Наблюдение на разходите за труд – национално ниво, през 4 години


Динамичен ред: Labour_4.1.xls

НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО ИЛИ СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ И СРЕДНА ГОДИШНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ 2016 Г . ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И РЕЖИМ НА ЗАЕТОСТ
Икономически дейности* Пълно и непълно работно време* Пълно работно време Непълно работно време*
Наети лица Средна годишна заплата Наети лица Средна годишна заплата Наети лица Средна годишна заплата
Брой Левове Брой Левове Брой Левове
Общо 2 245 479 11 021 2 064 533 11 645 180 946 3 906
Добивна промишленост 23 673 16 610 23 439 16 731 234 4 499
Преработваща промишленост 514 211 9 859 494 422 10 123 19 789 3 279
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 30 560 19 941 30 137 20 113 423 7 706
Доставяне на води; канализационни услуги,управление на отпадъци и възстановяване 36 324 9 680 35 423 9 750 901 6 916
Строителство 127 399 8 975 117 714 9 435 9 685 3 375
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 383 758 9 803 341 415 10 535 42 343 3 905
Транспорт, складиране и съобщения 150 449 10 015 138 345 10 586 12 104 3 492
Хотелиерство и ресторантьорство 121 961 6 209 102 552 6 858 19 409 2 778
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 83 915 27 004 80 523 27 847 3 392 6 998
Финансови и застрахователни дейности 55 548 19 478 52 004 20 347 3 544 6 737
Операции с недвижими имоти 24 250 10 211 21 125 11 120 3 125 4 064
Професионални дейности и научни изследвания 77 622 15 529 69 760 16 749 7 862 4 711
Административни и спомагателни дейности 118 200 8 410 103 733 9 126 14 467 3 275
Държавно управление 111 116 12 700 106 741 13 060 4 375 3 932
Образование 166 266 10 500 157 236 10 873 9 030 4 006
Хуманно здравеопазване и социална работа 144 293 11 080 126 235 11 873 18 058 5 543
Култура, спорт и развлечения 36 392 9 213 32 811 9 860 3 581 3 277
Други дейности 39 542 6 777 30 918 7 789 8 624 3 152

