Премини към основното съдържание

Производство и доставки на нефт и нефтени продукти

Динамичен ред: Energy-1.2.oil_products.xls

ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКИ НА НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ ЗА 2022 ГОДИНА
хиляди тонове
Нефт месеци на 2022 г.
I II III IV V VI VII VIII IX
Производство .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Внос 487 410 579 537 702 659 553 697 638
Износ - - - - - - - - -
Изменение на запасите -22 -61 -13 16 83 30 -99 52 45
Доставки за рафинериите 509 471 592 521 620 629 652 646 593
хиляди тонове
Нефтени дестилати за преработка в рафинериите месеци на 2022 г.
I II III IV V VI VII VIII IX
Производство - - - - - - - - -
Внос 6 17 6 - 6 12 - 6 12
Износ - - - - - - - - -
Изменение на запасите -5 35 23 -11 -29 -1 -8 -12 5
Доставки за рафинериите 31 27 32 14 53 29 31 44 32
хиляди тонове
Добавки (алкохоли, етери, естери, оловен тетраметил, др.) месеци на 2022 г.
I II III IV V VI VII VIII IX
Производство 0 3 - - - - - - -
Внос 2 3 3 2 3 6 0 0 1
Износ - 2 - - - - - - -
Изменение на запасите -1 3 -1 -1 1 3 -3 -2 0
Доставки за рафинериите 3 3 4 2 2 3 2 3 1
хиляди тонове
Други въглеводороди месеци на 2022 г.
I II III IV V VI VII VIII IX
Производство - - - - - - - - -
Внос - - - - - - - - -
Износ - - - - - - - - -
Изменение на запасите - - - - - - -   -
Доставки за рафинериите 15 13 15 12 13 13 13 15 14
хиляди тонове
Други нефтени газове и други газообразни въглеводороди, получени от нефтените рафинерии месеци на 2022 г.
I II III IV V VI VII VIII IX
Производство 37 36 43 37 38 38 39 39 31
Внос - - - - - - - - -
Износ - - - - - - - - -
Международна морска бункеровка - - - - - - - - -
Изменение на запасите - - - - - - - - -
Доставки в страната 5 9 11 10 8 8 9 9 6
хиляди тонове
Втечнен нефтен газ (втечнени пропан-бутанови смеси) за производство на енергия или за отопление месеци на 2022 г.
I II III IV V VI VII VIII IX
Производство 4 3 7 7 9 9 10 11 8
Внос 32 28 25 28 34 26 30 36 42
Износ 3 2 4 2 3 5 3 4 3
Международна морска бункеровка - - - - - - - - -
Изменение на запасите 1 0 -5 -1 6 -5 -3 -1 5
Доставки в страната 32 29 32 34 34 33 39 45 42
хиляди тонове
Нискооктанов бензин (лек нефтен дестилат - нафта) за химическа преработка месеци на 2022 г.
I II III IV V VI VII VIII IX
Производство 43 31 46 39 50 51 54 49 47
Внос - - - - - - - - -
Износ 30 60 30 60 30 47 43 57 60
Международна морска бункеровка - - - - - - - - -
Изменение на запасите 13 -29 17 -21 20 4 12 -8 -13
Доставки в страната - - - - - - - - -
хиляди тонове
Автомобилен бензин2 месеци на 2022 г.
I II III IV V VI VII VIII IX
Производство 146 128 162 138 160 157 162 161 100
Внос 21 17 24 11 18 16 22 15 20
Износ 110 130 101 125 127 129 165 136 76
Международна морска бункеровка - - - - - - - - -
Изменение на запасите 17 -21 32 -7 8 -13 -17 -6 -9
Доставки в страната 41 35 53 31 44 58 36 46 52
хиляди тонове
Гориво за реактивни двигатели от керосинов тип (авиационен керосин) месеци на 2022 г.
I II III IV V VI VII VIII IX
Производство 18 13 10 14 24 27 27 28 31
Внос 1 2 1 0 - - - 1 0
Износ 1 2 - 2 3 3 2 2 2
Международна морска бункеровка - - - - - - - - -
Изменение на запасите 4 1 1 -3 5 2 -5 -3 5
Доставки в страната 14 12 13 15 16 22 29 29 24
хиляди тонове
Транспортно дизелово гориво2 месеци на 2022 г.
I II III IV V VI VII VIII IX
Производство 258 228 293 237 297 304 325 325 278
Внос 1 47 26 28 21 47 58 51 54 21
Износ 1 92 127 70 34 112 151 139 104 144
Международна морска бункеровка 4 3 4 3 2 3 3 2 2
Изменение на запасите 28 -55 -9 29 30 -4 25 30 -49
Доставки в страната 180 178 261 192 200 211 209 242 200
хиляди тонове
Газьол за отопление и други газьоли месеци на 2022 г.
I II III IV V VI VII VIII IX
Производство 2 2 3 0 2 1 4 2 4
Внос 1 18 12 24 12 12 12 37 18 31
Износ 1 0 0 0 - - 0 0 0 -
Международна морска бункеровка 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Изменение на запасите -2 0 2 8 -6 -4 8 -8 6
Доставки в страната 1 0 0 1 1 1 8 1 4
хиляди тонове
Мазут (котелно гориво) с тегловно съдържание на сяра, непревишаващо 1% месеци на 2022 г.
I II III IV V VI VII VIII IX
Производство 11 9 11 7 3 2 6 4 51
Внос 7 3 2 1 6 5 4 2 6
Износ 7 3 3 2 5 6 6 8 4
Международна морска бункеровка 2 3 4 1 2 1 2 2 1
Изменение на запасите -1 4 1 -3 1 -1 10 3 50
Доставки в страната 11 3 7 10 2 3 0 1 1
хиляди тонове
Мазут (котелно гориво) с тегловно съдържание на сяра, превишаващо 1% месеци на 2022 г.
I II III IV V VI VII VIII IX
Производство 41 34 58 53 64 50 38 43 38
Внос 1 33 30 - - - - - -
Износ 8 47 43 37 94 56 22 9 68
Международна морска бункеровка 0 - - - - - - - -
Изменение на запасите 31 -19 7 16 -32 -9 8 29 -34
Доставки в страната 2 6 8 - 1 1 1 0 8
хиляди тонове
Нефтен кокс месеци на 2022 г.
I II III IV V VI VII VIII IX
Производство 6 6 7 6 8 8 8 8 5
Внос 48 48 4 59 2 49 50 44 3
Износ - - - - - - - - -
Международна морска бункеровка - - - - - - - - -
Изменение на запасите 13 26 -34 27 -28 19 16 17 -12
Доставки в страната 35 21 38 32 30 30 34 27 14
хиляди тонове
Други нефтени продукти месеци на 2022 г.
I II III IV V VI VII VIII IX
Производство 0 0 0 0 14 18 22 23 30
Внос 8 8 12 14 16 13 11 11 12
Износ 1 1 2 2 5 8 9 10 11
Международна морска бункеровка 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Изменение на запасите 2 0 1 -1 -2 -1 3 -1 0
Доставки в страната 5 8 11 14 24 25 22 26 32

1Данните за количествата внесени/изнесени Газьоли с кодове по КН: 27101943 + 27101946 +2 7101947 + 27101948 + 27102011 + 27102016 + 27102019 са съпоставими със сумата на месечните данни за вноса/ износа + международната морска бункеровка на двата енергийни продукта: "Транспортно дизелово гориво" и "Газьол за отопление и други газьоли".
2 Включва биогориво.
".." конфиденциални данни
"-" няма случай
"0" величина, по-малка от половината на употребената единица мярка
29.11.2022