Премини към основното съдържание

Национално ниво

Динамичен ред: Labour_1.1.2.1.xls

СРЕДНА БРУТНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА*
 Общо
(левове)
Икономически дейности Месеци
I II III IV V VI VII VIII IX
Общо 1 863 1 830 1 953 2 009 1 935 1 927 1 973 1 957 2 072
Селско, горско и рибно стопанство 1 300 1 324 1 467 1 371 1 377 1 467 1 523 1 423 1 588
Добивна промишленост 2 503 2 454 2 860 3 153 2 582 2 647 2 801 2 601 2 936
Преработваща промишленост 1 594 1 586 1 664 1 712 1 696 1 709 1 702 1 691 1 746
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 2 865 2 761 2 914 3 109 2 981 3 093 3 109 2 905 3 150
Доставяне на води;канализационни услуги,управление на отпадъци и възстановяване 1 403 1 389 1 405 1 453 1 442 1 417 1 446 1 449 1 546
Строителство 1 363 1 371 1 444 1 507 1 509 1 517 1 551 1 569 1 594
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 1 625 1 621 1 698 1 735 1 701 1 690 1 705 1 720 1 752
Транспорт, складиране и съобщения 1 568 1 551 1 612 1 678 1 663 1 648 1 679 1 661 1 728
Хотелиерство и ресторантьорство 1 089 1 080 1 123 1 184 1 197 1 185 1 228 1 268 1 306
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 4 432 4 393 4 911 4 924 4 567 4 706 4 621 4 593 4 798
Финансови и застрахователни дейности 2 714 2 704 3 499 2 985 2 885 2 876 2 891 2 902 2 889
Операции с недвижими имоти 1 620 1 609 1 641 1 675 1 669 1 710 1 732 1 666 1 730
Професионални дейности и научни изследвания 2 463 2 477 2 773 2 724 2 602 2 596 2 709 2 685 2 738
Административни и спомагателни дейности 1 560 1 560 1 700 1 721 1 651 1 619 1 617 1 619 1 666
Държавно управление 2 414 1 896 1 928 2 518 1 929 1 931 2 576 2 336 2 321
Образование 1 820 1 838 1 862 1 923 2 024 1 870 1 899 1 996 2 620
Хуманно здравеопазване и социална работа 1 898 1 881 1 971 2 026 1 990 1 984 1 999 1 956 2 096
Култура,спорт и развлечения 1 589 1 568 1 656 1 679 1 613 1 561 1 715 1 659 1 723
Други дейности 1 197 1 233 1 255 1 272 1 260 1 251 1 242 1 238 1 299
(левове)
Форма на собственост Месеци
I II III IV V VI VII VIII IX
Обществен сектор 1 914 1 795 1 874 2 037 1 908 1 887 2 013 1 981 2 255
Частен сектор 1 846 1 841 1 979 1 999 1 944 1 940 1 960 1 949 2 011
Общо
(левове)
Икономически дейности Тримесечия на 2023 година
І ІІ III IV IV вкл.годишни премии
Общо 1 882 1 957 2 000    
Селско, горско и рибно стопанство 1 365 1 406 1 511    
Добивна промишленост 2 606 2 794 2 779    
Преработваща промишленост 1 614 1 705 1 713    
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 2 847 3 061 3 055    
Доставяне на води;канализационни услуги,управление на отпадъци и възстановяване 1 399 1 437 1 480    
Строителство 1 393 1 511 1 571    
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 1 648 1 709 1 725    
Транспорт, складиране и съобщения 1 577 1 663 1 689    
Хотелиерство и ресторантьорство 1 098 1 189 1 265    
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 4 578 4 732 4 670    
Финансови и застрахователни дейности 2 972 2 915 2 894    
Операции с недвижими имоти 1 623 1 685 1 709    
Професионални дейности и научни изследвания 2 571 2 641 2 711    
Административни и спомагателни дейности 1 607 1 664 1 634    
Държавно управление 2 080 2 126 2 411    
Образование 1 840 1 939 2 176    
Хуманно здравеопазване и социална работа 1 917 2 000 2 017    
Култура,спорт и развлечения 1 604 1 617 1 699    
Други дейности 1 228 1 261 1 259    
(левове)
Форма на собственост Тримесечия на 2023 година
І ІІ III IV IV вкл.годишни премии
Обществен сектор 1 861 1 944 2 083    
Частен сектор 1 889 1 961 1 973    

*предварителни данни
13.11.2023