Превозени товари по вид на превоза, по общо тегло на превозените средства и по тип на превоза


Динамичен ред: Transport_3.1.1.2.xls

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ ПО ВИД НА ПРЕВОЗА, ПО ОБЩО ТЕГЛО НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ПО ТИП НА ПРЕВОЗА
Вид на превоза според общото тегло на автомобила Първо тримесичие
За собствена сметка Срещу заплащане Общо
хил. тона млн.тонкм хил. тона млн.тонкм хил. тона млн.тонкм
ВЪТРЕШЕН ТРАНСПОРТ            
Камиони до 7.5‚ 186.6 10.1 5.8 0.9 192.4 11.0
Камиони от 7.5 до 15 т. 227.9 26.4 252.0 13.0 479.9 39.4
Камиони от 15 до 17 т. - - 64.7 11.8 64.7 11.8
Камиони от 17 до 25 т. 781.2 47.2 297.4 23.8 1 078.6 71.0
Камиони над 25 т. 9 663.5 323.9 5 198.6 167.2 14 862.1 491.1
Влекачи 6 817.8 627.9 6 563.9 1 037.2 13 381.7 1 665.1
Всичко 17 677.0 1 035.5 12 382.4 1 253.9 30 059.4 2 289.4
МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ 1            
Камиони до 7.5‚ - - - - - -
Камиони от 7.5 до 15 т. 14.6 2.8 7.8 2.6 22.4 5.4
Камиони от 15 до 17 т. - - - - - -
Камиони от 17 до 25 т. - - 79.9 52.5 79.9 52.5
Камиони над 25 т. - - 466.7 314.8 466.7 314.8
Влекачи 289.9 146.4 8 359.7 6 522.3 8 649.6 6 668.7
Всичко 304.5 149.2 8 914.1 6 892.2 9 218.6 7 041.4
ОБЩО            
Камиони до 7.5‚ 186.6 10.1 5.8 0.9 192.4 11.0
Камиони от 7.5 до 15 т. 242.5 29.2 259.8 15.6 502.3 44.8
Камиони от 15 до 17 т. - - 64.7 11.8 64.7 11.8
Камиони от 17 до 25 т. 781.2 47.2 377.3 76.3 1 158.5 123.5
Камиони над 25 т. 9 663.5 323.9 5 665.3 482.0 15 328.8 805.9
Влекачи 7 107.7 774.3 14 923.6 7 559.5 22 031.3 8 333.8
Всичко 17 981.5 1 184.7 21 296.5 8 146.1 39 278.0 9 330.8

1 включително транзитните превози и каботажа
28.05.2021
Товарен автомобилен транспорт (ТАТ) - Превозени товари и извършена работа
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на услугите“

Лице за контакт

Йоана Илчевска

Длъжност

старши експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+ 359 2 9857 604

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване20 ноември 2013 г.
Дата на публикуване20 ноември 2013 г.
Дата на последно актуализиране05 август 2014 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Превозените товари измерват общото количество товари, превозени с автомобилен транспорт между два пункта (място на натоварване и място на разтоварване).

Извършената работа измерена в тонкилометри съответства на превоза на един тон товар на разстояние един километър от автомобилния транспорт.

Средното превозно разстояние характеризира средното разстояние в километри, на което са били превозени товарите за определен период от време.

Използвани класификации

· Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008) - 49.41 „Товарен автомобилен транспорт“;

· Единна класификация на товарите (NST_2007);

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България. (NUTS);

· Класификация на опасните товари (ADR).

Обхват

Обхваща превоза на товари с автомобилен транспорт за собствена сметка и срещу заплащане по пътищата в страната и извън нея.

Понятия и дефиниции

Събират се данни за количеството на превозените товари, обемът на извършената работа и пробег в тонове, тон-километри и километри:

· Национални превози;

· Международни превози;

· Кръстосана търговия

· Каботаж.

Статистическа единица

Товарно пътно превозно средство.

Статистическа съвкупност

Извадка от регистъра на моторните превозни средства.

Географски обхват (територия)

За територията на Република България.

Времеви обхват

От I-во тримесечие 2000 година

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Хиляди тона, млн.ткм, километри.

