ИЦЖ, по статистически райони, 2015 = 100


Динамичен ред: HPI_2.1.xls

ИЦЖ по статистически райони, 2015=1001,2
(индекс)
(%)
Код Тип на закупените жилища Статистически зони
Статистически райони
2021
I тримесечие
H.1. Общ ИЦЖ Общо за страната 145.72
    Северна и Югоизточна България 128.49
    Северозападен 134.01
    Северен централен 132.91
    Североизточен 134.24
    Югоизточен 122.19
    Югозападна Южна централна България 157.40
    Югозападен 161.18
    Южен централен 142.28
H.1.1. Нови жилища Общо за страната 140.67
    Северна и Югоизточна България 116.67
    Северозападен 111.71
    Северен централен 119.37
    Североизточен 129.02
    Югоизточен 110.14
    Югозападна Южна централна България 154.40
    Югозападен 157.04
    Южен централен 143.11
H.1.2. Съществуващи жилища Общо за страната 148.67
    Северна и Югоизточна България 134.15
    Северозападен 137.66
    Северен централен 136.82
    Североизточен 136.79
    Югоизточен 129.72
    Югозападна Южна централна България 158.62
    Югозападен 162.80
    Южен централен 142.31

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища (апартаменти), закупени от домакинствата.
2 Предварителни данни
24.06.2021
Индекси на цени на жилища (ИЦЖ)
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Потребителски цени, цени на жилища и паритети на покупателната способност“

Лице за контакт

Палмира Фарах

Длъжност

държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 181

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване12 юли 2021 г.
Дата на публикуване12 юли 2021 г.
Дата на последно актуализиране12 юли 2021 г.
Статистическо представяне
Описание на данните
Индексът на цени на жилища (ИЦЖ) е тримесечен показател за изменението на пазарните цени жилищата (новопостроени и съществуващи), закупени от домакинствата. Изчислява се в съответствие с хармонизиран подход и единен набор от дефиниции включени в Регламент (EО) 2016/792 на Европейския Парламент и на Съвета, Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1148 и описани в Техническото ръководство за цени на жилища, обитавани от техните собственици. 
ИЦЖ е показател, състоящ се от два подиндекса
• индекс на цените на нови жилища (новопостроени и вече съществуващи, но нови за сектор домакинства); 
• индекс на цените на съществуващи жилища (сделки между домакинствата). 
ИЦЖ обхваща само пазарните цени на жилища. Непазарните цени са изключени от обхвата му. В обхвата на ИЦЖ влизат всички сделки с жилища  (в брой и с ипотека), независимо от целта на закупуване, т.е. и жилищата закупени с цел, различна от обитаване, са включени (например закупените с инвестиционна цел или за отдаване под наем). Цената на жилището включва стойността на земята. 
Поради незначителния дял на на сделки с къщи, към момента ИЦЖ се изчислява само за продажби на апартаменти.
Луксозните имоти са извън обхвата на ИЦЖ.
Използвани класификации
ИЦЖ се конструира и произвежда съгласно Регламент (ЕС) 2016/792 на ЕП и на Съвета за хармонизираните индекси на потребителските цени и за индекса на цените на жилищата и Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1148 на Комисията за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/792 на Европейския парламент и на Съвета, на методическите и техническите спецификации на хармонизираните индекси на потребителските цени и на индекса на цените на жилищата.
Национални данни за ИЦЖ се публикуват в следните категории:
  H.1.1. Покупки на нови жилища
  H.1.2. Покупки на съществуващи жилища
Регионални данни за ИЦЖ се публикуват за следните нива:
  - статистически зони от Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS I);
  - статистически райони от Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS II);
  - шестте града в България с население над 120 000 жители. 
Обхват

ESA 95 сектор S. 14 (Сектор Домакинства). ИЦЖ обхваща цените на сделките с жилищни имоти, закупени от домакинствата през отчетния период, независимо от местоживеенето, дохода и националността им.

Понятия и дефиниции
Публикува се следната информация:
1) Тримесечни данни по тип на закупените жилища (нови/съществуващи/общ ИЦЖ), национално ниво
• ИЦЖ, национално ниво, 2015 = 100
• ИЦЖ, национално ниво, предходното тримесечие = 100
• ИЦЖ, национално ниво, съответното тримесечие на предходната година = 100
2) Тримесечни данни по тип на закупените жилища (нови/съществуващи/общ ИЦЖ), регионално ниво
• ИЦЖ, по статистически райони, 2015 = 100
• ИЦЖ, по статистически райони, предходното тримесечие = 100
• ИЦЖ, по статистически райони, съответното тримесечие на предходната година = 100
• ИЦЖ за шестте града в България с население над 120 000 жители, 2015 = 100
• ИЦЖ за шестте града в България с население над 120 000 жители, предходното тримесечие = 100
• ИЦЖ за шестте града в България с население над 120 000 жители, съответното тримесечие на предходната година = 100
Статистическа единица

Пазарна цена на жилище, закупено от домакинство.

Всеки публикуван индекс или процент на изменение се отнася до разходите, направени от домакинствата за придобиване на жилищен имот на територията на България.

Статистическа съвкупност
Статистическата съвкупност се състои от разходите на домакинствата, за придобиване на жилищни имоти на икономическата територия на страната. Секторът на домакинствата, обхванат в индекса, включва всички лица или групи от лица, независимо от района, в който живеят, социалното им положение и техния националност статус.
 
ИЦЖ включва всички парични сделки със жилища (нови и съществуващи апартаменти), закупени от домакинствата (резидентни и нерезидентни) на икономическата територия на страната (т.е. "вътрешна концепция").
Географски обхват (територия)

ИЦЖ обхваща територията на Република България.

