Заети в находищата за добив на подземни запаси по икономическа дейност


Динамичен ред: Ecology_13.5.xls
Подземни запаси
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Сметки в околната среда и енергетиката“

Лице за контакт

Петър Петров

Длъжност

държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected] 

Телефон

+359 2 9857 499

Факс

Не е наличен

Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване21 декември 2020 г.
Дата на публикуване21 декември 2020 г.
Дата на последно актуализиране21 декември 2020 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Представените статистически данни се отнасят до запасите и ресурсите на подземни природни богатства, които представляват минерални натрупвания в земните недра или на земната повърхност с определена геоложка изученост и икономически интерес.

Използвани класификации

- Класификация на запасите на подземните богатства, изготвена в съответствие със Закона за подземните богатства;

- КИД 08 /2 знака/.

Обхват

Изчерпателно наблюдение, обхващащо стопански субекти, на които са предоставени концесии за добив на подземни богатства, и такива, които са  отчели  приходи от добивна промишленост за предходната отчетна година. 

Понятия и дефиниции

Запаси - това е частта от подземните богатства, които се очаква да се бъдат добити с търговска цел с известна степен на сигурност. 

Ресурсите са възможни запаси, които към момента не се разглеждат като вероятни, но вероятността за добив се счита за значителна, макар и по-малка от 50%.

Запасите на подземните природни богатства  са групирани в следните класификационни категории:

Доказани запаси са онези, за които с голяма степен на сигурност (90 и над 90%) е установена техническа възможност за добив и икономическата му рентабилност при съществуващата технология и съответните цени.

Вероятни запаси са такива, които все още не са доказани, но за които съществува над 50% вероятност за технически възможeн и икономически рентабилeн добив.

Статистическа единица

Стопански субекти

Статистическа съвкупност

Всички стопански субекти, на които са предоставени концесии за добив на подземни богатства, и такива, отчели приходи от добивна промишленост за предходната отчетна година.

Географски обхват (територия)

Общо за страната.

Времеви обхват

2012 - 2019 г.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Хиляди тона; хиляди м3; брой; дка; години.

Отчетен период

Година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

- Закон за статистиката;

- Регламент (EC) № 691/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейските икономически сметки за околната среда.

Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

Закон за статистиката;

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп до календара за разпространение

Данни за подземните запаси се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика „Околна среда” в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Достъп на потребителите

Подробни данни за подземните запаси са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Околна среда: http://www.nsi.bg/bg/

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации

Електронна публикация "Околна среда" - двуезична /български и английски език/.

Онлайн база данни

Страница на НСИ в Интернет, рубрика Околна среда, подрубрика "Подземни запаси": http://www.nsi.bg/bg/node/14688

Достъп до микроданни

Микроданните не са достъпни.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ при строго спазване на изискванията за конфиденциалност.

Методологични документи

Електронен статистически формуляр.

Документация за качеството

· Кодекс на европейската статистическа практика;

· Обща рамка за управление на качеството в НСС.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

До момента не се прилага доклад за качеството на данните.

Оценка на качеството

Няма информация, не е провеждано изследване за удовлетвореност на потребителите.

Приложимост
Потребности на потребителите

Не се прилага

Удовлетвореност на потребителите

Няма информация, не е провеждано изследване за удовлетвореност на потребителите.

Пълнота
Точност и надеждност
Обща точност

Наблюдението е изчерпателно и не съществуват извадкови грешки.

Извадкови грешки

Не се прилагат.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност
Точност на представяне

Не се прилагат.

Съгласуваност и сравнимост

Прилага се сравнимост във времето.

 

Географска сравнимост

Не се прилага географска сравнимост.

Сравнимост във времето

По години.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилагат.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилагат.

Разходи и натовареност

Разходите, свързани със събирането и производството на статистически данни за отпадъците се обявяват ежегодно в Националната статистическа програма.

 

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

При необходимост.

Ревизия на данните - практика

При необходимост.

Статистическа обработка
Източници на данни

Електронен формуляр, попълван от  стопански субекти, на които са предоставени концесии за добив на подземни богатства, и такива, които са  отчели  приходи от добивна промишленост за предходната отчетна година.

Честота на събиране на данни

Годишно

Събиране на данни

Изчерпателно наблюдение, което обхваща всички стопански субекти, на които са предоставени концесии за добив на подземни богатства, и такива, които са  отчели  приходи от добивна промишленост за предходната отчетна година.

Валидиране на данни

Сравнение на данните с отчетените през предходната година - за погрешно посочени данни, мерни единици, разредност и други.

