Осъдени лица по глави от наказателния кодекс и някои видове престъпления и по пол и възраст


Динамичен ред: JST_3.2.xls

ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2019 Г. ПО ГЛАВИ ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС И НЯКОИ ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ПО ПОЛ И ВЪЗРАСТ
(Брой)
Глави от Наказателния кодекс
и някои видове престъпления
Общо Пол Възраст - години
мъже жени 14 - 17 18 - 24 25 - 29
мъже жени мъже жени мъже жени
Общо 23389 21496 1893 967 56 4502 324 3340 300
Престъпления против Републиката - - - - - - - - -
Престъпления против личността 1511 1452 59 101 2 298 8 188 10
в това число:
Убийство (чл. 115, 116, 118, 119,120,121 - довършено) 57 55 2 4 - 10 1 6 -
Убийство (чл. 115, 116, 118 и 119 - опит) 25 25 - - - 6 - 5 -
Телесна повреда (чл. 128 - 134 - О.Х.) 706 687 19 43 1 188 2 104 5
Отвличане и противозаконно лишаване от свобода (чл. 142 и 142а) 40 40 - 2 - 7 - 13 -
Принуда (чл. 143 - 144) 316 303 13 5 - 24 - 30 -
Обида и клевета (чл. 146 - 148а) 27 21 6 - - - 2 2 1
Разврат (чл. 149 - 159) 205 204 1 43 - 48 1 21 -
от тях:                  
Блудство (чл. 149 и 150) 76 76 - 6 - 13 - 10 -
Изнасилване (чл. 152 - довършено и опит) 40 40 - - - 7 - 6 -
Сводничество и отвличане за разврат (чл. 155 - 156) 12 11 1 1 - 1 1 2 -
Насилствен хомосексуализъм (чл. 157) 14 14 - 10 - 2 - - -
Трафик на хора (чл. 159а - 159г) 29 24 5 - - 1 - 3 3
Престъпления против правата на гражданите 210 158 52 4 1 23 4 18 2
в това число:
Нарушаване на неприкосновеността на жилище, помещение или превозно средство (чл. 170) 64 61 3 4 - 17 1 10 -
Престъпления против интелектуалната собственост (чл. 172а - 174) 114 72 42 - - 6 2 6 2
Престъпления против брака, семейството и младежта 642 502 140 2 1 127 17 50 27
в това число:
Престъпления против брака и семейството (чл. 176 - 185) 441 338 103 - 1 13 17 36 24
в т.ч. неплащане на издръжка (чл. 183) 428 337 91 - 1 13 16 36 23
Престъпления против младежта (чл. 187 - 193) 201 164 37 2 - 114 - 14 3
Престъпления против собствеността 5480 4997 483 579 32 1353 76 775 80
в това число:
Кражба (чл. 194 - 197) 3831 3563 268 434 29 1009 47 535 49
Грабеж (чл. 198 - 200) 571 540 31 109 3 179 10 87 5
Присвояване (чл. 201 - 205) 118 67 51 3 - 13 6 12 8
Обсебване (чл. 206) 136 118 18 1 - 20 1 20 3
Измама (чл. 209 - 213) 460 369 91 4 - 55 8 58 14
в т.ч. документна измама (чл. 212 и 212а) 31 16 15 - - 1 1 1 -
Изнудване (чл. 213а - 214а) 30 30 - 2 - 11 - 1 -
Вещно укривателство (чл. 215) 40 36 4 2 - 8 - 8 -
Унищожаване и повреждане на имущество (чл. 216 и 216а) 242 229 13 20 - 50 2 46 -
Престъпления против стопанството 1474 1121 353 24 5 119 35 124 39
в това число:
Общи стопански престъпления (чл. 219 - 227а) 7 5 2 - - - - - -
в т.ч. безстопанственост (чл. 219) 5 4 1 - - - - - -
Престъпления против кредиторите (чл. 227б - 227е) 14 13 1 - - - - 1 1
Престъпления в отделни стопански отрасли (чл. 228 - 240) 1072 806 266 15 3 70 27 87 24
Престъпления против митническия режим (чл. 242 и 242а) 73 69 4 - - 3 2 5 -
Престъпления против паричната и кредитната система (чл. 243 - 252) 304 224 80 9 2 46 6 31 14
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 95 72 23 - - 4 3 9 7
