Премини към основното съдържание

Вътрешна миграция на населението между статистическите райони по пол

Динамичен ред: Pop_5.4_Migration_DR.xls

ВЪТРЕШНА МИГРАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2021 Г. МЕЖДУ СТАТИСТИЧЕСКИТЕ РАЙОНИ ПО ПОЛ
(Брой)
Пол
Заселени в районите
Изселени от районите
Общо Северна и Югоизточна България Югозападна и Южна централна България
общо северо-
западен
северен централен северо-
източен
юго-
източен
общо юго-
западен
южен централен
Общо за страната 127 962 69 630 17 091 15 829 16 435 20 275 58 332 34 906 23 426
Северна и                  
Югоизточна България 67 978 54 942 12 271 13 296 13 994 15 381 13 036 9 938 3 098
Северозападен 15 916 11 954 10 331 785 423 415 3 962 3 539 423
Северен централен 14 771 12 830 925 9 774 1 432 699 1 941 1 494 447
Североизточен 16 753 14 631 540 1 898 11 257 936 2 122 1 698 424
Югоизточен 20 538 15 527 475 839 882 13 331 5 011 3 207 1 804
Югозападна и Южна                  
централна България 59 984 14 688 4 820 2 533 2 441 4 894 45 296 24 968 20 328
Югозападен 35 821 10 713 4 178 1 937 1 861 2 737 25 108 21 571 3 537
Южен централен 24 163 3 975 642 596 580 2 157 20 188 3 397 16 791
Мъже 57 804 31 302 7 793 7 116 7 341 9 052 26 502 16 051 10 451
Северна и                  
Югоизточна България 30 598 24 516 5 549 5 901 6 238 6 828 6 082 4 703 1 379
Северозападен 7 135 5 325 4 621 343 181 180 1 810 1 633 177
Северен централен 6 656 5 747 440 4 340 660 307 909 692 217
Североизточен 7 550 6 525 256 841 5 000 428 1 025 829 196
Югоизточен 9 257 6 919 232 377 397 5 913 2 338 1 549 789
Югозападна и Южна                  
централна България 27 206 6 786 2 244 1 215 1 103 2 224 20 420 11 348 9 072
Югозападен 16 476 5 063 1 959 933 862 1 309 11 413 9 750 1 663
Южен централен 10 730 1 723 285 282 241 915 9 007 1 598 7 409
Жени 70 158 38 328 9 298 8 713 9 094 11 223 31 830 18 855 12 975
Северна и                  
Югоизточна България 37 380 30 426 6 722 7 395 7 756 8 553 6 954 5 235 1 719
Северозападен 8 781 6 629 5 710 442 242 235 2 152 1 906 246
Северен централен 8 115 7 083 485 5 434 772 392 1 032 802 230
Североизточен 9 203 8 106 284 1 057 6 257 508 1 097 869 228
Югоизточен 11 281 8 608 243 462 485 7 418 2 673 1 658 1 015
Югозападна и Южна                  
централна България 32 778 7 902 2 576 1 318 1 338 2 670 24 876 13 620 11 256
Югозападен 19 345 5 650 2 219 1 004 999 1 428 13 695 11 821 1 874
Южен централен 13 433 2 252 357 314 339 1 242 11 181 1 799 9 382
29.04.2022