ИЦЖ са налични на детайлно ниво, но поради ограничения брой продажби данните са представителни единствено на национално ниво.  

Времеви обхват
Н.1. Общ ИЦЖ
• данните са налични от първо тримесечие на 2005 година;
• данните за периода първо тримесечие на 2005 г. – четвърто тримесечие на 2008 г. са базирани на оценки;
• данните за периода първо тримесечие на 2009 г. – четвърто тримесечие на 2014 г. са предварителни данни за индекси на цени на жилища. Източниците на данни са : тримесечното пилотно наблюдение на цените на новопостроените жилища и тримесечното статистическо наблюдение "Пазарните цени на жилища", провеждано от НСИ в периода 1993 - 2014 година;
• от 2015 г. се събират данни за цени на жилища и се изчисляват индекси за пазарни цени на жилища (новопостроени и съществуващи) съгласно хармонизирана методология и обхват, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/792 на ЕП и на Съвета, следователно трябва да се има предвид наличието на прекъсване в динамичния ред от първо тримесечие на 2015 година.
Н.1.1. Нови жилища
• данните са налични от първо тримесечие на 2005 година;
• данните за периода първо тримесечие на 2005 г. – четвърто тримесечие на 2008 г. са базирани на оценки;
• данните за периода първо тримесечие на 2009 г. – четвърто тримесечие на 2014 г. са предварителни индекси на цени на нови жилища. Източникът на данни е тримесечното пилотно наблюдение на цени на новопостроени жилища;
• от 2015 г. се събират данни за цени на жилища и се изчисляват индекси за пазарни цени на новопостроени жилища съгласно хармонизирана методология и обхват, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/792 на ЕП и на Съвета, следователно трябва да се има предвид наличието на прекъсване в динамичния ред от първо тримесечие на 2015 година.
Н.1.2. Съществуващи жилища
• данните са налични от първо тримесечие на 2005 година;
• данните за периода първо тримесечие на 2005 г. – четвърто тримесечие на 2014 г. са индекси на цени на съществуващи жилища. Източникът на данни е тримесечното статистическо наблюдение "Пазарните цени на жилища", провеждано от НСИ в периода 1993 - 2014 година;
• от 2015 г. се събират данни за цени на жилища и се изчисляват индекси за пазарни цени на съществуващи жилища съгласно хармонизирана методология и обхват, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/792 на ЕП и на Съвета, следователно трябва да се има предвид наличието на прекъсване в динамичния ред от първо тримесечие на 2015 година.
 
Регионални данни за ИЦЖ са налични от първо тримесечие на 2015.
Базисен период

2015=100

Мерна единица
Използват се следните мерни единици:
• индекс;
• процент на изменение за отчетното тримесечие спрямо предходното тримесечие;
• процент на изменение за отчетното тримесечие спрямо съответното тримесечие от предходната година;
Отчетен период

Тримесечие

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения
• Регламент (ЕС) 2016/792 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година за хармонизираните индекси на потребителските цени и за индекса на цените на жилищата и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета.      
• Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1148 на Комисията от 31 юли 2020 година за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/792 на Европейския парламент и на Съвета, на методическите и техническите спецификации на хармонизираните индекси на потребителските цени и на индекса на цените на жилищата.
Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
• Закон за статистиката;
• Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.
 
Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват (потискат се), спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Информацията за ИЦЖ се публикува тримесечно - 85 дни след края на отчетното тримесечие. Тази дата е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: 

https://www.nsi.bg/bg/node/44/

Достъп на потребителите

Статистическата информация за ИЦЖ се публикува на интернет сайта на НСИ в рубрика „Статистика на цените на жилища“ в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Тримесечно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации

Електронна публикация „Ключови показатели за България“

Онлайн база данни

ИЦЖ са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика - Статистика на цените на жилищата: https://www.nsi.bg/bg/node/13025/

Достъп до микроданни

Микроданни не се разпространяват.

Други формати на разпространение

Не се прилага.

Методологични документи
Регламенти на ЕС и ЕК:
 
Документация за качеството

Доклади за качеството съгласно Европейската стандартна структура ESS Standard for Quality Reports Structure (ESQRS) - http://www.nsi.bg/bg/content/15356/метаданни/индекси-на-цени-на-жилища-ицж

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Всички данни се проверяват за пълнота и съответствие със статистическите концепции и определения. ИЦЖ се изчисляват в съответствие с изискванията, зададени в Техническото ръководство за цени на жилища, обитавани от техните собственици.

Оценка на качеството

Качеството на данните за ИЦЖ се следи редовно съгласно рамката, зададена от Техническото ръководство за цени на жилища, обитавани от техните собственици, и в съответствие с дефиницията за качество на Европейската статистическа система.

Приложимост
Потребности на потребителите
Информацията за индексите на цените на жилищата се използва за аналитични, прогнозни и управленски цели от държавни институции, ведомства и други организации.
Основни национални потребители са: БНБ, Министерства и други държавни агенции, агенции за недвижими имоти, банки, информационни медии;
Основни международни потребители са: Евростат, ЕЦБ, МВФ.
Удовлетвореност на потребителите

Няма информация.

Пълнота

Няма липсващи данни. България произвежда и предоставя пълен набор от статистически данни за индекси и тегла в областта на ИЦЖ.

Поради незначителния дял на на сделки с къщи, към момента ИЦЖ се изчислява само за продажби на апартаменти.

