Премини към основното съдържание

Наети лица – национално ниво;

Динамичен ред: Labour_1.2.1.xls

НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА *
(Списъчен брой в края на тримесечието)
Икономически дейности Евростат код Тримесечия на 2022 година
І ІІ ІІІ IV
Промишленост - общо B_TO_E36 536 340      
Продукти за междинно потребление MIG_ING 159 674      
Енергийни продукти MIG_NRG 54 967      
Инвестиционни продукти MIG_CAG 106 474      
Потребителски дълготрайни продукти MIG_DCOG 29 354      
Потребителски недълготрайни продукти MIG_NDCOG 185 871      
Добивна промишленост B 19 098      
Преработваща промишленост C 472 273      
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D 29 377      
Събиране, пречистване и доставяне на води E36 15 592      
Строителство F 125 101      
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети G 380 712      
Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт G45 34 120      
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети G46 142 800      
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети G47 203 792      
Търговия на дребно, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали G47_X_G473 191 709      
Бизнес услуги (с изкл. на търговията, финансовите и застрахователни дейности) H-N_X_K 529 639      
Транспорт, складиране и пощи - общо H 141 405      
Хотелиерство и ресторантьорство I 84 993      
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения - общо J 111 867      
Операции с недвижими имоти L 19 749      
Юридически; счетоводни; консултантски; архитектурни; инжинерни; рекламни и други професионални дейности M_STS 67 096      
Административни и спомагателни дейности N 104 529      

* Предварителни данни
02.06.2022