Наети лица в администрацията на изпълнителната власт


Динамичен ред: Labour_1.1.5.xls

НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО ИЛИ СЛУЖЕБНО ПРАВОТНОШЕНИЕ ПРЕЗ 2021 Г. В АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ
(Списъчен брой в края на месеца)
  2021 година
Януари Февруари Март
АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ (ОБЩО)* 97 107 97 351 97 961
І. ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ* 55 725 55 759 56 077
от тях:      
І.1. Министерства и администрация на министерски съвет* 6 884 6 888 6 914
І.2. Държавни агенции 3 138 3 144 3 169
І.3. Държавни комисии 521 525 526
І.4. Изпълнителни агенции 12 691 12 678 12 820
І.5. Админинстративни структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяване на изпълнителната власт 25 111 25 119 25 183
І.6. Административни структури, създадени с нормативен акт, отчитащи се пред народното събрание 6 988 7 014 7 082
І.7. Структури по чл.60 от Закона за администрацията 392 391 383
ІІ. ТЕРИТОРИАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ 41 382 41 592 41 884
от тях:      
ІІ.1. Общински администрации 33 789 33 899 34 122
ІІ.2. Областни администрации 1 061 1 161 1 163
ІІ.3. Специализирани териоториални администрации, създадени като юридически лица с нормативен акт 6 532 6 532 6 599

* В данните не се включват наетите лица в Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната
22.06.2021

Страници

 • Ключови показатели за България (към 06.04.2017 г.)
 • Структура на заплатите 2014
  Националният статистически институт представя на потребителите публикацията „Структура на заплатите 2014“. Тя съдържа данни от проведеното от НСИ репрезентативно изследване на структурата на заплатите за 2014 година. Наблюдението е четвъртото от серията наблюдения, които се провеждат на четиригодишни интервали съгласно Регламент № 530/1999 на Европейския съвет, Регламент № 1916/2000 (изменен) и Регламент № 1738/2005 на Европейската комисия.
 • Ключови показатели за България (към 30.12.2016 г.)
 • Ключови показатели за България (към 06.10.2016 г.)
 • Ключови показатели за България (към 06.07.2016 г.)
 • Заетост и безработица - годишни данни 2015
  Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че вече е в продажба годишната електронна публикация на НСИ „Заетост и безработица - годишни данни 2015”.

  Публикацията съдържа средногодишни данни от Наблюдението на работната сила - репрезентативно наблюдение на домакинствата за изследване на икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. Основните дефиниции са съобразени с изискванията на Международната организация на труда и Евростат.

 • Дипляна „Наблюдение на работната сила“
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите и респондентите дипляната „Наблюдение на работната сила”. Изданието представя  популярно описание на методологията на Наблюдението на работната сила - определянето на извадката и начина на събиране на данните, основните понятия и дефиниции, използвани в изследването, изчисляването на показателите и  разпространението на информацията.
 • Статистически справочник 2016 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2016 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2012 - 2015 година.

 • Статистически справочник 2016
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2016 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2012 - 2015 година.

 • Статистически годишник 2015
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 83-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2010 - 2014 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

Страници