Наблюдение на потребителите


Динамичен ред: Consumer_survey.xls

НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - м. Юли 2019 година
Наименование на показателите    
Показател на доверие на потребителите % -25.0
Оценка на финансовото състояние на домакинствата през последните 12 месеца баланс -19.0
Очаквания за финансовото състояние на домакинствата през следващите 12 месеца баланс -11.1
Оценка за общата икономическа ситуация в страната през последните 12 месеца баланс -28.6
Очаквания за общата икономическа ситуация в страната през следващите 12 месеца баланс -17.9
Оценка за инфлацията през последните 12 месеца баланс 46.8
Инфлационни очаквания за следващите 12 месеца баланс 38.9
Очаквания за безработицата през следващите 12 месеца баланс 8.4
Оценка на предимството да се правят основни разходи за предмети с дълготрайна употреба в настоящата ситуация баланс -38.0
Намерения за извършването на основни разходи за предмети с дълготрайна употреба през следващите 12 месеца баланс -24.8
Оценка на настоящата ситуация за спестяване баланс -43.2
Очаквания на потребителите по отношение на спестяванията през следващите 12 месеца баланс -62.6
Оценка за бюджета на домакинствата баланс -3.5
Намерения за закупуване на кола през следващите 12 месеца баланс -78.2
Намерения за покупка или за построяване на жилище (вила) през следващите 12 месеца баланс -88.6
Намерения за изразходване на голяма сума пари за подобрения в дома (централно отопление, санитарни възли и т.н.) през следващите 12 месеца баланс -72.8
09.08.2019
Наблюдение на потребителите
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

„Статистика на туризма и бизнес наблюдения“

Лице за контакт

Христина Терзийска

Длъжност

главен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 628

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване18 септември 2017 г.
Дата на публикуване18 септември 2017 г.
Дата на последно актуализиране18 септември 2017 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Наблюдението на потребителите съдържа стандартизирани въпроси, свързани с финансовото състояние на домакинствата, общата икономическа ситуация в страната, инфлацията, безработицата, спестяванията, намеренията за извършване на основни разходи за предмети с дълготрайна употреба и покупка на жилище или кола. Предлаганите варианти на отговор създават възможност за степенуването им от оптимистични през неутрални към песимистични. С получените резултати от анкетите се цели да се улови посоката на изменение на изследваните променливи, в т.ч. в „нивото на доверие” на потребителите, което от своя страна дава възможност да се изследват тенденциите в развитието на общественото мнение по основни икономически процеси и явления в страната.

Използвани класификации

Респондентите са категоризирани по 5 критерия: доход, заетост, образование, възраст и пол.

Обхват

Обект на изследването са лицата на 16 и повече години, методът на подбор - случаен, гнездови и пропорционален на населението по райони, в т.ч. селско/градско население (154 гнезда с по 8 лица в гнездо).

Понятия и дефиниции

Показателят на доверие на потребителите е средна аритметична на балансите на очакванията за развитието през следващите дванадесет месеца на: финансовото състояние на домакинствата, общата икономическа ситуация в страната, спестяванията на домакинствата и безработицата, като последният баланс се взема с обратен знак.

Предлаганите варианти на отговор са представени в петстепенна категорийна скала. Получените резултати са под формата на баланси, които се изчисляват като разлика между относителните дялове на позитивните и относителните дялове на негативните мнения със следната особеност: на силно положителното и силно негативното мнение се дава коефициент 1, а на по-умерено положителните и по-умерено негативните мнения - коефициент 0.5.

Статистическа единица

Единици на наблюдение са домакинствата и техните членове.

Статистическа съвкупност

Целева съвкупност на изследването - постоянното население на България на 16 и повече години.

Географски обхват (територия)

Общо за територията на Република България.

Времеви обхват

Динамиченият ред с данни се публикува от 2001 година (в информационна система ИНФОСТАТ на НСИ).

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Баланс, процент.

Отчетен период

Тримесечие.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Обща хармонизирана програма на Европейския съюз за бизнес наблюденията и наблюдение на потребителите.

Ръководство към Общата хармонизирана програма на ЕС за бизнес наблюденията и наблюдение на потребителите.

Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Данните се обявяват в първата седмица след края на отчетния период.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данни за наблюдението на потребителите се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Бизнес статистика - Бизнес наблюдения в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Тримесечна.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

НСИ публикува регулярно прессъобщенията „Наблюдение на потребителите” в първата седмица след края на отчетния период.

