Наети лица в администрацията на изпълнителната власт


Динамичен ред: Labour_1.1.5.xls

НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО ИЛИ СЛУЖЕБНО ПРАВОТНОШЕНИЕ ПРЕЗ 2019 Г. В АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ
(Списъчен брой в края на месеца)
  2019 година
Януари Февруари Март
АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ (ОБЩО)* 97 129 97 466 98 464
І. ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ* 55 286 55 507 56 430
от тях:      
І.1. Министерства и администрация на министерски съвет* 6 942 6 914 6 925
І.2. Държавни агенции 3 186 3 173 3 160
І.3. Държавни комисии 566 566 565
І.4. Изпълнителни агенции 12 779 12 896 13 828
І.5. Админинстративни структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяване на изпълнителната власт 24 341 24 470 24 469
І.6. Административни структури, създадени с нормативен акт, отчитащи се пред народното събрание 7 064 7 083 7 095
І.7. Структури по чл.60 от Закона за администрацията 408 405 388
ІІ. ТЕРИТОРИАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ 41 843 41 959 42 034
от тях:      
ІІ.1. Общински администрации 34 267 34 353 34 404
ІІ.2. Областни администрации 1 064 1 076 1 080
ІІ.3. Специализирани териоториални администрации, създадени като юридически лица с нормативен акт 6 512 6 530 6 550

* В данните не се включват наетите лица в Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната
24.06.2019

Страници

Страници