Наети лица в администрацията на изпълнителната власт


Динамичен ред: Labour_1.1.5.xls

НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО ИЛИ СЛУЖЕБНО ПРАВОТНОШЕНИЕ ПРЕЗ 2019 Г. В АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ
(Списъчен брой в края на месеца)
  2019 година
Януари Февруари Март
АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ (ОБЩО)* 97 129 97 466 98 464
І. ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ* 55 286 55 507 56 430
от тях:      
І.1. Министерства и администрация на министерски съвет* 6 942 6 914 6 925
І.2. Държавни агенции 3 186 3 173 3 160
І.3. Държавни комисии 566 566 565
І.4. Изпълнителни агенции 12 779 12 896 13 828
І.5. Админинстративни структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяване на изпълнителната власт 24 341 24 470 24 469
І.6. Административни структури, създадени с нормативен акт, отчитащи се пред народното събрание 7 064 7 083 7 095
І.7. Структури по чл.60 от Закона за администрацията 408 405 388
ІІ. ТЕРИТОРИАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ 41 843 41 959 42 034
от тях:      
ІІ.1. Общински администрации 34 267 34 353 34 404
ІІ.2. Областни администрации 1 064 1 076 1 080
ІІ.3. Специализирани териоториални администрации, създадени като юридически лица с нормативен акт 6 512 6 530 6 550

* В данните не се включват наетите лица в Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната
24.06.2019

Страници

  • Статистически справочник на Република България 2008 (на английски език)
    Статистически справочник на Република България 2008 (на английски език)
    Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация едно от основните си издания - "Статистически справочник на Република България 2008" - на английски език. Справочникът е съкратена версия на аналогичното издание на български език.
    В изданието са включени актуални статистически данни за демографските процеси и за социално-икономическия и културния живот в страната за периода 2004 - 2007 година.

Страници