Премини към основното съдържание

Работни места и коефициент на свободните работни места – национално ниво

Динамичен ред: Labour_1.1.3.xls

РАБОТНИ МЕСТА И КОЕФИЦИЕНТ НА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ КРАЯ НА ТРИМЕСЕЧИЕТО
2023*
Икономически дейности Свободни работни места - брой Коефициент на свободните работни места - % Заети работни места - брой
I II III IV I II III IV I II III IV
Общо 20 278 17 802 18 475   0.9 0.8 0.8   2 269 805 2 274 441 2 240 962  
Селско, горско и рибно стопанство 1 127 416 845   1.6 0.6 1.2   68 441 69 869 69 159  
Добивна промишленост 239 143 172   1.3 0.8 0.9   19 016 18 697 18 612  
Преработваща промишленост 3 542 2 969 2 974   0.8 0.6 0.7   463 495 453 865 447 644  
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 232 267 285   0.8 0.9 1.0   29 018 28 640 28 639  
Доставяне на води;канализационни услуги,управление на отпадъци и възстановяване 295 278 359   0.8 0.8 1.0   36 604 36 326 35 933  
Строителство 724 630 664   0.6 0.5 0.5   126 028 124 995 123 667  
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 2 084 1 740 1 876   0.6 0.5 0.5   373 967 374 238 371 181  
Транспорт, складиране и съобщения 1 419 1 552 1 462   1.0 1.1 1.0   142 072 140 415 138 798  
Хотелиерство и ресторантьорство 2 295 1 805 845   2.5 1.5 0.9   92 494 117 361 98 104  
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 510 475 676   0.4 0.4 0.6   117 750 116 272 116 281  
Финансови и застрахователни дейности 346 294 399   0.7 0.6 0.8   53 168 52 777 52 598  
Операции с недвижими имоти 125 143 171   0.6 0.7 0.8   21 108 21 487 21 486  
Професионални дейности и научни изследвания 504 500 632   0.6 0.6 0.8   80 724 79 492 78 932  
Административни и спомагателни дейности 824 746 870   0.7 0.6 0.8   114 771 114 350 111 167  
Държавно управление 2 501 2 413 2 383   2.2 2.1 2.1   113 104 111 129 111 791  
Образование 574 672 896   0.3 0.4 0.5   168 111 164 898 166 459  
Хуманно здравеопазване и социална работа 2 404 2 264 2 458   1.3 1.2 1.3   178 558 179 040 181 042  
Култура,спорт и развлечения 296 289 342   0.8 0.8 1.0   35 648 35 459 35 038  
Други дейности 237 206 166   0.7 0.6 0.5   35 728 35 131 34 431  

* Предварителни данни
05.12.2023