Премини към основното съдържание

Наети лица в администрацията на изпълнителната власт

Динамичен ред: Labour_1.1.5.xls

НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО ИЛИ СЛУЖЕБНО ПРАВОТНОШЕНИЕ ПРЕЗ 2021 Г. В АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ
(Списъчен брой в края на месеца)
  2021 година
Април Май Юни
АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ (ОБЩО)* 98 623 98 294 98 797
І. ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ* 56 612 56 128 56 445
от тях:      
І.1. Министерства и администрация на министерски съвет* 6 918 6 885 6 901
І.2. Държавни агенции 3 167 3 154 3 150
І.3. Държавни комисии 526 526 530
І.4. Изпълнителни агенции 13 311 12 929 13 183
І.5. Админинстративни структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяване на изпълнителната власт 25 232 25 211 25 203
І.6. Административни структури, създадени с нормативен акт, отчитащи се пред народното събрание 7 075 7 036 7 051
І.7. Структури по чл.60 от Закона за администрацията 383 387 427
ІІ. ТЕРИТОРИАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ 42 011 42 166 42 352
от тях:      
ІІ.1. Общински администрации 34 352 34 461 34 604
ІІ.2. Областни администрации 1 048 1 107 1 162
ІІ.3. Специализирани териоториални администрации, създадени като юридически лица с нормативен акт 6 611 6 598 6 586

* В данните не се включват наетите лица в Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната
25.08.2021