Осъдени лица по глави от наказателния кодекс и някои видове престъпления и по пол и възраст


Динамичен ред: JST_3.2.xls

ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2018 Г. ПО ГЛАВИ ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС И НЯКОИ ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ПО ПОЛ И ВЪЗРАСТ
(Брой)
Глави от Наказателния кодекс
и някои видове престъпления
Общо Пол Възраст - години
мъже жени 14 - 17 18 - 24 25 - 29
мъже жени мъже жени мъже жени
Общо 23973 21951 2022 950 49 4668 335 3573 299
Престъпления против Републиката - - - - - - - - -
Престъпления против личността 1444 1371 73 68 3 277 5 206 12
в това число:
Убийство (чл. 115, 116, 118, 119,120,121 - довършено) 72 62 10 4 2 9 1 6 2
Убийство (чл. 115, 116, 118 и 119 - опит) 26 26 - 4 - 5 - 5 -
Телесна повреда (чл. 128 - 134 - О.Х.) 700 681 19 31 - 168 2 120 4
Отвличане и противозаконно лишаване от свобода (чл. 142 и 142а) 55 53 2 - - 17 - 9 -
Принуда (чл. 143 - 144) 228 217 11 - - 20 - 26 2
Обида и клевета (чл. 146 - 148а) 17 12 5 - - - - - -
Разврат (чл. 149 - 159) 208 205 3 28 1 44 - 23 1
от тях:
Блудство (чл. 149 и 150) 64 64 - 8 - 11 - 5 -
Изнасилване (чл. 152 - довършено и опит) 65 65 - 3 - 11 - 12 -
Сводничество и отвличане за разврат (чл. 155 - 156) 18 16 2 3 - 3 - - 1
Насилствен хомосексуализъм (чл. 157) 17 16 1 5 1 4 - - -
Трафик на хора (чл. 159а - 159г) 43 29 14 1 - 5 1 7 2
Престъпления против правата на гражданите 157 112 45 2 - 21 1 17 4
в това число:
Нарушаване на неприкосновеността на жилище, помещение или превозно средство (чл. 170) 53 52 1 2 - 17 - 9 -
Престъпления против интелектуалната собственост (чл. 172а - 174) 91 49 42 - - 3 1 5 4
Престъпления против брака, семейството и младежта 585 468 117 2 - 105 11 48 34
в това число:
Престъпления против брака и семейството (чл. 176 - 185) 392 311 81 - - 7 11 31 28
в т.ч. неплащане на издръжка (чл. 183) 385 310 75 - - 7 11 31 27
Престъпления против младежта (чл. 187 - 193) 193 157 36 2 - 98 - 17 6
Престъпления против собствеността 5579 5113 466 653 21 1314 77 846 70
в това число:
Кражба (чл. 194 - 197) 3802 3527 275 495 18 935 55 560 47
Грабеж (чл. 198 - 200) 641 618 23 131 1 209 6 111 4
Присвояване (чл. 201 - 205) 127 76 51 - - 14 2 14 7
Обсебване (чл. 206) 147 130 17 4 - 26 - 30 1
Измама (чл. 209 - 213) 525 455 70 3 1 66 5 85 9
в т.ч. документна измама (чл. 212 и 212а) 45 28 17 - - 2 1 6 2
Изнудване (чл. 213а - 214а) 31 28 3 1 - 5 2 1 -
Вещно укривателство (чл. 215) 38 30 8 2 - 11 2 4 1
Унищожаване и повреждане на имущество (чл. 216 и 216а) 230 218 12 16 1 42 3 39 1
Престъпления против стопанството 1767 1295 472 11 7 102 36 118 49
в това число:
Общи стопански престъпления (чл. 219 - 227а) 6 6 - - - - - - -
в т.ч. безстопанственост (чл. 219) 2 2 - - - - - - -
Престъпления против кредиторите (чл. 227б - 227е) 19 19 - - - 1 - 1 -
Престъпления в отделни стопански отрасли (чл. 228 - 240) 1373 997 376 4 3 60 17 73 39
Престъпления против митническия режим (чл. 242 и 242а) 75 68 7 - - 5 1 7 -
Престъпления против паричната и кредитната система (чл. 243 - 252) 294 205 89 7 4 36 18 37 10
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 94 70 24 - - 3 - 7 4