* Наетите на непълно работно време не са преизчислени към пълна заетост
СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО ИЛИ СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПРЕЗ 2016 Г. ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
Проценти
Елементи на разходите за труд Общо Икономически дейности
Добивна промишленост Преработваща промишленост Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване Строител-ство Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Общо 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Разходи за работна заплата 81.62 70.35 82.01 68.64 78.28 83.91 84.24
от тях: Основна заплата за действително отработено време 58.16 39.91 59.41 40.62 54.39 65.64 65.19
Възнаграждение над основната заплата (наднормено и премии) 8.36 9.23 7.97 6.75 5.39 7.08 8.30
Възнаграждение за платен отпуск 6.36 7.27 5.87 7.64 6.97 5.35 5.05
Допълнителни и други възнаграждения по КТ, ЗДС и друг закон или нормативен акт 8.74 13.94 8.76 13.63 11.53 5.84 5.70
Социални и здравни осигуровки за сметка на работодателите 14.54 18.45 14.56 16.27 15.01 14.28 13.85
от тях: Разходи за задължително обществено осигуряване 14.39 17.78 14.46 15.09 14.94 14.24 13.72
Разходи за допълнително доброволно осигуряване 0.15 0.67 0.10 1.18 0.07 0.04 0.13
Обезщетения платими от работодателя 1.62 2.25 1.36 2.39 1.95 1.28 1.15
Социални разходи и надбавки 1.88 6.05 1.78 10.53 4.55 0.45 0.69
Данък върху социалните разходи 0.03 0.06 0.04 0.13 0.04 0.02 0.01
Разходи за обучение на персонала 0.11 0.06 0.05 0.10 0.03 0.01 0.05
Други разходи 0.20 2.78 0.19 1.94 0.14 0.05 0.02
СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО ИЛИ СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПРЕЗ 2016 Г. ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
(Продължение)
Проценти
Елементи на разходите за труд Общо Икономически дейности
Транспорт, складиране и съобщения Хотелиерство и ресторантьор-ство Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения Финансови и застрахователни дейности Операции с недвижими имоти Професионални дейности и научни изследвания
Общо 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Разходи за работна заплата 81.62 76.13 83.14 86.38 83.25 84.60 85.44
от тях: Основна заплата за действително отработено време 58.16 51.85 71.18 62.93 58.28 67.94 64.95
Възнаграждение над основната заплата (наднормено и премии) 8.36 7.89 3.33 12.28 12.04 5.82 9.07
Възнаграждение за платен отпуск 6.36 5.62 4.22 5.80 5.88 5.26 5.68
Допълнителни и други възнаграждения по КТ, ЗДС и друг закон или нормативен акт 8.74 10.78 4.40 5.37 7.05 5.58 5.73
Социални и здравни осигуровки за сметка на работодателите 14.54 15.28 14.65 11.02 12.42 13.34 12.11
от тях: Разходи за задължително обществено осигуряване 14.39 15.01 14.60 10.95 12.02 13.31 11.98
Разходи за допълнително доброволно осигуряване 0.15 0.28 0.04 0.07 0.41 0.03 0.13
Обезщетения платими от работодателя 1.62 1.97 1.59 1.33 1.75 1.15 1.37
Социални разходи и надбавки 1.88 6.00 0.58 0.80 1.93 0.89 0.96
Данък върху социалните разходи 0.03 0.14 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02
Разходи за обучение на персонала 0.11 0.22 0.01 0.26 0.62 0.00 0.10
Други разходи 0.20 0.25 0.04 0.19 0.02 0.00 0.01
СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО ИЛИ СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПРЕЗ 2016 Г. ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
(Продължение и край)
Проценти
Елементи на разходите за труд Общо Икономически дейности
Административни и спомагателни дейности Държавно управление Образование Хуманно здравеопазване и социална работа Култура, спорт и развлечения Други дейности
Общо 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Разходи за работна заплата 81.62 83.60 75.80 78.88 83.44 84.08 83.56
от тях: Основна заплата за действително отработено време 58.16 64.53 54.07 45.05 46.96 60.39 68.56
Възнаграждение над основната заплата (наднормено и премии) 8.36 8.38 6.41 7.29 10.22 10.17 3.65
Възнаграждение за платен отпуск 6.36 4.93 7.70 11.95 7.51 6.14 5.75
Допълнителни и други възнаграждения по КТ, ЗДС и друг закон или нормативен акт 8.74 5.76 7.62 14.59 18.75 7.38 5.60
Социални и здравни осигуровки за сметка на работодателите 14.54 13.98 20.42 16.32 14.33 13.67 14.85
от тях: Разходи за задължително обществено осигуряване 14.39 13.89 20.42 16.30 14.32 13.65 14.76
Разходи за допълнително доброволно осигуряване 0.15 0.09 0.00 0.02 0.02 0.02 0.10
Обезщетения платими от работодателя 1.62 1.39 2.05 3.10 1.52 1.57 0.96
Социални разходи и надбавки 1.88 1.01 1.57 1.43 0.63 0.65 0.58
Данък върху социалните разходи 0.03 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02
Разходи за обучение на персонала 0.11 0.01 0.10 0.13 0.02 0.00 0.02
Други разходи 0.20 0.01 0.04 0.11 0.05 0.02 0.00
14.08.2018


Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)

Структурна статистика на възнагражденията и разходите за труд - Наблюдение на разходите за труд – национално ниво
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на пазара на труда“

Лице за контакт

Тодор Давидков

Длъжност

началник на отдел

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 568

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване14 август 2018 г.
Дата на публикуване14 август 2018 г.
Дата на последно актуализиране14 август 2018 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Наблюдението на разходите за труд има за цел да осигури подробна и съпоставима на Европейско ниво информация за разпределението на разходите на работодателите свързани с наетите лица по трудово или служебно правоотношение.

Предмет на наблюдението са: характеристиките на работодателя (предприятието или местната единица) – брой наети лица по трудово или служебно правоотношение; размер на предприятието; разпределението на наетите лица по пол и режим на заетост (пълно/непълно работно време), отработени дни, неотработени дни (заплатени от средствата за работна заплата), разходи за работна заплата, разходи за социално осигуряване (задължително и допълнително доброволно осигуряване), обезщетения платими от работодателя, социални разходи и надбавки, разходи за обучение на персонала и други разходи.

Използвани класификации

· Национална класификация на икономическите дейности - 2003 (НКИД-2003);

· Класификация на икономическите дейности (КИД-2008).

Обхват

Данните обхващат всички икономически дейности, без „Селско, горско ловно и рибно стопанство“.

Понятия и дефиниции

Наети лица са лицата, които са в трудово правоотношение с работодателя съгласно Кодекса на труда (КТ) или в служебно правоотношение съгласно Закона за държавния служител, по силата на които правоотношения те получават възнаграждение в пари или натура под формата на работна заплата за извършена определен обем и качество работа, независимо от вида на изпълняваната работа, брой работни часове (пълно или непълно работно време) и продължителност на договора за наемане (срочен или безсрочен).

