Премини към основното съдържание

Легла в лечебните заведения за болнична помощ на 31.12. по видове легла, статистически зони и статистически райони (ревизирана групировка)

Динамичен ред: Zdr_2.1.4.xls

ЛЕГЛА В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ НА 31.12.2021 Г. ПО ВИДОВЕ ЛЕГЛА1, СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ И СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ
Статистически зони
Статистически райони
Общо Легла за активно и интензивно лечение Легла за рехабили-тационна грижа Легла за дългосрочна грижа Други легла
България 2 54 491 45 803 6 548 2 140 -
Северна и Югоизточна България 23 429 19 319 2 702 1 408 -
Северозападен 6 108 5 257 377 474 -
Северен централен 5 476 4 605 501 370 -
Североизточен 4 843 4 442 351 50 -
Югоизточен 7 002 5 015 1 473 514 -
Югозападна и Южна централна България 27 458 22 880 3 846 732 -
Югозападен 15 666 12 998 2 219 449 -
Южен централен 11 792 9 882 1 627 283 -

1 В съответствие с използваната от Евростат статистическа групировка.
2 Леглата в заведенията към други ведомства не са разпределени по статистически зони и райони.
16.06.2023