Премини към основното съдържание

Национално ниво

Динамичен ред: Labour_1.1.2.1.xls

СРЕДНА БРУТНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА*
 Общо
(левове)
Икономически дейности Месеци
I II III IV V VI
Общо 1 579 1 555 1 680 1 771 1 708 1 710
Селско, горско и рибно стопанство 1 060 1 061 1 175 1 212 1 207 1 386
Добивна промишленост 2 388 1 910 2 359 2 856 2 401 2 375
Преработваща промишленост 1 315 1 318 1 447 1 470 1 464 1 474
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 2 223 2 142 2 363 2 480 2 534 2 493
Доставяне на води;канализационни услуги,управление на отпадъци и възстановяване 1 137 1 146 1 193 1 261 1 284 1 241
Строителство 1 115 1 145 1 209 1 269 1 278 1 314
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 1 380 1 360 1 453 1 528 1 508 1 505
Транспорт, складиране и съобщения 1 250 1 235 1 296 1 405 1 435 1 417
Хотелиерство и ресторантьорство 951 944 996 1 060 1 070 1 047
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 3 907 3 973 4 298 4 403 4 036 4 208
Финансови и застрахователни дейности 2 408 2 365 2 849 2 917 2 553 2 749
Операции с недвижими имоти 1 332 1 326 1 525 1 452 1 468 1 538
Професионални дейности и научни изследвания 2 136 2 152 2 506 2 358 2 302 2 379
Административни и спомагателни дейности 1 334 1 343 1 473 1 523 1 502 1 434
Държавно управление 2 025 1 620 1 674 2 389 1 769 1 760
Образование 1 524 1 546 1 594 1 751 1 905 1 759
Хуманно здравеопазване и социална работа 1 798 1 778 1 833 1 818 1 743 1 738
Култура,спорт и развлечения 1 298 1 310 1 399 1 474 1 460 1 429
Други дейности 1 088 1 074 1 102 1 191 1 195 1 168
(левове)
Форма на собственост Месеци
I II III IV V VI
Обществен сектор 1 634 1 543 1 618 1 843 1 739 1 715
Частен сектор 1 561 1 559 1 700 1 747 1 698 1 708
Общо
(левове)
Икономически дейности Тримесечия на 2022 година
І ІІ III IV IV вкл.годишни премии
Общо 1 605 1 730      
Селско, горско и рибно стопанство 1 099 1 269      
Добивна промишленост 2 219 2 544      
Преработваща промишленост 1 360 1 469      
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 2 243 2 502      
Доставяне на води;канализационни услуги,управление на отпадъци и възстановяване 1 158 1 262      
Строителство 1 156 1 287      
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 1 398 1 514      
Транспорт, складиране и съобщения 1 260 1 419      
Хотелиерство и ресторантьорство 964 1 058      
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 4 060 4 216      
Финансови и застрахователни дейности 2 540 2 739      
Операции с недвижими имоти 1 395 1 486      
Професионални дейности и научни изследвания 2 264 2 346      
Административни и спомагателни дейности 1 384 1 486      
Държавно управление 1 773 1 973      
Образование 1 554 1 805      
Хуманно здравеопазване и социална работа 1 803 1 767      
Култура,спорт и развлечения 1 336 1 454      
Други дейности 1 088 1 185      
(левове)
Форма на собственост Тримесечия на 2022 година
І ІІ III IV IV вкл.годишни премии
Обществен сектор 1 598 1 765      
Частен сектор 1 607 1 718      

*предварителни данни
12.08.2022