Премини към основното съдържание

Наблюдение на разходите за труд – национално ниво, през 4 години

Динамичен ред: Labour_4.1.xls

НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО ИЛИ СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ И СРЕДНА ГОДИШНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ 2016 Г . ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И РЕЖИМ НА ЗАЕТОСТ
Икономически дейности* Пълно и непълно работно време* Пълно работно време Непълно работно време*
Наети лица Средна годишна заплата Наети лица Средна годишна заплата Наети лица Средна годишна заплата
Брой Левове Брой Левове Брой Левове
Общо 2 245 479 11 021 2 064 533 11 645 180 946 3 906
Добивна промишленост 23 673 16 610 23 439 16 731 234 4 499
Преработваща промишленост 514 211 9 859 494 422 10 123 19 789 3 279
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 30 560 19 941 30 137 20 113 423 7 706
Доставяне на води; канализационни услуги,управление на отпадъци и възстановяване 36 324 9 680 35 423 9 750 901 6 916
Строителство 127 399 8 975 117 714 9 435 9 685 3 375
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 383 758 9 803 341 415 10 535 42 343 3 905
Транспорт, складиране и съобщения 150 449 10 015 138 345 10 586 12 104 3 492
Хотелиерство и ресторантьорство 121 961 6 209 102 552 6 858 19 409 2 778
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 83 915 27 004 80 523 27 847 3 392 6 998
Финансови и застрахователни дейности 55 548 19 478 52 004 20 347 3 544 6 737
Операции с недвижими имоти 24 250 10 211 21 125 11 120 3 125 4 064
Професионални дейности и научни изследвания 77 622 15 529 69 760 16 749 7 862 4 711
Административни и спомагателни дейности 118 200 8 410 103 733 9 126 14 467 3 275
Държавно управление 111 116 12 700 106 741 13 060 4 375 3 932
Образование 166 266 10 500 157 236 10 873 9 030 4 006
Хуманно здравеопазване и социална работа 144 293 11 080 126 235 11 873 18 058 5 543
Култура, спорт и развлечения 36 392 9 213 32 811 9 860 3 581 3 277
Други дейности 39 542 6 777 30 918 7 789 8 624 3 152

* Наетите на непълно работно време не са преизчислени към пълна заетост
СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО ИЛИ СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПРЕЗ 2016 Г. ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
Проценти
Елементи на разходите за труд Общо Икономически дейности
Добивна промишленост Преработваща промишленост Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване Строител-ство Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Общо 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Разходи за работна заплата 81.62 70.35 82.01 68.64 78.28 83.91 84.24
от тях: Основна заплата за действително отработено време 58.16 39.91 59.41 40.62 54.39 65.64 65.19
Възнаграждение над основната заплата (наднормено и премии) 8.36 9.23 7.97 6.75 5.39 7.08 8.30
Възнаграждение за платен отпуск 6.36 7.27 5.87 7.64 6.97 5.35 5.05
Допълнителни и други възнаграждения по КТ, ЗДС и друг закон или нормативен акт 8.74 13.94 8.76 13.63 11.53 5.84 5.70
Социални и здравни осигуровки за сметка на работодателите 14.54 18.45 14.56 16.27 15.01 14.28 13.85
от тях: Разходи за задължително обществено осигуряване 14.39 17.78 14.46 15.09 14.94 14.24 13.72
Разходи за допълнително доброволно осигуряване 0.15 0.67 0.10 1.18 0.07 0.04 0.13
Обезщетения платими от работодателя 1.62 2.25 1.36 2.39 1.95 1.28 1.15
Социални разходи и надбавки 1.88 6.05 1.78 10.53 4.55 0.45 0.69
Данък върху социалните разходи 0.03 0.06 0.04 0.13 0.04 0.02 0.01
Разходи за обучение на персонала 0.11 0.06 0.05 0.10 0.03 0.01 0.05
Други разходи 0.20 2.78 0.19 1.94 0.14 0.05 0.02
СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО ИЛИ СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПРЕЗ 2016 Г. ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
(Продължение)
Проценти
Елементи на разходите за труд Общо Икономически дейности
Транспорт, складиране и съобщения Хотелиерство и ресторантьор-ство Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения Финансови и застрахователни дейности Операции с недвижими имоти Професионални дейности и научни изследвания
Общо 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Разходи за работна заплата 81.62 76.13 83.14 86.38 83.25 84.60 85.44
от тях: Основна заплата за действително отработено време 58.16 51.85 71.18 62.93 58.28 67.94 64.95
Възнаграждение над основната заплата (наднормено и премии) 8.36 7.89 3.33 12.28 12.04 5.82 9.07
Възнаграждение за платен отпуск 6.36 5.62 4.22 5.80 5.88 5.26 5.68
Допълнителни и други възнаграждения по КТ, ЗДС и друг закон или нормативен акт 8.74 10.78 4.40 5.37 7.05 5.58 5.73
Социални и здравни осигуровки за сметка на работодателите 14.54 15.28 14.65 11.02 12.42 13.34 12.11
от тях: Разходи за задължително обществено осигуряване 14.39 15.01 14.60 10.95 12.02 13.31 11.98
Разходи за допълнително доброволно осигуряване 0.15 0.28 0.04 0.07 0.41 0.03 0.13
Обезщетения платими от работодателя 1.62 1.97 1.59 1.33 1.75 1.15 1.37
Социални разходи и надбавки 1.88 6.00 0.58 0.80 1.93 0.89 0.96
Данък върху социалните разходи 0.03 0.14 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02
Разходи за обучение на персонала 0.11 0.22 0.01 0.26 0.62 0.00 0.10
Други разходи 0.20 0.25 0.04 0.19 0.02 0.00 0.01
СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО ИЛИ СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПРЕЗ 2016 Г. ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
(Продължение и край)
Проценти
Елементи на разходите за труд Общо Икономически дейности
Административни и спомагателни дейности Държавно управление Образование Хуманно здравеопазване и социална работа Култура, спорт и развлечения Други дейности
Общо 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Разходи за работна заплата 81.62 83.60 75.80 78.88 83.44 84.08 83.56
от тях: Основна заплата за действително отработено време 58.16 64.53 54.07 45.05 46.96 60.39 68.56
Възнаграждение над основната заплата (наднормено и премии) 8.36 8.38 6.41 7.29 10.22 10.17 3.65
Възнаграждение за платен отпуск 6.36 4.93 7.70 11.95 7.51 6.14 5.75
Допълнителни и други възнаграждения по КТ, ЗДС и друг закон или нормативен акт 8.74 5.76 7.62 14.59 18.75 7.38 5.60
Социални и здравни осигуровки за сметка на работодателите 14.54 13.98 20.42 16.32 14.33 13.67 14.85
от тях: Разходи за задължително обществено осигуряване 14.39 13.89 20.42 16.30 14.32 13.65 14.76
Разходи за допълнително доброволно осигуряване 0.15 0.09 0.00 0.02 0.02 0.02 0.10
Обезщетения платими от работодателя 1.62 1.39 2.05 3.10 1.52 1.57 0.96
Социални разходи и надбавки 1.88 1.01 1.57 1.43 0.63 0.65 0.58
Данък върху социалните разходи 0.03 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02
Разходи за обучение на персонала 0.11 0.01 0.10 0.13 0.02 0.00 0.02
Други разходи 0.20 0.01 0.04 0.11 0.05 0.02 0.00
14.08.2018