Осъдени лица по глави от наказателния кодекс и някои видове престъпления и по наложени наказания


Динамичен ред: JST_3.3.xls

ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2018 Г. ПО ГЛАВИ ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС И НЯКОИ ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ПО НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ
(Брой)
Глави от Наказателния кодекс и някои видове престъпления Осъдени лица - общо Наложени наказания
лишаване от свобода
общо до 6 месеца от 6 месеца до 1 година от 1 до 3 години от 3 до 4 години от 4 до 5 години от 5 до 10 години от 10 до 15 години от 15 до 20 години от 20 до 30 години
Общо 23 973 19 615 10 672 5 492 2 958 191 88 152 33 23 6
Престъпления против Републиката - - - - - - - - - - -
Престъпления против личността 1 444 993 284 253 296 30 23 56 27 18 6
в това число:
Убийство (чл. 115, 116, 118, 119,120,121 - довършено) 72 71 2 - 8 3 1 17 16 18 6
Убийство (чл. 115, 116, 118 и 119 - опит) 26 25 - 1 5 1 7 9 2 - -
Телесна повреда (чл. 128 - 134 - О.Х.) 700 432 166 157 98 4 3 4 - - -
Отвличане и противозаконно лишаване от свобода (чл. 142 и 142а) 55 51 2 6 37 1 2 3 - - -
Принуда (чл. 143 - 144) 228 131 67 49 15 - - - - - -
Обида и клевета (чл. 146 - 148а) 17 - - - - - - - - - -
Разврат (чл. 149 - 159) 208 191 25 29 80 19 9 20 9 - -
от тях:
Блудство (чл. 149 и 150) 64 60 3 13 31 7 3 2 1 - -
Изнасилване (чл. 152 - довършено и опит) 65 65 2 4 20 10 4 18 7 - -
Сводничество и отвличане за разврат (чл. 155 - 156) 18 16 1 4 9 1 - - 1 - -
Насилствен хомосексуализъм (чл. 157) 17 17 1 3 10 1 2 - - - -
Трафик на хора (чл. 159а - 159г) 43 43 2 5 34 - - 2 - - -
Престъпления против правата на гражданите 157 96 65 23 7 - 1 - - - -
в това число:
Нарушаване на неприкосновеността на жилище, помещение или превозно средство (чл. 170) 53 52 38 13 - - 1 - - - -
Престъпления против интелектуалната собственост (чл. 172а - 174) 91 35 21 9 5 - - - - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 585 242 188 47 7 - - - - - -
в това число:
Престъпления против брака и семейството (чл. 176 - 185) 392 96 84 12 - - - - - - -
в т.ч. неплащане на издръжка (чл. 183) 385 95 83 12 - - - - - - -
Престъпления против младежта (чл. 187 - 193) 193 146 104 35 7 - - - - - -
Престъпления против собствеността 5 579 4 493 1 558 1 569 1 134 116 40 68 3 5 -
в това число:
Кражба (чл. 194 - 197) 3 802 3 025 1 243 1 088 644 41 4 5 - - -
Грабеж (чл. 198 - 200) 641 580 73 149 214 57 24 55 3 5 -
Присвояване (чл. 201 - 205) 127 93 33 32 25 - 1 2 - - -
Обсебване (чл. 206) 147 115 29 62 24 - - - - - -
Измама (чл. 209 - 213) 525 496 82 191 192 17 10 4 - - -
в т.ч. документна измама (чл. 212 и 212а) 45 43 5 11 23 3 1 - - - -
Изнудване (чл. 213а - 214а) 31 31 4 7 17 - 1 2 - - -
Вещно укривателство (чл. 215) 38 33 10 12 10 1 - - - - -
Унищожаване и повреждане на имущество (чл. 216 и 216а) 230 117 81 28 8 - - - - - -
Престъпления против стопанството 1 767 1 280 586 461 207 7 7 9 3 - -
в това число:
Общи стопански престъпления (чл. 219 - 227а) 6 5 2 2 1 - - - - - -
в т.ч. безстопанственост (чл. 219) 2 2 1 1 - - - - - - -
Престъпления против кредиторите (чл. 227б - 227е) 19 2 1 1 - - - - - - -
Престъпления в отделни стопански отрасли (чл. 228 - 240) 1 373 920 507 336 77 - - - - - -
Престъпления против митническия режим (чл. 242 и 242а) 75 75 5 10 40 2 6 9 3 - -
Престъпления против паричната и кредитната система (чл. 243 - 252) 294 278 71 112 89 5 1 - - - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 94 92 6 13 68 2 1 2 - - -
в т.ч. престъпления против данъчната система (чл. 255 -260) 87 85 6 12 63 2 1 1 - - -
Престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 1 280 1 063 774 232 51 5 1 - - - -
в това число:
Престъпления против реда на управлението (чл. 269 - 280) 918 800 635 140 24 1 - - - - -
от тях:
Незаконно преминаване през граница (чл. 279) 666 653 597 55 1 - - - - - -
Превеждане през граница (чл. 280) 81 81 8 60 13 - - - - - -
Престъпления по служба (чл. 282 - 285) 3 3 1 1 1 - - - - - -
Престъпления против правосъдието (чл. 286 - 300) 157 90 56 21 12 1 - - - - -
Подкуп (чл. 301 - 307) 136 104 60 27 13 3 1 - - - -
Престъпления против спорта 3 3 - 3 - - - - - - -
Документни престъпления 785 461 265 177 19 - - - - - -
Компютърни престъпления - - - - - - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 539 369 129 104 132 3 - 1 - - -
в т.ч. хулиганство (чл. 325) 336 204 98 73 32 1 - - - - -
Общоопасни престъпления 11 736 10 520 6 815 2 610 1 036 28 15 16 - - -
в това число:
Престъпления, извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства (чл. 330 - 339б) 340 324 147 103 69 4 - 1 - - -
от тях:
Палеж (чл. 330 и 331) 62 54 13 19 19 2 - 1 - - -
Незаконно производство, притежаване и използване на оръжие, взривове и боеприпаси (чл. 337 - 339б) 276 268 134 84 48 2 - - - - -
Престъпления по транспорта и съобщенията (чл. 340 -345а) 9 250 8 539 6 131 1 928 450 10 9 11 - - -
Противозаконно отнемане на МПС (чл. 346 и 346а) 166 138 52 65 19 - 1 1 - - -
Престъпления, свързани с наркотици (чл. 354а - 354в) 1 963 1 509 479 510 498 14 5 3 - - -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията, представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация 1 1 - - 1 - - - - - -
Военни престъпления 3 2 2 - - - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - - - - - - -
ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2018 Г. ПО ГЛАВИ ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС И НЯКОИ ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ПО НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ
(Продължение и край)
(Брой)
Глави от Наказателния кодекс
и някои видове престъпления
Наложени наказания
доживотен затвор доживотен затвор без замяна глоба пробация други
Общо 2 - 1221 2960 175
Престъпления против Републиката - - - - -
Престъпления против личността 2 - 49 389 11
в това число:
Убийство (чл. 115, 116, 118, 119,120,121 - довършено) 1 - - - -
Убийство (чл. 115, 116, 118 и 119 - опит) 1 - - - -
Телесна повреда (чл. 128 - 134 - О.Х.) - - 9 253 6
Отвличане и противозаконно лишаване от свобода (чл. 142 и 142а) - - 1 3 -
Принуда (чл. 143 - 144) - - 1 96 -
Обида и клевета (чл. 146 - 148а) - - 16 - 1
Разврат (чл. 149 - 159) - - 1 12 4
от тях:          
Блудство (чл. 149 и 150) - - - 3 1
Изнасилване (чл. 152 - довършено и опит) - - - - -
Сводничество и отвличане за разврат (чл. 155 - 156) - - - 2 -
Насилствен хомосексуализъм (чл. 157) - - - - -
Трафик на хора (чл. 159а - 159г) - - - - -
Престъпления против правата на гражданите - - 2 59 -
в това число:
Нарушаване на неприкосновеността на жилище, помещение или превозно средство (чл. 170) - - - 1 -
Престъпления против интелектуалната собственост (чл. 172а - 174) - - - 56 -
Престъпления против брака, семейството и младежта - - 33 310 -
в това число:
Престъпления против брака и семейството (чл. 176 - 185) - - 28 268 -
в т.ч. неплащане на издръжка (чл. 183) - - 25 265 -
Престъпления против младежта (чл. 187 - 193) - - 5 42 -
Престъпления против собствеността - - 127 853 106
в това число:
Кражба (чл. 194 - 197) - - 66 624 87
Грабеж (чл. 198 - 200) - - - 47 14
Присвояване (чл. 201 - 205) - - 1 33 -
Обсебване (чл. 206) - - 6 26 -
Измама (чл. 209 - 213) - - 3 26 -
в т.ч. документна измама (чл. 212 и 212а) - - 1 1 -
Изнудване (чл. 213а - 214а) - - - - -
Вещно укривателство (чл. 215) - - 3 2 -
Унищожаване и повреждане на имущество (чл. 216 и 216а) - - 14 95 4
Престъпления против стопанството - - 64 421 2
в това число:
Общи стопански престъпления (чл. 219 - 227а) - - - 1 -
в т.ч. безстопанственост (чл. 219) - - - - -
Престъпления против кредиторите (чл. 227б - 227е) - - 16 1 -
Престъпления в отделни стопански отрасли (чл. 228 - 240) - - 45 406 2
Престъпления против митническия режим (чл. 242 и 242а) - - - - -
Престъпления против паричната и кредитната система (чл. 243 - 252) - - 3 13 -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - - - 2 -
в т.ч. престъпления против данъчната система (чл. 255 -260) - - - 2 -
Престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации и лица, изпълняващи публични функции - - 74 140 3
в това число:
Престъпления против реда на управлението (чл. 269 - 280) - - 54 61 3
от тях:
Незаконно преминаване през граница (чл. 279) - - - 11 2
Превеждане през граница (чл. 280) - - - - -
Престъпления по служба (чл. 282 - 285) - - - - -
Престъпления против правосъдието (чл. 286 - 300) - - 18 49 -
Подкуп (чл. 301 - 307) - - 2 30 -
Престъпления против спорта - - - - -
Документни престъпления - - 37 286 1
Компютърни престъпления - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие - - 11 158 1
в т.ч. хулиганство (чл. 325) - - 1 131 -
Общоопасни престъпления - - 824 341 51
в това число:
Престъпления, извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства (чл. 330 - 339б) - - 8 6 2
от тях:
Палеж (чл. 330 и 331) - - - 6 2
Незаконно производство, притежаване и използване на оръжие, взривове и боеприпаси (чл. 337 - 339б) - - 8 - -
Престъпления по транспорта и съобщенията (чл. 340 -345а) - - 420 274 17
Противозаконно отнемане на МПС (чл. 346 и 346а) - - - 19 9
Престъпления, свързани с наркотици (чл. 354а - 354в) - - 393 38 23
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията, представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация - - - - -
Военни престъпления - - - 1 -
Престъпления против мира и човечеството - - - - -
16.07.2019
Престъпления, обвиняеми и осъдени лица
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на здравеопазването и правосъдието“

