Наети лица в администрацията на изпълнителната власт


Динамичен ред: Labour_1.1.5.xls

НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО ИЛИ СЛУЖЕБНО ПРАВОТНОШЕНИЕ ПРЕЗ 2020 Г. В АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ
(Списъчен брой в края на месеца)
  2020 година
Октомври Ноември Декември
АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ (ОБЩО)* 98 266 97 878 97 583
І. ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ* 56 423 55 999 55 846
от тях:      
І.1. Министерства и администрация на министерски съвет* 6 892 6 897 6 891
І.2. Държавни агенции 3 156 3 166 3 170
І.3. Държавни комисии 536 523 522
І.4. Изпълнителни агенции 13 220 12 775 12 678
І.5. Админинстративни структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяване на изпълнителната власт 25 162 25 198 25 154
І.6. Административни структури, създадени с нормативен акт, отчитащи се пред народното събрание 7 060 7 054 7 034
І.7. Структури по чл.60 от Закона за администрацията 397 386 397
ІІ. ТЕРИТОРИАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ 41 843 41 879 41 737
от тях:      
ІІ.1. Общински администрации 34 216 34 237 34 160
ІІ.2. Областни администрации 1 084 1 081 1 058
ІІ.3. Специализирани териоториални администрации, създадени като юридически лица с нормативен акт 6 543 6 561 6 519

* В данните не се включват наетите лица в Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната
15.03.2021

Страници

 • Структура на заплатите 2006
  Структура на заплатите 2006
 • Заетост и безработица, бр. 3/2008 г.
  Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че вече е в продажба брой 3/2008 г. на тримесечното електронно издание на НСИ „Заетост и безработица”.
  Публикацията съдържа данни от наблюдението на работната сила - репрезентативно наблюдение на домакинствата за изследване на икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. Основните дефиниции, използвани в изследването, са съобразени с изискванията на Международната организация на труда и Евростат.
   
 • Заетост и безработица, бр. 2/2008 г.
  Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че вече е в продажба брой 2/2008 г. на тримесечното електронно издание на НСИ „Заетост и безработица”.
  Публикацията съдържа данни от наблюдението на работната сила - репрезентативно наблюдение на домакинствата за изследване на икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. Основните дефиниции, използвани в изследването, са съобразени с изискванията на Международната организация на труда и Евростат.
   
 • Заетост и безработица, бр. 1/2008 г.
  Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че вече е в продажба брой 1/2008 г. на тримесечното електронно издание на НСИ „Заетост и безработица”.
  Публикацията съдържа данни от наблюдението на работната сила - репрезентативно наблюдение на домакинствата за изследване на икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. Основните дефиниции, използвани в изследването, са съобразени с изискванията на Международната организация на труда и Евростат.
   
 • Статистически справочник на Република България 2008 (на английски език)
  Статистически справочник на Република България 2008 (на английски език)
  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация едно от основните си издания - "Статистически справочник на Република България 2008" - на английски език. Справочникът е съкратена версия на аналогичното издание на български език.
  В изданието са включени актуални статистически данни за демографските процеси и за социално-икономическия и културния живот в страната за периода 2004 - 2007 година.

Страници