Премини към основното съдържание

Вътрешна миграция на населението между статистическите райони по пол

Динамичен ред: Pop_5.4_Migration_DR.xls

ВЪТРЕШНА МИГРАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2020 Г. МЕЖДУ СТАТИСТИЧЕСКИТЕ РАЙОНИ ПО ПОЛ
(Брой)
Пол
Заселени в районите
Изселени от районите
Общо Северна и Югоизточна България Югозападна и Южна централна България
общо северо-западен северен централен северо-източен юго-източен общо юго-западен южен централен
Общо за страната 197 242 109 740 22 700 25 831 25 182 36 027 87 502 55 100 32 402
Северна и                  
Югоизточна България 111 014 95 131 17 907 23 307 22 809 31 108 15 883 12 536 3 347
Северозападен 23 797 17 583 15 861 861 460 401 6 214 5 756 458
Северен централен 25 114 22 874 939 19 664 1 526 745 2 240 1 790 450
Североизточен 25 659 23 471 571 1 990 19 885 1 025 2 188 1 732 456
Югоизточен 36 444 31 203 536 792 938 28 937 5 241 3 258 1 983
Югозападна и Южна                  
централна България 86 228 14 609 4 793 2 524 2 373 4 919 71 619 42 564 29 055
Югозападен 51 905 10 404 4 116 1 893 1 783 2 612 41 501 38 134 3 367
Южен централен 34 323 4 205 677 631 590 2 307 30 118 4 430 25 688
Мъже 97 041 54 331 11 154 12 710 12 358 18 109 42 710 26 969 15 741
Северна и                  
Югоизточна България 55 041 47 396 8 869 11 501 11 256 15 770 7 645 6 121 1 524
Северозападен 11 678 8 725 7 913 413 218 181 2 953 2 750 203
Северен централен 12 393 11 330 448 9 821 690 371 1 063 863 200
Североизточен 12 622 11 581 277 904 9 912 488 1 041 845 196
Югоизточен 18 348 15 760 231 363 436 14 730 2 588 1 663 925
Югозападна и Южна                  
централна България 42 000 6 935 2 285 1 209 1 102 2 339 35 065 20 848 14 217
Югозападен 25 405 5 018 1 995 898 841 1 284 20 387 18 714 1 673
Южен централен 16 595 1 917 290 311 261 1 055 14 678 2 134 12 544
Жени 100 201 55 409 11 546 13 121 12 824 17 918 44 792 28 131 16 661
Северна и                  
Югоизточна България 55 973 47 735 9 038 11 806 11 553 15 338 8 238 6 415 1 823
Северозападен 12 119 8 858 7 948 448 242 220 3 261 3 006 255
Северен централен 12 721 11 544 491 9 843 836 374 1 177 927 250
Североизточен 13 037 11 890 294 1 086 9 973 537 1 147 887 260
Югоизточен 18 096 15 443 305 429 502 14 207 2 653 1 595 1 058
Югозападна и Южна                  
централна България 44 228 7 674 2 508 1 315 1 271 2 580 36 554 21 716 14 838
Югозападен 26 500 5 386 2 121 995 942 1 328 21 114 19 420 1 694
Южен централен 17 728 2 288 387 320 329 1 252 15 440 2 296 13 144
12.04.2021