Престъпления по глави от наказателния кодекс, изход на делата и по области


Динамичен ред: JST_1.2.xls

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО ГЛАВИ ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС И ПО ИЗХОД НА ДЕЛАТА ПРЕЗ 2019 Г. ПО ОБЛАСТИ 1
(Брой)
Глави от Наказателния кодекс
Области
Общо Престъпления, делата по които са свършени с:
ефективно осъждане условно осъждане оправдаване прекратяване освобождаване от наказание
Общо 30276 10577 14385 669 270 4375
Престъпления против Републиката 2 - - 2 - -
Престъпления против личността 2341 1059 846 251 174 11
Престъпления против правата на гражданите 225 114 102 7 2 -
Престъпления против брака, семейството и младежта 828 402 251 12 2 161
Престъпления против собствеността 5073 3271 1655 117 29 1
Престъпления против стопанството 1491 600 851 39 1 -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 117 26 73 16 2 -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 1 474 486 931 45 5 7
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 922 327 559 29 7 -
Компютърни престъпления 4 - 3 1 - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 608 363 214 23 6 2
Общоопасни престъпления 12991 3928 8898 122 42 1
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация 2 - 1 1 - -
Военни престъпления 6 1 1 4 - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Граждански съдилища - общо 2 30140 10568 14334 646 269 4323
Престъпления против Републиката 2 - - 2 - -
Престъпления против личността 2328 1058 843 243 174 10
Престъпления против правата на гражданите 223 114 102 5 2 -
Престъпления против брака, семейството и младежта 827 401 251 12 2 161
Престъпления против собствеността 5068 3270 1653 115 29 1
Престъпления против стопанството 1486 598 848 39 1 -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 117 26 73 16 2 -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 1472 485 930 45 5 7
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 911 325 555 25 6 -
Компютърни престъпления 4 - 3 1 - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 605 363 212 22 6 2
Общоопасни престъпления 12951 3928 8862 118 42 1
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация 2 - 1 1 - -
Военни престъпления 3 - 1 2 - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Благоевград 1521 507 775 38 9 192
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 132 76 36 18 2 -
Престъпления против правата на гражданите 7 6 1 - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 84 43 19 1 - 21
Престъпления против собствеността 183 116 63 1 3 -
Престъпления против стопанството 69 21 45 3 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 9 2 7 - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 92 26 64 1 1 -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 51 30 19 2 - -
Компютърни престъпления 2 - 2 - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 23 13 8 2 - -
Общоопасни престъпления 698 174 511 10 3 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Бургас 1916 705 958 9 9 235
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 97 44 44 2 7 -
Престъпления против правата на гражданите 34 19 15 - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 38 19 10 1 - 8
Престъпления против собствеността 330 232 96 2 - -
Престъпления против стопанството 56 22 34 - - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 8 3 5 - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 84 31 53 - - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 50 20 29 - 1 -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 28 17 10 1 - -
Общоопасни престъпления 964 298 662 3 1 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Варна 1 644 630 701 52 21 240
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 120 43 39 22 15 1
Престъпления против правата на гражданите 11 5 5 1 - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 35 17 6 - - 12
Престъпления против собствеността 406 260 129 15 2 -
Престъпления против стопанството 47 14 32 1 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 10 2 5 3 - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 26 13 12 1 - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 59 25 33 1 - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 11 7 3 - 1 -
Общоопасни престъпления 692 244 437 8 3 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Велико Търново 849 302 398 27 14 108
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 85 29 36 10 10 -
Престъпления против правата на гражданите 6 2 4 - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 10 5 3 - - 2
Престъпления против собствеността 143 89 49 4 1 -
Престъпления против стопанството 24 10 13 1 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 5 - 3 1 1 -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 29 15 11 3 - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 23 11 9 3 - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 30 14 14 2 - -
Общоопасни престъпления 388 127 256 3 2 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Видин 466 168 252 8 1 37
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 27 13 13 1 - -
Престъпления против правата на гражданите - - - - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 10 7 2 - - 1
Престъпления против собствеността 77 50 25 2 - -
Престъпления против стопанството 55 17 37 1 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - - - - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 56 9 46 1 - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 12 3 8 1 - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 2 1 1 - - -
Общоопасни престъпления 191 68 120 2 1 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Враца 1103 461 420 23 8 191
