Научноизследователска и развойна дейност (НИРД)
Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)

Научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) и персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД)
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Наука, иновации и информационно общество“

Лице за контакт

Рени Петкова

Длъжност

Началник отдел

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 103

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване09 март 2020 г.
Дата на публикуване09 март 2020 г.
Дата на последно актуализиране09 март 2020 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистическото изследване на научноизследователската и развойна дейност (НИРД) осигурява международно съпоставима информация за характеризиране на ресурсите (разходи и персонал) за научноизследователската и развойна дейност в България.

Използвани класификации

· Класификация на икономическите дейности (КИД-2008);

· Класификация на областите на науката (FORD);

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS).

Обхват

Статистическото изследване на НИРД обхваща осъществяваната НИРД и в четирите институционални сектора – „Предприятия“, Държавно управление“, „Висше образование“ и „Нетърговски организации“.

Понятия и дефиниции

Научноизследователската и развойна дейност включва всяка творческа и систематична работа, която се провежда с цел да се увеличи обемът на знанията, включително познанието за човека, културата и обществото, както и за разработването на нови приложения на наличните знания. Научноизследователската и развойна дейност (НИРД) обхваща фундаментални и приложни изследвания и експериментални разработки.

Показателят „Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД)” се дефинира като всички разходи за осъществена в рамките на статистическата единица НИРД, независимо от източника на финансиране. Разходите за НИРД включват текущите разходи и разходите за придобиване на дълготрайни активи, предназначени за НИРД.

Показателят „Персонал, зает с НИРД” измерва човешките ресурси, пряко заети с НИРД, които са отговорни за създаването, прилагането и разпространяването на новите знания. Той обхваща лицата, пряко ангажирани с НИРД, и лицата оказващи директна подкрепа за НИРД (мениджъри, администратори, техници, чиновници). Персоналът, зает с НИРД, включва следните категории:

 · Изследователи;

 · Друг персонал, зает с НИРД.

Изследователите са професионалисти, ангажирани със създаването на нови знания. Те провеждат изследвания, усъвършенстват и развиват концепции, теории, модели, техническо оборудване, софтуер и оперативни методи.

Категорията друг персонал, зает с НИРД обхваща техниците и  друг помощен персонал. Техниците участват в НИРД чрез извършване на научни и технически задачи, свързани с прилагането на концепции и оперативни методи и използването на оборудването за научни изследвания, обикновено под ръководството на изследователите. Помощният персонал включва квалифицирани и неквалифицирани работници, както и административен, секретарски и чиновнически персонал, участващ в научноизследователски проекти или пряко свързан с такива проекти.

Статистическа единица

Предприятие.

Статистическа съвкупност

Статистическото изследване на НИРД обхваща всички научни институти и организации, Българската академия на науките, Селскостопанската академия, висшите училища, университетските болници, предприятията и други организации, които независимо от вида на основната си дейност извършват и НИРД - т.е. ако поне едно лице от персонала през годината е заето с НИРД.

Географски обхват (територия)

За територията на Република България.

Времеви обхват

от 1996 г. - последна отчетна година.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

За разходите - хиляди левове; За персонала - брой; еквивалент на пълна заетост.

Отчетен период

Година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Европейско законодателство:

· Решение № 1608/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 2003 година относно създаването и развитието на статистически данни на Общността в научно-технологичната област;

· Регламент за изпълнение (ЕС) № 995/2012 на Комисията от 26 октомври 2012 година за определяне на подробни правила за прилагането на Решение № 1608/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно създаването и развитието на статистически данни на Общността в научно-технологичната област.

Национално законодателство:

· Закон за статистиката;

· Национална статистическа програма.

Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Съгласно Закона за статистиката и Европейското законодателство конфиденциални са индивидуалните (първичните) данни на предприятията. За да се гарантира тяхната защита и невъзможността да бъдат идентифицирани, агрегираните показатели също се определят като конфиденциални, когато даден показател е получен от едно или две предприятия или когато едно предприятие формира над 85% от стойността на показателя.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Срокът за разпространение на статистическата информация е посочен в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ.

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта и в информационна система ИНФОСТАТ на НСИ и са достъпни за всички потребители на статистическа информация.

Честота на разпространение

Предварителни данни - 10 месеца след края на отчетния период;

Окончателни данни - 14 месеца след края на отчетния период.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение на базата на предварителните данни от изследването.

Публикации

· Статистически годишник;

· Статистически справочник;

· „България” (брошура).

