Вид на поръчваните стоки и услуги от лицата по интернет


Динамичен ред: ICT_HH_1.2.2.xls

ВИД НА ПОРЪЧВАНИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ ОТ ЛИЦАТА ПО ИНТЕРНЕТ
(Проценти)
Видове стоки и услуги 2019
Храни, напитки и стоки за ежедневна употреба 16.9
Стоки за дома (мебели, играчки и др.) 35.3
Лекарства 5.2
Дрехи, спортни стоки 76.4
Компютърен хардуер 3.9
Електронно оборудване (вкл. фотоапарати) 14.9
Телекомуникационни услуги (не се включват регулярните плащания на сметки) 4.8
Хотелски резервации и туристически пакети 20.7
Подготовка за пътуване (билети, наемане на автомобил и др.) 10.2
Билети за различни събития 14.5
Филми и музика 3.7
Книги, списания, вестници 7.8
Електронни материали за обучение 3.6
Компютърен софтуер и ъпгрейди (вкл. компютърни и видео игри) 3.1
Други 5.3

Забележка: Данните се отнасят за последните 12 месеца преди интервюто.
06.12.2019


Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)

Използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Наука, иновации и информационно общество“

Лице за контакт

Мая Папазова

Длъжност

Държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 733

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване06 декември 2018 г.
Дата на публикуване06 декември 2018 г.
Дата на последно актуализиране06 декември 2018 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Изследването за използването на ИКТ в домакинствата и от лицата е част от Европейската статистическа програма и се провежда във всички държави-членки на ЕС по единна методология, съгласно Регламент (ЕО) № 808/2004. Целта на изследването е да осигури надеждна и сравнима информация за използването на ИКТ в домакинствата на европейско ниво и обхваща следните теми:

 • ​Достъп и използване на ИКТ системи от лицата и в домакинствата;
 • Използване на интернет за различни цели от лицата;
 • ИКТ компетентност;
 • ИКТ сигурност;
 • Електронна търговия;
 • Пречки пред използването на ИКТ и интернет;
 • Проблеми при използването на ИКТ, интернет, електронна търговия и др.;
 • Ефекти от ползването на ИКТ върху лицата и домакинствата.

 

Използвани класификации

· Национална класификация на професиите и длъжностите - 2005 до 2010 година;

· Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 от 1.01.2011 година;

· Международна стандартна класификация на образованието (МСКО '97) до 2013 година;

· Международна стандартна класификация на образованието (МСКО 2011) от 2014 година;

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS).

Обхват

Изследването обхваща обикновените домакинства с поне един член на възраст между 16 и 74 години и всички техни членове на възраст между 16 и 74 години. Размерът на извадката за всяка година е около 5000 домакинства, които се избират на случаен принцип.

Понятия и дефиниции
Домакинство са две или повече лица, които живеят на един адрес, имат общ бюджет и се хранят заедно. Домакинство е и едно лице, което живее в самостоятелно жилище, стая или част от нея и има самостоятелен бюджет по отношение на разходите за хранене и разходите за задоволяване на други потребности.
 
Понятието компютър включва настолен компютър, лаптоп, нетбук или таблет. Следните устройства не се считат за компютри: смартфон, PDA с функции на мобилен телефон, игрова конзола, медия плейър, четец на електронни книги.

Фиксираната широколентова връзка включва ADSL, SDSL, VDSL, оптична технология (FTTH), кабелна технология, LAN, високоскоростни наети линии, фиксирани безжични връзки (сателитна връзка, Wi-Fi, WiMax) и други.

Под мобилна широколентова връзка се разбира използването на преносими устройства (преносими компютри, таблети или други преносими устройства като смартфони) за свързване с интернет чрез мобилните телефонни мрежи от високо поколение (т.нар. 3G и 4G).

Електронна търговия представлява покупката на стоки или услуги по интернет за лични цели, чрез всякакъв вид устройство (настолен компютър, преносим компютър, таблет, мобилен телефон или смартфон). Покупките се отнасят за стоки или услуги, за които е необходимо плащане, като не е задължително плащането да бъде извършено онлайн. Поръчките направени чрез ръчно написани имейли, SMS или MMS трябва да бъдат изключени. Включват се само поръчките, направени чрез уебсайт или уеб приложения.