в т.ч. престъпления против данъчната система (чл. 255 -260) 87 64 23 - - 2 - 6 4
Престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 1280 1135 145 34 5 340 30 180 26
в това число:
Престъпления против реда на управлението (чл. 269 - 280) 918 807 111 30 4 308 28 143 20
от тях:
Незаконно преминаване през граница (чл. 279) 666 573 93 25 4 272 27 116 20
Превеждане през граница (чл. 280) 81 72 9 2 - 6 - 4 -
Престъпления по служба (чл. 282 - 285) 3 2 1 - - - - - -
Престъпления против правосъдието (чл. 286 - 300) 157 130 27 3 1 10 2 14 5
Подкуп (чл. 301 - 307) 136 132 4 - - 13 - 16 -
Престъпления против спорта 3 3 - - - 3 - - -
Документни престъпления 785 689 96 2 1 105 15 141 15
Компютърни престъпления - - - - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 539 497 42 13 - 92 4 92 5
в т.ч. хулиганство (чл. 325) 336 321 15 7 - 59 1 55 4
Общоопасни престъпления 11736 11194 542 165 12 2303 156 1918 80
в това число:
Престъпления, извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства (чл. 330 - 339б) 340 322 18 3 1 23 1 21 1
от тях:
Палеж (чл. 330 и 331) 62 56 6 3 1 9 - 13 1
Незаконно производство, притежаване и използване на оръжие, взривове и боеприпаси (чл. 337 - 339б) 276 264 12 - - 12 1 8 -
Престъпления по транспорта и съобщенията (чл. 340 -345а) 9250 8888 362 43 1 1679 96 1433 53
Противозаконно отнемане на МПС (чл. 346 и 346а) 166 161 5 48 2 49 2 26 -
Престъпления, свързани с наркотици (чл. 354а - 354в) 1963 1806 157 69 8 546 57 436 26
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията, представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация 1 1 - - - - - - -
Военни престъпления 3 3 - - - 3 - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - - - - -
ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2018 Г. ПО ГЛАВИ ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС И НЯКОИ ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ПО ПОЛ И ВЪЗРАСТ
(Продължение и край)
(Брой)
Глави от Наказателния кодекс
и някои видове престъпления
Възраст - години
30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 и повече
мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени
Общо 5971 586 3767 374 1987 240 1035 139
Престъпления против Републиката - - - - - - - -
Престъпления против личността 356 27 244 13 133 10 87 3
в това число:
Убийство (чл. 115, 116, 118, 119,120,121 - довършено) 16 4 9 1 10 - 8 -
Убийство (чл. 115, 116, 118 и 119 - опит) 9 - 3 - - - - -
Телесна повреда (чл. 128 - 134 - О.Х.) 179 8 109 3 45 2 29 -
Отвличане и противозаконно лишаване от свобода (чл. 142 и 142а) 20 1 3 - 2 - 2 1
Принуда (чл. 143 - 144) 51 4 62 3 35 2 23 -
Обида и клевета (чл. 146 - 148а) 3 2 3 1 5 2 1 -
Разврат (чл. 149 - 159) 43 1 33 - 21 - 13 -
от тях:
Блудство (чл. 149 и 150) 10 - 8 - 12 - 10 -
Изнасилване (чл. 152 - довършено и опит) 17 - 15 - 7 - - -
Сводничество и отвличане за разврат (чл. 155 - 156) 6 1 4 - - - - -
Насилствен хомосексуализъм (чл. 157) 3 - 2 - 1 - 1 -
Трафик на хора (чл. 159а - 159г) 9 5 4 4 3 2 - -
Престъпления против правата на гражданите 35 18 20 8 15 9 2 5
в това число:
Нарушаване на неприкосновеността на жилище, помещение или превозно средство (чл. 170) 16 - 4 1 3 - 1 -
