Годишни данни


Динамичен ред: GDP_3.1.xls
Нефинансови сметки по институционални сектори - Секторни сметки
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

„Нефинансови национални сметки“

Лице за контакт

Милен Колев

Длъжност

началник на отдел

Адрес

ул. „П.Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 623

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване22 август 2019 г.
Дата на публикуване22 август 2019 г.
Дата на последно актуализиране22 август 2019 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Секторните сметки посочват връзките между институционалните сектори по отношение на основните макроикономически показатели:

· Брутна добавена стойност/Брутен вътрешен продукт;

· Външнотърговско салдо на стоки и услуги;

· Опериращ излишък/смесен доход,бруто;

· Първични доходи - получени минус платени;

· Салдо на първичните доходи, бруто/брутен национален доход;

· Текущи трансфери - получени минус платени;

· Разполагаем доход, бруто Разходи за крайно потребление;

· Фактическо крайно потребление;

· Спестяване, бруто/текущо външно салдо;

· Капиталови трансфери - получени минус платени;

· Бруто образуване на основен капитал;

· Изменение на запасите;

· Нето предоставени(+)/нето получени(-)заеми.

Балансиращата статия нето предоставени /нето получени заеми определя крайния резултат от производствената дейност, разпределителните и преразпределителни операции, спестяването и натрупването на нефинансови активи във всеки институционален сектор, както и за цялата икономика спрямо останал свят.

Използвани класификации

Европейска система на сметки 2010 (ЕСНС 2010) - класификация на единиците по институционални сектори.

Обхват

Икономиката по институционални сектори.

Понятия и дефиниции

В макроикономическия анализ не се разглеждат действията на всяка институционална единица поотделно, а се разглеждат съвкупните дейности на подобни институции. Така единиците са обединени в групи, наречени институционални сектори, някои от които са разделени на подсектори. Всеки от секторите и подсекторите обединява институционални единици, които имат сходно икономическо поведение.

Институционалните единици са групирани в сектори според това какъв вид производител представляват и в зависимост от основната им дейност и функция, които се считат за показателни за икономическото им поведение. Икономическите сектори са следните :

· Сектор „Нефинансови предприятия“

· Сектор „Финансови предприятия”:

- Парично-финансови институции (ПФИ)

- Централна банка

- Други парично-финансови институции (ДПФИ)

- ЗДПФ

- Застрахователни (осигурителни) дружества (ЗД)

- Пенсионни фондове (ПФ)

- Финансови предприятия освен ПФИ и Застрахователни (осигурителни) дружества и пенсионни фондове (ЗДПФ)

- Инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар

- Други финансови посредници без застрахователните (осигурителните) дружества и пенсионните фондове

- Финансови спомагателни организации

- Каптивни финансови институции и заемодатели

· Сектор „Държавно управление“

- Централно държавно управление (без фондовете за социална сигурност)

- Федерално държавно управление (без фондовете за социална сигурност)

- Местно държавно управление (без фондовете за социална сигурност)

- Фондове за социална сигурност

· Сектор „Домакинства“

- Работодатели и лица, работещи за собствена сметка

- Наети лица

- Получатели на доход от собственост и трансфери

- Получатели на доход от собственост

- Получатели на пенсии

- Получатели на други трансфери

· Сектор „ Нетърговски организации, обслужващи домакинствата“

· Сектор „Останал свят“

- Държави членки и институции и органи на Европейския съюз

- Държави, които не са членки на ЕС, и нерезидентни в Европейския съюз международни организации

- Институции и органи на Европейския съюз

- Държави членки на Европейския съюз.

Статистическа единица

Институционална единица съгласно ЕСС 2010 – предприятие, домакинство, държавна институция.

Статистическа съвкупност

Икономическата територия на страната

Географски обхват (територия)

България

Времеви обхват

2002-2017

Базисен период

2010 г.

Мерна единица

млн. лв.