Статистическа единица

Единици на наблюдение са домакинствата и техните членове.

Статистическа съвкупност

Целевата съвкупност на изследването са всички обикновени домакинства и техните членове, живеещи на територията на страната в момента на наблюдение, които имат поне един член на възраст между 16 и 74 години. Лицата, живеещи в колективни домакинства и в институци не са включени в съвкупността. 

Географски обхват (територия)

Територията на Република България.

Времеви обхват

От 2004 г.  - последна отчетна година. Въпросникът се актуализира всяка година и поради тази причина някои променливи нямат пълен динамичен ред.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой и процент.

Отчетен период
Данните се отнасят за следните периоди:
Последните три месеца преди интервюто;
Последните 12 месеца преди интервюто;
Към момента на интервюто.
 
Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Регламент №808/2004 на ЕП и Съвета за статистика на информационното общество;

· Програма в областта на информационните технологии за Европа "Digital Agenda";

· Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж "Европа 2020";

· Национална програма "Цифрова България 2015".

Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
 • Закон за статистиката;
 • Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Съгласно Закона за статистиката (чл. 25 и 26).

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Съгласно датите за публикуване определени в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ.

Достъп на потребителите

В съответствие с Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Регулярно прессъобщение на интернет сайта на НСИ.

Публикации

· Статистически годишник;

· Статистически справочник;

· България - статистическа панорама;

· Устойчиво развитие.

Онлайн база данни

Данни за използване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Информационно общество - Използване на ИКТ от домакинствата: http://www.nsi.bg/bg/node/2805

Достъп до микроданни

Съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Методологически наръчник на Евростат за статистика на информационното общество.

Документация за качеството

Национални доклади за качество, съдържащи обща методологическа информация, за статистическата единица, за целевата съвкупност, за проектиране на извадката, отговорили и неотговорили, обработка на данните и извадкови грешки.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Методологическият наръчник осигурява насоки и стандарти за провеждане на изследването.

Оценка на качеството

Докладът за качество на НСИ предоставя основна информация за качеството на национално ниво.

Приложимост
Потребности на потребителите

Данните се използват от Европейската комисия за оценка на напредъка на стратегията „Европа 2020“, както и на национално ниво от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за оценка на индикаторите по програма „Цифрова България 2015“ и от други потребители в страната.

Удовлетвореност на потребителите

Не е налична.

Пълнота

Всички статистически данни за използването на ИКТ в домакинствата съгласно Регламент (ЕО) № 808/2004 са налични.

Точност и надеждност
Обща точност

Изследването за използването на ИКТ в домакинствата и от лицата се извършва върху двустепенна гнездова стратифицирана случайна извадка, включваща около 5000 домакинства и всички членове в тях на възраст между 16 и 74 години. Както при всяко извадково изследване резултатите са обременени от грешки, дължащи се на извадката, както и на други грешки, свързани с невъзможността да бъдат анкетирани някои от единиците в извадката, възможни грешки при регистрацията на отговорите, обработката и други.

Извадкови грешки

За определен набор от показатели и групировки се изчисляват стандартни извадкови грешки с помощта на специализиран статистически софтуер.

Неизвадкови грешки
Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Точност на представяне

Всички резултати са предоставени навреме.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Пълна сравнимост с всички страни-членки на ЕС.

Сравнимост във времето

Частична сравнимост поради промени в общата методология.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Не са налични.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

В съответствие с Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги.

Ревизия на данните - практика

В съответствие с Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги.

Статистическа обработка
Източници на данни

Статистическо изследване за използването на ИКТ в домакинствата и от лицата.

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Данните се събират чрез лично интервю.

Валидиране на данни

Валидирането на данните се извършва чрез логически контрол на първичните данни и съпоставка с резултатите от предходни изследвания. Допълнителни проверки за съпоставимост и качество на данните се провеждат от Евростат.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва със специализиран статистически софтуер. 