Отчетен период

Тримесечие

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Регламент на Съвета (ЕО) № 1172/98 относно статистическите данни по отношение на превоза на товари с автомобилен транспорт;

· Регламент 2691/1999 относно правилата за прилагане на Регламент на Съвета (ЕО) № 1172/98 относно статистическите данни по отношение на превоза на товари с автомобилен транспорт;

· Регламент 2163/2001 относно техническите условия за предаването на  статистически данни за автомобилни превози на товари;

· Регламент 6/2003 относно разпространението на статистически данни за превоз на товари с автомобилен транспорт;

· Регламент 642/2004 относно изискванията към точността на данните, събрани в съответствие с Регламент на Съвета (ЕО) № 1172/98 относно статистическите данни по отношение на превоза на товари с автомобилен транспорт;

· Регламент 833/2007, която приключва на преходния период, предвиден в Регламент на Съвета (ЕО) № 1172/98 относно статистическите данни по отношение на превоза на товари по шосе (накрая завършва на преходния период за регионално кодиране);

· Регламент (ЕО) № 1304/2007 на Комисията от 7 ноември 2007 година за изменение на Директива 95/64/ЕО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1172/98 на Съвета, регламенти (ЕО) № 91/2003 и (ЕО) № 1365/2006 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на създаването на NST 2007 като единна класификация на превозваните товари с някои видове транспорт;

· Регламент (ЕО) № 399/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1172/98 на Съвета относно статистическите справки при автомобилен превоз на товари по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията;

· Регламент (ЕС) № 520/2010 на Комисията от 16 юни 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 831/2002 относно достъпа до поверителни данни за научни цели по отношение на достъпните проучвания и източниците на статистически данни;

· Регламент (ЕС) № 202/2010 на Комисията от 10 март 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 6/2003 относно разпространението на статистика за автомобилния превоз на товари;

· Регламент (ЕС) № 70/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2012 г. относно статистическите отчети във връзка с автомобилен превоз на товари.

Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Изменение на Регламент /ЕС/ № 831/2002 на Комисията относно достъпа до конфиденциални данни за научни цели (в допълнение на 4 наблюдения: Европейско здравно интервю (EHIS), Статистика на Общността по информационно общество (CSIS) – модул 2: Домакинства и лица, наблюдение на домакинските бюджети (HBS), статистика на автомобилния транспорт (CGR);

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Всички микроданни се третират като конфиденциални. Публикуват се само агрегирани данни.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Данните се публикуват съгласно заложените срокове в НСП и Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ – три месеца след края на отчетния период.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ и са достъпни за всички потребители на статистическа информация.

Честота на разпространение

Тримесечна и годишна

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение за транспорта.

Публикации

· Статистически годишник;

· Статистически справочник;

· Брошура България.

Онлайн база данни

Данни за товарния автомобилен транспорт са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубриката Отраслова статистика - Транспорт и съобщения - Други годишни данни - Транспорт: http://www.nsi.bg/bg/node/1713

Достъп до микроданни

Достъпът до микроданни за изследователски цели се регламентира от изменение на Регламент /ЕС/ № 831/2002 на Комисията относно достъпа до конфиденциални данни за научни цели (в допълнение на 4 наблюдения: Европейско здравно интервю (EHIS), Статистика на Общността по информационно общество (CSIS) – модул 2: Домакинства и лица, наблюдение на домакинските бюджети (HBS), статистика на автомобилния транспорт (CGR).

Други формати на разпространение

Данни за товарния автомобилен транспорт от всички държави, провеждащи изследването, се публикуват на интернет сайта на Евростат.

Методологични документи

· Методология „Статистика на товарния автомобилен транспорт“: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/Transport_Method_TAT.pdf;

· Методологическо ръководство на Евростат по Статистика на товарния автомобилен транспорт;

· Методологии, използвани за изследване на товарния автомобилен транспорт в страните-членки и кандидат членки.

Документация за качеството

Методологии, използвани за изследване на товарния автомобилен транспорт в страните-членки и кандидат членки.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

· Използване на общи методи и дефиниции;

· Проверка и валидиране на данните на национално ниво;

· Ежегодни доклади до Евростат за националните методи, използвани за провеждане на изследването;

· Валидиране на данните от Евростат съгласно проверките, заложени в методологията за провеждане на изследването.

Оценка на качеството

Изследването се провежда в пълно съответствие с европейските изисквания.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители са държавните институции, браншови организации и специализирани в сектора предприятия.

Удовлетвореност на потребителите

Не се прилага.

Пълнота

От изследването са изключени превозните средства с общо тегло под 6 тона, военни превозни средства, превозни средства на МВР и публичната администрация и други превозни средства, непредназначени за превоз на товари, както и такива с тегло и размери надвишаващи разрешените в страната.

Точност и надеждност
Обща точност

Изследването е извадково. Общата извадкова грешка трябва да е в рамките на 5%.