Точност и надеждност
Обща точност

Данните за изчисляването на ИЦЖ се събират чрез извадково изследване. Типът на изследването, конструирането на извадката и методите на регистриране на цени осигуряват необходимия обхват и навременност. Точността на ИЦЖ е осигурена чрез стриктното придържане към методологическите препоръки и регламенти на Евростат.

Извадкови грешки

Прилаганата извадкова техника е неслучаен подбор (т.нар. „целеви подбор“), при която е трудно да се оценят извадковите грешки. Поради това, както и поради сложността и комплексността на структурите на индексите на цени на жилища, НСИ не изчислява извадкови грешки. Въпреки това с цел предотвратяване на възможни отклонения поради непредставителност на извадката, НСИ работи с извадка от респонденти (агенции за недвижими имоти, строителни фирми и инвеститори), включваща онези с най-голям дял от приходите според годишната отчетност на предприятията. 

Неизвадкови грешки

Неизвадковите грешки не са изразени количествено за индексите на цените на жилища. НСИ полага усилия да намали неизвадковите грешки като непрекъснато подобрява методологията и процеса на провеждане на наблюдението, което спомага за избягване на грешките при регистрирането на цените.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ - 85 дни след края на отчетното тримесечие.

Точност на представяне
Данните винаги се доставят и публикуват съгласно датите в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.
Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост
Данните за индексите на цените на жилищата се изготвят на национално ниво и на регионално ниво.  Данните по райони са напълно сравними.
ИЦЖ е базиран на хармонизирани дефиниции и класификации, заложени в серия от нормативни документи, поради което може да се счита че този индекс е сравним с ИЦЖ на останалите държави членки на ЕС.
Сравнимост във времето
По принцип индексите на цените на жилищата са сравними във времето. Въпреки това, от първоначалното изчисляване на ИЦЖ до настоящия момент, методологията непрекъснато се развива и усъвършенства, поради което са налични прекъсвания в динамичните редове:                                                           
• данните от 2005 г. до края на 2008 г. са базирани на оценки;
• данните за периода 2009 г. - 2014 г. са предварителни ИЦЖ, като източниците за изчисляването на индексите са (1) тримесечното пилотно наблюдение на цените на новопостроените жилища и (2) тримесечното статистическо наблюдение "Пазарни цени на жилища", провеждано от НСИ в периода 1993 - 2014 година;
• от 2015 г. се събират данни за цени на жилища и се изчисляват индекси за пазарни цени на жилища (новопостроени и съществуващи) съгласно хармонизирана методология и обхват, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/792 на ЕП и на Съвета и на Регламент за Изпълнение (ЕС) 2020/1148. От първо тримесечие на 2015 г. данните са сравними във времето.
Съгласуваност между предметни области

Наличен е само един показател ИЦЖ.

Вътрешна съгласуваност

Индексите на цените на жилища са вътрешно съгласувани. Агрегираните данни на по-високо ниво се получават от детайлните индекси чрез точно дефинирани процедури. 

Разходи и натовареност
Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Сериите от индекси ИЦЖ, включително за изминали периоди, са обект на ревизии съгласно условията заложени в регламент на Комисията (ЕО) 1921/2001 от 28 септември 2001 година. Публикуваните данни могат да бъдат ревизирани за грешки, нова или актуализирана информация, и методологически подобрения.

Ревизия на данните - практика

ИЦЖ се публикуват като предварителни данни и обикновено се потвърждават или ревизират през следващото тримесечие. 

 

Статистическа обработка
Източници на данни
Източник на данни за ИЦЖ е тримесечното наблюдение "Индекси на цени на жилища", с което се събират данни за пазарни цени на жилища и за редица характеристики, които са определящи за цената на имота.
ИЦЖ е базиран на извадка от предприятия с основна дейност в областта на жилищните имоти: агенции за недвижими имоти, строителни предприятия и инвеститори. При формирането на извадката се използва информация от Бизнес регистъра, поддържан от НСИ, годишната отчетност на предприятията, както и от Регистър на Националното сдружение недвижими имоти (НСНИ).
 
Единиците в извадката са излъчени чрез неслучаен подбор (т.нар. „целеви подбор“). За наблюдение се включват:
• агенции за недвижими имоти (68.31 КИД 2008) - в големите градове са обхванати агенциите с оборот над определен праг; в останалите градове са обхванати всички агенции за недвижими имоти, които са осъществявали дейност;
• фирми, занимаващи се с жилищно строителство - обхванати са предприятията с оборот над определен праг;
• инвеститори в жилищното строителство - обхванати са предприятията с оборот над определен праг.
   
Извадката се прави ежегодно. Първоначалната извадка за 2021 се състои от 5518 единици. Експертите от регионалните структури на НСИ могат да добавят респонденти през цялата отчетна година. 
  
Имотният регистър на Агенция по вписванията е основния източник за конструирането на теглата за ИЦЖ.
Честота на събиране на данни

Тримесечно.

Събиране на данни
От 2016 събирането на данни за ИЦЖ се извършва чрез новосъздадената онлайн Информационна система на сайта на НСИ - ИС Цени на жилища, в която фирмите имат възможност да се отчитат онлайн и в реално време. Остава възможността за предоставяне на информация чрез хартиен въпросник или в електронен формат (в ескел), изпратени по обикновенната поща или по имейл до отговорните експерти от отдел "Статистически изследванея" към ТСБ.  
 
В зависимост от вида на продажбата данните се регистрират чрез два въпросника (анкетни карти):
• Пазарни цени на нови (новопостроени) жилища и цени на съществуващи жилища, общинска и държавна частна собственост, продадени на домакинствата;
• Пазарни цени на жилищата, покупко-продажби между домакинствата".
 