Онлайн база данни

Данните са достъпни за всички потребители на интернет сайта и в информационна система ИНФОСТАТ на НСИ в рубрика "НИРД, иновации и информационно общество"

Достъп до микроданни

Микроданни не се разпространяват, нито се предоставят на потребителите.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Методическо ръководство „Фраскати” (Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development - Frascati Manual, OECD, 2015), възприето от Евростат за статистически изследвания на научноизследователската и развойна дейност.

Документация за качеството

Доклади за качеството на статистическите данни за НИРД. 

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Прилаганата статистическа практика за осигуряване на данни за осъществената НИРД е в съответствие с препоръките на Методическото ръководство „Фраскати”.

Оценка на качеството

Извършва се по стандартните критерии за оценка на качеството - приложимост, точност и надеждност, навременност, сравнимост и съгласуваност.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на данните за НИРД са министерства, научни организации и други потребители от страната, както и Евростат, ОИСР и други международни организации.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Осигурена е необходимата пълнота на данните в съответствие с Регламент (ЕО) № 995/2012 на Комисията.

Точност и надеждност
Обща точност

Статистическите данни са с добра точност и надеждност.

Извадкови грешки

Наблюдението е изчерпателно и не съществуват извадкови грешки.

Неизвадкови грешки
Навременност и точност на представяне
Навременност

Предварителни данни - 10 месеца след края на отчетния период.

Окончателни данни - 14 месеца след края на отчетния период.

Точност на представяне

Спазват се сроковете за предоставяне на данните за НИРД, залегнали в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните за България са съпоставими с тези на останалите страни членки на Европейския съюз.

Сравнимост във времето

Данните са съпоставими във времето.

Съгласуваност между предметни области

Постигната е съгласуваност на данните от изследването на НИРД  и от изследването на иновационната дейност на предприятията.

Вътрешна съгласуваност

Няма съществени отклонения между предварителните и окончателните данни за НИРД.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Статистическо изследване на научноизследователската и развойна дейност (НИРД).

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Изчерпателно изследване на всички предприятия и организации, осъществяващи НИРД като основна или странична дейност. Данните се събират с помощта на единен хартиен и електронен (on-line) въпросник, включен в годишните отчети за дейността на предприятията, бюджетните организации и финансовите институции.

Валидиране на данни

Валидирането на данните се извършва чрез аритметически и логически контрол на входните данни и съпоставяне на изходните данни с резултатите от предходните изследвания и с данни от административни източници.

Обработка на данни

Изследването е изчерпателно и не се правят оценки.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml


Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)

Научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) и персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД)
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Наука, иновации и информационно общество“

Лице за контакт

Рени Петкова

Длъжност

Началник отдел

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 103

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистическото изследване на научноизследователската и развойна дейност (НИРД) осигурява международно съпоставима информация за характеризиране на ресурсите (разходи и персонал) за научноизследователската и развойна дейност в България.

Използвани класификации

· Класификация на икономическите дейности (КИД-2008);

· Класификация на областите на науката (FORD);

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS).

Обхват

Статистическото изследване на НИРД обхваща осъществяваната НИРД и в четирите институционални сектора – „Предприятия“, Държавно управление“, „Висше образование“ и „Нетърговски организации“.

Понятия и дефиниции

Научноизследователската и развойна дейност включва всяка творческа и систематична работа, която се провежда с цел да се увеличи обемът на знанията, включително познанието за човека, културата и обществото, както и за разработването на нови приложения на наличните знания. Научноизследователската и развойна дейност (НИРД) обхваща фундаментални и приложни изследвания и експериментални разработки.

Показателят „Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД)” се дефинира като всички разходи за осъществена в рамките на статистическата единица НИРД, независимо от източника на финансиране. Разходите за НИРД включват текущите разходи и разходите за придобиване на дълготрайни активи, предназначени за НИРД.

Показателят „Персонал, зает с НИРД” измерва човешките ресурси, пряко заети с НИРД, които са отговорни за създаването, прилагането и разпространяването на новите знания. Той обхваща лицата, пряко ангажирани с НИРД, и лицата оказващи директна подкрепа за НИРД (мениджъри, администратори, техници, чиновници). Персоналът, зает с НИРД, включва следните категории:

 · Изследователи;

 · Друг персонал, зает с НИРД.

Изследователите са професионалисти, ангажирани със създаването на нови знания. Те провеждат изследвания, усъвършенстват и развиват концепции, теории, модели, техническо оборудване, софтуер и оперативни методи.