Престъпления против интелектуалната собственост (чл. 172а - 174) 16 17 14 6 10 9 1 5
Престъпления против брака, семейството и младежта 185 60 114 7 13 5 1 -
в това число:
Престъпления против брака и семейството (чл. 176 - 185) 154 38 106 3 12 1 1 -
в т.ч. неплащане на издръжка (чл. 183) 154 34 105 2 12 1 1 -
Престъпления против младежта (чл. 187 - 193) 31 22 8 4 1 4 - -
Престъпления против собствеността 1292 141 652 82 266 60 90 15
в това число:
Кражба (чл. 194 - 197) 904 79 423 44 165 26 45 6
Грабеж (чл. 198 - 200) 122 11 35 1 7 - 3 -
Присвояване (чл. 201 - 205) 22 16 13 14 9 11 4 1
Обсебване (чл. 206) 32 6 28 3 5 5 5 2
Измама (чл. 209 - 213) 120 21 96 14 59 16 26 4
в т.ч. документна измама (чл. 212 и 212а) 7 8 4 2 6 3 3 1
Изнудване (чл. 213а - 214а) 11 - 8 1 2 - - -
Вещно укривателство (чл. 215) 4 4 7 - 1 - 1 1
Унищожаване и повреждане на имущество (чл. 216 и 216а) 67 3 35 2 15 1 4 1
Престъпления против стопанството 337 106 301 118 233 85 193 71
в това число:
Общи стопански престъпления (чл. 219 - 227а) 1 - 2 - 1 - 2 -
в т.ч. безстопанственост (чл. 219) - - 1 - - - 1 -
Престъпления против кредиторите (чл. 227б - 227е) 10 - 5 - 2 - - -
Престъпления в отделни стопански отрасли (чл. 228 - 240) 258 76 220 96 205 76 177 69
Престъпления против митническия режим (чл. 242 и 242а) 18 2 27 2 8 2 3 -
Престъпления против паричната и кредитната система (чл. 243 - 252) 50 28 47 20 17 7 11 2
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 29 8 20 8 8 3 3 1
в т.ч. престъпления против данъчната система (чл. 255 -260) 26 7 19 8 8 3 3 1
Престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 280 40 185 27 86 13 30 4
в това число:
Престъпления против реда на управлението (чл. 269 - 280) 183 33 93 17 40 7 10 2
от тях:
Незаконно преминаване през граница (чл. 279) 109 24 38 13 10 4 3 1
Превеждане през граница (чл. 280) 25 4 17 1 15 3 3 1
Престъпления по служба (чл. 282 - 285) - - 2 1 - - - -
Престъпления против правосъдието (чл. 286 - 300) 42 4 37 9 18 4 6 2
Подкуп (чл. 301 - 307) 30 2 36 - 25 2 12 -
Престъпления против спорта - - - - - - - -
Документни престъпления 233 38 135 12 56 12 17 3
Компютърни престъпления - - - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 161 19 100 10 25 2 14 2
в т.ч. хулиганство (чл. 325) 114 5 64 2 16 2 6 1
Общоопасни престъпления 3063 129 1995 89 1152 41 598 35
в това число:
Престъпления, извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства (чл. 330 - 339б) 53 3 63 1 73 3 86 8
от тях:
Палеж (чл. 330 и 331) 10 1 10 - 7 1 4 2
Незаконно производство, притежаване и използване на оръжие, взривове и боеприпаси (чл. 337 - 339б) 43 2 53 1 66 2 82 6
Престъпления по транспорта и съобщенията (чл. 340 -345а) 2452 100 1756 73 1033 29 492 10
Противозаконно отнемане на МПС (чл. 346 и 346а) 19 1 15 - 4 - - -
Престъпления, свързани с наркотици (чл. 354а - 354в) 536 25 159 15 41 9 19 17
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията, представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация - - 1 - - - - -
Военни престъпления - - - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - - - -
16.07.2019
Престъпления, обвиняеми и осъдени лица
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на здравеопазването и правосъдието“