в т.ч. престъпления против данъчната система (чл. 255 -260) 78 59 19 - - 3 3 8 6
Престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 1239 1142 97 28 4 336 15 168 19
в това число:
Престъпления против реда на управлението (чл. 269 - 280) 903 840 63 26 4 298 13 133 14
от тях:
Незаконно преминаване през граница (чл. 279) 578 532 46 24 4 252 11 82 13
Превеждане през граница (чл. 280) 92 79 13 - - 15 1 6 -
Престъпления по служба (чл. 282 - 285) 7 6 1 - - - - 1 1
Престъпления против правосъдието (чл. 286 - 300) 173 151 22 1 - 22 1 18 3
Подкуп (чл. 301 - 307a) 108 98 10 1 - 4 - 11 1
Престъпления против спорта - - - - - - - - -
Документни престъпления 747 649 98 7 2 97 16 131 16
Компютърни престъпления 1 1 - - - - - 1 -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 643 597 46 20 - 100 8 101 7
в т.ч. хулиганство (чл. 325) 399 381 18 17 - 73 2 67 2
Общоопасни престъпления 11344 10803 541 202 9 2044 142 1775 93
в това число:
Престъпления, извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства (чл. 330 - 339б) 332 312 20 3 2 12 2 21 2
от тях:
Палеж (чл. 330 и 331) 67 57 10 1 2 3 1 8 2
Незаконно производство, притежаване и използване на оръжие, взривове и боеприпаси (чл. 337 - 339б) 265 255 10 2 - 9 1 13 -
Престъпления по транспорта и съобщенията (чл. 340 -345а) 8472 8108 364 53 2 1364 89 1248 63
Противозаконно отнемане на МПС (чл. 346 и 346а) 177 174 3 60 1 52 1 19 1
Престъпления, свързани с наркотици (чл. 354а - 354в) 2343 2189 154 85 4 610 50 485 27
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията, представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация 1 - 1 - - - - - -
Военни престъпления 2 2 - - - 1 - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - - - - -
ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2019 Г. ПО ГЛАВИ ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС И НЯКОИ ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ПО ПОЛ И ВЪЗРАСТ
(Продължение и край)
(Брой)
Глави от Наказателния кодекс
и някои видове престъпления
Възраст - години
30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 и повече
мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени
Общо 5859 525 3781 367 2017 203 1030 118
Престъпления против Републиката - - - - - - - -
Престъпления против личността 369 10 255 17 136 5 105 7
в това число:
Убийство (чл. 115, 116, 118, 119,120,121 - довършено) 18 - 8 1 1 - 8 -
Убийство (чл. 115, 116, 118 и 119 - опит) 5 - 4 - 4 - 1 -
Телесна повреда (чл. 128 - 134 - О.Х.) 195 3 86 7 42 - 29 1
Отвличане и противозаконно лишаване от свобода (чл. 142 и 142а) 10 - 2 - 5 - 1 -
Принуда (чл. 143 - 144) 77 4 86 5 46 2 35 2
Обида и клевета (чл. 146 - 148а) 6 - 7 - 2 1 4 2
Разврат (чл. 149 - 159) 30 - 28 - 20 - 14 -
от тях:                
Блудство (чл. 149 и 150) 12 - 13 - 9 - 13 -
Изнасилване (чл. 152 - довършено и опит) 9 - 11 - 7 - - -
Сводничество и отвличане за разврат (чл. 155 - 156) 3 - 2 - 1 - 1 -
Насилствен хомосексуализъм (чл. 157) 1 - - - 1 - - -
Трафик на хора (чл. 159а - 159г) 11 - 7 2 2 - - -
Престъпления против правата на гражданите 45 14 40 8 20 14 8 9
в това число:
Нарушаване на неприкосновеността на жилище, помещение или превозно средство (чл. 170) 14 2 12 - 3 - 1 -