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 83 39 28 9 7 -
Престъпления против правата на гражданите 9 3 6 - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 32 16 7 - - 9
Престъпления против собствеността 201 122 74 5 - -
Престъпления против стопанството 132 94 38 - - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 2 1 1 - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 53 31 22 - - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 17 5 8 4 - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 17 13 4 - - -
Общоопасни престъпления 375 137 232 5 1 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Габрово 605 197 313 11 4 80
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 31 19 9 3 - -
Престъпления против правата на гражданите - - - - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 13 9 2 - - 2
Престъпления против собствеността 89 48 37 3 1 -
Престъпления против стопанството 24 7 15 2 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 2 - 1 1 - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 6 - 6 - - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 10 5 5 - - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 3 2 1 - - -
Общоопасни престъпления 349 107 237 2 3 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Добрич 905 341 449 7 4 104
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 50 32 11 4 3 -
Престъпления против правата на гражданите 2 - 1 - 1 -
Престъпления против брака, семейството и младежта 18 5 9 - - 4
Престъпления против собствеността 152 114 38 - - -
Престъпления против стопанството 38 21 17 - - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 2 - 2 - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 30 12 18 - - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 25 8 17 - - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 6 5 1 - - -
Общоопасни престъпления 483 144 335 3 - 1
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Кърджали 500 104 280 16 1 99
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 45 16 19 9 1 -
Престъпления против правата на гражданите 5 3 2 - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 12 3 6 - - 3
Престъпления против собствеността 37 24 13 - - -
Престъпления против стопанството 10 - 10 - - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 3 - 3 - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 18 6 11 1 - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 17 3 14 - - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 5 - 4 1 - -
Общоопасни престъпления 252 49 198 5 - -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Кюстендил 701 229 316 21 3 132
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 50 24 20 6 - -
Престъпления против правата на гражданите 4 2 1 1 - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 24 13 4 1 - 6
Престъпления против собствеността 110 70 34 4 2 -
Престъпления против стопанството 39 22 16 1 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - - - - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 25 9 15 1 - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 11 6 4 1 - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 9 4 4 1 - -
Общоопасни престъпления 303 79 218 5 1 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Ловеч 838 304 343 18 13 160
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 72 33 19 10 10 -
Престъпления против правата на гражданите 6 3 3 - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 20 12 2 - - 6
Престъпления против собствеността 131 85 44 1 1 -
Престъпления против стопанството 59 28 30 1 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - - - - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 24 14 8 2 - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 19 7 11 - 1 -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 16 11 4 - 1 -
Общоопасни престъпления 337 111 222 4 - -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Монтана 737 241 318 19 9 150
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 38 15 12 5 6 -
Престъпления против правата на гражданите 6 - 5 - 1 -
Престъпления против брака, семейството и младежта 23 13 5 - - 5
Престъпления против собствеността 105 65 38 1 1 -
Престъпления против стопанството 45 16 28 1 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 2 - - 2 - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 14 10 4 - - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 29 18 11 - - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 4 3 1 - - -
Общоопасни престъпления 326 101 214 10 1 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Пазарджик 1274 387 582 30 26 249
Престъпления против Републиката 2 - - 2 - -
Престъпления против личността 126 48 48 9 21 -
Престъпления против правата на гражданите 11 5 4 2 - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 61 26 27 1 - 7
Престъпления против собствеността 156 90 58 7 1 -
Престъпления против стопанството 54 19 34 1 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 1 - - 1 - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 36 17 17 2 - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 40 17 21 1 1 -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 12 6 6 - - -
Общоопасни престъпления 533 159 367 4 3 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Перник 571 176 310 7 1 77
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 25 18 5 1 1 -
Престъпления против правата на гражданите 2 2 - - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 32 18 5 - - 9
Престъпления против собствеността 76 52 22 2 - -
Престъпления против стопанството 16 5 11 - - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 3 - 1 2 - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 30 8 22 - - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 4 2 1 1 - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 8 5 3 - - -
