Осъдени лица по пол и възраст и по статистически зони, статистически райони и области


Динамичен ред: JST_3.1.xls

ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2018 Г. ПО ПОЛ И ВЪЗРАСТ, СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Общо Пол Възраст - години
мъже жени 14 - 17 18 - 24 25 - 29
мъже жени мъже жени мъже жени
Общо 23 973 21 951 2 022 950 49 4 668 335 3 573 299
Граждански съдилища - общо 1 23 918 21 900 2 018 950 49 4 661 334 3 566 299
Северна и Югоизточна България 14 299 13 115 1 184 629 25 2 822 197 2 133 172
Северозападен 3 707 3 381 326 224 5 695 44 536 40
Видин 441 412 29 14 - 107 1 58 6
Враца 945 846 99 46 1 154 11 116 14
Ловеч 651 602 49 44 - 136 8 86 3
Монтана 513 485 28 31 - 102 7 86 2
Плевен 1 157 1 036 121 89 4 196 17 190 15
Северен централен 2 825 2 582 243 143 5 500 43 405 36
Велико Търново 826 756 70 30 1 149 12 132 14
Габрово 510 471 39 28 1 115 11 85 5
Разград 538 498 40 41 1 95 4 50 2
Русе 578 526 52 29 2 88 13 76 8
Силистра 373 331 42 15 - 53 3 62 7
Североизточен 2 983 2 735 248 93 4 576 53 409 37
Варна 1 234 1 115 119 29 2 233 21 174 22
Добрич 718 674 44 28 - 155 13 113 7
Търговище 414 391 23 12 1 84 9 57 4
Шумен 617 555 62 24 1 104 10 65 4
Югоизточен 4 784 4 417 367 169 11 1 051 57 783 59
Бургас 1 700 1 581 119 49 4 365 22 294 14
Сливен 1 055 971 84 60 5 247 15 171 24
Стара Загора 1 307 1 187 120 35 1 259 13 197 15
Ямбол 722 678 44 25 1 180 7 121 6
Югозападна и Южна централна България 9 444 8 628 816 315 24 1 804 133 1 396 126
Югозападен 4 326 3 959 367 146 10 796 60 685 59
Благоевград 1 230 1 142 88 40 1 253 14 193 12
Кюстендил 636 571 65 19 1 110 10 99 7
Перник 428 392 36 18 1 68 10 56 1
София 1 011 923 88 20 2 168 9 156 21
София (столица) 1 021 931 90 49 5 197 17 181 18
Южен централен 5 118 4 669 449 169 14 1 008 73 711 67
Кърджали 394 374 20 8 - 75 7 58 2
Пазарджик 851 784 67 19 1 169 6 106 4
Пловдив 2 293 2 098 195 93 8 452 30 340 28
Смолян 308 280 28 3 - 55 7 36 4
Хасково 1 272 1 133 139 46 5 257 23 171 29
Специализиран наказателен съд 175 157 18 6 - 35 4 37 1
Военни съдилища - общо 55 51 4 - - 7 1 7 -
ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2018 Г. ПО ПОЛ И ВЪЗРАСТ, СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ
(Продължение и край)
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Възраст - години
30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 и повече
мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени
Общо 5 971 586 3 767 374 1 987 240 1 035 139
Граждански съдилища - общо 1 5 952 585 3 753 372 1 984 240 1 034 139
Северна и Югоизточна България 3 526 349 2 217 225 1 147 142 641 74
Северозападен 860 87 583 69 293 46 190 35
Видин 113 7 74 7 31 5 15 3
Враца 208 23 166 23 84 14 72 13
Ловеч 161 16 98 12 51 7 26 3
Монтана 105 6 82 6 49 5 30 2
Плевен 273 35 163 21 78 15 47 14
Северен централен 666 65 461 47 265 35 142 12
Велико Търново 186 19 136 13 74 5 49 6
Габрово 109 7 68 6 45 5 21 4
Разград 117 15 100 8 63 9 32 1
Русе 160 12 93 12 51 5 29 -
Силистра 94 12 64 8 32 11 11 1
Североизточен 775 77 485 39 273 23 124 15
Варна 369 38 175 17 98 12 37 7
Добрич 179 19 110 2 66 3 23 -
Търговище 101 4 78 2 35 1 24 2
Шумен 126 16 122 18 74 7 40 6
Югоизточен 1 225 120 688 70 316 38 185 12
Бургас 450 41 251 22 116 10 56 6
Сливен 263 22 130 12 55 4 45 2
Стара Загора 347 47 206 25 88 16 55 3
Ямбол 165 10 101 11 57 8 29 1
Югозападна и Южна централна България 2 371 226 1 518 144 833 98 391 65
Югозападен 1 080 105 700 66 361 36 191 31
Благоевград 321 33 178 11 109 7 48 10
Кюстендил 140 17 108 15 58 7 37 8
Перник 103 13 73 8 50 2 24 1
София 232 23 195 17 95 9 57 7
София (столица) 284 19 146 15 49 11 25 5
Южен централен 1 291 121 818 78 472 62 200 34
Кърджали 104 3 71 6 41 1 17 1
Пазарджик 202 21 148 17 97 8 43 10
Пловдив 600 54 345 30 187 32 81 13
Смолян 79 5 51 4 43 7 13 1
Хасково 306 38 203 21 104 14 46 9
Специализиран наказателен съд 55 10 18 3 4 - 2 -
Военни съдилища - общо 19 1 14 2 3 - 1 -

