Наети лица в администрацията на изпълнителната власт


Динамичен ред: Labour_1.1.5.xls

НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО ИЛИ СЛУЖЕБНО ПРАВОТНОШЕНИЕ ПРЕЗ 2021 Г. В АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ
(Списъчен брой в края на месеца)
  2021 година
Януари Февруари Март
АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ (ОБЩО)* 97 107 97 351 97 961
І. ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ* 55 725 55 759 56 077
от тях:      
І.1. Министерства и администрация на министерски съвет* 6 884 6 888 6 914
І.2. Държавни агенции 3 138 3 144 3 169
І.3. Държавни комисии 521 525 526
І.4. Изпълнителни агенции 12 691 12 678 12 820
І.5. Админинстративни структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяване на изпълнителната власт 25 111 25 119 25 183
І.6. Административни структури, създадени с нормативен акт, отчитащи се пред народното събрание 6 988 7 014 7 082
І.7. Структури по чл.60 от Закона за администрацията 392 391 383
ІІ. ТЕРИТОРИАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ 41 382 41 592 41 884
от тях:      
ІІ.1. Общински администрации 33 789 33 899 34 122
ІІ.2. Областни администрации 1 061 1 161 1 163
ІІ.3. Специализирани териоториални администрации, създадени като юридически лица с нормативен акт 6 532 6 532 6 599

* В данните не се включват наетите лица в Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната
22.06.2021

Страници

Страници