Не се включват:

 • Работещите собственици, чието възнаграждение е под формата на печалба или хонорар;
 • Членовете на управителния съвет на предприятието;
 • Лицата, които получават възнаграждение изцяло под формата на хонорари и комисионни;
 • Самонаетите лица;
 • Неплатените семейни работници;
 • Лицата работещи на доброволни начала;
 • Лицата в отпуск по майчинство;
 • Лицата в неплатен отпуск за повече от шест месеца;
 • Сезонните работници, намиращи се в отпуск когато не им се начислява работна заплата, лицата сключили граждански договор за работа и наетите лица по чл.111 от КТ.

Наети на пълно работно време са тези, за които нормалната продължителност на работното време е същата като договорената в колективен трудов договор или обичайно установената за наблюдаваната единица.

Наети на непълно работно време (полудневно, полуседмично, полумесечно) са тези за които нормалната продължителност на работното време е по-малка от договорената в колективен трудов договор или от обичайно установената за наблюдаваната единица.

Отработените дни представляват броя действително отработени дни от всички наети лица по трудово или служебно правоотношение. За отработен човекоден се счита всяко явяване на работа, независимо от продължителността на отработеното време.

Неотработени дни заплатени от средствата за работна заплата са дните на действително ползван полагаем годишен отпуск, както за съответната година, така и за минали години. Тук се включват още и платените отпуски за обучение съгласно чл.169 и чл.170 от КТ, платения отпуск за квалификация съгласно чл. 65 от ЗДС и всички други видове платен отпуск по КТ.

Отработените часове включват всички действително отработени от наетите лица редовни и извънредни часове, без часовете на текущия престой, стачки и други неотработени часове в редовната смяна.

Общ разход на работодателите за труд – получава се като сума от разходите за работна заплата, разходите за задължително и допълнително доброволно социално осигуряване, обезщетенията по КТ, ЗДС и КСО, социалните разходи и надбавки, данъка върху социалните разходи, разходите за обучение на персонала и другите разходи.

Брутната годишна заплата – това е възнаграждението, което лицето, наето по трудово или служебно правоотношение, получава за положения от него труд преди приспадането на задължителните и доброволните вноски за социално и здравно осигуряване и данъчните начисления за сметка на наетото лице.

Брутната работна заплата на наетите лица включва начислените средства за:

 • основна заплата за отработено време или извършена работа;
 • възнаграждение за основен и допълнителен платен годишен отпуск и други видове платени отпуски съгласно КТ и ЗДС (обучение и приемен изпит в учебно заведение, отпуск за изпълнение на граждански и обществени задължения, отпуск на синдикални дейци, служебни и творчески отпуски, платен отпуск за две и повече деца);
 • възнаграждение за извънреден труд;
 • допълнителни трудови възнаграждения за продължителна работа, нощен труд, работа при вредни или други специфични условия на труд, работа в празнични и почивни дни, за по-висока лична квалификация и др. съгласно КТ и ЗДС или договорени чрез колективен трудов договор;
 • допълнително материално стимулиране под формата на еднократни възнаграждения, месечни, тримесечни и годишни премии;

Разходи за задължително обществено осигуряване са осигурителните вноски за сметка на работодателите във фондовете на държавното обществено осигуряване, здравноосигурителните вноски и вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване върху всички начислени през годината средства за работна заплата и други възнаграждения на работещите по трудово или служебно правоотношение.

Разходи за допълнително доброволно осигуряване - осигурителни вноски за сметка на работодателите във фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация и допълнително доброволно здравно осигуряване.

Обезщетения съгласно КТ, КСО и ЗДС: обезщетения за вреди нанесени от трудова злополука или професионална болест по вина на работодателя; обезщетения при прекратяване на трудовото или служебно правоотношение; обезщетения при пенсиониране; преместване на работника в друго населено място; обезщетения при незаконно уволнение; парично обезщетение за първия работен ден от отпуска за временна нетрудоспособност.

Социални разходи и надбавки – разходи за социално-битово и културно обслужване на работниците и служителите, финансирани със средства от работодателя.

Разходи за обучение на персонала - разходите, направени от работодателите за повишаване квалификацията и уменията на персонала; разходите за издръжка на учебно-практични бази и центрове за обучение (с изключение на възнагражденията на персонала); разходи за участие в курсове за обучение; възнаграждения, изплащани на външни за предприятието преподаватели или инструктори; разходи за пособия и инструменти, свързани с обучението и суми, плащани към организации за професионално и друго обучение.

Други разходи за сметка на работодателите – включва разходите за осигуряване на специално предпазно и работно облекло, безплатна храна и противоотрови, разходи по набиране на персонал (обяви във вестници, разходи за провеждане на интервюта и конкурси, транспортни разходи на кандидатите, добавки за временно настаняване на новонаетия персонал) и други.