Категорията друг персонал, зает с НИРД обхваща техниците и  друг помощен персонал. Техниците участват в НИРД чрез извършване на научни и технически задачи, свързани с прилагането на концепции и оперативни методи и използването на оборудването за научни изследвания, обикновено под ръководството на изследователите. Помощният персонал включва квалифицирани и неквалифицирани работници, както и административен, секретарски и чиновнически персонал, участващ в научноизследователски проекти или пряко свързан с такива проекти.

Статистическа единица

Предприятие.

Статистическа съвкупност

Статистическото изследване на НИРД обхваща всички научни институти и организации, Българската академия на науките, Селскостопанската академия, висшите училища, университетските болници, предприятията и други организации, които независимо от вида на основната си дейност извършват и НИРД - т.е. ако поне едно лице от персонала през годината е заето с НИРД.

Географски обхват (територия)

За територията на Република България.

Времеви обхват

от 1996 г. - последна отчетна година.

Базисен период

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Статистическо изследване на научноизследователската и развойна дейност (НИРД).

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Изчерпателно изследване на всички предприятия и организации, осъществяващи НИРД като основна или странична дейност. Данните се събират с помощта на единен хартиен и електронен (on-line) въпросник, включен в годишните отчети за дейността на предприятията, бюджетните организации и финансовите институции.

Валидиране на данни

Валидирането на данните се извършва чрез аритметически и логически контрол на входните данни и съпоставяне на изходните данни с резултатите от предходните изследвания и с данни от административни източници.

Обработка на данни

Изследването е изчерпателно и не се правят оценки.

Изглаждане

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Прилаганата статистическа практика за осигуряване на данни за осъществената НИРД е в съответствие с препоръките на Методическото ръководство „Фраскати”.

Оценка на качеството

Извършва се по стандартните критерии за оценка на качеството - приложимост, точност и надеждност, навременност, сравнимост и съгласуваност.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на данните за НИРД са министерства, научни организации и други потребители от страната, както и Евростат, ОИСР и други международни организации.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Осигурена е необходимата пълнота на данните в съответствие с Регламент (ЕО) № 995/2012 на Комисията.

Степен на пълнота на данните

Произвеждат се данни във всички изисквани разбивки по задължителните показатели съгласно Регламент (ЕО) № 995/2012. Формират се данни и по допълнителни разбивки на показателите с цел задоволяване на нуждите на потребителите. 

Точност и надеждност
Обща точност

Статистическите данни са с добра точност и надеждност.

Извадкови грешки

Наблюдението е изчерпателно и не съществуват извадкови грешки.

Показатели за извадкови грешки

Наблюдението е изчерпателно и не съществуват извадкови грешки.

Неизвадкови грешки
Грешки на обхвата

Няма индикации за грешки на обхвата.

Степен на свръхобхват

Няма сврхобхват.

Дял на общите единици

Не се прилага.

Грешки при измерването

С цел да се минимизират грешките при измерването, предизвикани от неправилно разбиране на въпросите от страна на респондентите, във въпросника за НИРД са включени методологически разяснения в съответствие с препоръките на Методическото ръководство „Фраскати”.

Грешки поради липса на отговор

Действията за намаляване на неотговорилите включват изпращане на напомнителни писма съпроводени, ако е необходимо, с телефонно обаждане и/ или директен контакт с респондентите за събиране на данните.

Степен на неотговорили единици от съвкупността

Степента на неотговорили единици е в рамките на 1%.

Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника

Няма липса на отговори по променливите във въпросника.

Грешки при обработката

Допусканите грешките при обработката на резултатите от наблюдението за НИРД са незначителни поради подробния аритметически и логически контрол на данните.

Степен на импутация

Не се прилага.

Грешки, свързани с допусканията на модела

Не се прилага.

Сезонно изглаждане

Не се прилага.

Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Ревизия на данните - средна стойност

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Предварителни данни - 10 месеца след края на отчетния период.

Окончателни данни - 14 месеца след края на отчетния период.

Лаг във времето - първи резултати

Предварителни данни - 10 месеца след края на отчетния период.

Лаг във времето - окончателни резултати

Окончателни данни - 14 месеца след края на отчетния период.

Точност на представяне

Спазват се сроковете за предоставяне на данните за НИРД, залегнали в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Точност на представяне - предоставяне и публикуване

Данните за НИРД се публикуват на датата посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните за България са съпоставими с тези на останалите страни членки на Европейския съюз.

Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци

Не се прилага.

Сравнимост във времето

Данните са съпоставими във времето.