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml


Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)

Използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Наука, иновации и информационно общество“

Лице за контакт

Мая Папазова

Длъжност

Държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 733

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

Изследването за използването на ИКТ в домакинствата и от лицата е част от Европейската статистическа програма и се провежда във всички държави-членки на ЕС по единна методология, съгласно Регламент (ЕО) № 808/2004. Целта на изследването е да осигури надеждна и сравнима информация за използването на ИКТ в домакинствата на европейско ниво и обхваща следните теми:

 • ​Достъп и използване на ИКТ системи от лицата и в домакинствата;
 • Използване на интернет за различни цели от лицата;
 • ИКТ компетентност;
 • ИКТ сигурност;
 • Електронна търговия;
 • Пречки пред използването на ИКТ и интернет;
 • Проблеми при използването на ИКТ, интернет, електронна търговия и др.;
 • Ефекти от ползването на ИКТ върху лицата и домакинствата.

 

Използвани класификации

· Национална класификация на професиите и длъжностите - 2005 до 2010 година;

· Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 от 1.01.2011 година;

· Международна стандартна класификация на образованието (МСКО '97) до 2013 година;

· Международна стандартна класификация на образованието (МСКО 2011) от 2014 година;

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS).

Обхват

Изследването обхваща обикновените домакинства с поне един член на възраст между 16 и 74 години и всички техни членове на възраст между 16 и 74 години. Размерът на извадката за всяка година е около 5000 домакинства, които се избират на случаен принцип.

Понятия и дефиниции
Домакинство са две или повече лица, които живеят на един адрес, имат общ бюджет и се хранят заедно. Домакинство е и едно лице, което живее в самостоятелно жилище, стая или част от нея и има самостоятелен бюджет по отношение на разходите за хранене и разходите за задоволяване на други потребности.
 
Понятието компютър включва настолен компютър, лаптоп, нетбук или таблет. Следните устройства не се считат за компютри: смартфон, PDA с функции на мобилен телефон, игрова конзола, медия плейър, четец на електронни книги.

Фиксираната широколентова връзка включва ADSL, SDSL, VDSL, оптична технология (FTTH), кабелна технология, LAN, високоскоростни наети линии, фиксирани безжични връзки (сателитна връзка, Wi-Fi, WiMax) и други.

Под мобилна широколентова връзка се разбира използването на преносими устройства (преносими компютри, таблети или други преносими устройства като смартфони) за свързване с интернет чрез мобилните телефонни мрежи от високо поколение (т.нар. 3G и 4G).

Електронна търговия представлява покупката на стоки или услуги по интернет за лични цели, чрез всякакъв вид устройство (настолен компютър, преносим компютър, таблет, мобилен телефон или смартфон). Покупките се отнасят за стоки или услуги, за които е необходимо плащане, като не е задължително плащането да бъде извършено онлайн. Поръчките направени чрез ръчно написани имейли, SMS или MMS трябва да бъдат изключени. Включват се само поръчките, направени чрез уебсайт или уеб приложения.

Статистическа единица

Единици на наблюдение са домакинствата и техните членове.

Статистическа съвкупност

Целевата съвкупност на изследването са всички обикновени домакинства и техните членове, живеещи на територията на страната в момента на наблюдение, които имат поне един член на възраст между 16 и 74 години. Лицата, живеещи в колективни домакинства и в институци не са включени в съвкупността. 

Географски обхват (територия)

Територията на Република България.

Времеви обхват

От 2004 г.  - последна отчетна година. Въпросникът се актуализира всяка година и поради тази причина някои променливи нямат пълен динамичен ред.

Базисен период

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Статистическо изследване за използването на ИКТ в домакинствата и от лицата.

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Данните се събират чрез лично интервю.

Валидиране на данни

Валидирането на данните се извършва чрез логически контрол на първичните данни и съпоставка с резултатите от предходни изследвания. Допълнителни проверки за съпоставимост и качество на данните се провеждат от Евростат.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва със специализиран статистически софтуер. 

Изглаждане

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Методологическият наръчник осигурява насоки и стандарти за провеждане на изследването.