Статистическа единица

Единица на наблюдението са предприятията - фирми, министерства, ведомства, политически, религиозни, обществени организации, съюзи и движения и други, които извършват икономическа дейност на територията на Република България през отчетната година.

Статистическа съвкупност

Изследването е изчерпателно за всички предприятия от обществения сектор и частния сектор, независимо от вида на тяхната икономическа дейност и действащото законодателство, по което са създадени и регистрирани.

Географски обхват (територия)

Цялата страна

Времеви обхват

2004, 2008, 2012, 2016 години

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой; процент (%); левове.

Отчетен период

Година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Закон за статистиката;

· Национална статистическа програма;

· Регламент № 530/1999 на Съвета;

· Регламент на Комисията № 1726/1999 (отменен);

· Регламент на Комисията № 1737/2005.

Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват (потискат се), спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика „Пазар на труда” в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Четиригодишна.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации
Онлайн база данни

Таблични резултати от изследването са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Пазар на труда - Структурна (четиригодишна) статистика на възнагражденията и разходите за труд - Наблюдение на разходите за труд – национално ниво, през 4 години: http://www.nsi.bg/bg/node/4029

Достъп до микроданни

Достъп до анонимизирани микроданни от изследването се предоставят съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели: http://www.nsi.bg/bg/node/575

Други формати на разпространение

Не се прилага.

Методологични документи
Документация за качеството
Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Съгласно чл. 2 ал.3 от Закона за статистиката статистическата информация се произвежда при спазването на следните критерии за качество: адекватност, точност, навременност, пунктуалност, достъпност и яснота, сравнимост и логическа обвързаност.

Съгласно чл. 10 на Регламент (ЕС) №530/1999 националните власти трябва да гарантират, че резултатите отразяват истинската ситуация за цялата съвкупност от единици с достатъчна степен на представителност. Националните власти предават на Евростат по негова молба след всеки референтен период доклад, за да се даде възможност за оценка на качеството на статистиката.

Оценка на качеството

Съгласно Регламент на Комисията №698/2006, в изпълнение разпоредбите на Регламент (ЕС) №530/1999 всяка страна членка на ЕС изготвя доклад за оценка на качеството на статистиката на разходите за труд в срок до 24 месеца след края на отчетния период.

Приложимост
Потребности на потребителите

Потребителските групи са определени въз основа на получените в НСИ искания за данни. Потребителите на данните от Наблюдението на разходите за труд могат да се класифицират в няколко групи:

 • национални институции – министерства, агенции, специализирани съвети, други правителствени органи и обществени институции;
 • международни институции – Евростат, МОТ, и др.
 • социалните партньори – синдикати, сдружения на работодатели;
 • частни институции и предприятия, включително медии;
 • изследователи и студенти.

Вътрешни за НСИ потребители: Структурна бизнес статистика, Национални сметки и т.н.

Удовлетвореност на потребителите

Няма информация.

Пълнота

Наблюдават се всички променливи, които имат задължителен характер съгласно Регламент (ЕО) №1737/2005 на Комисията. Има пълнота на обхвата и по отношение на размера на предприятията (1+ наети лица) и икономическите дейности (сектори от В до S на КИД-08) на наблюдаваната съвкупност.

Точност и надеждност
Обща точност

Общата точност на резултатите от изследването зависи от:

 • Използвания инструментариум на изследването. Статистическият формуляр на изследването е разработен в хартиен и електронен вариант. От 2008 г. данните се събират чрез информационна система „Бизнес статистика“, което от една страна позволява директно онлайн попълване на необходимата информация и от друга моментна проверка на данните и сигнализиране за допуснати грешки;

· Методите на идентифициране и справяне с възможните грешки. При обработката на данните се преминава през 3 етапа на проверка 1) при въвеждането на данните са заложени аритметични и логични контроли, които сигнализират за екстремни стойности, непълни или липсващи данни; 2) на регионално ниво в Териториалните статистически бюра данните се проверяват още веднъж чрез допълнителни контроли, като също така се уточняват и причините за наличие на неотчетени предприятия, липсващи стойности и наличието на стойности извън допустимите граници; 3) на национално ниво в Централно управление на НСИ, данните отново се проверяват за пълнота и обхват като редактирането на данни се извършва чрез: справка с лицата попълнили информацията и използване на информация от административни източници (Персонален регистър на осигурените лица).

Извадкови грешки

Не се прилага – данните са резултат от изчерпателно изследване.

