БВП на човек от населението по текущи цени в евро и в стандарт на покупателната способност (СПС)


Динамичен ред: ECP_4.1.xls

БВП НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО: 2016-2018
в евро
Страни 2016 2017* 2018*
ЕС-28 29 307 30 072 30 964
Евро-зона 19 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LV, LT) 31 796 32 853 33 832
Австрия 40 882 42 103 43 644
Белгия 38 103 39 331 40 321
България 6 821 7 393 7 984
Германия 38 059 39 259 40 339
Гърция 16 378 16 757 17 219
Дания 49 417 50 704 52 009
Естония 16 486 18 072 19 738
Ирландия 57 209 61 873 66 666
Испания 23 979 24 969 25 727
Италия 27 967 28 687 29 218
Кипър 22 163 23 315 24 294
Латвия 12 796 13 805 15 134
Литва 13 560 14 945 16 157
Люксембург 93 930 95 169 98 640
Малта 22 706 24 125 25 564
Нидерландия 41 593 43 088 44 919
Обединено кралство 37 093 35 783 36 414
Полша 11 100 12 163 12 922
Португалия 18 061 19 023 19 827
Румъния 8 647 9 584 10 419
Словакия 14 922 15 541 16 475
Словения 19 551 20 809 22 083
Унгария 11 744 12 832 13 685
Финландия 39 576 40 991 42 503
Франция 33 431 34 222 34 978
Хърватия 11 124 11 818 12 563
Чешка Република 16 693 18 105 19 552
Швеция 46 996 47 685 46 308
Исландия 55 594 63 125 62 341
Норвегия 63 688 66 954 69 231
Швейцария 72 465 71 259 70 118
Албания 3 727 4 024 4 459
Босна и Херцеговина 4 355 4 578 4 794
Република Северна Македония 4 659 4 839 5 153
Сърбия 5 203 5 581 6 137
Турция 9 842 9 400 8 016
Черна Гора 6 354 6 908 7 494

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 13.12.2019.
* - Предварителни данни.
БВП НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО: 2016-2018
в стандарти на покупателната способност (СПС) 1
Страни 2016 2017* 2018*
ЕС-28 29 300 30 100 31 000
Евро-зона 19 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LV, LT) 31 100 31 900 32 800
Австрия 37 600 38 100 39 400
Белгия 34 900 35 400 36 300
България 14 300 14 900 15 700
Германия 36 100 36 900 37 800
Гърция 19 900 20 300 21 100
Дания 37 100 38 300 39 700
Естония 22 300 23 600 25 300
Ирландия 51 500 54 500 58 600
Испания 26 700 27 600 28 100
Италия 28 500 29 100 29 700
Кипър 25 400 26 400 27 600
Латвия 18 900 19 900 21 300
Литва 22 100 23 600 24 800
Люксембург 78 800 78 500 80 900
Малта 27 800 29 100 30 400
Нидерландия 37 400 38 500 39 900
Обединено кралство 31 500 32 000 32 500
Полша 20 000 20 800 21 800
Португалия 22 600 23 000 23 800
Румъния 17 400 19 000 20 100
Словакия 21 200 21 500 22 600
Словения 24 200 25 500 26 900
Унгария 19 800 20 600 21 900
Финландия 32 100 33 100 34 400
Франция 30 600 31 100 32 100
Хърватия 17 700 18 500 19 400
Чешка Република 25 600 26 800 28 000
Швеция 36 000 36 700 37 300
Исландия 37 900 38 600 40 400
Норвегия 42 100 43 800 46 900
Швейцария 47 000 46 800 48 100
Албания 8 600 9 100 9 600
Босна и Херцеговина 9 000 9 200 9 700
Република Северна Македония 10 800 10 900 11 500
Сърбия 11 300 11 600 12 200
Турция 18 900 19 600 19 700
Черна Гора 13 000 13 700 14 800

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 13.12.2019.
1 (1 СПС = в национална валута/фиксирано евро за страните от евро зоната)
* - Предварителни данни.
13.12.2019

Страници