Извадкови грешки

В края на всяка отчетна година се пресмята стандартна грешка на извадката в проценти. Изчислява се грешка за всяка страта на извадката поотделно, за да се получи грешката за цялата извадка. Това се прави по отношение на превозените тонове и произведените тонкилометри.

Неизвадкови грешки

Недообхватът може да бъде считан за често срещано отклонение в изследването за товарния автомобилен транспорт. Имайки предвид, че респондентите за да намалят своето натоварване често изпускат да опишат направените от тях пътувания, недообхватът може да се счита за характерна систематична грешка.

Направени са съответните стъпки за подобряване на качеството и пълнотата на получаваните от респондентите данни.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Срокът за предоставянето им на Евростат е 5 месеца след отчетния период.

Точност на представяне

Данните се предоставят в рамките на установените срокове.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Не се прилага.

Сравнимост във времето

Не се прилага.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Изследването за товарния автомобилен транспорт се различава от тези провеждани за другите видове транспорт като най-важните разлики са че изследването е извадково и че всяка страна, провеждаща изследването, предоставя данни за камионите регистрирани в нея, но извършващи транспортни операции не само на националната и територия, но и извън нея.

Разходи и натовареност

Разходите за провеждане на изследването се определят съгласно НСП за съответната отчетна година.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Съгласно правилата за предоставяне на данни на Евростат страните могат да ревизират данни за минали периоди, с изпращането на нови тримесечни данни. Данните се ревизират на база на открити грешки.

Ревизия на данните - практика

Виж 19.1.

Статистическа обработка
Източници на данни

Информацията се получава от ежеседмично наблюдение на товарните превозни средства с тегло над 6 тона, които са попаднали в извадката за съответния отчетен период.

Честота на събиране на данни

Тримесечно

Събиране на данни

Изследването е извадково.

Валидиране на данни

Чрез специално разработен софтуер.

Обработка на данни

Чрез специално разработен софтуер.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • Превозени товари по вид на пътуванията, по вид на превоза и по тип на превоза
 • Превозени товари по вид на превоза, по общо тегло на превозените средства и по тип на превоза
 • Международни превози на ТАТ по страна на разтоварване и по тип на превоза
 • Международни превози на ТАТ по страна на натоварване и по тип на превоза
 • Вътрешни превози на ТАТ по групи товари и по тип на превоза
 • Вътрешни превози на ТАТ по регион на разтоварване и по тип на превоза
 • Вътрешни превози на ТАТ по регион на натоварване и по тип на превоза
 • сряда, 25 май 2011 - 11:00

  По предварителни данни през първото тримесечие на 2011 г. в сравнение със съответния период на 2010 г. се наблюдава ръст при товарните превози в транспорта. Превозените товари се увеличават с 29.1%, а извършената работа, измерена в тонкилометри - с 16.2%. В сравнение със съответното тримесечие на предходната година превозените пътници през първото тримесечие на 2011 г. са с 6.9%. по-малко, а при извършената работа, измерена в пътниккилометри, се наблюдава намаление от 4.6%.

 • петък, 25 февруари 2011 - 11:00

  По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2010 г. се наблюдава намаление спрямо предходните три месеца както на превозените товари, така и на извършената работа, съответно с 3.1 и 9.2%. В сравнение със съответния период на 2009 г. също е регистриран спад при товарните превози, като превозените товари намаляват с 2.1%, а извършената работа - с 33.3%. През четвъртото тримесечие на 2010 г. превозените пътници са с 13.0% повече в сравнение с предходните три месеца на годината, докато извършената работа намалява с 1.5%. Спрямо съответното тримесечие на 2009 г. се наблюдава спад на превозените пътници с 1.0%, но извършената работа се увеличава с 5.2%.

 • вторник, 30 ноември 2010 - 11:00

  По предварителни данни през третото тримесечие на 2010 г. се наблюдава увеличение спрямо предходните три месеца както на превозените товари, така и на извършената работа - съответно с 2.6 и 4.8%. В сравнение със съответния период на 2009 г. се наблюдава спад при товарните превози, като превозените товари намаляват с 16.9%, а извършената работа - с 22.0%. През третото тримесечие на 2010 г. превозените пътници са със 7.9% по-малко в сравнение с предходните три месеца, докато извършената работа се увеличава с 3.0%. Спрямо съответното тримесечие на 2009 г. се наблюдава намаление спрямо предходните три месеца както на превозените пътници, така и на извършената работа - съответно с 4.8 и с 1.3%.

 • вторник, 31 август 2010 - 11:00

  По предварителни данни, през второто тримесечие на 2010 г. е регистриранo увеличение спрямо предходните три месеца както на превозените товари, така и на извършената работа, съответно с 33.4 и 31.6%. В сравнение със съответния период на 2009 г. се наблюдава спад при товарните превози, като превозените товари намаляват с 5.0%, а извършената работа измерена в тонкилометри - с 27.8%. Превозените пътници през второ тримесечие на 2010 г. са с 1.8% по-малко в сравнение с първите три месеца на годината. Спрямо съответното тримесечие на предходната година също е регистриранo намаление от 1.3%. Извършената работа, измерена в пътниккилометри се увеличава незначително спрямо второ тримесечие на 2009 г. - с 0.1%, докато в сравнение с предходните три месеца отбелязва ръст от 8.0%.

 • понеделник, 31 май 2010 - 11:00

  По предварителни данни, през I-то тримесечие на 2010 г. като цяло се наблюдава спад при товарните превози в транспорта в сравнение със съответния период на 2009 г. Превозените товари намаляват с 15.6%, а извършената работа измерена в тонкилометри с 21.5%. Спрямо предходното тримесечие също е регистриранo намаление както за превозените товари, така и за извършената работа, съответно с 26.6 и 46.9%. Превозените пътници през първо тримесечие на 2010 г. са с 3.8% по-малко в сравнение с четвърто тримесечие на 2009 година. Спрямо съответното тримесечие на предходната година също е регистриранo намаление от 1.4%. Извършената работа, измерена в пътниккилометри се увеличава спрямо първо тримесечие на 2009 г. с 4.5%, докато в сравнение с предходните три месеца отбелязва спад от 4.6%.

 • петък, 26 февруари 2010 - 11:00

  По предварителни данни, през IV-то тримесечие на 2009 г. като цяло се наблюдава спад при товарните превози в транспорта в сравнение със съответния период на 2008 г. Превозените товари намаляват с 23.2%, а извършената работа измерена в тонкилометри с 35.1%. Спрямо предходното тримесеиче на 2009 г. обаче, спад от 15.9% е регистриран само за превозените товари, докато извършената работа се увеличава с 6.9%. Превозените пътници през четвърто тримесечие на 2009 г. са с 8.6% повече в сравнение с трето тримесечие на 2009 г., докато спрямо съответното тримесечие на предходната година отбелязва спад от 5.3%. Извършената работа, измерена в пътниккилометри отбелязва спад както спрямо предходните три месеца, така и спрямо четвърто тримесечие на 2008 г., съответно с 7.6 и 19.2%.

 • петък, 22 януари 2010 - 11:00

  Превозените товари от железопътния транспорт през декември 2009 г. са с 1.8% по-малко в сравнение с предходния месец, а спрямо същия месец на 2008 г. намалението е с 18.0%. При пътническите превози, общият брой на превозените пътници се увеличава с 0.5% в сравнение с предходния месец, а в сравнение с декември 2008 г. намалява с 1.1%.

 • понеделник, 21 декември 2009 - 11:00

  Превозените товари от железопътния транспорт през ноември 2009 г са с 11.3% по-малко в сравнение с предходния месец, а спрямо същия месец на 2008 г. е регистриран спад от 28.6%. При пътническите превози, общият брой на превозените пътници намалява с 8.6% в сравнение с предходния месец, а в сравнение с ноември 2008 г. - с 7.1%.

 • понеделник, 30 ноември 2009 - 11:00

  По предварителни данни, през III-то тримесечие на тази година, в сравнение с периода април-юни се наблюдава увеличение при товарните превози в транспорта като цяло. Превозените товари нарастват с 18,7%, а извършената работа измерена в тонкилометри с 2.7%. Спрямо съответния период на 2008 г., обаче е регистриран спад от 7.7% за превозените товари и 17.7% за извършената работа. Превозените пътници през третото тримесечие на 2009 г. са с 4.5% по-малко в сравнение с второто тримесечие на тази година и с 6.8% по-малко отколкото през съответния период на предходната година. Извършената работа, измерена в пътниккилометри се увеличава с 4.5% спрямо предишните три месеца, но в сравнение със съответното тримесечие на предходната година отбелязва спад от 16.8%.

 • петък, 20 ноември 2009 - 11:00

  Превозените товари от железопътния транспорт през октомври 2009 г. са с 20.1% повече в сравнение с предходния месец, докато спрямо същия месец на 2008 г. е регистриран спад от 30.7%. При пътническите превози, общият брой на превозените пътници намалява с 0.5% в сравнение с предходния месец, а в сравнение със септември 2008 г. - с 8.6%.

Страници