Премини към основното съдържание

Държавен дефицит/излишък по подсектори на “Държавно управление” и равнище на дълга

Динамичен ред: GFS_2.1_GG.xls

ДЪРЖАВЕН ИЗЛИШЪК/ ДЕФИЦИТ ПО ПОДСЕКТОРИ НА ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ И РАВНИЩЕ НА ДЪЛГА
(Млн. левове)
Показатели Код по ЕСС 2010 2023
Нето предоставени (+)/ нето получени заеми (-) B.9  
Държавно управление S.13 -3 454
 - Централно управление S.1311 -3 375
 - Местно управление S.1313 -201
 - Социалноосигурителни фондове S.1314 121
 
Консолидиран брутен дълг на държавно управление    
Равнище на номиналната стойност на дълга, дължим към края на годината   42 383
По категории:    
Валута и депозити AF.2 M
Дългови ценни книжа AF.3 34 907
Краткосрочни AF.31 0
Дългосрочни AF.32 34 907
Заеми AF.4 7 475
Краткосрочни AF.41 130
Дългосрочни AF.42 7 345
 
Разходи на държавно управление за:    
Бруто образуване на основен капитал P.51g 6 429
Лихви (консолидирани) D.41 804

М - поради естеството на данните не може да има случай
22.04.2024