Заети в находищата за добив на подземни запаси по икономическа дейност


Динамичен ред: Ecology_13.5.xls
Подземни запаси
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Сметки в околната среда и енергетиката“

Лице за контакт

Ивайло Рангелов

Длъжност

държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 642

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване20 декември 2019 г.
Дата на публикуване20 декември 2019 г.
Дата на последно актуализиране20 декември 2019 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Представените статистически данни се отнасят до запасите и ресурсите на подземни природни богатства, които представляват минерални натрупвания в земните недра или на земната повърхност с определена геоложка изученост и икономически интерес.

Използвани класификации

- Класификация на запасите на подземните богатства, изготвена в съответствие със Закона за подземните богатства;

- КИД 08 /2 знака/.

Обхват

Изчерпателно наблюдение, обхващащо стопански субекти, на които са предоставени концесии за добив на подземни богатства, и такива, които са  отчели  приходи от добивна промишленост за предходната отчетна година. 

Понятия и дефиниции

Запаси - това е частта от подземните богатства, които се очаква да се бъдат добити с търговска цел с известна степен на сигурност. 

Ресурсите са възможни запаси, които към момента не се разглеждат като вероятни, но вероятността за добив се счита за значителна, макар и по-малка от 50%.

Запасите на подземните природни богатства  са групирани в следните класификационни категории:

Доказани запаси са онези, за които с голяма степен на сигурност (90 и над 90%) е установена техническа възможност за добив и икономическата му рентабилност при съществуващата технология и съответните цени.

Вероятни запаси са такива, които все още не са доказани, но за които съществува над 50% вероятност за технически възможeн и икономически рентабилeн добив.

Статистическа единица

Стопански субекти

Статистическа съвкупност

Всички стопански субекти, на които са предоставени концесии за добив на подземни богатства, и такива, отчели приходи от добивна промишленост за предходната отчетна година.

Географски обхват (територия)

Общо за страната.

Времеви обхват

2012 - 2018 г.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Хиляди тона; хиляди м3; брой; дка; години.

Отчетен период

Година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

- Закон за статистиката;

- Регламент (EC) № 691/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейските икономически сметки за околната среда.

Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

Закон за статистиката;

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп до календара за разпространение

Данни за подземните запаси се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика „Околна среда” в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Достъп на потребителите

Подробни данни за подземните запаси са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Околна среда: http://www.nsi.bg/bg/

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации

Електронна публикация "Околна среда" - двуезична /български и английски език/.

Онлайн база данни

Страница на НСИ в Интернет, рубрика Околна среда, подрубрика "Подземни запаси": http://www.nsi.bg/bg/node/14688

Достъп до микроданни

Микроданните не са достъпни.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ при строго спазване на изискванията за конфиденциалност.

Методологични документи

Електронен статистически формуляр.

Документация за качеството

· Кодекс на европейската статистическа практика;

· Обща рамка за управление на качеството в НСС.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

До момента не се прилага доклад за качеството на данните.

Оценка на качеството

Няма информация, не е провеждано изследване за удовлетвореност на потребителите.

Приложимост
Потребности на потребителите
Удовлетвореност на потребителите

Няма информация, не е провеждано изследване за удовлетвореност на потребителите.

Пълнота
Точност и надеждност
Обща точност
Извадкови грешки

Не се прилагат.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност
Точност на представяне
Съгласуваност и сравнимост

Прилага се сравнимост във времето.

 

Географска сравнимост

Не се прилага географска сравнимост.

Сравнимост във времето

По години.

Съгласуваност между предметни области
Вътрешна съгласуваност
Разходи и натовареност

С оглед намаляване на натовареността на респондентите се използва електронен въпросник, попълван в режим off-line.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

При необходимост.

Ревизия на данните - практика
Статистическа обработка
Източници на данни

Електронен формуляр, попълван от  стопански субекти, на които са предоставени концесии за добив на подземни богатства, и такива, които са  отчели  приходи от добивна промишленост за предходната отчетна година.

Честота на събиране на данни

Годишно

Събиране на данни

Изчерпателно наблюдение, което обхваща всички стопански субекти, на които са предоставени концесии за добив на подземни богатства, и такива, които са  отчели  приходи от добивна промишленост за предходната отчетна година.

Валидиране на данни

Сравнение на данните с отчетените през предходната година - за погрешно посочени данни, мерни единици, разредност и други.

Данните се валидират на три етапа:

• При въвеждането на данните от респондентите във формуляра има заложени логически и аритметични контроли;

• На териториално ниво в ОСИ;

• На национално ниво в Централно управление на НСИ. Сравнение на данните с отчетените през предходната година - за погрешно посочени данни, мерни единици, разредност и други.

Обработка на данни

Обединен масив, включващ отчетени единици.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: Подземни запаси
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: Подземни запаси
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • Околна среда 2010
  Околна среда 2010
  Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация електронна публикация „Околна среда 2010” (на български и английски език), която съдържа данни от изследвания на НСИ през 2010 г., свързани с околната среда в България. Представени са и данни по основни показатели за периода 2005 - 2010 година.
  Информацията се систематизира в следните раздели:
  • Емисии на вредни вещества в атмосферата
  • Водовземане, водоснабдяване, водопотребление, отпадъчни води; пречиствателни станции
 • Статистически справочник 2012 (на английски език)
  Статистически справочник 2012 (на английски език)
  Излезе от печат новата публикация „Статистически справочник 2012“ на английски език.
  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2007 - 2011 година.
 • Статистически справочник 2012
  Статистически справочник 2012
  Излезе от печат новата публикация „Статистически справочник 2012“.
  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2007 - 2011 година.
 • България 2012
  България 2012
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура "България 2012". Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и други, тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура, с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2011
  Статистически годишник 2011
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 79-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.
  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2005 - 2010 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.
 • Статистически справочник 2011 (на английски език)
  Статистически справочник 2011 (на английски език)
  Излезе от печат годишната публикация "Статистически справочник 2011" - на английски език. Справочникът е съкратена версия на аналогичното издание на български език.
  В изданието са включени актуални статистически данни за демографските процеси и за социално-икономическия и културния живот в страната за периода 2006 - 2010 година.
 • България 2011
  България 2011
 • Статистически справочник 2011
  Статистически справочник 2011
  Уважаеми читатели,
  Излезе от печат новата публикация "Статистически справочник 2011".
  Публикацията съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2006 - 2010 година.
 • Статистически годишник 2010
  Статистически годишник 2010
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 78-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.
  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2004 - 2009 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.
 • Околна среда 2009
  Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация публикация „Околна среда 2009” (на CD, на български и английски език), която съдържа данни от изследвания на НСИ през 2009 г., свързани с околната среда в България. Представени са и данни по основни показатели за периода 2004 - 2009 година.
  Информацията се систематизира в следните раздели:
  • Емисии на вредни вещества в атмосферата
  • Водовземане, водоснабдяване, водопотребление, отпадъчни води; пречиствателни станции

Страници