Събират се следните данни за пазарни цени на жилища и за редица характеристики, които са определящи за цената на имота:
• месец на извършване на сделката, 
• местоположение на жилището,
• затворен комплекс ("да" или "не"),
• вид на жилището ("апартамент", "къща", др.),
• етап на завършеност (за новопостроените жилища),
• благоустроеност на района (за новопостроените жилища),
• възраст на сградата (за съществуващи жилища),
• вид строителство (за съществуващи жилища),
• състояние на жилището (за съществуващи жилища),
• изпълнение на СМР (за новопостроени жилища),
• обща площ в кв. м.,
• площ на дворното място (за къщите),
• наличие на гараж или паркомясто,
• брой на стаите,
• етаж,
• обзаведено или необзаведено жилище,
• такси за обслужване по сделката,
• дата на обявяване на жилището за продажба,  
• първоначално обявена цена.
Валидиране на данни

Работата по контрол и осигуряване на качеството на информацията и валидирането на данните се извършва както на регионално ниво – в отдел "Статистически изследвания" към териториалните статистически бюра, така и на национално ниво. Регионалните експерти валидират получената от респондентите информация като осъществяват първоначален контрол и проверка за технически грешки в данните.  По-голямата част от работата е концентрирана в отдел “Потребителски цени, цени на жилища и ППС” в централно управление на НСИ. Обект на контрол и проверка са големи отклонения от средните цени, екстремни или нетипични равнища на цените, липсващите цени, липсващи характеристики на жилищата и промени в характеристиките на жилищата. Провеждат се разговори с респондентите и при необходимост се извършват корекции. В процеса на валидация не се прави автоматично отхвърляне на цени. Всяка нетипична цена се разглежда индивидуално и се коригира единствено на базата на достоверна информация. От единиците в извадката, които нямат регистрирани сделки в наблюдаваното тримесечие, се изисква да посочат причина за липса на продажби: "без продажби за тримесечието", "друг тип дейност по КИД", "спомагателна дейност в строителството, без продажби", "продажби на земя", и т.н. Изчислява се процентът на неотговорилите по области и общо за страната, и причините се анализират.

Обработка на данни
ИЦЖ, произвеждан от НСИ, обхваща само продажбите на апартаменти. Сделките с къщи се изключват поради малкият им брой. 
ИЦЖ е верижен Ласперов индекс.
Изчисляването на ИЦЖ преминава през следните основни стъпки:
• изчисляване на цена за 1 кв.м. за всяко жилище;
• изчисляване на средна цена (средна аритметична) и на базисен индекс (база - четвърто тримесечие на предходната година) на най-ниско ниво на стратификация (липсващите цени се импутират);
• поетапно агрегиране на индексите от ниските нива на стратификация към регионално ниво и високите нива до получаването на индекс на цени на нови жилища, индекс на цени на съществуващи жилища и общ ИЦЖ, се извършава по формулата на Ласпер.
 
ИЦЖ се изчислява чрез комбинираното прилагане на метода на стратификацията и на метода на хедоник регресията за коригиране на качеството на закупените от домакинствата жилища.
 
Методът на стратификацията се прилага, като се използват следните стратификационни променливи и нива на агрегиране:
• нови и съществуващи жилища - ниво 1;
• местоположение 1: статистически райони (NUTS II) - ниво 2;
• местоположение 2: област (NUTS III) - ниво 3;
• други: детайлна стратификация по микролокация (център/широк център/краен квартал), степен на завършеност на жилището, вид на строителството и др. - ниво 4.
 
С хедоник регресия по метода на характеристиките, се изчисляват индексите за 6 области (NUTS III), за които има достатъчно на брой продажби, а именно за областите: Бургас, Варна, Пловдив, София столица и Стара Загора (за нови жилища) и за София столица (за съществуващи жилища). Зависимата променлива е натурален логаритъм на цената, факторите в регресията (местоположение, площ, микролокация и др.) се дефинират в началото на всяка година на база продажбите в предходната година. Коефициентите за година t се изчисляват в година (t-1) и са постоянни за цялата отчетна година (t).  
 
Най-подходящи източници за конструиране на тегла за ИЦЖ и неговите под-индекси са Имотния регистър към АВ в комбинация с данни от предходни етапи на изследването "Индекси на цени на жилища".
Теглата на най-ниско ниво на агрегиране (ниво 4) са изчислени от данните за продажбите от тримесечните наблюдения през предходните три години. Теглата за ниво на агрегиране 3 се изчесляват от данните в Имотния регистър за предходната година (t-1). Актуализиране на теглата на тези две детайлни нива се извършва през 3 години. 
Теглата за ниво 2 (28-те области - NUTS III) и за ниво 1 (тип продажби: на нови и съществуващи жилища) за година t са изчислени от осреднени годишни данни на Имотния регистър за предходните 3 години (t-3, t-2, t-1), като данните за всяка година предварително са ажустирани, т.е. осъвременени (price up-date) към четвърто тримесечие на предходната година (t-1).
Всяка година ИЦЖ се изчислява при база четвъртото тримесечие на предходната година=100 и по метода на верижното обвързване се пребазира към 2015=100.
Изглаждане

Не се прилага сезонно и календарно изглаждане на ИЦЖ.

Комбинация от хедоник регресионен модел и детайлна стратификация се прилагат за елиминиране на промяната в качеството върху изменението на цените на закупените от домакинствата жилища, както е описано в "Обработка на данни".

