Премини към основното съдържание

Работни места и коефициент на свободните работни места – национално ниво

Динамичен ред: Labour_1.1.3.xls

РАБОТНИ МЕСТА И КОЕФИЦИЕНТ НА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ КРАЯ НА ТРИМЕСЕЧИЕТО
2022*
Икономически дейности Свободни работни места - брой Коефициент на свободните работни места - % Заети работни места - брой
I II III IV I II III IV I II III IV
Общо 20 782 21 401     0.9 0.9     2 215 354 2 250 207    
Селско, горско и рибно стопанство 775 605     1.2 0.9     65 477 68 616    
Добивна промишленост 132 124     0.7 0.7     18 950 18 873    
Преработваща промишленост 3 101 3 618     0.7 0.8     462 010 460 569    
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 268 262     0.9 0.9     29 100 28 987    
Доставяне на води;канализационни услуги,управление на отпадъци и възстановяване 220 273     0.6 0.7     36 105 36 509    
Строителство 651 808     0.5 0.7     124 463 123 052    
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 1 722 2 225     0.5 0.6     367 214 369 866    
Транспорт, складиране и съобщения 1 237 1 262     0.9 0.9     140 939 140 871    
Хотелиерство и ресторантьорство 3 936 2 398     4.5 2.1     84 194 110 678    
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 629 1 112     0.6 1.0     110 510 111 344    
Финансови и застрахователни дейности 284 294     0.5 0.6     52 814 52 739    
Операции с недвижими имоти 213 474     1.0 2.2     20 692 21 540    
Професионални дейности и научни изследвания 535 468     0.7 0.6     78 478 78 047    
Административни и спомагателни дейности 562 847     0.5 0.7     116 258 120 725    
Държавно управление 2 586 2 578     2.3 2.3     111 285 111 417    
Образование 777 819     0.5 0.5     165 998 163 264    
Хуманно здравеопазване и социална работа 2 726 2 728     1.7 1.7     161 694 162 577    
Култура,спорт и развлечения 262 293     0.8 0.8     34 164 35 059    
Други дейности 166 213     0.5 0.6     35 009 35 474    

* Предварителни данни
26.08.2022