Неизвадкови грешки

След обединяване на данните на национално ниво се прави проверка за наличие на дублирани записи и при установени такива те се отстраняват от базата данни. За намаляване на броя на неотговорилите се правят сравнения с административния регистър на осигурените лица.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Срок за изпращане на данните от изследването в Евростат: 18 месеца след края на отчетния период.

Точност на представяне

Данните се предоставят в рамките на заложените срокове или с минимални закъснения.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Националните и регионалните данни за наетите лица и средната работна заплата са съобразени с действащата Класификация на териториалните единици за статистически цели, която е приложение на европейската класификация NUTS.

Сравнимост във времето

Сравнимостта във времето е повлияна от промяната в класификацията на икономическите дейности.

Съгласуваност между предметни области

Всички показатели в набора от данни са вътрешно съгласувани.

Вътрешна съгласуваност

Има няколко статистически източници, които също произвеждат информация за броя на наетите лица, работната заплата и работното време и разходите за труд:

 • Тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работни заплати и други разходи за труд - наети лица, работна заплата, отработени дни и часове;
 • Наблюдението на работната сила – наети лица, отработени часове;
 • Национални сметки – наети лица, отработени часове, компенсация на наетите лица.

Резултатите от наблюдението на разходите са относително съпоставими с показателите от изброените по-горе наблюдения поради методологични особености на всеки източник на информация по отношение на: целите, единицата на наблюдение, дефинициите, обхвата по икономически дейности, използваните статистически методи за събиране и оценка на изследваните показатели.

· Годишното наблюдение на заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд - наети лица, работна заплата, отработени дни и часове- данните са напълно съгласувани, тъй като основна част от променливите за разходите за труд се събират с това наблюдение, а на четиригодишна периодичност се добавят допълнителни променливи за изпълнение на изисквания на европейското законодателство.

Разходи и натовареност

Не се прави изследване за натовареността на респондентите.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данни е годишното изследване на Заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд, като на четири години се добавят допълнителни променливи за изпълнение на изисквания на европейското законодателство.

Честота на събиране на данни

Веднъж на 4 години.

Събиране на данни

Наблюдението е изчерпателно за предприятията от обществения сектор и частния сектор.

Валидиране на данни

Данните се валидират на три етапа:

 • при въвеждането на данните от респондентите има заложени логически и аритметични контроли;
 • на териториално ниво в Териториалните статистически бюра;
 • на национално ниво в Централно управление на НСИ.
Обработка на данни

Обработката на данните преминава през следните етапи:

 • въвеждане на първичната информация в онлайн режим;
 • проверка на данните;
 • редактиране и импутиране на данни въз основа на допълнителна информация от респондентите и/или от административни източници;
 • формиране на изходи с основни резултати от изследването.
Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml


Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)

Структурна статистика на възнагражденията и разходите за труд - Наблюдение на разходите за труд – национално ниво
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на пазара на труда“

Лице за контакт

Тодор Давидков

Длъжност

началник на отдел

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 568

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

Наблюдението на разходите за труд има за цел да осигури подробна и съпоставима на Европейско ниво информация за разпределението на разходите на работодателите свързани с наетите лица по трудово или служебно правоотношение.

Предмет на наблюдението са: характеристиките на работодателя (предприятието или местната единица) – брой наети лица по трудово или служебно правоотношение; размер на предприятието; разпределението на наетите лица по пол и режим на заетост (пълно/непълно работно време), отработени дни, неотработени дни (заплатени от средствата за работна заплата), разходи за работна заплата, разходи за социално осигуряване (задължително и допълнително доброволно осигуряване), обезщетения платими от работодателя, социални разходи и надбавки, разходи за обучение на персонала и други разходи.

Използвани класификации

· Национална класификация на икономическите дейности - 2003 (НКИД-2003);

· Класификация на икономическите дейности (КИД-2008).

Обхват

Данните обхващат всички икономически дейности, без „Селско, горско ловно и рибно стопанство“.

Понятия и дефиниции

Наети лица са лицата, които са в трудово правоотношение с работодателя съгласно Кодекса на труда (КТ) или в служебно правоотношение съгласно Закона за държавния служител, по силата на които правоотношения те получават възнаграждение в пари или натура под формата на работна заплата за извършена определен обем и качество работа, независимо от вида на изпълняваната работа, брой работни часове (пълно или непълно работно време) и продължителност на договора за наемане (срочен или безсрочен).

Не се включват:

 • Работещите собственици, чието възнаграждение е под формата на печалба или хонорар;
 • Членовете на управителния съвет на предприятието;
 • Лицата, които получават възнаграждение изцяло под формата на хонорари и комисионни;
 • Самонаетите лица;
 • Неплатените семейни работници;
 • Лицата работещи на доброволни начала;
 • Лицата в отпуск по майчинство;
 • Лицата в неплатен отпуск за повече от шест месеца;
 • Сезонните работници, намиращи се в отпуск когато не им се начислява работна заплата, лицата сключили граждански договор за работа и наетите лица по чл.111 от КТ.