Общоопасни престъпления 306 66 239 1 - -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления 1 - 1 - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Плевен 1275 521 569 17 7 161
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 98 49 39 8 2 -
Престъпления против правата на гражданите 14 8 6 - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 21 9 6 - - 6
Престъпления против собствеността 196 120 72 3 1 -
Престъпления против стопанството 154 83 68 3 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 1 1 - - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 40 27 12 1 - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 58 22 35 1 - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 29 18 10 - 1 -
Общоопасни престъпления 509 184 321 1 3 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Пловдив 3063 1078 1567 42 43 333
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 264 124 89 19 29 3
Престъпления против правата на гражданите 30 18 12 - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 91 44 30 1 - 16
Престъпления против собствеността 513 330 169 10 4 -
Престъпления против стопанството 129 35 90 3 1 -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 9 3 5 - 1 -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 70 36 30 3 1 -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 56 23 32 1 - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 76 51 23 2 - -
Общоопасни престъпления 1511 414 1087 3 7 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Разград 800 284 322 22 8 164
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 77 26 41 4 6 -
Престъпления против правата на гражданите 5 3 1 1 - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 17 10 4 - - 3
Престъпления против собствеността 113 70 39 4 - -
Престъпления против стопанството 55 26 27 2 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 5 - 5 - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 28 18 8 2 - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 39 17 22 - - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 20 11 7 2 - -
Общоопасни престъпления 280 103 168 7 2 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Русе 939 284 509 22 4 120
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 86 35 42 7 1 1
Престъпления против правата на гражданите 8 4 4 - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 18 7 7 - 1 3
Престъпления против собствеността 189 109 75 4 1 -
Престъпления против стопанството 44 8 35 1 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 6 - 5 1 - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 67 8 58 1 - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 35 7 28 - - -
Компютърни престъпления 1 - 1 - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 26 10 13 3 - -
Общоопасни престъпления 343 96 241 5 1 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Силистра 491 149 222 18 13 89
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 28 14 6 1 7 -
Престъпления против правата на гражданите - - - - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 17 8 4 - - 5
Престъпления против собствеността 56 29 22 2 3 -
Престъпления против стопанството 22 10 10 2 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 13 2 9 2 - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 44 23 17 4 - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 18 6 10 2 - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 7 5 1 1 - -
Общоопасни престъпления 202 52 143 4 3 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Сливен 1254 570 443 39 3 199
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 105 50 32 22 1 -
Престъпления против правата на гражданите 8 6 2 - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 33 12 14 1 - 6
Престъпления против собствеността 354 253 92 8 1 -
Престъпления против стопанството 33 10 21 2 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 4 2 2 - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 33 28 4 1 - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 21 13 7 1 - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 19 18 1 - - -
Общоопасни престъпления 451 178 268 4 1 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Смолян 375 100 182 1 - 92
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 14 7 6 - - 1
Престъпления против правата на гражданите 6 - 6 - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 8 4 - - - 4
Престъпления против собствеността 34 23 11 - - -
Престъпления против стопанството 20 8 12 - - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 1 - 1 - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 6 4 2 - - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 8 2 6 - - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 3 2 1 - - -
Общоопасни престъпления 188 50 137 1 - -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
София (столица) 1501 601 768 86 14 32
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 140 58 54 25 2 1
Престъпления против правата на гражданите 5 1 4 - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 3 1 - 2 - -
Престъпления против собствеността 376 250 107 13 6 -
Престъпления против стопанството 70 12 51 7 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 16 2 11 3 - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 58 18 26 14 - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 51 24 21 3 3 -
Компютърни престъпления 1 - - 1 - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 33 20 9 2 2 -
Общоопасни престъпления 715 215 485 14 1 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления 2 - - 2 - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