Престъпления против интелектуалната собственост (чл. 172а - 174) 21 12 21 8 15 10 3 8
Престъпления против брака, семейството и младежта 186 69 110 21 25 5 2 -
в това число:
Престъпления против брака и семейството (чл. 176 - 185) 169 47 100 10 18 4 2 -
в т.ч. неплащане на издръжка (чл. 183) 168 43 100 7 18 1 2 -
Престъпления против младежта (чл. 187 - 193) 17 22 10 11 7 1 - -
Престъпления против собствеността 1292 130 677 87 254 50 67 28
в това число:
Кражба (чл. 194 - 197) 916 63 473 40 158 25 38 15
Грабеж (чл. 198 - 200) 110 9 46 4 8 - 1 -
Присвояване (чл. 201 - 205) 19 17 12 9 6 8 2 3
Обсебване (чл. 206) 44 10 21 2 9 1 3 1
Измама (чл. 209 - 213) 103 22 83 26 50 15 16 6
в т.ч. документна измама (чл. 212 и 212а) 6 5 5 4 3 4 - 1
Изнудване (чл. 213а - 214а) 7 - 8 - - - 1 -
Вещно укривателство (чл. 215) 15 1 2 3 1 - - -
Унищожаване и повреждане на имущество (чл. 216 и 216а) 62 6 28 2 18 - 5 3
Престъпления против стопанството 253 69 249 88 193 70 159 47
в това число:
Общи стопански престъпления (чл. 219 - 227а) - 1 3 - 1 1 1 -
в т.ч. безстопанственост (чл. 219) - - 3 - 1 1 - -
Престъпления против кредиторите (чл. 227б - 227е) 2 - 7 - 3 - - -
Престъпления в отделни стопански отрасли (чл. 228 - 240) 170 46 167 66 153 58 144 42
Престъпления против митническия режим (чл. 242 и 242а) 20 - 23 2 14 - 4 -
Престъпления против паричната и кредитната система (чл. 243 - 252) 59 22 48 20 21 11 10 5
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 31 4 20 7 6 1 2 1
в т.ч. престъпления против данъчната система (чл. 255 -260) 24 3 16 7 6 - 2 -
Престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 268 22 205 28 101 6 36 3
в това число:
Престъпления против реда на управлението (чл. 269 - 280) 180 16 124 15 60 1 19 -
от тях:
Незаконно преминаване през граница (чл. 279) 106 9 51 9 12 - 5 -
Превеждане през граница (чл. 280) 18 6 23 5 16 1 1 -
Престъпления по служба (чл. 282 - 285) 2 - 3 - - - - -
Престъпления против правосъдието (чл. 286 - 300) 44 5 38 8 18 3 10 2
Подкуп (чл. 301 - 307) 26 1 30 5 19 2 7 1
Престъпления против спорта - - - - - - - -
Документни престъпления 214 33 130 17 53 11 17 3
Компютърни престъпления - - - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 196 14 123 10 40 4 17 3
в т.ч. хулиганство (чл. 325) 117 5 74 4 23 4 10 1
Общоопасни престъпления 3004 160 1972 83 1189 37 617 17
в това число:
Престъпления, извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства (чл. 330 - 339б) 52 1 74 4 56 2 94 7
от тях:
Палеж (чл. 330 и 331) 23 1 13 1 3 - 6 3
Незаконно производство, притежаване и използване на оръжие, взривове и боеприпаси (чл. 337 - 339б) 29 - 61 3 53 2 88 4
Престъпления по транспорта и съобщенията (чл. 340 -345а) 2246 114 1644 64 1055 28 498 4
Противозаконно отнемане на МПС (чл. 346 и 346а) 25 - 12 - 4 - 2 -
Престъпления, свързани с наркотици (чл. 354а - 354в) 676 45 237 15 73 7 23 6
Престъпления против отбранителната способност на Републиката, против информацията, представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация - - - 1 - - - -
Военни престъпления 1 - - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - - - -
16.07.2020
Престъпления, обвиняеми и осъдени лица
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на здравеопазването и правосъдието“

