Премини към основното съдържание

Закупуване на стоки от лицата по местонамиране на продавача

Динамичен ред: ICT_HH_1.2.8.xls

ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ ОТ ЛИЦАТА ПО ИНТЕРНЕТ ПО МЕСТОНАМИРАНЕ НА ПРОДАВАЧА
(Проценти)
Местонамиране на продавача 2022
Продавачи от България 94.4
Продавачи от други държави-членки на ЕС 32.0
Продавачи от държави извън ЕС 18.0
Страната на произход на продавача е неизвестна 1.5

Забележка: Относителният дял е изчислен на базата на броя лица, купували стоки и услуги по интернет през последните 3 месеца преди интервюто.
09.12.2022