Оценка на качеството

Докладът за качество на НСИ предоставя основна информация за качеството на национално ниво.

Приложимост
Потребности на потребителите

Данните се използват от Европейската комисия за оценка на напредъка на стратегията „Европа 2020“, както и на национално ниво от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за оценка на индикаторите по програма „Цифрова България 2015“ и от други потребители в страната.

Удовлетвореност на потребителите

Не е налична.

Пълнота

Всички статистически данни за използването на ИКТ в домакинствата съгласно Регламент (ЕО) № 808/2004 са налични.

Степен на пълнота на данните

Не се прилага.

Точност и надеждност
Обща точност

Изследването за използването на ИКТ в домакинствата и от лицата се извършва върху двустепенна гнездова стратифицирана случайна извадка, включваща около 5000 домакинства и всички членове в тях на възраст между 16 и 74 години. Както при всяко извадково изследване резултатите са обременени от грешки, дължащи се на извадката, както и на други грешки, свързани с невъзможността да бъдат анкетирани някои от единиците в извадката, възможни грешки при регистрацията на отговорите, обработката и други.

Извадкови грешки

За определен набор от показатели и групировки се изчисляват стандартни извадкови грешки с помощта на специализиран статистически софтуер.

Показатели за извадкови грешки

 

ПоказателОтносителен дялСтандартна грешкаВариацияДоверителен интервал
95% долна граница, в проценти95% горна граница, в проценти
Домакинства с достъп до интернет     
Общо63.50.961.561.7065.4
Домакинства с широколентов достъп до интернет   
Общо62.80.971.660.9064.7
Лица регулярно използващи интернет    
Общо58.10.881.556.4059.9
Мъже58.51.011.756.6060.5
Жени57.80.941.655.9059.6
16 - 24 години87.21.712.083.9090.6
25 - 34 години82.51.511.879.5085.4
35 - 44 години74.91.431.972.1077.8
45 - 54 години56.81.602.853.6059.9
55 - 64 години38.41.574.135.3041.5
65 - 74 години12.91.017.811.0014.9
Основно образование или по-ниско28.51.465.125.6031.3
Средно образование59.90.951.658.1061.8
Висше образование86.60.881.084.9088.4
Учащи95.31.051.193.3097.4
Заети74.90.931.273.1076.8
Безработни44.41.964.440.6048.3
Други неактивни21.71.054.919.6023.7
Лица, които са поръчвали/купували стоки и услуги по интернет за лични цели 
Общо16.60.674.015.3017.9

 

Неизвадкови грешки
Грешки на обхвата

Не се прилага.

Степен на свръхобхват

Не се прилага.

Дял на общите единици

Не се прилага.

Грешки при измерването

Не се прилага.

Грешки поради липса на отговор

Не се прилага.

Степен на неотговорили единици от съвкупността

Относителният дял на неотговорилите домакинства в изследването през 2016 г. е 12%, а на неотговорилите лица е 13%.

Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника

Не се прилага.

Грешки при обработката

Не се прилага.

Степен на импутация

Импутация на данните не се извършва.

Грешки, свързани с допусканията на модела

Не се прилага.

Сезонно изглаждане

Не се прилага.

Ревизия на данните - политика

В съответствие с Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги.

Ревизия на данните - практика

В съответствие с Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги.

Ревизия на данните - средна стойност
Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Лаг във времето - първи резултати

Не се прилага.

Лаг във времето - окончателни резултати

Окончателните данни са налични 5 месеца след приключването на процеса по събиране и въвеждане на данни.

Точност на представяне

Всички резултати са предоставени навреме.

Точност на представяне - предоставяне и публикуване

Не се прилага.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Пълна сравнимост с всички страни-членки на ЕС.

Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци

Не се прилага.

Сравнимост във времето

Частична сравнимост поради промени в общата методология.

Дължина на съпоставимите динамични редове

За определени променливи съществуват динамични редове от 2004 до последната отчетна година.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност

Не се прилага.

Съгласуваност с националните сметки

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Регулярно прессъобщение на интернет сайта на НСИ.

Публикации

· Статистически годишник;

· Статистически справочник;

· България - статистическа панорама;

· Устойчиво развитие.

