Премини към основното съдържание

Закупуване на стоки от лицата по местонамиране на продавача

Динамичен ред: ICT_HH_1.2.8_loc.xls

ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ ОТ ЛИЦАТА ПО ИНТЕРНЕТ ПО МЕСТОНАМИРАНЕ НА ПРОДАВАЧА
(Проценти)
Местонамиране на продавача 2023
Продавачи от България 95.5
Продавачи от други държави-членки на ЕС 27.4
Продавачи от държави извън ЕС 12.9
Държавата на произход на продавача не е известна 1.4

Забележка: Относителният дял е изчислен на базата на броя лица, купували стоки и услуги по интернет през последните 3 месеца преди интервюто.
08.12.2023