1 Вкл. Специализирания наказателен съд
07.10.2019
Престъпления, обвиняеми и осъдени лица
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на здравеопазването и правосъдието“

Лице за контакт

Адриана Тетевенска

Длъжност

държавен експерт

Адрес

1038 София, ул. „П. Волов“ № 2

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 592

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване16 юли 2019 г.
Дата на публикуване16 юли 2019 г.
Дата на последно актуализиране16 юли 2019 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистиката на престъпленията, обвиняемите и осъдените лица осигурява данни за извършените престъпления по изход на делата; престъпленията, завършили с осъждане; обвиняемите и осъдените лица. Данните са представени по видови престъпления (съгласно Наказателния кодекс), годината на извършване, по пол, възраст, брой извършители, брой извършени престъпления, по вида и размера на наложените наказания.

Използвани класификации
 • Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);
 • Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ).
Обхват

Обхваща аспекти от дейността на структурните звена на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратура на Република България, Министерство на отбраната, Агенция „Митници”, Държавна агенция за национална сигурност и съдилищата на територията на страната.

Понятия и дефиниции

В броя на престъпленията и осъдените лица за дадена отчетна година се включват тези, на които присъдата е влязла в сила през същата година

Обвиняемите лица включват осъдените, условно осъдените, оправданите, освободените от наказание и лицата, на които делата са прекратени.

Осъдените лица включват всички осъдени на някакво наказание лица, включително и условно осъдените.

Престъпленията, завършили с осъждане, включват всички престъпления, завършили с осъждане, независимо дали са извършени от едно или повече лица.

При съучастие престъплението се счита за завършило с осъждане дори когато само едно от обвиняемите лица е осъдено или условно осъдено.

Престъпление, извършено при съучастие, завършва с оправдаване, когато всички лица са оправдани.

Престъплението завършва с прекратяване, когато спрямо извършителя или всички извършители делото е прекратено.

В броя на опитите за извършени престъпления са включени и приготовленията.

Когато едно лице е осъдено за няколко престъпления, лицето се отнася към най-тежкото наказуемо деяние, а всяко престъпление поотделно - към съответния вид престъпление. Ако според изхода на делата престъпленията са завършили с осъждане, условно осъждане, оправдаване или прекратяване, за всяко престъпление е отразен съответният резултат.

Например ако едно лице е извършило грабеж на собственост, кражба на собственост и измама и за първите две престъпления лицето е осъдено, а за третото - оправдано, осъденото лице се приема като осъдено за грабеж на собственост (най-тежкото наказуемо деяние), а престъпленията се отчитат съответно: първото - като грабеж на собственост, второто - като кражба на собственост, и третото - като измама, завършила с оправдателна присъда.

Когато няколко лица извършват едно престъпление, престъплението се отчита само един път, а всяко лице поотделно - в зависимост от изхода на делото.

Броят на обвиняемите и осъдените лица не съвпада с физическия брой на обвиняемите и осъдените лица, тъй като едно лице през една календарна година може да се яви няколко пъти като обвиняемо или осъдено лице.

При териториалното разпределение на осъдените лица се има предвид мястото, където е извършено най-тежкото наказуемо престъпление, или районът, в който са извършени престъпните действия.

Извършените престъпления в чужбина, подсъдни на съдилищата в Република България, се включват в общия брой на престъпленията.

Престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица се отнасят по области, общини, градове и села съгласно административното деление на страната.

Всички показатели, които характеризират осъдените лица, се отнасят към момента на извършване на престъплението.

Възрастта на осъдените лица е посочена в навършени години. Непълнолетни лица са лицата, навършили 14, но ненавършили 18 години.