Онлайн база данни

Данни за използване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Информационно общество - Използване на ИКТ от домакинствата: http://www.nsi.bg/bg/node/2805

Таблици с данни - консултации

Не се прилага.

Достъп до микроданни

Съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Метаданни - консултации

Не се прилага.

Методологични документи

Методологически наръчник на Евростат за статистика на информационното общество.

Степен на пълнота на метаданните

Не се прилага.

Документи за качеството

Национални доклади за качество, съдържащи обща методологическа информация, за статистическата единица, за целевата съвкупност, за проектиране на извадката, отговорили и неотговорили, обработка на данните и извадкови грешки.

Разходи и натовареност

Не са налични.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
 • Закон за статистиката;
 • Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Съгласно Закона за статистиката (чл. 25 и 26).

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Устойчиво развитие на България 2005 - 2016
  Устойчиво развитие на България 2005 - 2016
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация обзорната публикация „Устойчиво развитие на България 2005 - 2016“. Публикацията съдържа статистически индикатори, разработени в съответствие със системата от индикатори за устойчиво развитие, на Евростат.
 • България 2009 - статистическа панорама
  Националния статистически институт представя на потребителите на статистическа информация годишната публикация "България 2009 - статистичеса панорама".
 • Устойчиво развитие на България 2008
  Устойчиво развитие на България 2008
  Националният статистически институт предлага на вниманието на своите потребители годишната публикация „Устойчиво развитие на България 2008”. Изданието е двуезично (на български и английски език) и е структурирано в раздели и подраздели, като към всеки подраздел има кратък аналитичен текст и графики.
  Информацията е систематизирана в следните раздели:
  • Социално-икономическо развитие;
  • Устойчиво потребление и производство;
  • Социално включване;
  • Демографски промени;
  • Обществено здраве;
 • Статистически справочник 2009 (на английски език)
  Статистически справочник 2009 (на английски език)
  Излезе от печат годишната публикация "Статистически справочник 2009" - на английски език. Справочникът е съкратена версия на аналогичното издание на български език.
  Изданието е с нов дизайн и обогатено съдържание. За първи път са включени методологични и аналитични бележки към всички раздели. Информацията е онагледена с богат графичен материал.
  В изданието са включени актуални статистически данни за демографските процеси и за социално-икономическия и културния живот в страната за периода 2005 - 2008 година.
 • България 2008 - статистическа панорама
  България 2008 - статистическа панорама
  Излезе от печат годишната публикация на Националния статистически институт "България 2008 - статистическа панорама".
  В нея са анализирани демографското, социалното и икономическото развитие на Република България през 2008 година. Направени са сравнения с предходни години и са разгледани проявяващите се тенденции и настъпващите структурни промени в страната.
 • Статистически справочник 2009
  Статистически справочник 2009
  Уважаеми читатели,
  Излезе от печат новата публикация "Статистически справочник 2009".
  Изданието е с нов дизайн и обогатено съдържание. За първи път са включени методологични и аналитични бележки към всички раздели. Информацията е онагледена с богат графичен материал.
   
  Публикацията съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2004 - 2008 година.
 • Устойчиво развитие на България 2007
  Устойчиво развитие на България 2007
  Националният статистически институт предлага на вниманието на своите потребители новата годишна публикация “Устойчиво развитие на България 2007”. Изданието е двуезично (на български и английски език) и е структурирано в раздели и подраздели, като към всеки подраздел има кратък аналитичен текст и графики.
  Информацията е систематизирана в следните раздели:
  • Социално-икономическо развитие
  • Устойчиво потребление и производство
  • Социално включване
  • Демографски промени
  • Обществено здраве
 • Статистически справочник на Република България 2008 (на английски език)
  Статистически справочник на Република България 2008 (на английски език)
  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация едно от основните си издания - "Статистически справочник на Република България 2008" - на английски език. Справочникът е съкратена версия на аналогичното издание на български език.
  В изданието са включени актуални статистически данни за демографските процеси и за социално-икономическия и културния живот в страната за периода 2004 - 2007 година.