Премини към основното съдържание

Вътрешна миграция на населението между градовете и селата по пол

Динамичен ред: Pop_5.5_Migration_DR.xls

ВЪТРЕШНА МИГРАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2021 Г. МЕЖДУ ГРАДОВЕТЕ И СЕЛАТА ПО ПОЛ
(Брой)
Заселени 2021
Изселени Заселени
общо
от градовете от селата
Общо      
В градовете 49 766 33 560 83 326
В селата 32 080 12 556 44 636
Изселени общо 81 846 46 116 127 962
Механичен прираст 1 480 -1 480 0
Мъже      
В градовете 22 451 15 159 37 610
В селата 15 144 5 050 20 194
Изселени общо 37 595 20 209 57 804
Механичен прираст 15 -15 0
Жени      
В градовете 27 315 18 401 45 716
В селата 16 936 7 506 24 442
Изселени общо 44 251 25 907 70 158
Механичен прираст 1 465 -1 465 0
29.04.2022