София 1256 385 664 35 5 167
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 90 46 24 18 2 -
Престъпления против правата на гражданите 7 7 - - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 35 17 11 2 1 4
Престъпления против собствеността 116 72 42 2 - -
Престъпления против стопанството 51 25 25 1 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - - - - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 95 25 68 2 - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 46 6 40 - - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 28 22 3 3 - -
Общоопасни престъпления 625 165 451 7 2 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Стара Загора 1628 616 682 26 16 288
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 150 75 44 15 15 1
Престъпления против правата на гражданите 4 2 2 - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 81 34 39 1 - 7
Престъпления против собствеността 343 230 109 3 1 -
Престъпления против стопанството 68 20 46 2 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 7 2 5 - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 33 25 6 2 - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 25 11 13 1 - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 40 23 16 - - 1
Общоопасни престъпления 597 194 401 2 - -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация 1 - 1 - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Търговище 587 143 257 8 10 169
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 39 14 16 - 9 -
Престъпления против правата на гражданите 5 - 5 - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 11 3 6 - - 2
Престъпления против собствеността 90 42 44 4 - -
Престъпления против стопанството 25 8 15 2 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 1 1 - - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 19 7 12 - - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 11 3 8 - - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 11 5 6 - - -
Общоопасни престъпления 208 60 145 2 1 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Хасково 1536 419 894 13 10 200
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 58 29 18 2 9 -
Престъпления против правата на гражданите 19 13 6 - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 48 25 17 1 - 5
Престъпления против собствеността 196 136 54 6 - -
Престъпления против стопанството 68 16 51 1 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - - - - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 342 29 311 1 1 -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 124 6 118 - - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 19 10 8 - - 1
Общоопасни престъпления 468 155 311 2 - -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Шумен 755 257 326 9 4 159
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 58 34 15 4 4 1
Престъпления против правата на гражданите 2 2 - - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 13 9 2 - - 2
Престъпления против собствеността 106 63 42 - - 1
Престъпления против стопанството 27 16 10 1 - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 5 4 1 - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 26 20 6 - - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 34 14 18 2 - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 14 8 5 1 - -
Общоопасни престъпления 314 87 227 - - -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация 1 - - 1 - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Ямбол 728 267 338 20 7 96
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 46 23 9 9 4 1
Престъпления против правата на гражданите 7 - 7 - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 19 12 4 - - 3
Престъпления против собствеността 161 107 47 7 - -
Престъпления против стопанството 38 15 23 - - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 2 1 1 - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 80 14 56 2 1 7
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 17 11 6 - - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 11 7 3 1 - -
Общоопасни престъпления 262 77 182 1 2 -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Специализиран наказателен съд 322 142 176 2 2 -
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 94 25 69 - - -
Престъпления против правата на гражданите - - - - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта - - - - - -
Престъпления против собствеността 29 19 8 2 - -
Престъпления против стопанството 14 10 4 - - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - - - - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 8 2 5 - 1 -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 1 - 1 - - -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 95 52 42 - 1 -
Общоопасни престъпления 81 34 47 - - -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления - - - - - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -
Военни съдилища - общо 136 9 51 23 1 52
Престъпления против Републиката - - - - - -
Престъпления против личността 13 1 3 8 - 1
Престъпления против правата на гражданите 2 - - 2 - -
Престъпления против брака, семейството и младежта 1 1 - - - -
Престъпления против собствеността 5 1 2 2 - -
Престъпления против стопанството 5 2 3 - - -
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - - - - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 2 1 1 - - -
Престъпления против спорта - - - - - -
Документни престъпления 11 2 4 4 1 -
Компютърни престъпления - - - - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 3 - 2 1 - -
Общоопасни престъпления 40 - 36 4 - -
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - - - - -
Военни престъпления 3 1 - 2 - -
Престъпления против мира и човечеството - - - - - -