Лице за контакт

Адриана Тетевенска

Длъжност

държавен експерт

Адрес

1038 София, ул. „П. Волов“ № 2

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 592

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване16 юли 2020 г.
Дата на публикуване16 юли 2020 г.
Дата на последно актуализиране16 юли 2020 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистиката на престъпленията, обвиняемите и осъдените лица осигурява данни за извършените престъпления по изход на делата; престъпленията, завършили с осъждане; обвиняемите и осъдените лица. Данните са представени по видови престъпления (съгласно Наказателния кодекс), годината на извършване, по пол, възраст, брой извършители, брой извършени престъпления, по вида и размера на наложените наказания.

Използвани класификации
 • Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);
 • Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ).
Обхват

Обхваща аспекти от дейността на структурните звена на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратура на Република България, Министерство на отбраната, Агенция „Митници”, Държавна агенция за национална сигурност и съдилищата на територията на страната.

Понятия и дефиниции

В броя на престъпленията и осъдените лица за дадена отчетна година се включват тези, на които присъдата е влязла в сила през същата година

Обвиняемите лица включват осъдените, условно осъдените, оправданите, освободените от наказание и лицата, на които делата са прекратени.

Осъдените лица включват всички осъдени на някакво наказание лица, включително и условно осъдените.

Престъпленията, завършили с осъждане, включват всички престъпления, завършили с осъждане, независимо дали са извършени от едно или повече лица.

При съучастие престъплението се счита за завършило с осъждане дори когато само едно от обвиняемите лица е осъдено или условно осъдено.

Престъпление, извършено при съучастие, завършва с оправдаване, когато всички лица са оправдани.

Престъплението завършва с прекратяване, когато спрямо извършителя или всички извършители делото е прекратено.

В броя на опитите за извършени престъпления са включени и приготовленията.

Когато едно лице е осъдено за няколко престъпления, лицето се отнася към най-тежкото наказуемо деяние, а всяко престъпление поотделно - към съответния вид престъпление. Ако според изхода на делата престъпленията са завършили с осъждане, условно осъждане, оправдаване или прекратяване, за всяко престъпление е отразен съответният резултат.

Например ако едно лице е извършило грабеж на собственост, кражба на собственост и измама и за първите две престъпления лицето е осъдено, а за третото - оправдано, осъденото лице се приема като осъдено за грабеж на собственост (най-тежкото наказуемо деяние), а престъпленията се отчитат съответно: първото - като грабеж на собственост, второто - като кражба на собственост, и третото - като измама, завършила с оправдателна присъда.

Когато няколко лица извършват едно престъпление, престъплението се отчита само един път, а всяко лице поотделно - в зависимост от изхода на делото.

Броят на обвиняемите и осъдените лица не съвпада с физическия брой на обвиняемите и осъдените лица, тъй като едно лице през една календарна година може да се яви няколко пъти като обвиняемо или осъдено лице.

При териториалното разпределение на осъдените лица се има предвид мястото, където е извършено най-тежкото наказуемо престъпление, или районът, в който са извършени престъпните действия.

Извършените престъпления в чужбина, подсъдни на съдилищата в Република България, се включват в общия брой на престъпленията.

Престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица се отнасят по области, общини, градове и села съгласно административното деление на страната.

Всички показатели, които характеризират осъдените лица, се отнасят към момента на извършване на престъплението.

Възрастта на осъдените лица е посочена в навършени години. Непълнолетни лица са лицата, навършили 14, но ненавършили 18 години.

В случаите, когато осъденото лице е извършило повече от едно престъпление, в таблицата по наложени наказания е посочено наложеното наказание по съвкупност.

Осъдените непълнолетни лица се включват в общия брой на осъдените, независимо че данните за непълнолетните лица са обособени в самостоятелен раздел.

