Премини към основното съдържание

Наети лица – национално ниво;

Динамичен ред: Labour_1.2.1.xls

НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2024 ГОДИНА *
(Списъчен брой в края на тримесечието)
Икономически дейности Евростат код Тримесечия на 2024 година
І ІІ ІІІ IV
Промишленост - общо B_TO_E36 521 015      
Продукти за междинно потребление MIG_ING 153 826      
Енергийни продукти MIG_NRG 54 099      
Инвестиционни продукти MIG_CAG 112 790      
Потребителски дълготрайни продукти MIG_DCOG 28 046      
Потребителски недълготрайни продукти MIG_NDCOG 172 254      
Добивна промишленост B 18 502      
Преработваща промишленост C 458 060      
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D 28 875      
Събиране, пречистване и доставяне на води E36 15 578      
Строителство F 127 960      
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети G 384 337      
Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт G45 34 857      
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети G46 141 531      
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети G47 207 949      
Търговия на дребно, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали G47_X_G473 194 637      
Бизнес услуги (с изкл. на търговията, финансовите и застрахователни дейности) H-N_X_K 548 432      
Транспорт, складиране и пощи - общо H 140 709      
Хотелиерство и ресторантьорство I 98 131      
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения - общо J 125 105      
Операции с недвижими имоти L 20 143      
Юридически; счетоводни; консултантски; архитектурни; инжинерни; рекламни и други професионални дейности M_STS 67 130      
Административни и спомагателни дейности N 97 214      

* Предварителни данни
04.06.2024