Данните се валидират на три етапа:

• При въвеждането на данните от респондентите във формуляра има заложени логически и аритметични контроли;

• На териториално ниво в ОСИ;

• На национално ниво в Централно управление на НСИ. Сравнение на данните с отчетените през предходната година - за погрешно посочени данни, мерни единици, разредност и други.

Обработка на данни

Обединен масив, включващ отчетени единици.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: Подземни запаси
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: Подземни запаси
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • понеделник, 21 декември 2020 - 11:00

  Националният статистически институт представя резултати от годишни изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2019 година.

  Дълготрайните материални активи с екологично предназначение (ДМА - ЕП) са част от общите дълготрайни материални активи в страната. През 2019 г. делът на наличните в края на годината ДМА - ЕП по отчетна стойност възлиза на 4.8% от общите дълготрайни материални активи в страната.

  Разходите за опазване и възстановяване на околната среда са част от общите разходи за дълготрайни материални и нематериални активи. През 2019 г. делът на наличните в края на годината разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи с екологично предназначение възлиза на 2.4% от общите разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в страната.

  През 2019 г. общото количество на иззетата прясна вода в страната е 5 435 млн. м3, като спрямо 2018 г. се увеличава с 0.2%. Среднодневното потребление на питейна вода от домакинствата от общественото водоснабдяване се запазва на равнището на 2018 г. - 99 л на човек.

 • петък, 20 декември 2019 - 11:00

  През 2018 г. общото количество на използваната прясна и непрясна вода в страната е 4 647 млн. м3, като спрямо 2017 г. намалява с 1.8%. Среднодневното потребление на питейна вода от домакинствата от общественото водоснабдяване се запазва на равнището на 2017 г. - 99 л на човек.

  През 2018 г. отчетната стойност на дълготрайните материални активи с екологично предназначение в страната се оценява на 9 523.6 млн. лв., което е с 0.6% повече спрямо 2017 година.

 • четвъртък, 20 декември 2018 - 11:00

  Националният статистически институт представя резултатите от годишните изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2017 година. Подробни данни по конкретните теми  са поместени в рубриката „Околна среда“ на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg.

 • четвъртък, 21 декември 2017 - 11:00

  Националният статистически институт представя резултати от годишни изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2016 година. Подробни данни по конкретните теми  са поместени в рубриката „Околна среда“ на сайта на НСИ:  http://www.nsi.bg.

 • вторник, 20 декември 2016 - 11:00

  Националният статистически институт представя резултати от годишни изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2015 година. Подробни данни по конкретните теми са поместени в рубриката „Околна среда” на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg.

 • петък, 18 декември 2015 - 11:00

  Националният статистически институт представя резултати от годишни изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2014 година. Подробни данни по конкретните теми са поместени в рубриката „Околна среда” на интернет страницата на НСИ: http://www.nsi.bg.

 • петък, 19 декември 2014 - 11:00

  Националният статистически институт представя резултати от годишни изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2013 година. Подробни данни по конкретните теми са поместени в рубриката „Околна среда” на интернет страницата на НСИ:  http://www.nsi.bg.

 • петък, 20 декември 2013 - 11:00
  Националният статистически институт представя резултати от годишни изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2012 година. Подробни данни по конкретни теми са поместени в рубриката „Околна среда” на интернет страницата на НСИ:  http://www.nsi.bg.
   
 • петък, 14 декември 2012 - 11:00

  Националният статистически институт представя резултати от годишни изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2011 година. Подробни данни по конкретни теми са поместени в рубриката „Околна среда” на страницата на НСИ в интернет: http://www.nsi.bg .

 • четвъртък, 15 декември 2011 - 11:00

  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите резултати от годишни изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2010 година.

Страници

 • Статистически справочник 2021 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2021 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2020 година.

 • Статистически справочник 2021
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2021 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2020 година.

 • Статистически годишник 2020
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 88-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2014 - 2019 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • България 2021
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2021. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Околна среда 2018
  Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация електронната публикация Околна среда 2018 (на български и английски език), която съдържа данни от изследвания на НСИ през 2018 г., свързани с околната среда в България. Представени са и данни по основни показатели за периода 2014 - 2018 година.
   
  Информацията е систематизирана в следните раздели:
  • Емисии във въздуха
 • Статистически справочник 2020 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически справочник 2020
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • България 2020
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2020. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2019
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 87-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2013 - 2018 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Околна среда 2017
  Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация електронната публикация Околна среда 2017 (на български и английски език), която съдържа данни от изследвания на НСИ през 2017 г., свързани с околната среда в България. Представени са и данни по основни показатели за периода 2013 - 2017 година.
   
  Информацията е систематизирана в следните раздели:
  • Емисии във въздуха

Страници