Емисии на вредни вещества в атмосферата


Динамичен ред: Ecology_1.1.xls
ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРАТА
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на околната среда и енергетиката“

Лице за контакт

Росен Йорданов

Длъжност

държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 761

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване29 юли 2021 г.
Дата на публикуване29 юли 2021 г.
Дата на последно актуализиране29 юли 2021 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Таблиците за емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух съдържат информация от НСИ и Изпълнителната агенция по околна среда към Министерство на околната среда и водите. Емисиите са определени по балансов метод на базата на следните показатели: консумирано гориво, топлотворна способност, количество произведена продукция и вложени суровини или материали, както и емисионни фактори за съответните замърсители.

Използвани класификации

Използвана е класификация, съгласно Ръководството на EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 на Европейската агенция по околна среда на:

· източниците на емисии в атмосферата;

· горивата;

· пречиствателните съоръжения и мерките за опазване чистотата на атмосферния въздух.

Обхват

Статистическо изследване, което обхваща предприятия от всички икономически дейности, чието функциониране е свързано с образуването на емисии.

Понятия и дефиниции

Използваните понятия и дефиниции съгласно Ръководството на EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 на Европейската агенция по околна среда.

Статистическа единица

Фирми, предприятия, местни единици, чиято дейност е свързана с образуването на емисии.

Статистическа съвкупност

Стопански субекти, съставна част от чиято дейност са:

· процесите за производство на енергия (обхванати чрез изразходваните горива);

· процесите при производството на друга продукция (обхванати чрез изразходвани суровини и материали, произведена продукция и т.н.).

 

 

Географски обхват (територия)

Общо за страната и някои промишлени райони.

Времеви обхват

1992 - 2019

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Тона

Отчетен период

Година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Закона за статистиката;

Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика;

КОНВЕНЦИЯ за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния;

Наредба за реда и начина за организиране на националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества и парникови газове в атмосферата;

Регламент (ЕС) № 691/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейските икономически сметки за околната среда.

 

 

Споделяне на данни

Данните за предходната година се предоставят ежегодно на Изпълнителна агенция по околна среда, за нуждите на инвентаризацията на емисиите на вредни вещества.  

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:087:0164:0173:bg:PDF

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данни за емисии на вредни вещества в атмосферата се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Околна среда в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишна

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации

· Електронна публикация „Околна среда“;

· Статистически годишник;

· Статистически справочник;

· Брошура „България”.

Онлайн база данни

Подробни данни за емисии на вредни вещества в атмосферата са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Околна среда: http://www.nsi.bg/bg/node/2550

Достъп до микроданни

Анонимни индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимни индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Ръководството на EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 на Европейската агенция по околна среда.

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

· Кодекс на европейската статистическа практика;

· Обща рамка за управление на качеството в НСС.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на статистическа информация от наблюдението са държавни и общински структури, асоциации, фирми и граждани.

Удовлетвореност на потребителите

Осигурява изискуемия набор от показатели за срочно докладване на данни.

Пълнота

Данните се събират чрез изучаване на основния масив – предприятията, които формират съществената част от емисиите.

Точност и надеждност
Обща точност

Общата точност е свързана с качеството на данните. За целта се извършват допълнителни анализи и проверки на всички икономически единици, за които се подозира, че имат грешни мерни единици, неправилно посочени показатели и други.

Извадкови грешки

Не се изчислява.

Неизвадкови грешки

Не се изчислява.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват съгласно сроковете в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Точност на представяне

Всички публикации се подготвят навременно, съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Висока степен на сравнимост на дефиниции и класификации между страните-членки

на ЕС по отношение на резултатите от наблюдението.

Сравнимост във времето

Налични са динамични редове от 1992 година.

Съгласуваност между предметни области

Съгласуваност на данни от статистиката за енергийния сектор и селското стопанство.

Вътрешна съгласуваност

Съгласуваност на данни от статистиката за енергийния сектор и на PRODCOM на продуктите.

Разходи и натовареност

С цел намаляване на натовареността на респондентите данните се събират чрез електронен въпросник.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

При необходимост се прилага ревизия на данните.

Ревизия на данните - практика

При необходимост се прилага ревизия на данните.

Статистическа обработка
Източници на данни

Емисиите във атмосферата се определят на база данни от:

· официалните национални инвентаризации на емисиите във въздуха по Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния и Рамкова конвенция на ООН за изменението на климата;

· данни от годишно специализирано статистическо изследване;

· данни от статистиката за енергийния сектор и статистика на PRODCOM на продуктите.

Честота на събиране на данни

Годишно

Събиране на данни

Събирането на данните се осъществява чрез въпросници в Excel формат, изпращани по електронна поща. Данните за източниците на емисии се предоставят от всички стопански субекти, в състава на дейността, на които влизат: процеси за производство на електроенергия (обхванати чрез изразходваните горива); процеси при производството на друга продукция (обхванати чрез изразходвани суровини/материали, произведена продукция и т.н.).  