Отчетен период

Година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 549/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 май 2013 година относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз

Споделяне на данни

Програма на Евростат за предоставяне на данни в областта на национални сметки, МВФ, ООН

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните
Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическите показатели е посочена в Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Макроикономическа статистика в съответствие със Закона за статистиката и Кодекс на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения
Публикации

Публикация „Основни макроикономически показатели“

Онлайн база данни

Подробни данни са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Макроикономическа статистика - Нефинансови сметки по институционални сектори: http://www.nsi.bg/bg/node/2273

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение
Методологични документи

Европейска система от национални сметки (2010) (Евростат).

Документация за качеството
Управление на качеството
Осигуряване на качеството

· Кодекс на европейската статистическа практика;

· Обща рамка за управление на качеството в НСС.

Оценка на качеството

Въпросник относно прилагането на принципите на Кодекса на европейската статистическа практика.

Приложимост
Потребности на потребителите
Удовлетвореност на потребителите
Пълнота
Точност и надеждност
Обща точност
Извадкови грешки
Неизвадкови грешки
Навременност и точност на представяне
Навременност

· Предварителни годишни оценки – сума от оценките на тримесечните данни – Т+65 дни след изтичане на отчетния период;

· Актуализирани годишни данни – Т+9 месеца след изтичане на отчетния период;

· Окончателни данни – балансирани таблици “Ресурс-Използване” – Т+3 години.

Точност на представяне
Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост
Сравнимост във времето
Съгласуваност между предметни области

Допълнителна информация за други показатели в областта на национални сметки са налични в други тематични области свързани с национални сметки.

Вътрешна съгласуваност
Разходи и натовареност
Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

В практиката на системата от национални сметки съществуват два основни типа ревизии на данните. Първият тип ревизии са текущи, регулярни характеризиращи се с наличие на нова или актуализирана статистическа информация на база статистически изследвания или административни източници. Вторият тип ревизии са свързани с промяна на използвана методология и изчислителни процедури за конкретни статистически показатели.

Ревизия на данните - практика

Данните за националните сметки подлежат на непрекъснати рутинни ревизии, тъй като се появяват нови входящи данни. Това обикновено води и до ревизиране на агрегираните данни за националните сметки, които са получени от тези данни. В националните сметки на България двата вида ревизии са: текущи - предварителни, окончателни данни; и основни - въз основа на прилагането на нова методология или резерви по БНД.

Статистическа обработка
Източници на данни

Информационни източници за разработването:

· Отчет за приходите и разходите, включително статистически анекси;

· Отчет за производството и продажбите на промишлената продукция;

· Приходи на строителните предприятия по видове строителство;

· Приходи от продажби на търговските обекти по групи стоки;

· Национален енергиен баланс;

· Натурално - стойностни баланси около 130 продуктови групи, потребявани в процеса на производствената активност на предприятията и поделенията;

· Икономически сметки на селското стопанство и натурално - стойностни баланси на селскостопанската продукция;

· Годишен статистически отчет за наетите лица и средствата за работна заплата;

· Извадкови наблюдения за статистическо описание на икономическото поведение на конкретни субекти в институционалната рамка на икономическата система:

- Наблюдения на домакинските бюджети;

- Наблюдения на конюнктурна и бизнес статистика;

- Наблюдения на частните земеделски стопанства;

· Годишни счетоводни отчети:

- Годишен отчет на нефинансовите предприятия;

- Годишен отчет на организации с нестопанска цел;

- Годишен отчет на банковите институции;

- Годишен отчет на застрахователните дружества и пенсионните фондове;

- Годишен отчет на другите финансови посредници;

· Административни данни и балансови разработки:

- Консолидиран отчет за изпълнението на държавния бюджет;

- Митническа информация;

- Данъчна информация;

- Платежен баланс.

Честота на събиране на данни

Годишно

Събиране на данни

Изчерпателно на годишна база.

Валидиране на данни

Осъществяване на валидиращи процедури за оценка на качеството на данните.

Обработка на данни

Осъществяване на валидиращи процедури за оценка на качеството на данните и разработване на дооценки за изчерпателност на данните.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml