Премини към основното съдържание

Наети лица в администрацията на изпълнителната власт

Динамичен ред: Labour_1.1.5.xls

НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО ИЛИ СЛУЖЕБНО ПРАВОТНОШЕНИЕ ПРЕЗ 2022 Г. В АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ
(Списъчен брой в края на месеца)
  2022 година
Януари Февруари Март
АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ (ОБЩО)* 97 682 97 715 97 850
І. ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ* 55 890 55 928 56 068
от тях:
І.1. Министерства и администрация на министерски съвет* 6 739 6 794 6 840
І.2. Държавни агенции 3 201 3 201 3 193
І.3. Държавни комисии 531 531 524
І.4. Изпълнителни агенции 12 658 12 653 12 737
І.5. Админинстративни структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяване на изпълнителната власт 25 331 25 330 25 374
І.6. Административни структури, създадени с нормативен акт, отчитащи се пред народното събрание 7 034 7 024 7 012
І.7. Структури по чл.60 от Закона за администрацията 396 395 388
ІІ. ТЕРИТОРИАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ 41 792 41 787 41 782
от тях:
ІІ.1. Общински администрации 34 297 34 290 34 273
ІІ.2. Областни администрации 1 033 1 038 1 032
ІІ.3. Специализирани териоториални администрации, създадени като юридически лица с нормативен акт 6 462 6 459 6 477

* В данните не се включват наетите лица в Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната
27.05.2022