1 В данните общо за страната и общо по области са вкл. делата по чл.78а (А.Х.).
2 Вкл. Специализирания наказателен съд.
16.07.2020
Престъпления, обвиняеми и осъдени лица
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на здравеопазването и правосъдието“

Лице за контакт

Адриана Тетевенска

Длъжност

държавен експерт

Адрес

1038 София, ул. „П. Волов“ № 2

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 592

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване16 юли 2020 г.
Дата на публикуване16 юли 2020 г.
Дата на последно актуализиране16 юли 2020 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистиката на престъпленията, обвиняемите и осъдените лица осигурява данни за извършените престъпления по изход на делата; престъпленията, завършили с осъждане; обвиняемите и осъдените лица. Данните са представени по видови престъпления (съгласно Наказателния кодекс), годината на извършване, по пол, възраст, брой извършители, брой извършени престъпления, по вида и размера на наложените наказания.

Използвани класификации
 • Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);
 • Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ).
Обхват

Обхваща аспекти от дейността на структурните звена на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратура на Република България, Министерство на отбраната, Агенция „Митници”, Държавна агенция за национална сигурност и съдилищата на територията на страната.

Понятия и дефиниции

В броя на престъпленията и осъдените лица за дадена отчетна година се включват тези, на които присъдата е влязла в сила през същата година

Обвиняемите лица включват осъдените, условно осъдените, оправданите, освободените от наказание и лицата, на които делата са прекратени.

Осъдените лица включват всички осъдени на някакво наказание лица, включително и условно осъдените.

Престъпленията, завършили с осъждане, включват всички престъпления, завършили с осъждане, независимо дали са извършени от едно или повече лица.

При съучастие престъплението се счита за завършило с осъждане дори когато само едно от обвиняемите лица е осъдено или условно осъдено.

Престъпление, извършено при съучастие, завършва с оправдаване, когато всички лица са оправдани.

Престъплението завършва с прекратяване, когато спрямо извършителя или всички извършители делото е прекратено.

В броя на опитите за извършени престъпления са включени и приготовленията.

Когато едно лице е осъдено за няколко престъпления, лицето се отнася към най-тежкото наказуемо деяние, а всяко престъпление поотделно - към съответния вид престъпление. Ако според изхода на делата престъпленията са завършили с осъждане, условно осъждане, оправдаване или прекратяване, за всяко престъпление е отразен съответният резултат.

Например ако едно лице е извършило грабеж на собственост, кражба на собственост и измама и за първите две престъпления лицето е осъдено, а за третото - оправдано, осъденото лице се приема като осъдено за грабеж на собственост (най-тежкото наказуемо деяние), а престъпленията се отчитат съответно: първото - като грабеж на собственост, второто - като кражба на собственост, и третото - като измама, завършила с оправдателна присъда.

Когато няколко лица извършват едно престъпление, престъплението се отчита само един път, а всяко лице поотделно - в зависимост от изхода на делото.

Броят на обвиняемите и осъдените лица не съвпада с физическия брой на обвиняемите и осъдените лица, тъй като едно лице през една календарна година може да се яви няколко пъти като обвиняемо или осъдено лице.

При териториалното разпределение на осъдените лица се има предвид мястото, където е извършено най-тежкото наказуемо престъпление, или районът, в който са извършени престъпните действия.

Извършените престъпления в чужбина, подсъдни на съдилищата в Република България, се включват в общия брой на престъпленията.

Престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица се отнасят по области, общини, градове и села съгласно административното деление на страната.

Всички показатели, които характеризират осъдените лица, се отнасят към момента на извършване на престъплението.

Възрастта на осъдените лица е посочена в навършени години. Непълнолетни лица са лицата, навършили 14, но ненавършили 18 години.

В случаите, когато осъденото лице е извършило повече от едно престъпление, в таблицата по наложени наказания е посочено наложеното наказание по съвкупност.

Осъдените непълнолетни лица се включват в общия брой на осъдените, независимо че данните за непълнолетните лица са обособени в самостоятелен раздел.