От данните за престъпленията и осъдените лица са изключени деянията, амнистирани със законите за амнистия, приети от Народното събрание през май, ноември и декември 1990 г. и обнародвани в „Държавен вестник“, в бр. 37, 91 и 99/1990 година.

Данните за престъпленията, завършили с осъждане и за осъдените лица с влезли в сила присъди от 2008 г. до 2016 г., са получени на база статистическа информация от Националния статистически институт и административен източник (Единна информационна система за противодействие на прастъпността).

Статистическа единица

Обект на наблюдение е дейността на районните и окръжните съдилища по наказателните дела от общ, частен и административен характер. От 1998 г. е включена и информация за дейността на военните съдилища, а от 2012 г. и дейността на Специализирания наказателен съд. Не е включена информация за резултатите от дейността на Върховния касационен съд.

Единици на наблюдение са престъпленията, завършили с осъждане и осъдените лица с влезли в сила присъди.

Статистическа съвкупност

Изчерпателно - съдилищата на територията на страната.

Географски обхват (територия)

За територия на Република България.

Времеви обхват

2010 - 2019

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой.

Отчетен период

Календарна година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения
 • Закон за статистиката;
 • Наказателен кодекс.
Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
 • Закон за статистиката;
 • Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Данните се разпространяват 1 път годишно.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg

Достъп на потребителите

Данни за престъпления, обвиняеми и осъдени лица се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Ежегодно на датата, обявена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Публикации
 • Електронна публикация „Престъпления и осъдени лица“;
 • „Статистически годишник“;
 • „Статистически справочник“;
 • Публикации на Евростат.
Онлайн база данни

Подробни данни за престъпления, обвиняеми и осъдени лица са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност - Престъпления, обвиняеми и осъдени лица: http://www.nsi.bg

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Данните се предоставят от структурните звена на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратура на Република България, Министерство на отбраната, Агенция "Митници", Държавна агенция за национална сигурност и съдилищата на територията на страната по установена процедура и при спазване на изискванията за качество.

Документация за качеството

Съгласно установените критерии за качество на статистическите данни.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Изпълняват се критериите за качество на статистическите данни.

Оценка на качеството

Извършва се оценка в НСИ в контекста на изпълнение на критериите за качество на статистическите данни.

Приложимост
Потребности на потребителите

Потребностите са обусловени от провеждане на политика за превенция на престъпността в страната и информираността на обществото за тенденциите в сферата на наказаната престъпност.

Удовлетвореност на потребителите

Извършват се периодични оценки за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Пълен обхват на Наказателния кодекс.

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Т+6 месеца.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните са сравними.

Сравнимост във времето

Данните са сравними.

Съгласуваност между предметни области

Данните са съгласувани.

Вътрешна съгласуваност

Данните са съгласувани.

Разходи и натовареност

Основната натовареност е на структурните звена на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратура на Република България, Министерство на отбраната, Агенция "Митници", Държавна агенция за национална сигурност и съдилищата на територията на страната, които са източник на данните.

В НСИ - на експертите, отговарящи за провеждане на наблюдението в ТСБ и ЦУ.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Структурни звена на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратура на Република България, Министерство на отбраната, Агенция "Митници", Държавна агенция за национална сигурност и съдилищата на територията на страната.

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Изчерпателно наблюдение чрез статистически формуляри „Карта за обвиняемо лице (1-СС), попълвана от органите на досъдебното и съдебното производство и информация от административен източник (ЕИСПП).

Валидиране на данни

На национално ниво - в ЦУ на НСИ.

Обработка на данни

Обработката на данните е централизирана, на национално ниво.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: Престъпления, обвиняеми и осъдени лица
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: Престъпления, обвиняеми и осъдени лица
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Престъпления и осъдени лица 2019
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2019 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.
 • Статистически справочник 2020 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически справочник 2020
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • България 2020
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2020. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2019
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 87-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2013 - 2018 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Престъпления и осъдени лица 2018
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2018 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.
 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически справочник 2019 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически справочник 2019
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически годишник 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2017 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

Страници