Коментар
Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: Индекси на цени на жилища (ИЦЖ)
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: Индекси на цени на жилища (ИЦЖ)
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml


Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)

Индекси на цени на жилища (ИЦЖ)
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Потребителски цени, цени на жилища и паритети на покупателната способност“

Лице за контакт

Палмира Фарах

Длъжност

държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 181

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните
Индексът на цени на жилища (ИЦЖ) е тримесечен показател за изменението на пазарните цени жилищата (новопостроени и съществуващи), закупени от домакинствата. Изчислява се в съответствие с хармонизиран подход и единен набор от дефиниции включени в Регламент (EО) 2016/792 на Европейския Парламент и на Съвета, Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1148 и описани в Техническото ръководство за цени на жилища, обитавани от техните собственици. 
ИЦЖ е показател, състоящ се от два подиндекса
• индекс на цените на нови жилища (новопостроени и вече съществуващи, но нови за сектор домакинства); 
• индекс на цените на съществуващи жилища (сделки между домакинствата). 
ИЦЖ обхваща само пазарните цени на жилища. Непазарните цени са изключени от обхвата му. В обхвата на ИЦЖ влизат всички сделки с жилища  (в брой и с ипотека), независимо от целта на закупуване, т.е. и жилищата закупени с цел, различна от обитаване, са включени (например закупените с инвестиционна цел или за отдаване под наем). Цената на жилището включва стойността на земята. 
Поради незначителния дял на на сделки с къщи, към момента ИЦЖ се изчислява само за продажби на апартаменти.
Луксозните имоти са извън обхвата на ИЦЖ.
Използвани класификации
ИЦЖ се конструира и произвежда съгласно Регламент (ЕС) 2016/792 на ЕП и на Съвета за хармонизираните индекси на потребителските цени и за индекса на цените на жилищата и Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1148 на Комисията за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/792 на Европейския парламент и на Съвета, на методическите и техническите спецификации на хармонизираните индекси на потребителските цени и на индекса на цените на жилищата.
Национални данни за ИЦЖ се публикуват в следните категории:
  H.1.1. Покупки на нови жилища
  H.1.2. Покупки на съществуващи жилища
Регионални данни за ИЦЖ се публикуват за следните нива:
  - статистически зони от Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS I);
  - статистически райони от Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS II);
  - шестте града в България с население над 120 000 жители. 
Обхват

ESA 95 сектор S. 14 (Сектор Домакинства). ИЦЖ обхваща цените на сделките с жилищни имоти, закупени от домакинствата през отчетния период, независимо от местоживеенето, дохода и националността им.

Понятия и дефиниции
Публикува се следната информация:
1) Тримесечни данни по тип на закупените жилища (нови/съществуващи/общ ИЦЖ), национално ниво
• ИЦЖ, национално ниво, 2015 = 100
• ИЦЖ, национално ниво, предходното тримесечие = 100
• ИЦЖ, национално ниво, съответното тримесечие на предходната година = 100
2) Тримесечни данни по тип на закупените жилища (нови/съществуващи/общ ИЦЖ), регионално ниво
• ИЦЖ, по статистически райони, 2015 = 100
• ИЦЖ, по статистически райони, предходното тримесечие = 100
• ИЦЖ, по статистически райони, съответното тримесечие на предходната година = 100
• ИЦЖ за шестте града в България с население над 120 000 жители, 2015 = 100
• ИЦЖ за шестте града в България с население над 120 000 жители, предходното тримесечие = 100
• ИЦЖ за шестте града в България с население над 120 000 жители, съответното тримесечие на предходната година = 100
Статистическа единица

Пазарна цена на жилище, закупено от домакинство.

Всеки публикуван индекс или процент на изменение се отнася до разходите, направени от домакинствата за придобиване на жилищен имот на територията на България.

Статистическа съвкупност
Статистическата съвкупност се състои от разходите на домакинствата, за придобиване на жилищни имоти на икономическата територия на страната. Секторът на домакинствата, обхванат в индекса, включва всички лица или групи от лица, независимо от района, в който живеят, социалното им положение и техния националност статус.
 
ИЦЖ включва всички парични сделки със жилища (нови и съществуващи апартаменти), закупени от домакинствата (резидентни и нерезидентни) на икономическата територия на страната (т.е. "вътрешна концепция").
Географски обхват (територия)

ИЦЖ обхваща територията на Република България.

ИЦЖ са налични на детайлно ниво, но поради ограничения брой продажби данните са представителни единствено на национално ниво.  

