Премини към основното съдържание

Национално ниво

Динамичен ред: Labour_1.1.2.1.xls

СРЕДНА БРУТНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА*
 Общо
(левове)
Икономически дейности Месеци
I II III IV V VI
Общо 1 454 1 431 1 500 1 542 1 530 1 505
Селско, горско и рибно стопанство 988 967 997 1 065 1 072 1 092
Добивна промишленост 2 243 1 885 2 195 2 242 2 245 2 065
Преработваща промишленост 1 252 1 244 1 263 1 293 1 301 1 296
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 2 097 2 064 2 157 2 246 2 306 2 149
Доставяне на води;канализационни услуги,управление на отпадъци и възстановяване 1 115 1 132 1 135 1 123 1 172 1 136
Строителство 1 052 1 069 1 106 1 146 1 139 1 190
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 1 214 1 234 1 276 1 266 1 299 1 285
Транспорт, складиране и съобщения 1 229 1 191 1 225 1 235 1 285 1 242
Хотелиерство и ресторантьорство 662 672 815 877 980 944
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 3 586 3 425 3 828 3 774 3 621 3 731
Финансови и застрахователни дейности 2 125 2 097 2 343 2 597 2 200 2 307
Операции с недвижими имоти 1 285 1 266 1 453 1 297 1 338 1 320
Професионални дейности и научни изследвания 1 979 1 981 2 100 2 101 2 038 2 087
Административни и спомагателни дейности 1 162 1 152 1 226 1 206 1 266 1 214
Държавно управление 1 979 1 654 1 683 2 064 1 647 1 654
Образование 1 548 1 574 1 540 1 607 1 747 1 588
Хуманно здравеопазване и социална работа 1 613 1 669 1 774 1 796 1 798 1 665
Култура,спорт и развлечения 909 984 1 128 1 146 1 286 1 276
Други дейности 953 956 975 998 997 993
(левове)
Форма на собственост Месеци
I II III IV V VI
Обществен сектор 1 594 1 537 1 576 1 688 1 650 1 572
Частен сектор 1 407 1 396 1 475 1 493 1 491 1 483
Общо
(левове)
Икономически дейности Тримесечия на 2021 година
І ІІ III IV IV вкл.годишни премии
Общо 1 462 1 525      
Селско, горско и рибно стопанство 984 1 077      
Добивна промишленост 2 108 2 184      
Преработваща промишленост 1 253 1 296      
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 2 106 2 233      
Доставяне на води;канализационни услуги,управление на отпадъци и възстановяване 1 127 1 144      
Строителство 1 076 1 158      
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 1 241 1 283      
Транспорт, складиране и съобщения 1 215 1 254      
Хотелиерство и ресторантьорство 717 936      
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 3 613 3 709      
Финансови и застрахователни дейности 2 188 2 368      
Операции с недвижими имоти 1 335 1 318      
Професионални дейности и научни изследвания 2 020 2 075      
Административни и спомагателни дейности 1 180 1 228      
Държавно управление 1 771 1 788      
Образование 1 554 1 648      
Хуманно здравеопазване и социална работа 1 686 1 753      
Култура,спорт и развлечения 1 007 1 237      
Други дейности 961 996      
(левове)
Форма на собственост Тримесечия на 2021 година
І ІІ III IV IV вкл.годишни премии
Обществен сектор 1 569 1 637      
Частен сектор 1 426 1 489      

*предварителни данни
13.08.2021