Премини към основното съдържание

Национално ниво

Динамичен ред: Labour_1.1.2.1.xls

СРЕДНА БРУТНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА*
 Общо
(левове)
Икономически дейности Месеци
I II III IV V VI
Общо 1 566 1 545 1 668      
Селско, горско и рибно стопанство 937 993 1 087      
Добивна промишленост 2 388 1 910 2 359      
Преработваща промишленост 1 315 1 319 1 443      
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 2 223 2 142 2 363      
Доставяне на води;канализационни услуги,управление на отпадъци и възстановяване 1 137 1 146 1 193      
Строителство 1 115 1 145 1 209      
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 1 369 1 349 1 443      
Транспорт, складиране и съобщения 1 250 1 235 1 296      
Хотелиерство и ресторантьорство 951 944 996      
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 3 907 3 973 4 298      
Финансови и застрахователни дейности 2 408 2 365 2 849      
Операции с недвижими имоти 1 332 1 326 1 525      
Професионални дейности и научни изследвания 2 136 2 152 2 506      
Административни и спомагателни дейности 1 334 1 343 1 473      
Държавно управление 2 025 1 620 1 674      
Образование 1 524 1 546 1 594      
Хуманно здравеопазване и социална работа 1 761 1 742 1 795      
Култура,спорт и развлечения 1 298 1 310 1 399      
Други дейности 1 088 1 074 1 102      
(левове)
Форма на собственост Месеци
I II III IV V VI
Обществен сектор 1 634 1 543 1 618      
Частен сектор 1 544 1 545 1 684      
Общо
(левове)
Икономически дейности Тримесечия на 2022 година
І ІІ III IV IV вкл.годишни премии
Общо 1 593        
Селско, горско и рибно стопанство 1 005        
Добивна промишленост 2 219        
Преработваща промишленост 1 359        
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 2 243        
Доставяне на води;канализационни услуги,управление на отпадъци и възстановяване 1 158        
Строителство 1 156        
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 1 387        
Транспорт, складиране и съобщения 1 260        
Хотелиерство и ресторантьорство 964        
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 4 060        
Финансови и застрахователни дейности 2 540        
Операции с недвижими имоти 1 395        
Професионални дейности и научни изследвания 2 264        
Административни и спомагателни дейности 1 384        
Държавно управление 1 773        
Образование 1 554        
Хуманно здравеопазване и социална работа 1 766        
Култура,спорт и развлечения 1 336        
Други дейности 1 088        
(левове)
Форма на собственост Тримесечия на 2022 година
І ІІ III IV IV вкл.годишни премии
Обществен сектор 1 598        
Частен сектор 1 591        

*предварителни данни
13.05.2022