Лице за контакт

Адриана Тетевенска

Длъжност

държавен експерт

Адрес

1038 София, ул. „П. Волов“ № 2

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 592

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване16 юли 2019 г.
Дата на публикуване16 юли 2019 г.
Дата на последно актуализиране16 юли 2019 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистиката на престъпленията, обвиняемите и осъдените лица осигурява данни за извършените престъпления по изход на делата; престъпленията, завършили с осъждане; обвиняемите и осъдените лица. Данните са представени по видови престъпления (съгласно Наказателния кодекс), годината на извършване, по пол, възраст, брой извършители, брой извършени престъпления, по вида и размера на наложените наказания.

Използвани класификации
 • Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);
 • Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ).
Обхват

Обхваща аспекти от дейността на структурните звена на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратура на Република България, Министерство на отбраната, Агенция „Митници”, Държавна агенция за национална сигурност и съдилищата на територията на страната.

Понятия и дефиниции

В броя на престъпленията и осъдените лица за дадена отчетна година се включват тези, на които присъдата е влязла в сила през същата година

Обвиняемите лица включват осъдените, условно осъдените, оправданите, освободените от наказание и лицата, на които делата са прекратени.

Осъдените лица включват всички осъдени на някакво наказание лица, включително и условно осъдените.

Престъпленията, завършили с осъждане, включват всички престъпления, завършили с осъждане, независимо дали са извършени от едно или повече лица.

При съучастие престъплението се счита за завършило с осъждане дори когато само едно от обвиняемите лица е осъдено или условно осъдено.

Престъпление, извършено при съучастие, завършва с оправдаване, когато всички лица са оправдани.

Престъплението завършва с прекратяване, когато спрямо извършителя или всички извършители делото е прекратено.

В броя на опитите за извършени престъпления са включени и приготовленията.

Когато едно лице е осъдено за няколко престъпления, лицето се отнася към най-тежкото наказуемо деяние, а всяко престъпление поотделно - към съответния вид престъпление. Ако според изхода на делата престъпленията са завършили с осъждане, условно осъждане, оправдаване или прекратяване, за всяко престъпление е отразен съответният резултат.

Например ако едно лице е извършило грабеж на собственост, кражба на собственост и измама и за първите две престъпления лицето е осъдено, а за третото - оправдано, осъденото лице се приема като осъдено за грабеж на собственост (най-тежкото наказуемо деяние), а престъпленията се отчитат съответно: първото - като грабеж на собственост, второто - като кражба на собственост, и третото - като измама, завършила с оправдателна присъда.

Когато няколко лица извършват едно престъпление, престъплението се отчита само един път, а всяко лице поотделно - в зависимост от изхода на делото.

Броят на обвиняемите и осъдените лица не съвпада с физическия брой на обвиняемите и осъдените лица, тъй като едно лице през една календарна година може да се яви няколко пъти като обвиняемо или осъдено лице.

При териториалното разпределение на осъдените лица се има предвид мястото, където е извършено най-тежкото наказуемо престъпление, или районът, в който са извършени престъпните действия.

Извършените престъпления в чужбина, подсъдни на съдилищата в Република България, се включват в общия брой на престъпленията.

Престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица се отнасят по области, общини, градове и села съгласно административното деление на страната.

Всички показатели, които характеризират осъдените лица, се отнасят към момента на извършване на престъплението.

Възрастта на осъдените лица е посочена в навършени години. Непълнолетни лица са лицата, навършили 14, но ненавършили 18 години.

В случаите, когато осъденото лице е извършило повече от едно престъпление, в таблицата по наложени наказания е посочено наложеното наказание по съвкупност.

Осъдените непълнолетни лица се включват в общия брой на осъдените, независимо че данните за непълнолетните лица са обособени в самостоятелен раздел.