От данните за престъпленията и осъдените лица са изключени деянията, амнистирани със законите за амнистия, приети от Народното събрание през май, ноември и декември 1990 г. и обнародвани в „Държавен вестник“, в бр. 37, 91 и 99/1990 година.

Данните за престъпленията, завършили с осъждане и за осъдените лица с влезли в сила присъди от 2008 г. до 2016 г., са получени на база статистическа информация от Националния статистически институт и административен източник (Единна информационна система за противодействие на прастъпността).

Статистическа единица

Обект на наблюдение е дейността на районните и окръжните съдилища по наказателните дела от общ, частен и административен характер. От 1998 г. е включена и информация за дейността на военните съдилища, а от 2012 г. и дейността на Специализирания наказателен съд. Не е включена информация за резултатите от дейността на Върховния касационен съд.

Единици на наблюдение са престъпленията, завършили с осъждане и осъдените лица с влезли в сила присъди.

Статистическа съвкупност

Изчерпателно - съдилищата на територията на страната.

Географски обхват (територия)

За територия на Република България.

Времеви обхват

2010 - 2019

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой.

Отчетен период

Календарна година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения
 • Закон за статистиката;
 • Наказателен кодекс.
Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
 • Закон за статистиката;
 • Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Данните се разпространяват 1 път годишно.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg

Достъп на потребителите

Данни за престъпления, обвиняеми и осъдени лица се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Ежегодно на датата, обявена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Публикации
 • Електронна публикация „Престъпления и осъдени лица“;
 • „Статистически годишник“;
 • „Статистически справочник“;
 • Публикации на Евростат.
Онлайн база данни

Подробни данни за престъпления, обвиняеми и осъдени лица са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност - Престъпления, обвиняеми и осъдени лица: http://www.nsi.bg

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Данните се предоставят от структурните звена на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратура на Република България, Министерство на отбраната, Агенция "Митници", Държавна агенция за национална сигурност и съдилищата на територията на страната по установена процедура и при спазване на изискванията за качество.

Документация за качеството

Съгласно установените критерии за качество на статистическите данни.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Изпълняват се критериите за качество на статистическите данни.

Оценка на качеството

Извършва се оценка в НСИ в контекста на изпълнение на критериите за качество на статистическите данни.

Приложимост
Потребности на потребителите

Потребностите са обусловени от провеждане на политика за превенция на престъпността в страната и информираността на обществото за тенденциите в сферата на наказаната престъпност.

Удовлетвореност на потребителите

Извършват се периодични оценки за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Пълен обхват на Наказателния кодекс.

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Т+6 месеца.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните са сравними.

Сравнимост във времето

Данните са сравними.

Съгласуваност между предметни области

Данните са съгласувани.

Вътрешна съгласуваност

Данните са съгласувани.

Разходи и натовареност

Основната натовареност е на структурните звена на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратура на Република България, Министерство на отбраната, Агенция "Митници", Държавна агенция за национална сигурност и съдилищата на територията на страната, които са източник на данните.

В НСИ - на експертите, отговарящи за провеждане на наблюдението в ТСБ и ЦУ.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Структурни звена на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратура на Република България, Министерство на отбраната, Агенция "Митници", Държавна агенция за национална сигурност и съдилищата на територията на страната.

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Изчерпателно наблюдение чрез статистически формуляри „Карта за обвиняемо лице (1-СС), попълвана от органите на досъдебното и съдебното производство и информация от административен източник (ЕИСПП).

Валидиране на данни

На национално ниво - в ЦУ на НСИ.

Обработка на данни

Обработката на данните е централизирана, на национално ниво.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: Престъпления, обвиняеми и осъдени лица
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: Престъпления, обвиняеми и осъдени лица
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Престъпления и осъдени лица 2019
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2019 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.
 • Статистически справочник 2020 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически справочник 2020
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • България 2020
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2020. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2019
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 87-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2013 - 2018 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Престъпления и осъдени лица 2018
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2018 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.
 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически справочник 2019 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически справочник 2019
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически годишник 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2017 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

Страници