В случаите, когато осъденото лице е извършило повече от едно престъпление, в таблицата по наложени наказания е посочено наложеното наказание по съвкупност.

Осъдените непълнолетни лица се включват в общия брой на осъдените, независимо че данните за непълнолетните лица са обособени в самостоятелен раздел.

От данните за престъпленията и осъдените лица са изключени деянията, амнистирани със законите за амнистия, приети от Народното събрание през май, ноември и декември 1990 г. и обнародвани в „Държавен вестник“, в бр. 37, 91 и 99/1990 година.

Данните за престъпленията, завършили с осъждане и за осъдените лица с влезли в сила присъди от 2008 г. до 2016 г., са получени на база статистическа информация от Националния статистически институт и административен източник (Единна информационна система за противодействие на прастъпността).

Статистическа единица

Обект на наблюдение е дейността на районните и окръжните съдилища по наказателните дела от общ, частен и административен характер. От 1998 г. е включена и информация за дейността на военните съдилища, а от 2012 г. и дейността на Специализирания наказателен съд. Не е включена информация за резултатите от дейността на Върховния касационен съд.

Единици на наблюдение са престъпленията, завършили с осъждане и осъдените лица с влезли в сила присъди.

Статистическа съвкупност

Изчерпателно - съдилищата на територията на страната.

Географски обхват (територия)

За територия на Република България.

Времеви обхват

2010 - 2018

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой.

Отчетен период

Календарна година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения
 • Закон за статистиката;
 • Наказателен кодекс.
Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
 • Закон за статистиката;
 • Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Данните се разпространяват 1 път годишно.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg

Достъп на потребителите

Данни за престъпления, обвиняеми и осъдени лица се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Ежегодно на датата, обявена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Публикации
 • Електронна публикация „Престъпления и осъдени лица“;
 • „Статистически годишник“;
 • „Статистически справочник“;
 • Публикации на Евростат.
Онлайн база данни

Подробни данни за престъпления, обвиняеми и осъдени лица са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност - Престъпления, обвиняеми и осъдени лица: http://www.nsi.bg

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Данните се предоставят от структурните звена на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратура на Република България, Министерство на отбраната, Агенция "Митници", Държавна агенция за национална сигурност и съдилищата на територията на страната по установена процедура и при спазване на изискванията за качество.

Документация за качеството

Съгласно установените критерии за качество на статистическите данни.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Изпълняват се критериите за качество на статистическите данни.

Оценка на качеството

Извършва се оценка в НСИ в контекста на изпълнение на критериите за качество на статистическите данни.

Приложимост
Потребности на потребителите

Потребностите са обусловени от провеждане на политика за превенция на престъпността в страната и информираността на обществото за тенденциите в сферата на наказаната престъпност.

Удовлетвореност на потребителите

Извършват се периодични оценки за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Пълен обхват на Наказателния кодекс.

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Т+6 месеца.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните са сравними.

Сравнимост във времето

Данните са сравними.

Съгласуваност между предметни области

Данните са съгласувани.

Вътрешна съгласуваност

Данните са съгласувани.

Разходи и натовареност

Основната натовареност е на структурните звена на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратура на Република България, Министерство на отбраната, Агенция "Митници", Държавна агенция за национална сигурност и съдилищата на територията на страната, които са източник на данните.

В НСИ - на експертите, отговарящи за провеждане на наблюдението в ТСБ и ЦУ.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Структурни звена на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратура на Република България, Министерство на отбраната, Агенция "Митници", Държавна агенция за национална сигурност и съдилищата на територията на страната.

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Изчерпателно наблюдение чрез статистически формуляри „Карта за обвиняемо лице (1-СС), попълвана от органите на досъдебното и съдебното производство и информация от административен източник (ЕИСПП).

Валидиране на данни

На национално ниво - в ЦУ на НСИ.

Обработка на данни

Обработката на данните е централизирана, на национално ниво.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: Престъпления, обвиняеми и осъдени лица
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: Престъпления, обвиняеми и осъдени лица
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • вторник, 20 ноември 2012 - 11:00

  По предварителни данни на Националния статистически институт през първото шестмесечие на 2012 г. с осъдителна присъда са приключили делата за 14 250 извършени престъпления.
  Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди е 15 711. Ефективна осъдителна присъда е наложена на 8 755 лица, а условно осъдени са 6 956 лица.

 • понеделник, 16 юли 2012 - 11:00

  През 2011 г. с осъдителна присъда са завършили делата за 36 707 извършени престъпления. Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди е 41 013. Спрямо 2010 г. броят на престъпленията, завършили с осъждане, се увеличава с 3.7%, а броят на осъдените лица - с 5.0%.