Времеви обхват
Н.1. Общ ИЦЖ
• данните са налични от първо тримесечие на 2005 година;
• данните за периода първо тримесечие на 2005 г. – четвърто тримесечие на 2008 г. са базирани на оценки;
• данните за периода първо тримесечие на 2009 г. – четвърто тримесечие на 2014 г. са предварителни данни за индекси на цени на жилища. Източниците на данни са : тримесечното пилотно наблюдение на цените на новопостроените жилища и тримесечното статистическо наблюдение "Пазарните цени на жилища", провеждано от НСИ в периода 1993 - 2014 година;
• от 2015 г. се събират данни за цени на жилища и се изчисляват индекси за пазарни цени на жилища (новопостроени и съществуващи) съгласно хармонизирана методология и обхват, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/792 на ЕП и на Съвета, следователно трябва да се има предвид наличието на прекъсване в динамичния ред от първо тримесечие на 2015 година.
Н.1.1. Нови жилища
• данните са налични от първо тримесечие на 2005 година;
• данните за периода първо тримесечие на 2005 г. – четвърто тримесечие на 2008 г. са базирани на оценки;
• данните за периода първо тримесечие на 2009 г. – четвърто тримесечие на 2014 г. са предварителни индекси на цени на нови жилища. Източникът на данни е тримесечното пилотно наблюдение на цени на новопостроени жилища;
• от 2015 г. се събират данни за цени на жилища и се изчисляват индекси за пазарни цени на новопостроени жилища съгласно хармонизирана методология и обхват, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/792 на ЕП и на Съвета, следователно трябва да се има предвид наличието на прекъсване в динамичния ред от първо тримесечие на 2015 година.
Н.1.2. Съществуващи жилища
• данните са налични от първо тримесечие на 2005 година;
• данните за периода първо тримесечие на 2005 г. – четвърто тримесечие на 2014 г. са индекси на цени на съществуващи жилища. Източникът на данни е тримесечното статистическо наблюдение "Пазарните цени на жилища", провеждано от НСИ в периода 1993 - 2014 година;
• от 2015 г. се събират данни за цени на жилища и се изчисляват индекси за пазарни цени на съществуващи жилища съгласно хармонизирана методология и обхват, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/792 на ЕП и на Съвета, следователно трябва да се има предвид наличието на прекъсване в динамичния ред от първо тримесечие на 2015 година.
 
Регионални данни за ИЦЖ са налични от първо тримесечие на 2015.
Базисен период

2015=100

Статистическа обработка
Източници на данни
Източник на данни за ИЦЖ е тримесечното наблюдение "Индекси на цени на жилища", с което се събират данни за пазарни цени на жилища и за редица характеристики, които са определящи за цената на имота.
ИЦЖ е базиран на извадка от предприятия с основна дейност в областта на жилищните имоти: агенции за недвижими имоти, строителни предприятия и инвеститори. При формирането на извадката се използва информация от Бизнес регистъра, поддържан от НСИ, годишната отчетност на предприятията, както и от Регистър на Националното сдружение недвижими имоти (НСНИ).
 
Единиците в извадката са излъчени чрез неслучаен подбор (т.нар. „целеви подбор“). За наблюдение се включват:
• агенции за недвижими имоти (68.31 КИД 2008) - в големите градове са обхванати агенциите с оборот над определен праг; в останалите градове са обхванати всички агенции за недвижими имоти, които са осъществявали дейност;
• фирми, занимаващи се с жилищно строителство - обхванати са предприятията с оборот над определен праг;
• инвеститори в жилищното строителство - обхванати са предприятията с оборот над определен праг.
   
Извадката се прави ежегодно. Първоначалната извадка за 2021 се състои от 5518 единици. Експертите от регионалните структури на НСИ могат да добавят респонденти през цялата отчетна година. 
  
Имотният регистър на Агенция по вписванията е основния източник за конструирането на теглата за ИЦЖ.
Честота на събиране на данни

Тримесечно.

Събиране на данни
От 2016 събирането на данни за ИЦЖ се извършва чрез новосъздадената онлайн Информационна система на сайта на НСИ - ИС Цени на жилища, в която фирмите имат възможност да се отчитат онлайн и в реално време. Остава възможността за предоставяне на информация чрез хартиен въпросник или в електронен формат (в ескел), изпратени по обикновенната поща или по имейл до отговорните експерти от отдел "Статистически изследванея" към ТСБ.  
 
В зависимост от вида на продажбата данните се регистрират чрез два въпросника (анкетни карти):
• Пазарни цени на нови (новопостроени) жилища и цени на съществуващи жилища, общинска и държавна частна собственост, продадени на домакинствата;
• Пазарни цени на жилищата, покупко-продажби между домакинствата".
 
Събират се следните данни за пазарни цени на жилища и за редица характеристики, които са определящи за цената на имота:
• месец на извършване на сделката, 
• местоположение на жилището,
• затворен комплекс ("да" или "не"),
• вид на жилището ("апартамент", "къща", др.),
• етап на завършеност (за новопостроените жилища),
• благоустроеност на района (за новопостроените жилища),
• възраст на сградата (за съществуващи жилища),
• вид строителство (за съществуващи жилища),
• състояние на жилището (за съществуващи жилища),
• изпълнение на СМР (за новопостроени жилища),
• обща площ в кв. м.,
• площ на дворното място (за къщите),
• наличие на гараж или паркомясто,
• брой на стаите,
• етаж,
• обзаведено или необзаведено жилище,
• такси за обслужване по сделката,
• дата на обявяване на жилището за продажба,  
• първоначално обявена цена.
Валидиране на данни

Работата по контрол и осигуряване на качеството на информацията и валидирането на данните се извършва както на регионално ниво – в отдел "Статистически изследвания" към териториалните статистически бюра, така и на национално ниво. Регионалните експерти валидират получената от респондентите информация като осъществяват първоначален контрол и проверка за технически грешки в данните.  По-голямата част от работата е концентрирана в отдел “Потребителски цени, цени на жилища и ППС” в централно управление на НСИ. Обект на контрол и проверка са големи отклонения от средните цени, екстремни или нетипични равнища на цените, липсващите цени, липсващи характеристики на жилищата и промени в характеристиките на жилищата. Провеждат се разговори с респондентите и при необходимост се извършват корекции. В процеса на валидация не се прави автоматично отхвърляне на цени. Всяка нетипична цена се разглежда индивидуално и се коригира единствено на базата на достоверна информация. От единиците в извадката, които нямат регистрирани сделки в наблюдаваното тримесечие, се изисква да посочат причина за липса на продажби: "без продажби за тримесечието", "друг тип дейност по КИД", "спомагателна дейност в строителството, без продажби", "продажби на земя", и т.н. Изчислява се процентът на неотговорилите по области и общо за страната, и причините се анализират.

