Държавен дефицит/излишък и дълг


НОТИФИКАЦИОННИ ТАБЛИЦИ ЗА ДЪЛГА И ДЕФИЦИТА НА СЕКТОР "ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ"
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

„Финансови национални сметки“

Лице за контакт

Петър Каменов

Милена Георгиева

Длъжност

началник на отдел

държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 516

+359 2 9857 708

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване22 октомври 2020 г.
Дата на публикуване22 октомври 2020 г.
Дата на последно актуализиране22 октомври 2020 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Балансовата позиция (дефицит (-)/излишък (+)) на сектор „Държавно управление“ и дългът представляват два от критериите за членство в Европейския икономически и паричен съюз (т.нар. Маастрихтски критерии). Дефицитът/излишъкът на сектор "Държавно управление" се измерва с нето получените (-)/ нето предоставените заеми (+). Държавният дълг включва всички финансови задължения, поети от името и за сметка на държавата. Консолидираният брутен дълг на сектор “Държавно управление” се представя в номинална стойност общо и по категории финансови инструменти и е дължим към края на всяка година.

Използвани класификации

· Европейска система от национални и регионални сметки 2010 (ЕСС’2010);

· Ръководство за дефицита и дълга на сектор „Държавно управление“.

Обхват

Съгласно ЕСС‘2010 сектор „Държавно управление“ се състои от подсектор „Централно държавно управление“, подсектор „Местно държавно управление“ и подсектор „Социалноосигурителни фондове“.

Понятия и дефиниции

Данните за дълга и дефицита на сектор „Държавно управление” са разработени в съответствие с изискванията на Ръководството за дефицита и дълга на сектор „Държавно управление”, Регламент на Съвета на ЕС № 479/2009, относно прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит и Регламент на Съвета на ЕС № 679/2010 за изменение на Регламент на Съвета на ЕС № 479/2009 по отношение на качеството на статистическите данни в контекста на процедурата при прекомерен дефицит,Регламент на Комисията (ЕС) № 220/2014 от 7 март 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 479/2009 на Съвета по отношение на позоваванията на Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз , както и Регламент на Съвета на ЕС Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз

Дефицитът / излишъкът на сектор „Държавно управление” се измерва с нето получени (-) / нето предоставени заеми (+).

Държавният дълг включва всички финансови задължения, поети от името и за сметка на държавата. Консолидираният брутен дълг на сектор „Държавно управление” е в номинална стойност и е дължим към края на всяка година. Той е представен по категории финансови инструменти.

Статистическа единица

Статистическата единица е институционалната единица, дефинирана в ЕСС’ 2010. Институционалните единици са групирани в сектор „Държавно управление“ и неговите подсектори.

Статистическа съвкупност

Сектор „Държавно управление“ и неговите подсектори: сектор „Централно държавно управление“, сектор „Местно държавно управление“ и сектор „Социалноосигурителни фондове“.

Географски обхват (територия)

За територията на Република България.

Времеви обхват

2016 - 2019

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Млн. лв.

Отчетен период

Календарна година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

• Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз
• Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 година за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност
• Регламент на Съвета (ЕС) № 679/2010 за изменение на Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 по отношение на качеството на статистическите данни в контекста на процедурата при прекомерен дефицит
• Регламент на Комисията (ЕС) № 220/2014 от 7 март 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 479/2009 на Съвета по отношение на позоваванията на Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз

Споделяне на данни

Споделянето на данни е регламентирано с Меморандум за сътрудничество в областта на „Държавна финансова статистика“ между Национален статистически институт, Българска народна банка и Министерство на финансите.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката чл. 25;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г.) предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Данните се считат за конфиденциални по време на валидацията от Евростат до официалното им оповестяване чрез прессъобщение.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Статистическата информация за дълга и дефицита на сектор „Държавно управление“ се предоставя на Евростат и публикува на интернет сайта на НСИ два пъти в годината (предварителни данни през месец април и окончателни - през месец октомври).

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рублика Макроикономическа статистика - Държавна финансова статистика в съответствие със Закона за статистиката и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Статистическата информация за дълга и дефицита на сектор „Държавно управление” се предоставя на Евростат и публикува на интернет сайта на Националния статистически институт два пъти в годината (предварителни данни през месец април и окончателни - през месец октомври).

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщения се публикуват на интернет сайта на НСИ.

Публикации

Не се прилага.

Онлайн база данни

Подробни резултати са достъпни до всички потребители на интернет сайта на НСИ в рублика Макроикономическа статистика - Държавна финансова статистика, Държавен дефицит/излишък по подсектори на “Държавно управление” и равнище на дълга: http://www.nsi.bg/bg/node/2432

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение

Не се прилага.

