Наети лица в администрацията на изпълнителната власт


Динамичен ред: Labour_1.1.5.xls

НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО ИЛИ СЛУЖЕБНО ПРАВОТНОШЕНИЕ ПРЕЗ 2020 Г. В АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ
(Списъчен брой в края на месеца)
  2020 година
Октомври Ноември Декември
АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ (ОБЩО)* 98 266 97 878 97 583
І. ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ* 56 423 55 999 55 846
от тях:      
І.1. Министерства и администрация на министерски съвет* 6 892 6 897 6 891
І.2. Държавни агенции 3 156 3 166 3 170
І.3. Държавни комисии 536 523 522
І.4. Изпълнителни агенции 13 220 12 775 12 678
І.5. Админинстративни структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяване на изпълнителната власт 25 162 25 198 25 154
І.6. Административни структури, създадени с нормативен акт, отчитащи се пред народното събрание 7 060 7 054 7 034
І.7. Структури по чл.60 от Закона за администрацията 397 386 397
ІІ. ТЕРИТОРИАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ 41 843 41 879 41 737
от тях:      
ІІ.1. Общински администрации 34 216 34 237 34 160
ІІ.2. Областни администрации 1 084 1 081 1 058
ІІ.3. Специализирани териоториални администрации, създадени като юридически лица с нормативен акт 6 543 6 561 6 519

* В данните не се включват наетите лица в Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната
15.03.2021

Страници

 • Заетост и безработица - годишни данни 2015
  Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че вече е в продажба годишната електронна публикация на НСИ „Заетост и безработица - годишни данни 2015”.

  Публикацията съдържа средногодишни данни от Наблюдението на работната сила - репрезентативно наблюдение на домакинствата за изследване на икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. Основните дефиниции са съобразени с изискванията на Международната организация на труда и Евростат.

 • Дипляна „Наблюдение на работната сила“
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите и респондентите дипляната „Наблюдение на работната сила”. Изданието представя  популярно описание на методологията на Наблюдението на работната сила - определянето на извадката и начина на събиране на данните, основните понятия и дефиниции, използвани в изследването, изчисляването на показателите и  разпространението на информацията.
 • Статистически справочник 2016 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2016 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2012 - 2015 година.

 • Статистически справочник 2016
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2016 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2012 - 2015 година.

 • Статистически годишник 2015
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 83-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2010 - 2014 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Ключови показатели за България (към 06.04.2016 г.)
 • Ключови показатели за България (към 30.12.2015 г.)
 • Ключови показатели за България (към 05.10.2015 г.)
 • Заетост и безработица - годишни данни 2014
  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация  Заетост и безработица - годишни данни 2014.
  Публикацията съдържа средногодишни данни от Наблюдението на работната сила - репрезентативно наблюдение на домакинствата за изследване на икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. Основните дефиниции са съобразени с изискванията на Международната организация на труда и Евростат.
   
  Изданието съдържа:
 • Ключови показатели за България (към 02.07.2015 г.)

Страници