Премини към основното съдържание

Национално ниво

Динамичен ред: Labour_1.1.1.1.xls

НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА*
Общо
(Списъчен брой в края на месеца)
Икономически дейности Месеци
I II III IV V VI
Общо 2 243 459 2 250 859 2 262 665 2 272 464 2 275 093 2 305 292
Селско, горско и рибно стопанство 66 610 67 284 68 962 70 106 70 483 71 406
Добивна промишленост 19 399 19 298 19 295 19 279 19 207 19 246
Преработваща промишленост 475 059 477 043 479 383 479 473 476 830 477 600
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 29 699 29 781 29 808 29 781 29 680 29 705
Доставяне на води;канализационни услуги,управление на отпадъци и възстановяване 37 122 37 013 36 976 36 989 37 071 37 168
Строителство 128 212 128 855 129 169 130 687 128 690 129 668
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 380 530 382 231 383 645 383 846 384 144 387 668
Транспорт, складиране и пощи 140 660 141 311 141 846 141 512 141 113 141 888
Хотелиерство и ресторантьорство 80 931 80 222 82 483 85 695 91 931 108 846
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 107 365 107 946 108 718 109 421 109 736 110 276
Финансови и застрахователни дейности 56 024 56 030 56 089 56 159 56 014 56 423
Операции с недвижими имоти 20 203 20 162 20 140 20 312 20 344 20 926
Професионални дейности и научни изследвания 80 484 80 653 80 821 80 746 80 821 81 077
Административни и спомагателни дейности 114 238 114 054 113 734 114 360 114 998 119 570
Държавно управление 113 912 114 273 114 714 115 701 115 137 115 412
Образование 168 500 168 937 168 810 168 945 168 243 166 555
Хуманно здравеопазване и социална работа 155 844 156 698 158 848 159 662 160 193 160 660
Култура,спорт и развлечения 33 336 33 592 33 783 34 171 34 583 35 251
Други дейности 35 331 35 476 35 441 35 619 35 875 35 947
(Списъчен брой в края на месеца)
Форма на собственост Месеци
I II III IV V VI
Обществен сектор 550 124 551 310 553 599 554 289 553 509 554 754
Частен сектор 1 693 335 1 699 549 1 709 066 1 718 175 1 721 584 1 750 538

*предварителни данни
13.08.2021