Лице за контакт

Адриана Тетевенска

Длъжност

държавен експерт

Адрес

1038 София, ул. „П. Волов“ № 2

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 592

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване16 юли 2019 г.
Дата на публикуване16 юли 2019 г.
Дата на последно актуализиране16 юли 2019 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистиката на престъпленията, обвиняемите и осъдените лица осигурява данни за извършените престъпления по изход на делата; престъпленията, завършили с осъждане; обвиняемите и осъдените лица. Данните са представени по видови престъпления (съгласно Наказателния кодекс), годината на извършване, по пол, възраст, брой извършители, брой извършени престъпления, по вида и размера на наложените наказания.

Използвани класификации
 • Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);
 • Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ).
Обхват

Обхваща аспекти от дейността на структурните звена на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратура на Република България, Министерство на отбраната, Агенция „Митници”, Държавна агенция за национална сигурност и съдилищата на територията на страната.

Понятия и дефиниции

В броя на престъпленията и осъдените лица за дадена отчетна година се включват тези, на които присъдата е влязла в сила през същата година

Обвиняемите лица включват осъдените, условно осъдените, оправданите, освободените от наказание и лицата, на които делата са прекратени.

Осъдените лица включват всички осъдени на някакво наказание лица, включително и условно осъдените.

Престъпленията, завършили с осъждане, включват всички престъпления, завършили с осъждане, независимо дали са извършени от едно или повече лица.

При съучастие престъплението се счита за завършило с осъждане дори когато само едно от обвиняемите лица е осъдено или условно осъдено.

Престъпление, извършено при съучастие, завършва с оправдаване, когато всички лица са оправдани.

Престъплението завършва с прекратяване, когато спрямо извършителя или всички извършители делото е прекратено.

В броя на опитите за извършени престъпления са включени и приготовленията.

Когато едно лице е осъдено за няколко престъпления, лицето се отнася към най-тежкото наказуемо деяние, а всяко престъпление поотделно - към съответния вид престъпление. Ако според изхода на делата престъпленията са завършили с осъждане, условно осъждане, оправдаване или прекратяване, за всяко престъпление е отразен съответният резултат.

Например ако едно лице е извършило грабеж на собственост, кражба на собственост и измама и за първите две престъпления лицето е осъдено, а за третото - оправдано, осъденото лице се приема като осъдено за грабеж на собственост (най-тежкото наказуемо деяние), а престъпленията се отчитат съответно: първото - като грабеж на собственост, второто - като кражба на собственост, и третото - като измама, завършила с оправдателна присъда.

Когато няколко лица извършват едно престъпление, престъплението се отчита само един път, а всяко лице поотделно - в зависимост от изхода на делото.

Броят на обвиняемите и осъдените лица не съвпада с физическия брой на обвиняемите и осъдените лица, тъй като едно лице през една календарна година може да се яви няколко пъти като обвиняемо или осъдено лице.

При териториалното разпределение на осъдените лица се има предвид мястото, където е извършено най-тежкото наказуемо престъпление, или районът, в който са извършени престъпните действия.