 • понеделник, 28 май 2012 - 11:00

  По предварителни данни на Националния статистически институт през второто шестмесечие на 2011 г. с осъдителна присъда са приключили делата за 15 620 извършени престъпления. Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди е 17 634, като от тях 1 200 са непълнолетни лица на възраст 14 - 17 години.

 • понеделник, 2 април 2012 - 11:00

  По предварителни данни на НСИ през 2011 г. броят на водените на отчет в детските педагогически стаи малолетни и непълнолетни лица е 12 223. Коефициентът на водените на отчет в детските педагогически стаи деца през 2011 г. е 1 894 на 100 хил. души от населението на възраст 8 - 17 години.

 • понеделник, 14 ноември 2011 - 11:00

  По предварителни данни на Националния статистически институт през първото шестмесечие на 2011 г. с осъдителна присъда са приключили делата за 14 136 извършени престъпления. Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди е 15 796. Ефективна осъдителна присъда е наложена на 9 276 лица, а условно осъдени са 6 520 лица.

 • понеделник, 4 юли 2011 - 11:00

  През 2010 г. са завършили с осъдителна присъда делата за 35 397 извършени престъпления. Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди е 39 070. В сравнение с 2009 г. се наблюдава намаление на престъпленията, завършили с осъждане с 5.4% и с 4.4% на осъдените лица.

 • сряда, 25 май 2011 - 11:00

  По предварителни данни на Националния статистически институт през второто шестмесечие на 2010 г. броят на осъдените лица с влезли в сила присъди е 16 052, като в сравнение със същия период на 2009 г. се наблюдава намаление с 5.5%.

  В извършване на престъпления са обвинени 18 408 лица. С ефективна осъдителна присъда са 9 793 лица (53.2% от общия брой на осъдените). Условно осъдени са 6 259 лица, или 34.0% от общия брой на обвиняемите.

  През второто шестмесечие на 2010 г. са завършили с осъдителна присъда делата за 14 341 извършени престъпления, което е със 7.8% повече спрямо съответното шестмесечие на 2009 година.

 • петък, 1 април 2011 - 11:00

  През 2010 г. се наблюдава тенденция на намаление (с 8.0%) на броя на водените на отчет в детските педагогически стаи малолетни и непълнолетни. Броят им през 2010 г. е най-нисък през последните години - 12 108.
  Броят на малолетните и непълнолетните, заведени на отчет в детските педагогически стаи за първи път, през 2010 г. е по-голям с 0.3% спрямо 2009 г. и достига 4 170.

 • вторник, 12 октомври 2010 - 11:00

  По предварителни данни на Националния статистически институт през първото шестмесечие на 2010 г. с осъдителна присъда са приключили делата за 14 656 извършени престъпления, което е с 1.4% по-малко спрямо съответното шестмесечие на 2009 година. Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди е 15 930, като в сравнение със същия период на 2009 г. се наблюдава намаление с 3.4%.

 • петък, 28 май 2010 - 11:00

  По предварителни данни през 2009 г. броят на осъдените лица с влезли в сила присъди е 41 271. В сравнение с 2008 г. се наблюдава увеличение с 14.2%. С ефективна осъдителна присъда са 27 718 лица (67.2% при 71.2% през предходната година). Условно осъдени са 13 553 лица, като техният дял се увеличава с 30.2%.
  Осъдените лица на възраст 14 - 17 години съставляват 7.6% от всички осъдени лица и достигат 3 133. Спрямо предходната година те се увеличават с 5.7%.
  През 2009 г. с осъдителна присъда са приключили делата за 38 216 извършени престъпления, което е с 16.6% повече спрямо 2008 година.

Страници

 • Престъпления и осъдени лица 2015
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2015 е на разположение на потребителите на статистическа информация на интернет страницата на НСИ.
 • Статистически справочник 2016 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2016 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2012 - 2015 година.

 • Статистически справочник 2016
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2016 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2012 - 2015 година.

 • България 2016
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2016. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2015
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 83-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2010 - 2014 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Престъпления и осъдени лица 2014
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2014 е на разположение на потребителите на статистическа информация на интернет страницата на НСИ.
 • Статистически справочник 2015 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2015 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2010 - 2014 година.

 • Статистически справочник 2015
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2015 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2010 - 2014 година.

 • България 2015
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2015. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.                                                                                                    
 • Статистически годишник 2014
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 82-рото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2009 - 2013 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

Страници