Обработка на данни
ИЦЖ, произвеждан от НСИ, обхваща само продажбите на апартаменти. Сделките с къщи се изключват поради малкият им брой. 
ИЦЖ е верижен Ласперов индекс.
Изчисляването на ИЦЖ преминава през следните основни стъпки:
• изчисляване на цена за 1 кв.м. за всяко жилище;
• изчисляване на средна цена (средна аритметична) и на базисен индекс (база - четвърто тримесечие на предходната година) на най-ниско ниво на стратификация (липсващите цени се импутират);
• поетапно агрегиране на индексите от ниските нива на стратификация към регионално ниво и високите нива до получаването на индекс на цени на нови жилища, индекс на цени на съществуващи жилища и общ ИЦЖ, се извършава по формулата на Ласпер.
 
ИЦЖ се изчислява чрез комбинираното прилагане на метода на стратификацията и на метода на хедоник регресията за коригиране на качеството на закупените от домакинствата жилища.
 
Методът на стратификацията се прилага, като се използват следните стратификационни променливи и нива на агрегиране:
• нови и съществуващи жилища - ниво 1;
• местоположение 1: статистически райони (NUTS II) - ниво 2;
• местоположение 2: област (NUTS III) - ниво 3;
• други: детайлна стратификация по микролокация (център/широк център/краен квартал), степен на завършеност на жилището, вид на строителството и др. - ниво 4.
 
С хедоник регресия по метода на характеристиките, се изчисляват индексите за 6 области (NUTS III), за които има достатъчно на брой продажби, а именно за областите: Бургас, Варна, Пловдив, София столица и Стара Загора (за нови жилища) и за София столица (за съществуващи жилища). Зависимата променлива е натурален логаритъм на цената, факторите в регресията (местоположение, площ, микролокация и др.) се дефинират в началото на всяка година на база продажбите в предходната година. Коефициентите за година t се изчисляват в година (t-1) и са постоянни за цялата отчетна година (t).  
 
Най-подходящи източници за конструиране на тегла за ИЦЖ и неговите под-индекси са Имотния регистър към АВ в комбинация с данни от предходни етапи на изследването "Индекси на цени на жилища".
Теглата на най-ниско ниво на агрегиране (ниво 4) са изчислени от данните за продажбите от тримесечните наблюдения през предходните три години. Теглата за ниво на агрегиране 3 се изчесляват от данните в Имотния регистър за предходната година (t-1). Актуализиране на теглата на тези две детайлни нива се извършва през 3 години. 
Теглата за ниво 2 (28-те области - NUTS III) и за ниво 1 (тип продажби: на нови и съществуващи жилища) за година t са изчислени от осреднени годишни данни на Имотния регистър за предходните 3 години (t-3, t-2, t-1), като данните за всяка година предварително са ажустирани, т.е. осъвременени (price up-date) към четвърто тримесечие на предходната година (t-1).
Всяка година ИЦЖ се изчислява при база четвъртото тримесечие на предходната година=100 и по метода на верижното обвързване се пребазира към 2015=100.
Изглаждане

Не се прилага сезонно и календарно изглаждане на ИЦЖ.

Комбинация от хедоник регресионен модел и детайлна стратификация се прилагат за елиминиране на промяната в качеството върху изменението на цените на закупените от домакинствата жилища, както е описано в "Обработка на данни".

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Всички данни се проверяват за пълнота и съответствие със статистическите концепции и определения. ИЦЖ се изчисляват в съответствие с изискванията, зададени в Техническото ръководство за цени на жилища, обитавани от техните собственици.

Оценка на качеството

Качеството на данните за ИЦЖ се следи редовно съгласно рамката, зададена от Техническото ръководство за цени на жилища, обитавани от техните собственици, и в съответствие с дефиницията за качество на Европейската статистическа система.

Приложимост
Потребности на потребителите
Информацията за индексите на цените на жилищата се използва за аналитични, прогнозни и управленски цели от държавни институции, ведомства и други организации.
Основни национални потребители са: БНБ, Министерства и други държавни агенции, агенции за недвижими имоти, банки, информационни медии;
Основни международни потребители са: Евростат, ЕЦБ, МВФ.
Удовлетвореност на потребителите

Няма информация.

Пълнота

Няма липсващи данни. България произвежда и предоставя пълен набор от статистически данни за индекси и тегла в областта на ИЦЖ.

Поради незначителния дял на на сделки с къщи, към момента ИЦЖ се изчислява само за продажби на апартаменти.

Степен на пълнота на данните

100 %

Точност и надеждност
Обща точност

Данните за изчисляването на ИЦЖ се събират чрез извадково изследване. Типът на изследването, конструирането на извадката и методите на регистриране на цени осигуряват необходимия обхват и навременност. Точността на ИЦЖ е осигурена чрез стриктното придържане към методологическите препоръки и регламенти на Евростат.

Извадкови грешки

Прилаганата извадкова техника е неслучаен подбор (т.нар. „целеви подбор“), при която е трудно да се оценят извадковите грешки. Поради това, както и поради сложността и комплексността на структурите на индексите на цени на жилища, НСИ не изчислява извадкови грешки. Въпреки това с цел предотвратяване на възможни отклонения поради непредставителност на извадката, НСИ работи с извадка от респонденти (агенции за недвижими имоти, строителни фирми и инвеститори), включваща онези с най-голям дял от приходите според годишната отчетност на предприятията. 

