Премини към основното съдържание

Вътрешна миграция на населението между градовете и селата по пол

Динамичен ред: Pop_5.5_Migration_DR.xls

ВЪТРЕШНА МИГРАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2022 Г. МЕЖДУ ГРАДОВЕТЕ И СЕЛАТА ПО ПОЛ
(Брой)
Заселени 2022
Изселени Заселени
общо
от градовете от селата
Общо      
В градовете 42 321 25 854 68 175
В селата 24 300 10 445 34 745
Изселени общо 66 621 36 299 102 920
Механичен прираст 1 554 -1 554 0
Мъже      
В градовете 19 109 11 073 30 182
В селата 11 480 4 177 15 657
Изселени общо 30 589 15 250 45 839
Механичен прираст -407 407 0
Жени      
В градовете 23 212 14 781 37 993
В селата 12 820 6 268 19 088
Изселени общо 36 032 21 049 57 081
Механичен прираст 1 961 -1 961 0
28.04.2023