Премини към основното съдържание

Работни места и коефициент на свободните работни места – национално ниво

Динамичен ред: Labour_1.1.3.xls

РАБОТНИ МЕСТА И КОЕФИЦИЕНТ НА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ КРАЯ НА ТРИМЕСЕЧИЕТО
2021*
Икономически дейности Свободни работни места - брой Коефициент на свободните работни места - % Заети работни места - брой
I II III IV I II III IV I II III IV
Общо 18 591       0.8       2 202 383      
Селско, горско и рибно стопанство 1 233       1.8       67 594      
Добивна промишленост 149       0.8       19 148      
Преработваща промишленост 2 902       0.6       468 128      
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 281       0.9       29 546      
Доставяне на води;канализационни услуги,управление на отпадъци и възстановяване 125       0.3       36 589      
Строителство 973       0.8       127 491      
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 1 367       0.4       369 878      
Транспорт, складиране и съобщения 1 117       0.8       139 858      
Хотелиерство и ресторантьорство 1 321       1.6       79 389      
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 418       0.4       104 505      
Финансови и застрахователни дейности 425       0.8       52 641      
Операции с недвижими имоти 145       0.7       19 493      
Професионални дейности и научни изследвания 796       1.0       76 661      
Административни и спомагателни дейности 705       0.6       111 695      
Държавно управление 2 687       2.3       111 899      
Образование 615       0.4       165 429      
Хуманно здравеопазване и социална работа 2 961       1.9       155 529      
Култура,спорт и развлечения 248       0.8       32 696      
Други дейности 123       0.4       34 214      

* Предварителни данни
23.06.2021