + международната морска бункеровка на двата енергийни продукта: "Транспортно дизелово гориво" и "Газьол за отопление и други газьоли".
2 Включва биогориво.
".." конфиденциални данни
"-" няма случай
"0" величина, по-малка от половината на употребената единица мярка
30.05.2022