Извършените престъпления в чужбина, подсъдни на съдилищата в Република България, се включват в общия брой на престъпленията.

Престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица се отнасят по области, общини, градове и села съгласно административното деление на страната.

Всички показатели, които характеризират осъдените лица, се отнасят към момента на извършване на престъплението.

Възрастта на осъдените лица е посочена в навършени години. Непълнолетни лица са лицата, навършили 14, но ненавършили 18 години.

В случаите, когато осъденото лице е извършило повече от едно престъпление, в таблицата по наложени наказания е посочено наложеното наказание по съвкупност.

Осъдените непълнолетни лица се включват в общия брой на осъдените, независимо че данните за непълнолетните лица са обособени в самостоятелен раздел.

От данните за престъпленията и осъдените лица са изключени деянията, амнистирани със законите за амнистия, приети от Народното събрание през май, ноември и декември 1990 г. и обнародвани в „Държавен вестник“, в бр. 37, 91 и 99/1990 година.

Данните за престъпленията, завършили с осъждане и за осъдените лица с влезли в сила присъди от 2008 г. до 2016 г., са получени на база статистическа информация от Националния статистически институт и административен източник (Единна информационна система за противодействие на прастъпността).

Статистическа единица

Обект на наблюдение е дейността на районните и окръжните съдилища по наказателните дела от общ, частен и административен характер. От 1998 г. е включена и информация за дейността на военните съдилища, а от 2012 г. и дейността на Специализирания наказателен съд. Не е включена информация за резултатите от дейността на Върховния касационен съд.

Единици на наблюдение са престъпленията, завършили с осъждане и осъдените лица с влезли в сила присъди.

Статистическа съвкупност

Изчерпателно - съдилищата на територията на страната.

Географски обхват (територия)

За територия на Република България.

Времеви обхват

2010 - 2018

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой.

Отчетен период

Календарна година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения
 • Закон за статистиката;
 • Наказателен кодекс.
Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
 • Закон за статистиката;
 • Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Данните се разпространяват 1 път годишно.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg

Достъп на потребителите

Данни за престъпления, обвиняеми и осъдени лица се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Ежегодно на датата, обявена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Публикации
 • Електронна публикация „Престъпления и осъдени лица“;
 • „Статистически годишник“;
 • „Статистически справочник“;
 • Публикации на Евростат.
Онлайн база данни

Подробни данни за престъпления, обвиняеми и осъдени лица са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност - Престъпления, обвиняеми и осъдени лица: http://www.nsi.bg

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Данните се предоставят от структурните звена на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратура на Република България, Министерство на отбраната, Агенция "Митници", Държавна агенция за национална сигурност и съдилищата на територията на страната по установена процедура и при спазване на изискванията за качество.

Документация за качеството

Съгласно установените критерии за качество на статистическите данни.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Изпълняват се критериите за качество на статистическите данни.

Оценка на качеството

Извършва се оценка в НСИ в контекста на изпълнение на критериите за качество на статистическите данни.

Приложимост
Потребности на потребителите

Потребностите са обусловени от провеждане на политика за превенция на престъпността в страната и информираността на обществото за тенденциите в сферата на наказаната престъпност.

Удовлетвореност на потребителите

Извършват се периодични оценки за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Пълен обхват на Наказателния кодекс.

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Т+6 месеца.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните са сравними.

Сравнимост във времето

Данните са сравними.

Съгласуваност между предметни области

Данните са съгласувани.

Вътрешна съгласуваност

Данните са съгласувани.

Разходи и натовареност

Основната натовареност е на структурните звена на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратура на Република България, Министерство на отбраната, Агенция "Митници", Държавна агенция за национална сигурност и съдилищата на територията на страната, които са източник на данните.

В НСИ - на експертите, отговарящи за провеждане на наблюдението в ТСБ и ЦУ.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Структурни звена на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратура на Република България, Министерство на отбраната, Агенция "Митници", Държавна агенция за национална сигурност и съдилищата на територията на страната.

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Изчерпателно наблюдение чрез статистически формуляри „Карта за обвиняемо лице (1-СС), попълвана от органите на досъдебното и съдебното производство и информация от административен източник (ЕИСПП).

Валидиране на данни

На национално ниво - в ЦУ на НСИ.

Обработка на данни

Обработката на данните е централизирана, на национално ниво.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: Престъпления, обвиняеми и осъдени лица
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: Престъпления, обвиняеми и осъдени лица
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Статистически справочник 2020 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически справочник 2020
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • България 2020
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2020. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2019
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 87-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2013 - 2018 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Престъпления и осъдени лица 2018
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2018 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.
 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически справочник 2019 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически справочник 2019
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически годишник 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2017 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Престъпления и осъдени лица 2017
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2017 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.

Страници