Премини към основното съдържание

Производство и доставки на нефт и нефтени продукти

Динамичен ред: Energy-1.2.oil_products.xls

ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКИ НА НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ
хиляди тонове
Суров нефт 2023
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Производство .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Внос 637 397 397 360 428 473 583 629 677 571 475 612
Износ - - - - - - - - - - - -
Изменение на запасите -11 -9 17 12 -20 -12 -13 -20 100 -57 -39 44
Доставки за рафинериите 648 406 380 348 447 485 596 649 577 628 514 568
хиляди тонове
Нефтени дестилати за преработка в рафинериите 2023
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Производство - - - - - - - - - - - -
Внос 6 - 12 6 6 11 - - 17 8 6 6
Износ - - - - - - - - - - - -
Изменение на запасите -1 -3 4 -1 0 5 -7 -1 9 -2 -4 -1
Доставки за рафинериите 15 26 20 35 35 39 46 35 26 23 27 26
хиляди тонове
Добавки/кислородосъдържащи съединения 2023
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Производство - - - - - - - - - - - -
Внос 2 3 2 2 3 3 3 1 3 2 2 2
Износ - - - - - - - - - - - -
Изменение на запасите -1 1 -1 1 0 0 2 -1 -1 -1 -1 -1
Доставки за рафинериите 2 3 2 1 3 3 2 2 3 2 3 3
хиляди тонове
Други въглеводороди 2023
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Производство - - - - - - - - - - - -
Внос - - - - - - - - - - - -
Износ - - - - - - - - - - - -
Изменение на запасите - - - - - - - - - - - -
Доставки за рафинериите 16 12 12 11 14 14 10 11 10 11 11 13
хиляди тонове
Други (невтечнени) нефтени газове и други газообразни въглеводороди от нефтените рафинерии 2023
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Производство 41 31 29 22 32 31 31 32 31 33 33 36
Внос - - - - - - - - - - - -
Износ - - - - - - - - - - - -
Международна морска бункеровка - - - - - - - - - - - -
Изменение на запасите - - - - - - - - - - - -
Доставки в страната 7 6 7 5 6 5 5 5 7 6 8 7
хиляди тонове
Втечнен нефтен газ (втечнени пропан-бутанови смеси) 2023
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Производство 7 5 5 3 6 8 6 8 8 7 4 3
Внос 34 40 41 42 39 29 45 45 36 37 29 41
Износ 1 1 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1
Международна морска бункеровка - - - - - - - - - - - -
Изменение на запасите 4 0 2 -2 0 1 -3 5 -3 -1 -4 0
Доставки в страната 37 44 43 45 43 34 52 46 44 43 35 44
хиляди тонове
Нискооктанов бензин (нафта) за химическа преработка 2023
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Производство 50 30 27 28 23 25 27 47 42 42 33 38
Внос - - - - - - - - - - - -
Износ 57 29 29 30 30 30 30 29 60 30 30 58
Международна морска бункеровка - - - - - - - - - - - -
Изменение на запасите -7 0 -2 -2 -7 -5 -3 18 -18 11 2 -20
Доставки в страната - - - - - - - - - - - -
хиляди тонове
Автомобилен бензин2 2023
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Производство 165 116 110 45 149 134 169 171 150 169 151 137
Внос 17 17 16 16 6 2 16 25 18 17 19 10
Износ 195 121 67 63 94 97 106 103 135 135 121 150
Международна морска бункеровка - - - - - - - - - - - -
Изменение на запасите -23 -27 26 -31 17 -5 12 16 -16 6 0 -39
Доставки в страната 10 39 34 30 46 45 69 79 52 46 49 38
хиляди тонове
Гориво за реактивни двигатели от керосинов тип (авиационен керосин) 2023
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Производство 19 15 22 26 20 20 27 33 32 14 15 15
Внос 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 1
Износ 3 - - - - - - 3 4 3 1 -
Международна морска бункеровка - - - - - - - - - - - -
Изменение на запасите 2 3 7 10 3 -4 -3 0 5 -7 1 -1
Доставки в страната 15 13 16 16 19 26 31 31 25 20 15 16
хиляди тонове
Транспортно дизелово гориво2 2023
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Производство 318 227 191 176 249 268 295 289 260 280 260 276
Внос 1 71 27 23 35 50 42 16 58 34 35 32 44
Износ 1 104 42 51 42 65 81 70 73 75 61 53 61
Международна морска бункеровка 4 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3
Изменение на запасите 58 10 -4 0 24 1 -27 9 0 20 -1 65
Доставки в страната 222 199 164 167 208 227 265 258 218 229 238 191
хиляди тонове
Газьол за отопление и други газьоли 2023
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Производство 1 2 3 2 3 2 5 7 2 4 2 2
Внос 1 6 18 12 29 34 33 36 38 12 13 18 20
Износ 1 0 - - - - - 1 1 2 6 - -
Международна морска бункеровка 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Изменение на запасите -6 -3 0 0 5 1 -4 10 -9 0 -1 2
Доставки в страната 0 0 1 1 2 1 4 1 1 0 1 0
хиляди тонове
Мазут (котелно гориво) с тегловно съдържание на сяра, непревишаващо 1% 2023
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Производство 2 7 5 8 10 6 1 1 6 4 5 7
Внос 5 2 4 4 2 2 4 5 2 3 3 3
Износ 4 11 4 1 1 5 4 3 7 1 1 2
Международна морска бункеровка 1 1 2 2 2 1 1 2 1 3 2 5
Изменение на запасите 3 -4 1 5 10 0 -54 -1 1 2 -1 0
Доставки в страната 1 1 - 2 1 0 12 3 1 1 2 1
хиляди тонове
Мазут (котелно гориво) с тегловно съдържание на сяра, превишаващо 1% 2023
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Производство 34 29 23 11 15 13 70 75 60 59 33 38
Внос - - - - - - - - - - - -
Износ 56 50 19 13 17 5 83 92 50 45 47 5
Международна морска бункеровка - - - - - - - - - - - -
Изменение на запасите -18 -29 3 -7 -2 9 27 -19 7 13 -12 33
Доставки в страната - 8 0 5 0 1 3 0 3 1 3 1
хиляди тонове
Нефтен кокс 2023
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Производство 8 6 5 2 6 6 7 7 6 7 7 7
Внос 48 6 78 49 1 2 0 3 26 3 9 39
Износ - - - - - - 0 - 0 0 0 0
Международна морска бункеровка - - - - - - - - - - - -
Изменение на запасите 26 -20 43 27 -14 -15 -11 -10 5 -20 -3 23
Доставки в страната 22 27 35 22 15 17 12 13 21 23 12 16
хиляди тонове
Други нефтени продукти 2023
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Производство 0 0 0 9 23 30 28 22 21 28 24 9
Внос 9 9 17 13 14 12 13 13 12 21 16 12
Износ 2 2 2 3 7 13 14 7 10 16 16 5
Международна морска бункеровка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Изменение на запасите 1 0 1 3 1 -1 4 0 -1 2 -2 -1
Доставки в страната 7 8 15 17 29 31 25 29 26 32 26 18

1Данните за количествата внесени/изнесени Газьоли с кодове по КН: 27101943 + 27101946 +2 7101947 + 27101948 + 27102011 + 27102016 + 27102019 са съпоставими със сумата на месечните данни за вноса/ износа + международната морска бункеровка на двата енергийни продукта: "Транспортно дизелово гориво" и "Газьол за отопление и други газьоли".
2 Включва биогориво.
".." конфиденциални данни
"-" няма случай
"0" величина, по-малка от половината на употребената единица мярка
29.02.2024