Наети лица в администрацията на изпълнителната власт


Динамичен ред: Labour_1.1.5.xls

НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО ИЛИ СЛУЖЕБНО ПРАВОТНОШЕНИЕ ПРЕЗ 2020 Г. В АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ
(Списъчен брой в края на месеца)
  2020 година
Октомври Ноември Декември
АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ (ОБЩО)* 98 266 97 878 97 583
І. ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ* 56 423 55 999 55 846
от тях:      
І.1. Министерства и администрация на министерски съвет* 6 892 6 897 6 891
І.2. Държавни агенции 3 156 3 166 3 170
І.3. Държавни комисии 536 523 522
І.4. Изпълнителни агенции 13 220 12 775 12 678
І.5. Админинстративни структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяване на изпълнителната власт 25 162 25 198 25 154
І.6. Административни структури, създадени с нормативен акт, отчитащи се пред народното събрание 7 060 7 054 7 034
І.7. Структури по чл.60 от Закона за администрацията 397 386 397
ІІ. ТЕРИТОРИАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ 41 843 41 879 41 737
от тях:      
ІІ.1. Общински администрации 34 216 34 237 34 160
ІІ.2. Областни администрации 1 084 1 081 1 058
ІІ.3. Специализирани териоториални администрации, създадени като юридически лица с нормативен акт 6 543 6 561 6 519

* В данните не се включват наетите лица в Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната
15.03.2021

Страници

Страници