БВП


Динамичен ред: ECP_5.1.xls

ИНДЕКСИ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ОБЕМ НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В СПС: 2016-2018
ЕС-28=100
Брутен вътрешен продукт
Страни 2016 2017* 2018*
ЕС-28 100 100 100
Евро-зона 19 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LV, LT) 106 106 106
Австрия 128 127 127
Белгия 119 118 117
България 49 50 51
Германия 123 123 122
Гърция 68 67 68
Дания 127 127 128
Естония 76 78 82
Ирландия 176 181 189
Испания 91 92 91
Италия 97 97 96
Кипър 87 88 89
Латвия 64 66 69
Литва 75 78 80
Люксембург 269 261 261
Малта 95 97 98
Нидерландия 127 128 129
Обединено кралство 108 106 105
Полша 68 69 70
Португалия 77 77 77
Румъния 59 63 65
Словакия 72 72 73
Словения 83 85 87
Унгария 68 68 71
Финландия 110 110 111
Франция 105 103 104
Хърватия 60 61 63
Чешка република 87 89 91
Швеция 123 122 120
Исландия 129 129 130
Норвегия 144 146 151
Швейцария 160 155 155
Албания 29 30 31
Босна и Херцеговина 31 31 31
Република Северна Македония 37 36 37
Сърбия 39 38 39
Турция 65 65 64
Черна Гора 44 46 48

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 13.12.2019.
* предварителни данни
13.12.2019

Страници