Публикации

Аналитичен материал „България 2011 - статистическа панорама”

Онлайн база данни

Подробни данни за наблюдението на потребителите са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Бизнес статистика - Бизнес наблюдения - Наблюдение на потребителите: http:/www.nsi.bg/bg/node/2104

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение

Не се прилагат.

Методологични документи

Ръководство към Общата хармонизирана програма на ЕС за бизнес наблюденията и наблюдение на потребителите: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bcs_user_guide_en_0.pdf

 

Документация за качеството

Не се прилагат.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството
Оценка на качеството
Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на данните са национални и международни организации, и институции.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота
Точност и надеждност
Обща точност

При извадковите наблюдения могат да се допуснат грешки при регистрацията на отговорите, обработката и други.

Извадкови грешки
Неизвадкови грешки
Навременност и точност на представяне
Навременност

НСИ представя информацията за изследването в първата седмица след края на отчетния период.

Точност на представяне

Данните се разпространяват съобразно планираните срокове.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните се изготвят на национално ниво.

Сравнимост във времето

Данните в динамичните редове са сравними.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност
Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Основен източник на данни са анкетните карти.

Честота на събиране на данни

Тримесечна

Събиране на данни

Данните се събират с помощта на анкетна карта чрез провеждане на персонално интервю с домакинствата, включени в извадката, и с всички лица на възраст 16 и повече навършени години - членове на домакинството.

Валидиране на данни

При въвеждане и запис на данните се извършва задължителен контрол, съобразно зададените валидационни правила. Ако попълнените данни в дадена анкета не отговарят на задължителните условия за валидация се извеждат съобщения за грешка. Извършва се и проверка по отношение на изходните данни.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва посредством разработен приложен софтуер.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: Наблюдение на потребителите
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: Наблюдение на потребителите
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • четвъртък, 28 февруари 2019 - 11:00

  През февруари 2019 г. общият показател на бизнес климата остава на равнището си от предходния месец. Подобрение на стопанската конюнктура се наблюдава в строителството и сектора на услугите, докато в търговията на дребно запазва приблизително нивото си от януари. Единствено в промишлеността показателят се понижава.

 • петък, 8 февруари 2019 - 11:00

  През януари 2019 г. общият показател на доверие на потребителите се покачва с 1.9 пункта спрямо равнището си от октомври 2018 г., като при населението в градовете увеличението е 1.0 пункт, а при населението в селата - 2.9 пункта.

 • сряда, 30 януари 2019 - 11:00

  През януари 2019 г. общият показател на бизнес климата нараства с 1.9 пункта в сравнение с декември 2018 г., което се дължи на подобрения бизнес климат в промишлеността, строителството и сектора на услугите.

 • петък, 28 декември 2018 - 11:00

  През декември 2018 г. общият показател на бизнес климата намалява с 0.5 пункта в сравнение с предходния месец в резултат на по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността.

 • четвъртък, 29 ноември 2018 - 11:00

  През ноември 2018 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 0.6 пункта в сравнение с октомври, което се дължи на подобрената стопанска конюнктура в промишлеността и търговията на дребно.

 • сряда, 14 ноември 2018 - 11:00

  Инвестиционната бизнес анкета на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през октомври 2018 г., показва, че предприемачите очакват инвестициите през настоящата година да са с 12.7% по-малко в сравнение с предходната 2017 година. Прогнозите за 2019 г. са за намаление на обема на инвестициите в промишлеността с 8.7% спрямо 2018 година.

 • сряда, 7 ноември 2018 - 11:00

  През октомври 2018 г. общият показател на доверие на потребителите се понижава с 3.2 пункта в сравнение с юли, което се дължи на пониженото доверие сред населението както в градовете, така и в селата.

 • понеделник, 29 октомври 2018 - 11:00

  През октомври 2018 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 1.9 пункта спрямо предходния месец в резултат на по-неблагоприятната конюнктура в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите.

 • петък, 28 септември 2018 - 11:00

  През септември 2018 г. общият показател на бизнес климата намалява с 1.5 пункта в сравнение с август, което се дължи на по-неблагоприятния бизнес климат в строителството и сектора на услугите.

 • сряда, 29 август 2018 - 11:00

  През август 2018 г. стопанската конюнктура в страната се оценява като неблагоприятна. Общият показател на бизнес климата намалява с 2.9 пункта спрямо нивото си от юли, като понижение на показателя е регистрирано във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

Страници