Валидиране на данни

Сравняване на данните с отчетените през предходната година, за мерни единици, за грешно отнесени данни по шифри на горивни и производствени процеси.

Обработка на данни

Емисиите се определят по балансов метод на основата на следните показатели: консумирано гориво, съдържание на сяра, топлотворна способност, количество произведена продукция и вложени суровини и материали, както и емисионни фактори за съответните замърсители.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРАТА
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРАТА
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • понеделник, 21 декември 2020 - 11:00

  Националният статистически институт представя резултати от годишни изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2019 година.

  Дълготрайните материални активи с екологично предназначение (ДМА - ЕП) са част от общите дълготрайни материални активи в страната. През 2019 г. делът на наличните в края на годината ДМА - ЕП по отчетна стойност възлиза на 4.8% от общите дълготрайни материални активи в страната.

  Разходите за опазване и възстановяване на околната среда са част от общите разходи за дълготрайни материални и нематериални активи. През 2019 г. делът на наличните в края на годината разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи с екологично предназначение възлиза на 2.4% от общите разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в страната.

  През 2019 г. общото количество на иззетата прясна вода в страната е 5 435 млн. м3, като спрямо 2018 г. се увеличава с 0.2%. Среднодневното потребление на питейна вода от домакинствата от общественото водоснабдяване се запазва на равнището на 2018 г. - 99 л на човек.

 • петък, 20 декември 2019 - 11:00

  През 2018 г. общото количество на използваната прясна и непрясна вода в страната е 4 647 млн. м3, като спрямо 2017 г. намалява с 1.8%. Среднодневното потребление на питейна вода от домакинствата от общественото водоснабдяване се запазва на равнището на 2017 г. - 99 л на човек.

  През 2018 г. отчетната стойност на дълготрайните материални активи с екологично предназначение в страната се оценява на 9 523.6 млн. лв., което е с 0.6% повече спрямо 2017 година.

 • четвъртък, 20 декември 2018 - 11:00

  Националният статистически институт представя резултатите от годишните изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2017 година. Подробни данни по конкретните теми  са поместени в рубриката „Околна среда“ на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg.

 • четвъртък, 21 декември 2017 - 11:00

  Националният статистически институт представя резултати от годишни изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2016 година. Подробни данни по конкретните теми  са поместени в рубриката „Околна среда“ на сайта на НСИ:  http://www.nsi.bg.

 • вторник, 20 декември 2016 - 11:00

  Националният статистически институт представя резултати от годишни изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2015 година. Подробни данни по конкретните теми са поместени в рубриката „Околна среда” на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg.

 • петък, 18 декември 2015 - 11:00

  Националният статистически институт представя резултати от годишни изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2014 година. Подробни данни по конкретните теми са поместени в рубриката „Околна среда” на интернет страницата на НСИ: http://www.nsi.bg.

 • петък, 19 декември 2014 - 11:00

  Националният статистически институт представя резултати от годишни изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2013 година. Подробни данни по конкретните теми са поместени в рубриката „Околна среда” на интернет страницата на НСИ:  http://www.nsi.bg.

 • петък, 20 декември 2013 - 11:00
  Националният статистически институт представя резултати от годишни изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2012 година. Подробни данни по конкретни теми са поместени в рубриката „Околна среда” на интернет страницата на НСИ:  http://www.nsi.bg.
   
 • петък, 14 декември 2012 - 11:00

  Националният статистически институт представя резултати от годишни изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2011 година. Подробни данни по конкретни теми са поместени в рубриката „Околна среда” на страницата на НСИ в интернет: http://www.nsi.bg .

 • четвъртък, 15 декември 2011 - 11:00

  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите резултати от годишни изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2010 година.

Страници

 • Статистически справочник 2021 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2021 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2020 година.

 • Статистически справочник 2021
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2021 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2020 година.

 • Статистически годишник 2020
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 88-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2014 - 2019 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • България 2021
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2021. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Околна среда 2018
  Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация електронната публикация Околна среда 2018 (на български и английски език), която съдържа данни от изследвания на НСИ през 2018 г., свързани с околната среда в България. Представени са и данни по основни показатели за периода 2014 - 2018 година.
   
  Информацията е систематизирана в следните раздели:
  • Емисии във въздуха
 • Статистически справочник 2020 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически справочник 2020
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • България 2020
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2020. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2019
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 87-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2013 - 2018 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Околна среда 2017
  Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация електронната публикация Околна среда 2017 (на български и английски език), която съдържа данни от изследвания на НСИ през 2017 г., свързани с околната среда в България. Представени са и данни по основни показатели за периода 2013 - 2017 година.
   
  Информацията е систематизирана в следните раздели:
  • Емисии във въздуха

Страници