Показатели за извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Неизвадковите грешки не са изразени количествено за индексите на цените на жилища. НСИ полага усилия да намали неизвадковите грешки като непрекъснато подобрява методологията и процеса на провеждане на наблюдението, което спомага за избягване на грешките при регистрирането на цените.

Грешки на обхвата

ИЦЖ е базиран на извадка от предприятия с основна дейност в областта на жилищните имоти: агенции за недвижими имоти, строителни предприятия и инвеститори. Всички еденици от целевата съвкупност са включени в изследването.

Степен на свръхобхват

Няма.

Дял на общите единици

Не се прилага.

Грешки при измерването

Данни за цените и за характеристиките на продадените жилища се въвеждат чрез онлайн Информационна система "Цени на жилища" (ИС "Цени на жилища"). Извършват се технически проверки за предотвратяване на грешки с правописа, грешно вписване на цени, мерни единици и характеристики. Независимо от това допълнителни проверки за качеството и валидиране на данните се извършват в регионалните статистически служби и централния офис, както е описано в точка "Валидиране на данни".

Грешки поради липса на отговор

Липсват данни.

Степен на неотговорили единици от съвкупността
Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника
Грешки при обработката

Чрез разработената ИС "Цени на жилища" се стратифицират данни за продажби на жилища по определени критерии. В софтуера са въведени логически контроли, с цел минимизиране броя на / елиминиране на грешките при обработка. Импутирани цени и индекси се изчисляват от експерти в централно управление (ЦУ) на НСИ  в ексел. Проверки за грешки и етапите за компилиране на ИЦЖ са описани в т. "Валидиране на данни". 

Степен на импутация
Грешки, свързани с допусканията на модела

Липсват данни.

Сезонно изглаждане

Не се прилага.

Ревизия на данните - политика

Сериите от индекси ИЦЖ, включително за изминали периоди, са обект на ревизии съгласно условията заложени в регламент на Комисията (ЕО) 1921/2001 от 28 септември 2001 година. Публикуваните данни могат да бъдат ревизирани за грешки, нова или актуализирана информация, и методологически подобрения.

Ревизия на данните - практика

ИЦЖ се публикуват като предварителни данни и обикновено се потвърждават или ревизират през следващото тримесечие. 

 

Ревизия на данните - средна стойност
Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ - 85 дни след края на отчетното тримесечие.

Лаг във времето - първи резултати

ИЦЖ са окончателни при първото си публикуване.

Лаг във времето - окончателни резултати

ИЦЖ се публикуват 85 дни след края на отчетното тримесечие.

Точност на представяне
Данните винаги се доставят и публикуват съгласно датите в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.
Точност на представяне - предоставяне и публикуване

Няма.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост
Данните за индексите на цените на жилищата се изготвят на национално ниво и на регионално ниво.  Данните по райони са напълно сравними.
ИЦЖ е базиран на хармонизирани дефиниции и класификации, заложени в серия от нормативни документи, поради което може да се счита че този индекс е сравним с ИЦЖ на останалите държави членки на ЕС.
Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци

Не се прилага.

Сравнимост във времето
По принцип индексите на цените на жилищата са сравними във времето. Въпреки това, от първоначалното изчисляване на ИЦЖ до настоящия момент, методологията непрекъснато се развива и усъвършенства, поради което са налични прекъсвания в динамичните редове:                                                           
• данните от 2005 г. до края на 2008 г. са базирани на оценки;
• данните за периода 2009 г. - 2014 г. са предварителни ИЦЖ, като източниците за изчисляването на индексите са (1) тримесечното пилотно наблюдение на цените на новопостроените жилища и (2) тримесечното статистическо наблюдение "Пазарни цени на жилища", провеждано от НСИ в периода 1993 - 2014 година;
• от 2015 г. се събират данни за цени на жилища и се изчисляват индекси за пазарни цени на жилища (новопостроени и съществуващи) съгласно хармонизирана методология и обхват, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/792 на ЕП и на Съвета и на Регламент за Изпълнение (ЕС) 2020/1148. От първо тримесечие на 2015 г. данните са сравними във времето.
Дължина на съпоставимите динамични редове

От първо тримесечие на 2015 г. до четвърто тримесечие на 2020 г. - 24 тримесечия.

Съгласуваност между предметни области

Наличен е само един показател ИЦЖ.

Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност

Годишните ИЦЖ са получени от тримесечните данни и са напълно съгласувани.

Съгласуваност с националните сметки
Вътрешна съгласуваност

Индексите на цените на жилища са вътрешно съгласувани. Агрегираните данни на по-високо ниво се получават от детайлните индекси чрез точно дефинирани процедури. 

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации

Електронна публикация „Ключови показатели за България“

Онлайн база данни

ИЦЖ са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика - Статистика на цените на жилищата: https://www.nsi.bg/bg/node/13025/

Таблици с данни - консултации

Не са налични.

Достъп до микроданни

Микроданни не се разпространяват.

Други формати на разпространение

Не се прилага.

Метаданни - консултации

Не са налични.

Методологични документи
Регламенти на ЕС и ЕК:
 
Степен на пълнота на метаданните

0.91

Документи за качеството

Доклади за качеството съгласно Европейската стандартна структура ESS Standard for Quality Reports Structure (ESQRS) - http://www.nsi.bg/bg/content/15356/метаданни/индекси-на-цени-на-жилища-ицж

Разходи и натовареност
Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
• Закон за статистиката;
• Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.
 
Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват (потискат се), спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Коментар
Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: Индекси на цени на жилища (ИЦЖ)
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: Индекси на цени на жилища (ИЦЖ)
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml