Производство и доставки на нефт и нефтени продукти


Динамичен ред: Energy-1.2.oil_products.xls

ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКИ НА НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ ЗА 2020 ГОДИНА
хиляди тонове
Нефт месеци на 2020 г.
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Производство .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Внос 505 559 443 501 314 296 408 392 367 320 434 312
Износ - - - - - - - - - - - -
Изменение на запасите -63 20 -70 59 63 -37 -5 25 5 55 75 -48
Доставки за рафинериите 568 539 513 441 251 333 414 368 361 374 359 360
хиляди тонове
Нефтени дестилати за преработка в рафинериите месеци на 2020 г.
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Производство - - - - - - - - - - - -
Внос 6 6 12 6 6 1 16 6 9 5 9 12
Износ - - - - - - - - - - - -
Изменение на запасите -2 -3 5 -3 - -6 9 -4 2 -4 2 2
Доставки за рафинериите 11 16 16 11 22 24 23 32 25 21 37 26
хиляди тонове
Добавки (алкохоли, етери, естери, оловен тетраметил, др.) месеци на 2020 г.
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Производство - - - - - - - - - - - -
Внос 2 2 1 3 3 3 1 - 1 1 1 1
Износ - - - - - - - - - - - -
Изменение на запасите -1 - -1 1 2 2 - -1 -1 - - -
Доставки за рафинериите 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
хиляди тонове
Други въглеводороди месеци на 2020 г.
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Производство - - - - - - - - - - - -
Внос - - - - - - - - - - - -
Износ - - - - - - - - - - - -
Изменение на запасите - - - - - - - - - - - -
Доставки за рафинериите 17 17 17 15 10 11 13 12 13 14 13 14
хиляди тонове
Други нефтени газове и други газообразни въглеводороди, получени от нефтените рафинерии месеци на 2020 г.
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Производство 33 35 35 29 19 19 26 25 25 26 25 27
Внос - - - - - - - - - - - -
Износ - - - - - - - - - - - -
Международна морска бункеровка - - - - - - - - - - - -
Изменение на запасите - - - - - - - - - - - -
Доставки в страната 5 6 7 6 4 3 7 7 6 6 6 5
хиляди тонове
Втечнен нефтен газ (втечнени пропан-бутанови смеси) за производство на енергия или за отопление месеци на 2020 г.
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Производство 10 10 8 5 5 5 6 6 5 7 5 5
Внос 40 27 31 18 30 44 34 35 39 29 33 35
Износ 5 4 4 1 1 4 2 1 3 1 3 3
Международна морска бункеровка - - - - - - - - - - - -
Изменение на запасите - -2 5 3 -2 4 1 -1 -5 2 -1 5
Доставки в страната 43 34 30 18 36 42 38 40 47 32 37 32
хиляди тонове
Нискооктанов бензин (лек нефтен дестилат - нафта) за химическа преработка месеци на 2020 г.
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Производство 34 39 39 31 19 27 34 29 29 30 30 30
Внос - - - - - - - - - - - -
Износ 59 33 26 28 29 31 31 27 28 31 31 31
Международна морска бункеровка - - - - - - - - - - - -
Изменение на запасите -25 6 12 3 -9 -4 4 2 1 1 -2 1
Доставки в страната - - - - - - - - - - - -
хиляди тонове
Автомобилен бензин2 месеци на 2020 г.
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Производство 149 138 128 106 63 75 107 91 91 93 94 90
Внос 17 22 15 23 30 25 20 31 27 19 24 20
Износ 156 93 100 118 59 34 99 107 74 72 70 66
Международна морска бункеровка - - - - - - - - - - - -
Изменение на запасите -31 39 15 -12 -9 25 -11 -35 -3 2 10 13
Доставки в страната 40 28 28 23 43 41 39 50 47 41 38 31
хиляди тонове
Гориво за реактивни двигатели от керосинов тип (авиационен керосин) месеци на 2020 г.
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Производство 14 16 16 4 5 11 12 18 14 9 14 4
Внос 3 1 - 5 3 2 - - - - - -
Износ - - - 1 1 1 1 - - 1 1 1
Международна морска бункеровка - - - - - - - - - - - -
Изменение на запасите 1 3 3 - -4 1 -6 1 1 -3 5 -7
Доставки в страната 15 14 13 8 11 12 17 17 13 12 9 10
хиляди тонове
Транспортно дизелово гориво2 месеци на 2020 г.
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Производство 259 256 250 224 132 173 227 201 187 196 197 195
Внос 1 63 58 83 76 58 56 63 56 61 74 52 46
Износ 1 164 112 123 196 50 81 40 77 28 41 60 48
Международна морска бункеровка 8 4 4 4 5 4 5 4 6 4 5 4
Изменение на запасите -29 46 58 -15 -26 -52 40 -57 24 5 3 5
Доставки в страната 179 150 148 115 163 194 206 232 191 221 182 182
хиляди тонове
Газьол за отопление и други газьоли месеци на 2020 г.
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Производство 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1
Внос 1 - 6 6 5 12 18 12 27 12 18 23 15
Износ 1 - - - 1 1 1 1 - 1 - - -
Международна морска бункеровка - - 1 1 - - - - - - - -
Изменение на запасите -1 2 - 5 -6 2 -5 6 -6 6 -6 3
Доставки в страната 2 2 - - - - - 1 - - - -
хиляди тонове
Мазут (котелно гориво) с тегловно съдържание на сяра, непревишаващо 1% месеци на 2020 г.
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Производство 3 6 1 4 5 1 2 4 5 5 5 3
Внос - 1 2 3 1 3 6 3 3 8 9 16
Износ - 2 2 3 2 4 7 5 5 6 8 13
Международна морска бункеровка - 1 - - - 1 2 2 1 3 3 1
Изменение на запасите 1 - -1 - -1 -2 -2 -1 - 3 1 6
Доставки в страната 2 5 - 4 2 1 3 1 3 1 4 -
хиляди тонове
Мазут (котелно гориво) с тегловно съдържание на сяра, превишаващо 1% месеци на 2020 г.
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Производство 42 49 36 18 8 14 7 7 6 9 6 14
Внос - - 1 1 1 1 1 - 1 - - -
Износ 44 14 46 - 43 3 6 5 10 35 7 6
Международна морска бункеровка - - - - - - - - - - - -
Изменение на запасите -1 35 -10 18 -33 11 1 2 -4 -28 -3 6
Доставки в страната - - 1 - 1 1 1 1 1 2 1 2
хиляди тонове
Нефтен кокс месеци на 2020 г.
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Производство 7 7 7 5 3 4 5 4 4 4 3 4
Внос 35 40 48 - 49 - 1 47 - 1 43 -
Износ - - - - - - - - - - - -
Международна морска бункеровка - - - - - - - - - - - -
Изменение на запасите 5 9 15 -30 29 -21 -26 17 -33 -26 20 -9
Доставки в страната 30 31 33 30 20 21 28 30 33 27 22 9
хиляди тонове
Други нефтени продукти месеци на 2020 г.
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Производство - 1 1 15 14 13 15 13 13 15 14 5
Внос 10 11 18 15 15 20 19 21 21 24 19 17
Износ 1 3 4 12 9 7 8 7 7 5 4 1
Международна морска бункеровка - - - - - - - - - - - -
Изменение на запасите -2 1 2 1 -2 1 -2 -1 -1 - - 1
Доставки в страната 12 9 13 19 22 26 28 30 28 35 30 22

1Данните за количествата внесени/изнесени Газьоли с кодове по КН: 27101943+27101946+27101947+27101948+27102011+27102015+ 27102017+27102019 са съпоставими със сумата на месечните данни за вноса/износа на двата енергийни продукта: "Транспортно дизелово гориво" и "Газьол за отопление и други газьоли".
2 Включва биогориво.
"-" няма случай
".." конфиденциални данни
01.03.2021
 • понеделник, 1 март 2021 - 11:00

  През декември 2020 г. спрямо ноември 2020 г. нараства производството на твърди горива - с 12.9%, и електроенергия - с 6.9%. Същевременно намалява производството на безоловен бензин - с 4.3%, дизелово гориво - с 1.0%, и природен газ - с 20.0%. Производството на пропан-бутанови смеси остава без изменение.

  През декември 2020 г. спрямо ноември 2020 г. нарастват доставките на твърди горива - с 12.4%, природен газ - с 18.9%, и електроенергия - с 10.0%. Същевременно намаляват доставките на пропан-бутанови смеси - с 13.5%, и безоловен бензин - с 18.4%. Доставките на дизелово гориво остават без изменение.

 • петък, 29 януари 2021 - 11:00

  През ноември 2020 г. спрямо октомври 2020 г. нараства производството на безоловен бензин - с 1.1%, дизелово гориво - с 0.5%, и електроенергия - с 21.2%. Същевременно намалява производството на твърди горива - с 6.7%, и пропан-бутанови смеси - с 28.6%. Производството на природен газ остава без изменение.

  През ноември 2020 г. спрямо октомври 2020 г. нарастват доставките на пропан-бутанови смеси - с 15.6%, природен газ - с 30.8%, и електроенергия - с 16.6%. Същевременно намаляват доставките на твърди горива - с 5.4%,  безоловен бензин - с 9.8%, и дизелово гориво - с 14.8%.

 • сряда, 30 декември 2020 - 11:00

  През октомври 2020 г. спрямо септември 2020 г. нараства производството на твърди горива - с 31.0%, пропан-бутанови смеси - с 40.0%, безоловен бензин - с 2.2%, и дизелово гориво - с 4.8%. Намалява производството на електроенергия - с 2.7%. Производството на природен газ остава без изменение.

  През октомври 2020 г. спрямо септември 2020 г. нарастват доставките на твърди горива - с 31.7%, дизелово гориво - с 13.1%, природен газ - с 44.4%, и електроенергия - с 6.9%. Намаляват доставките на пропан-бутановите смеси - с 31.9%, и безоловен бензин - с 12.8%.

 • понеделник, 30 ноември 2020 - 11:00

  През септември 2020 г. спрямо август 2020 г. намалява производството на твърди горива - с 11.2%, пропан-бутанови смеси - с 16.7%, дизелово гориво - със 7.0%, и електроенергия - с 6.9%. Производството на безоловен бензин и природен газ остава без изменение.

  През септември 2020 г. спрямо август 2020 г. нарастват доставките на пропан-бутанови смеси - със 17.5%, и природен газ - с 9.6%. Намаляват доставките на твърди горива - с 11.7%, безоловен бензин - с 6.0%, дизелово гориво - със 17.7%, и електроенергия - с 3.4%. 

 • петък, 30 октомври 2020 - 11:00

  През август 2020 г. спрямо юли 2020 г. нараства производството на твърди горива - с 21.2%, и природен газ - с 25.0%. Намалява производството на безоловен бензин - с 15.0%, дизелово гориво - с 11.5%, и електроенергия - с 1.1%. Производството на пропан-бутанови смеси остава без изменение.

  През август 2020 г. спрямо юли 2020 г. нарастват доставките на твърди горива - с 19.9%, пропан-бутанови смеси - с 5.3%, безоловен бензин - с 28.2%, и дизелово гориво - с 12.6%. Намаляват доставките на природен газ - с 8.8%, и електроенергия - с 1.4%.

 • сряда, 30 септември 2020 - 11:00

  През юли 2020 г. спрямо юни 2020 г. нараства производството на твърди горива - с 13.7%, пропан-бутанови смеси - с 20.0%, безоловен бензин - с 42.7%, дизелово гориво - с 31.2%, и електроенергия - с 6.3%. Производството на природен газ остава без изменение.

  През юли 2020 г. спрямо юни 2020 г. нарастват доставките на твърди горива - с 12.6%, дизелово гориво - с 6.2%, и електроенергия - с 10.6%. Намаляват доставките на пропан-бутанови смеси - с 9.5%, безоловен бензин - с 4.9%, и природен газ - с 2.3%.

 • петък, 28 август 2020 - 11:00

  През юни 2020 г. спрямо май 2020 г. нараства производството на твърди горива - с 6.7%,  безоловен бензин - с 19.0%, дизелово гориво - с 31.1%, и електроенергия - с 15.1%. Производството на пропан-бутанови смеси и природен газ остава без изменение.

  През юни 2020 г. спрямо май 2020 г. нарастват доставките на твърди горива - със 7.8%, пропан-бутанови смеси - с 16.7%, и дизелово гориво - с 19.0%. Намаляват доставките на безоловен бензин - с 4.7%, природен газ - с 5.4%, и електроенергия - с 0.3%.

 • четвъртък, 30 юли 2020 - 11:00

  През май 2020 г. спрямо април 2020 г. намалява производството на твърди горива - с 31.6%,  безоловен бензин - с 40.6%, дизелово гориво - с 41.1%, и електроенергия - с 10.8%. Производството на пропан-бутанови смеси и природен газ остава без изменение.

  През май 2020 г. спрямо април 2020 г. нарастват доставките на пропан-бутанови смеси - със 100.0%, безоловен бензин - с 87.0%, и дизелово гориво - с 41.7%. Намаляват доставките на твърди горива - с 30.6%, природен газ - с 20.3%, и електроенергия - с 9.1%. 

 • понеделник, 29 юни 2020 - 11:00

  През април 2020 г. спрямо март 2020 г. намалява производството на твърди горива - с 11.5%, пропан-бутанови смеси - с 37.5%, безоловен бензин - със 17.2%, дизелово гориво - с 10.4%, природен газ - с 20.0%, и електроенергия - с 21.5%.

  През април 2020 г. спрямо март 2020 г. намаляват доставките на твърди горива - с 11.4%, пропан-бутанови смеси - с 40.0%, безоловен бензин - със 17.9%, дизелово гориво - с 30.7%, природен газ - с 23.2%, и електроенергия - с 16.1%.

 • петък, 29 май 2020 - 11:00

  През март 2020 г. спрямо февруари 2020 г. нараства производството на електроенергия - с 3.3%. Същевременно намалява производството на твърди горива - с 16.7%, пропан-бутанови смеси - с 20.0%, безоловен бензин - със 7.2%, и дизелово гориво - с 2.3%. Производството на природен газ остава без изменение.

  През март 2020 г. спрямо февруари 2020 г. нарастват доставките на дизелово гориво - с 10.7%. Същевременно намаляват доставките на твърди горива - с 16.2%, пропан-бутанови смеси - с 11.8%, природен газ - с 4.4%, и електроенергия - с 3.8%. Доставките на безоловен бензин остават без изменение.

Страници

 • България 2020
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2020. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2019
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 87-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2013 - 2018 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Енергийни баланси 2018
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация „Енергийни баланси 2018“. Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа данни от регулярни изследвания на Националния статистически институт, свързани с енергийната статистика, за периода 2012 - 2018 година.
   
  Представена е подробна информация за:
 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически годишник 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2017 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Енергийни баланси 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация „Енергийни баланси 2017“. Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа данни от регулярни изследвания на Националния статистически институт, свързани с енергийната статистика, за периода 2011 - 2017 година.
   
  Представена е подробна информация за:
 • Статистически годишник 2017 в инфографики
  Националният статистически институт предлага един по-различен поглед към статистическата информация, включена в 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България.

  Публикацията е насочена към по-широк кръг потребители, като статистическите данни са поднесени по разбираем и достъпен начин.

  Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в страната са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация.

 • Статистически годишник 2017
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2016 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • България 2018
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2018. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Енергийни баланси 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация „Енергийни баланси 2016“. Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа данни от регулярни изследвания на Националния статистически институт, свързани с енергийната статистика, за периода 2010 - 2016 година.
   
  Представена е подробна информация за:

Страници