Наети лица в администрацията на изпълнителната власт


Динамичен ред: Labour_1.1.5.xls

НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО ИЛИ СЛУЖЕБНО ПРАВОТНОШЕНИЕ ПРЕЗ 2020 Г. В АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ
(Списъчен брой в края на месеца)
  2020 година
Октомври Ноември Декември
АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ (ОБЩО)* 98 266 97 878 97 583
І. ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ* 56 423 55 999 55 846
от тях:      
І.1. Министерства и администрация на министерски съвет* 6 892 6 897 6 891
І.2. Държавни агенции 3 156 3 166 3 170
І.3. Държавни комисии 536 523 522
І.4. Изпълнителни агенции 13 220 12 775 12 678
І.5. Админинстративни структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяване на изпълнителната власт 25 162 25 198 25 154
І.6. Административни структури, създадени с нормативен акт, отчитащи се пред народното събрание 7 060 7 054 7 034
І.7. Структури по чл.60 от Закона за администрацията 397 386 397
ІІ. ТЕРИТОРИАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ 41 843 41 879 41 737
от тях:      
ІІ.1. Общински администрации 34 216 34 237 34 160
ІІ.2. Областни администрации 1 084 1 081 1 058
ІІ.3. Специализирани териоториални администрации, създадени като юридически лица с нормативен акт 6 543 6 561 6 519

* В данните не се включват наетите лица в Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната
15.03.2021
 • понеделник, 18 май 2009 - 11:00

  По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), наетите лица по трудово и служебно правоотношение в края на март 2009 г. намаляват с 1.0% спрямо края на декември 2008 година и достигат до 2.41 милиона. През първо тримесечие на 2009 г. средната месечна работна заплата нараства с 2.7% спрямо четвърто тримесечие на 2008 г. до 563 лева.

 • петък, 20 март 2009 - 11:00

  По предварителни данни на НСИ през четвърто тримесечие на 2008 година разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 19.1 % спрямо четвърто тримесечие на 2007 година.

 • понеделник, 16 март 2009 - 11:00

  През 2008 г. броят на икономически активните лица на възраст 15 - 64 навършени години е 3 504.7 хил., или 67.8% от населението на същата възраст. В сравнение с 2007 г. коефициентът на икономическа активност (15 - 64 навършени години) нараства с 1.5 пункта.

 • петък, 27 февруари 2009 - 11:00

  По предварителни данни на НСИ, броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2008 година 2.42 млн. души. Средната годишна работна заплата през 2008 година е 6288 лева - с 21.7% повече отколкото през 2007 година.

 • понеделник, 23 февруари 2009 - 11:00

  През четвъртото тримесечие на 2008 г. коефициентът на заетост на населението на 15 - 64 навършени години достига 64.3% при 62.9% за същия период на 2007 година.

 • вторник, 17 февруари 2009 - 11:00

  По предварителни данни на НСИ, броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в края на декември 2008 г. в сравнение със същия месец на предходната година нараства с 2.1% до 2.44 млн. лица. През четвъртото тримесечие на 2008 г. средната месечна работна заплата е нараснала с 20.2% спрямо същото тримесечие на предходната година и достига до 548 лева.

Страници

Страници