Премини към основното съдържание

Наети лица в администрацията на изпълнителната власт

Динамичен ред: Labour_1.1.5.xls

НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО ИЛИ СЛУЖЕБНО ПРАВОТНОШЕНИЕ ПРЕЗ 2023 Г. В АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ
(Списъчен брой в края на месеца)
  2023 година
Юли Август Септември
АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ (ОБЩО)* 99 046 98 909 99 331
І. ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ* 56 677 56 582 56 511
от тях:      
І.1. Министерства и администрация на министерски съвет* 7 151 7 142 7 150
І.2. Държавни агенции 2 549 2 530 2 533
І.3. Държавни комисии 478 484 479
І.4. Изпълнителни агенции 13 607 13 577 13 519
І.5. Админинстративни структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяване на изпълнителната власт 25 439 25 402 25 387
І.6. Административни структури, създадени с нормативен акт, отчитащи се пред народното събрание 7 012 7 002 7 002
І.7. Структури по чл.60 от Закона за администрацията 441 445 441
ІІ. ТЕРИТОРИАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ 42 369 42 327 42 820
от тях:      
ІІ.1. Общински администрации 35 027 35 000 35 507
ІІ.2. Областни администрации 976 978 983
ІІ.3. Специализирани териоториални администрации, създадени като юридически лица с нормативен акт 6 366 6 349 6 330

* В данните не се включват наетите лица в Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната
27.11.2023