Дължина на съпоставимите динамични редове
Съгласуваност между предметни области

Постигната е съгласуваност на данните от изследването на НИРД  и от изследването на иновационната дейност на предприятията.

Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност

Не се прилага.

Съгласуваност с националните сметки

Резултатите от изследването на НИРД се използват за формиране на данните за капитализацията на разходите за НИРД в националните сметки.

 

Вътрешна съгласуваност

Няма съществени отклонения между предварителните и окончателните данни за НИРД.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение на базата на предварителните данни от изследването.

Публикации

· Статистически годишник;

· Статистически справочник;

· „България” (брошура).

Онлайн база данни

Данните са достъпни за всички потребители на интернет сайта и в информационна система ИНФОСТАТ на НСИ в рубрика "НИРД, иновации и информационно общество"

Таблици с данни - консултации
Достъп до микроданни

Микроданни не се разпространяват, нито се предоставят на потребителите.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Метаданни - консултации
Методологични документи

Методическо ръководство „Фраскати” (Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development - Frascati Manual, OECD, 2015), възприето от Евростат за статистически изследвания на научноизследователската и развойна дейност.

Степен на пълнота на метаданните
Документи за качеството

Доклади за качеството на статистическите данни за НИРД. 

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Съгласно Закона за статистиката и Европейското законодателство конфиденциални са индивидуалните (първичните) данни на предприятията. За да се гарантира тяхната защита и невъзможността да бъдат идентифицирани, агрегираните показатели също се определят като конфиденциални, когато даден показател е получен от едно или две предприятия или когато едно предприятие формира над 85% от стойността на показателя.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • Статистически справочник 2011
  Статистически справочник 2011
  Уважаеми читатели,
  Излезе от печат новата публикация "Статистически справочник 2011".
  Публикацията съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2006 - 2010 година.
 • Статистически годишник 2010
  Статистически годишник 2010
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 78-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.
  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2004 - 2009 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.
 • Статистически годишник 2009
  Статистически годишник 2009
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 77-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат. Публикацията излиза от печат през 2010 г., в която се навършиха 130 години от създаването на статистическа институция в България и 100 години от излизането от печат на първия „Статистически годишник на Българското Царство” през 1910 г.
 • Статистически справочник 2010 (на английски език)
  Статистически справочник 2010 (на английски език)
  Излезе от печат годишната публикация "Статистически справочник 2010" - на английски език. Справочникът е съкратена версия на аналогичното издание на български език.
  В изданието са включени актуални статистически данни за демографските процеси и за социално-икономическия и културния живот в страната за периода 2005 - 2009 година.
 • Статистически справочник 2010
  Статистически справочник 2010
  Уважаеми читатели,
  Излезе от печат новата публикация "Статистически справочник 2010".
  Публикацията съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2005 - 2009 година.
 • България 2010
  България 2010
 • България 2009 - статистическа панорама
  Националния статистически институт представя на потребителите на статистическа информация годишната публикация "България 2009 - статистичеса панорама".
 • Устойчиво развитие на България 2008
  Устойчиво развитие на България 2008
  Националният статистически институт предлага на вниманието на своите потребители годишната публикация „Устойчиво развитие на България 2008”. Изданието е двуезично (на български и английски език) и е структурирано в раздели и подраздели, като към всеки подраздел има кратък аналитичен текст и графики.
  Информацията е систематизирана в следните раздели:
  • Социално-икономическо развитие;
  • Устойчиво потребление и производство;
  • Социално включване;
  • Демографски промени;
  • Обществено здраве;
 • Статистически справочник 2009 (на английски език)
  Статистически справочник 2009 (на английски език)
  Излезе от печат годишната публикация "Статистически справочник 2009" - на английски език. Справочникът е съкратена версия на аналогичното издание на български език.
  Изданието е с нов дизайн и обогатено съдържание. За първи път са включени методологични и аналитични бележки към всички раздели. Информацията е онагледена с богат графичен материал.
  В изданието са включени актуални статистически данни за демографските процеси и за социално-икономическия и културния живот в страната за периода 2005 - 2008 година.
 • България 2008 - статистическа панорама
  България 2008 - статистическа панорама
  Излезе от печат годишната публикация на Националния статистически институт "България 2008 - статистическа панорама".
  В нея са анализирани демографското, социалното и икономическото развитие на Република България през 2008 година. Направени са сравнения с предходни години и са разгледани проявяващите се тенденции и настъпващите структурни промени в страната.

Страници