Методологични документи

· Описание на източниците и методите за съставяне на фискалните нотификационни таблици на дефицита/излишъка и дълга на сектор „Държавно управление” (процедура по свръхдефицит и дълг) (EDP Inventory) (за България);

· Ръководство за дефицита и дълга на сектор „Държавно управление“;

· Европейска система от национални и регионални сметки 2010 (ЕСС’2010).

Документация за качеството

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Качеството на данните се осигурява със спазването на принципите на ЕСС’2010 и Ръководството за дефицита и дълга на сектор „Държавно управление“, както и от валидирането на данните от Евростат.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

Не е изследвана.

Удовлетвореност на потребителите

Не е изследвана.

Пълнота

Пълен обхват.

 

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

 

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

 

Навременност и точност на представяне
Навременност

Съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 и неговото изменение статистическата информация за дълга и дефицита на сектор „Държавно управление” се предоставя на Евростат два пъти годишно: преди 1 април и преди 1 октомври.

Точност на представяне

Сроковете от предишната позиция стриктно се спазват.

 

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Не се прилага.

Сравнимост във времето

Не се прилага.

Съгласуваност между предметни области

Съгласуваност с таблиците от трансмисионната програма на ЕСС’2010.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Липсва оценка.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Спазва се политиката на ревизии на Евростат.

Ревизия на данните - практика

Спазва се политиката на ревизии на Евростат.
 


 

Статистическа обработка
Източници на данни

Основни източници на данни за разработване на нотификационните таблици са:

· отчет за касовото изпълнение на Консолидирания държавен бюджет, както и на отделните бюджетни единици;

· оборотни ведомости на подсекторите на сектор „Държавно управление”;

· финансовите отчети на институционалните единици, които се включват допълнително към сектор „Държавно управление” (болници с държавно участие, ФЛАГ и други нефинансови предприятия);

· статистическа информация за издадените и използвани компенсаторни инструменти, предоставена от Централния депозитар.

Честота на събиране на данни

Два пъти годишно.

Събиране на данни

Изчерпателно за всички единици на сектор „Държавно управление“.

Валидиране на данни

Данните се валидират от Евростат.

Обработка на данни

Данните за дефицита и дълга на сектор „Държавно управление“ се базират на основните източници на данни, като са прилагат допълнителни преизчисления в съответствие с възприетите от страните-членки на Европейския съюз (ЕС) дефиниции и методологически правила по отношение на обхвата и начина на оценка на трансакциите на сектор „Държавно управление”, съгласно Ръководството за дефицита и дълга, разработено от Евростат.

Информацията за дефицита/излишъка и дълга на сектор „Държавно управление” се различава от тази по националната методология основно по това, че трансакциите на сектора се отчитат на начислена основа и се елиминира влиянието на средствата от ЕС.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • Държавен дефицит/излишък по подсектори на “Държавно управление” и равнище на дълга

Страници

 • Статистически годишник 2020
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 88-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2014 - 2019 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Основни макроикономически показатели 2018
  Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация публикацията „Основни макроикономически показатели 2018“ (на български и английски език).

  Тя съдържа резултатите от работата на държавната статистика по изчисляване на макроикономическите показатели за България в съответствие със Системата на националните сметки (СНС 2008) и Европейската система от сметки (ЕСС 2010).

 • Статистически годишник 2019
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 87-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2013 - 2018 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически годишник 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2017 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Основни макроикономически показатели 2017
  Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация публикацията „Основни макроикономически показатели 2017“ (на български и английски език).

  Тя съдържа резултатите от работата на държавната статистика по изчисляване на макроикономическите показатели за България в съответствие със Системата на националните сметки (СНС 2008) и Европейската система от сметки (ЕСС 2010).

 • Статистически годишник 2017 в инфографики
  Националният статистически институт предлага един по-различен поглед към статистическата информация, включена в 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България.

  Публикацията е насочена към по-широк кръг потребители, като статистическите данни са поднесени по разбираем и достъпен начин.

  Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в страната са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация.

 • Статистически годишник 2017
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2016 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Основни макроикономически показатели 2016
  Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация публикацията „Основни макроикономически показатели 2016“ (на български и английски език).

  Тя съдържа резултатите от работата на държавната статистика по изчисляване на макроикономическите показатели за България в съответствие със Системата на националните сметки (СНС 2008) и Европейската система от сметки (ЕСС 2010).

 • Статистически годишник 2016
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 84-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2011 - 2015 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

Страници