Наети на пълно работно време са тези, за които нормалната продължителност на работното време е същата като договорената в колективен трудов договор или обичайно установената за наблюдаваната единица.

Наети на непълно работно време (полудневно, полуседмично, полумесечно) са тези за които нормалната продължителност на работното време е по-малка от договорената в колективен трудов договор или от обичайно установената за наблюдаваната единица.

Отработените дни представляват броя действително отработени дни от всички наети лица по трудово или служебно правоотношение. За отработен човекоден се счита всяко явяване на работа, независимо от продължителността на отработеното време.

Неотработени дни заплатени от средствата за работна заплата са дните на действително ползван полагаем годишен отпуск, както за съответната година, така и за минали години. Тук се включват още и платените отпуски за обучение съгласно чл.169 и чл.170 от КТ, платения отпуск за квалификация съгласно чл. 65 от ЗДС и всички други видове платен отпуск по КТ.

Отработените часове включват всички действително отработени от наетите лица редовни и извънредни часове, без часовете на текущия престой, стачки и други неотработени часове в редовната смяна.

Общ разход на работодателите за труд – получава се като сума от разходите за работна заплата, разходите за задължително и допълнително доброволно социално осигуряване, обезщетенията по КТ, ЗДС и КСО, социалните разходи и надбавки, данъка върху социалните разходи, разходите за обучение на персонала и другите разходи.

Брутната годишна заплата – това е възнаграждението, което лицето, наето по трудово или служебно правоотношение, получава за положения от него труд преди приспадането на задължителните и доброволните вноски за социално и здравно осигуряване и данъчните начисления за сметка на наетото лице.

Брутната работна заплата на наетите лица включва начислените средства за:

 • основна заплата за отработено време или извършена работа;
 • възнаграждение за основен и допълнителен платен годишен отпуск и други видове платени отпуски съгласно КТ и ЗДС (обучение и приемен изпит в учебно заведение, отпуск за изпълнение на граждански и обществени задължения, отпуск на синдикални дейци, служебни и творчески отпуски, платен отпуск за две и повече деца);
 • възнаграждение за извънреден труд;
 • допълнителни трудови възнаграждения за продължителна работа, нощен труд, работа при вредни или други специфични условия на труд, работа в празнични и почивни дни, за по-висока лична квалификация и др. съгласно КТ и ЗДС или договорени чрез колективен трудов договор;
 • допълнително материално стимулиране под формата на еднократни възнаграждения, месечни, тримесечни и годишни премии;

Разходи за задължително обществено осигуряване са осигурителните вноски за сметка на работодателите във фондовете на държавното обществено осигуряване, здравноосигурителните вноски и вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване върху всички начислени през годината средства за работна заплата и други възнаграждения на работещите по трудово или служебно правоотношение.

Разходи за допълнително доброволно осигуряване - осигурителни вноски за сметка на работодателите във фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация и допълнително доброволно здравно осигуряване.

Обезщетения съгласно КТ, КСО и ЗДС: обезщетения за вреди нанесени от трудова злополука или професионална болест по вина на работодателя; обезщетения при прекратяване на трудовото или служебно правоотношение; обезщетения при пенсиониране; преместване на работника в друго населено място; обезщетения при незаконно уволнение; парично обезщетение за първия работен ден от отпуска за временна нетрудоспособност.

Социални разходи и надбавки – разходи за социално-битово и културно обслужване на работниците и служителите, финансирани със средства от работодателя.

Разходи за обучение на персонала - разходите, направени от работодателите за повишаване квалификацията и уменията на персонала; разходите за издръжка на учебно-практични бази и центрове за обучение (с изключение на възнагражденията на персонала); разходи за участие в курсове за обучение; възнаграждения, изплащани на външни за предприятието преподаватели или инструктори; разходи за пособия и инструменти, свързани с обучението и суми, плащани към организации за професионално и друго обучение.

Други разходи за сметка на работодателите – включва разходите за осигуряване на специално предпазно и работно облекло, безплатна храна и противоотрови, разходи по набиране на персонал (обяви във вестници, разходи за провеждане на интервюта и конкурси, транспортни разходи на кандидатите, добавки за временно настаняване на новонаетия персонал) и други.

Статистическа единица

Единица на наблюдението са предприятията - фирми, министерства, ведомства, политически, религиозни, обществени организации, съюзи и движения и други, които извършват икономическа дейност на територията на Република България през отчетната година.

