БВП


Динамичен ред: ECP_3.1.xls

Индекси на равнища на цени: 2015-2017
EС-28=100
Брутен вътрешен продукт
Страни 2015 2016* 2017*
ЕС-28 100.0 100.0 100.0
Евро-зона 19 (BE, DE, IE, GR, EE,ES, FR, IT, LV, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LT) 100.5 102.2 103.1
Австрия 106.3 108.5 110.5
Белгия 106.4 109.1 110.7
България 46.2 47.6 49.4
Германия 103.5 105.6 106.8
Гърция 81.0 82.5 83.0
Дания 130.3 133.5 132.3
Естония 71.5 73.3 75.9
Ирландия 107.7 111.4 112.8
Испания 88.4 90.1 90.8
Италия 98.3 98.1 98.6
Кипър 88.2 88.6 89.5
Латвия 66.2 68.0 69.5
Литва 59.3 61.4 63.5
Люксембург 117.3 119.8 122.0
Малта 79.8 81.4 82.4
Нидерландия 107.8 111.4 112.0
Обединено кралство 127.0 117.2 111.6
Полша 56.1 55.7 58.2
Португалия 77.8 80.0 82.2
Румъния 49.8 49.8 51.0
Словакия 65.4 66.5 68.3
Словения 79.2 81.0 81.5
Унгария 56.9 59.4 62.3
Финландия 120.8 123.6 124.2
Франция 107.6 109.2 109.8
Хърватия 61.4 62.6 64.0
Чешка Република 63.1 65.1 67.4
Швеция 126.0 130.7 130.2
Исландия 129.1 146.0 161.8
Норвегия 147.7 151.6 152.9
Швейцария 154.0 154.8 152.0
Албания 40.7 43.2 44.1
Босна и Херцеговина 47.2 48.4 49.4
БЮР Македония 42.0 43.1 44.5
Сърбия 44.9 45.8 48.1
Турция 51.1 51.4 47.2
Черна Гора 47.9 48.9 50.5
Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 13.12.2018.
* предварителни данни
14.12.2018

Страници