От данните за престъпленията и осъдените лица са изключени деянията, амнистирани със законите за амнистия, приети от Народното събрание през май, ноември и декември 1990 г. и обнародвани в „Държавен вестник“, в бр. 37, 91 и 99/1990 година.

Данните за престъпленията, завършили с осъждане и за осъдените лица с влезли в сила присъди от 2008 г. до 2016 г., са получени на база статистическа информация от Националния статистически институт и административен източник (Единна информационна система за противодействие на прастъпността).

Статистическа единица

Обект на наблюдение е дейността на районните и окръжните съдилища по наказателните дела от общ, частен и административен характер. От 1998 г. е включена и информация за дейността на военните съдилища, а от 2012 г. и дейността на Специализирания наказателен съд. Не е включена информация за резултатите от дейността на Върховния касационен съд.

Единици на наблюдение са престъпленията, завършили с осъждане и осъдените лица с влезли в сила присъди.

Статистическа съвкупност

Изчерпателно - съдилищата на територията на страната.

Географски обхват (територия)

За територия на Република България.

Времеви обхват

2010 - 2018

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой.

Отчетен период

Календарна година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения
 • Закон за статистиката;
 • Наказателен кодекс.
Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
 • Закон за статистиката;
 • Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Данните се разпространяват 1 път годишно.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg

Достъп на потребителите

Данни за престъпления, обвиняеми и осъдени лица се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Ежегодно на датата, обявена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Публикации
 • Електронна публикация „Престъпления и осъдени лица“;
 • „Статистически годишник“;
 • „Статистически справочник“;
 • Публикации на Евростат.
Онлайн база данни

Подробни данни за престъпления, обвиняеми и осъдени лица са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност - Престъпления, обвиняеми и осъдени лица: http://www.nsi.bg

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Данните се предоставят от структурните звена на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратура на Република България, Министерство на отбраната, Агенция "Митници", Държавна агенция за национална сигурност и съдилищата на територията на страната по установена процедура и при спазване на изискванията за качество.

Документация за качеството

Съгласно установените критерии за качество на статистическите данни.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Изпълняват се критериите за качество на статистическите данни.

Оценка на качеството

Извършва се оценка в НСИ в контекста на изпълнение на критериите за качество на статистическите данни.

Приложимост
Потребности на потребителите

Потребностите са обусловени от провеждане на политика за превенция на престъпността в страната и информираността на обществото за тенденциите в сферата на наказаната престъпност.

Удовлетвореност на потребителите

Извършват се периодични оценки за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Пълен обхват на Наказателния кодекс.

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Т+6 месеца.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните са сравними.

Сравнимост във времето

Данните са сравними.

Съгласуваност между предметни области

Данните са съгласувани.

Вътрешна съгласуваност

Данните са съгласувани.

Разходи и натовареност

Основната натовареност е на структурните звена на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратура на Република България, Министерство на отбраната, Агенция "Митници", Държавна агенция за национална сигурност и съдилищата на територията на страната, които са източник на данните.

В НСИ - на експертите, отговарящи за провеждане на наблюдението в ТСБ и ЦУ.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Структурни звена на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратура на Република България, Министерство на отбраната, Агенция "Митници", Държавна агенция за национална сигурност и съдилищата на територията на страната.

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Изчерпателно наблюдение чрез статистически формуляри „Карта за обвиняемо лице (1-СС), попълвана от органите на досъдебното и съдебното производство и информация от административен източник (ЕИСПП).

Валидиране на данни

На национално ниво - в ЦУ на НСИ.

Обработка на данни

Обработката на данните е централизирана, на национално ниво.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: Престъпления, обвиняеми и осъдени лица
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: Престъпления, обвиняеми и осъдени лица
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Статистически справочник 2020 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически справочник 2020
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • България 2020
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2020. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2019
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 87-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2013 - 2018 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Престъпления и осъдени лица 2018
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2018 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.
 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически справочник 2019 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически справочник 2019
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически годишник 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2017 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Престъпления и осъдени лица 2017
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2017 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.

Страници