Статистическа съвкупност

Изследването е изчерпателно за всички предприятия от обществения сектор и частния сектор, независимо от вида на тяхната икономическа дейност и действащото законодателство, по което са създадени и регистрирани.

Географски обхват (територия)

Цялата страна

Времеви обхват

2004, 2008, 2012, 2016 години

Базисен период

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данни е годишното изследване на Заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд, като на четири години се добавят допълнителни променливи за изпълнение на изисквания на европейското законодателство.

Честота на събиране на данни

Веднъж на 4 години.

Събиране на данни

Наблюдението е изчерпателно за предприятията от обществения сектор и частния сектор.

Валидиране на данни

Данните се валидират на три етапа:

 • при въвеждането на данните от респондентите има заложени логически и аритметични контроли;
 • на териториално ниво в Териториалните статистически бюра;
 • на национално ниво в Централно управление на НСИ.
Обработка на данни

Обработката на данните преминава през следните етапи:

 • въвеждане на първичната информация в онлайн режим;
 • проверка на данните;
 • редактиране и импутиране на данни въз основа на допълнителна информация от респондентите и/или от административни източници;
 • формиране на изходи с основни резултати от изследването.
Изглаждане

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Съгласно чл. 2 ал.3 от Закона за статистиката статистическата информация се произвежда при спазването на следните критерии за качество: адекватност, точност, навременност, пунктуалност, достъпност и яснота, сравнимост и логическа обвързаност.

Съгласно чл. 10 на Регламент (ЕС) №530/1999 националните власти трябва да гарантират, че резултатите отразяват истинската ситуация за цялата съвкупност от единици с достатъчна степен на представителност. Националните власти предават на Евростат по негова молба след всеки референтен период доклад, за да се даде възможност за оценка на качеството на статистиката.

Оценка на качеството

Съгласно Регламент на Комисията №698/2006, в изпълнение разпоредбите на Регламент (ЕС) №530/1999 всяка страна членка на ЕС изготвя доклад за оценка на качеството на статистиката на разходите за труд в срок до 24 месеца след края на отчетния период.

Приложимост
Потребности на потребителите

Потребителските групи са определени въз основа на получените в НСИ искания за данни. Потребителите на данните от Наблюдението на разходите за труд могат да се класифицират в няколко групи:

 • национални институции – министерства, агенции, специализирани съвети, други правителствени органи и обществени институции;
 • международни институции – Евростат, МОТ, и др.
 • социалните партньори – синдикати, сдружения на работодатели;
 • частни институции и предприятия, включително медии;
 • изследователи и студенти.

Вътрешни за НСИ потребители: Структурна бизнес статистика, Национални сметки и т.н.

Удовлетвореност на потребителите

Няма информация.

Пълнота

Наблюдават се всички променливи, които имат задължителен характер съгласно Регламент (ЕО) №1737/2005 на Комисията. Има пълнота на обхвата и по отношение на размера на предприятията (1+ наети лица) и икономическите дейности (сектори от В до S на КИД-08) на наблюдаваната съвкупност.

Степен на пълнота на данните
Точност и надеждност
Обща точност

Общата точност на резултатите от изследването зависи от:

 • Използвания инструментариум на изследването. Статистическият формуляр на изследването е разработен в хартиен и електронен вариант. От 2008 г. данните се събират чрез информационна система „Бизнес статистика“, което от една страна позволява директно онлайн попълване на необходимата информация и от друга моментна проверка на данните и сигнализиране за допуснати грешки;

· Методите на идентифициране и справяне с възможните грешки. При обработката на данните се преминава през 3 етапа на проверка 1) при въвеждането на данните са заложени аритметични и логични контроли, които сигнализират за екстремни стойности, непълни или липсващи данни; 2) на регионално ниво в Териториалните статистически бюра данните се проверяват още веднъж чрез допълнителни контроли, като също така се уточняват и причините за наличие на неотчетени предприятия, липсващи стойности и наличието на стойности извън допустимите граници; 3) на национално ниво в Централно управление на НСИ, данните отново се проверяват за пълнота и обхват като редактирането на данни се извършва чрез: справка с лицата попълнили информацията и използване на информация от административни източници (Персонален регистър на осигурените лица).

Извадкови грешки

Не се прилага – данните са резултат от изчерпателно изследване.

Показатели за извадкови грешки
Неизвадкови грешки

След обединяване на данните на национално ниво се прави проверка за наличие на дублирани записи и при установени такива те се отстраняват от базата данни. За намаляване на броя на неотговорилите се правят сравнения с административния регистър на осигурените лица.

Грешки на обхвата
Степен на свръхобхват
Дял на общите единици
Грешки при измерването
Грешки поради липса на отговор
Степен на неотговорили единици от съвкупността
Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника
Грешки при обработката
Степен на импутация
Грешки, свързани с допусканията на модела
Сезонно изглаждане
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Ревизия на данните - средна стойност
Навременност и точност на представяне
Навременност

Срок за изпращане на данните от изследването в Евростат: 18 месеца след края на отчетния период.

Лаг във времето - първи резултати
Лаг във времето - окончателни резултати
Точност на представяне

Данните се предоставят в рамките на заложените срокове или с минимални закъснения.

Точност на представяне - предоставяне и публикуване
Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Националните и регионалните данни за наетите лица и средната работна заплата са съобразени с действащата Класификация на териториалните единици за статистически цели, която е приложение на европейската класификация NUTS.

Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци
Сравнимост във времето

Сравнимостта във времето е повлияна от промяната в класификацията на икономическите дейности.

Дължина на съпоставимите динамични редове
Съгласуваност между предметни области

Всички показатели в набора от данни са вътрешно съгласувани.

Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност
Съгласуваност с националните сметки
Вътрешна съгласуваност

Има няколко статистически източници, които също произвеждат информация за броя на наетите лица, работната заплата и работното време и разходите за труд:

 • Тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работни заплати и други разходи за труд - наети лица, работна заплата, отработени дни и часове;
 • Наблюдението на работната сила – наети лица, отработени часове;
 • Национални сметки – наети лица, отработени часове, компенсация на наетите лица.

Резултатите от наблюдението на разходите са относително съпоставими с показателите от изброените по-горе наблюдения поради методологични особености на всеки източник на информация по отношение на: целите, единицата на наблюдение, дефинициите, обхвата по икономически дейности, използваните статистически методи за събиране и оценка на изследваните показатели.

· Годишното наблюдение на заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд - наети лица, работна заплата, отработени дни и часове- данните са напълно съгласувани, тъй като основна част от променливите за разходите за труд се събират с това наблюдение, а на четиригодишна периодичност се добавят допълнителни променливи за изпълнение на изисквания на европейското законодателство.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации
Онлайн база данни

Таблични резултати от изследването са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Пазар на труда - Структурна (четиригодишна) статистика на възнагражденията и разходите за труд - Наблюдение на разходите за труд – национално ниво, през 4 години: http://www.nsi.bg/bg/node/4029

Таблици с данни - консултации
Достъп до микроданни

Достъп до анонимизирани микроданни от изследването се предоставят съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели: http://www.nsi.bg/bg/node/575

Други формати на разпространение

Не се прилага.

Метаданни - консултации
Методологични документи
Степен на пълнота на метаданните
Документи за качеството
Разходи и натовареност

Не се прави изследване за натовареността на респондентите.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват (потискат се), спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Заетост и безработица - годишни данни 2020
  Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че вече е в продажба годишната електронна публикация на НСИ Заетост и безработица - годишни данни 2020.

  Публикацията съдържа средногодишни данни от Наблюдението на работната сила - репрезентативно наблюдение на домакинствата за изследване на икономическата активност на населението на възраст 15 и повече навършени години. Основните дефиниции са съобразени с изискванията на Международната организация на труда и Евростат.

 • Статистически справочник 2021 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2021 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2020 година.

 • Ключови показатели за България (към 05.07.2021 г.)
 • Статистически справочник 2021
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2021 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2020 година.

 • Статистически годишник 2020
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 88-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2014 - 2019 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Ключови показатели за България (към 05.04.2021 г.)
 • Структура на заплатите 2018
  Националният статистически институт представя на потребителите публикацията „Структура на заплатите 2018“. Тя съдържа данни от проведеното от НСИ репрезентативно изследване на структурата на заплатите за 2018 година. Наблюдението е петото от серията наблюдения, които се провеждат на четиригодишни интервали съгласно Регламент № 530/1999 на Европейския съвет, Регламент № 1916/2000 (изменен) и Регламент № 1738/2005 на Европейската комисия.
 • Ключови показатели за България (към 31.12.2020 г.)
 • Ключови показатели за България (към 05.10.2020 г.)
 • Заетост и безработица - годишни данни 2019
  Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че вече е в продажба годишната електронна публикация на НСИ „Заетост и безработица - годишни данни 2019“.

  Публикацията съдържа средногодишни данни от Наблюдението на работната сила - репрезентативно наблюдение на домакинствата за изследване на икономическата активност на населението на възраст 15 и повече навършени години. Основните дефиниции са съобразени с изискванията на Международната организация на труда и Евростат.

Страници