Доказани, вероятни запаси и ресурси по вид - общо за страната


Динамичен ред: Ecology_13.1.xls
Подземни запаси
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Сметки в околната среда и енергетиката“

Лице за контакт

Ивайло Рангелов

Длъжност

държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 642

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване20 декември 2019 г.
Дата на публикуване20 декември 2019 г.
Дата на последно актуализиране20 декември 2019 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Представените статистически данни се отнасят до запасите и ресурсите на подземни природни богатства, които представляват минерални натрупвания в земните недра или на земната повърхност с определена геоложка изученост и икономически интерес.

Използвани класификации

- Класификация на запасите на подземните богатства, изготвена в съответствие със Закона за подземните богатства;

- КИД 08 /2 знака/.

Обхват

Изчерпателно наблюдение, обхващащо стопански субекти, на които са предоставени концесии за добив на подземни богатства, и такива, които са  отчели  приходи от добивна промишленост за предходната отчетна година. 

Понятия и дефиниции

Запаси - това е частта от подземните богатства, които се очаква да се бъдат добити с търговска цел с известна степен на сигурност. 

Ресурсите са възможни запаси, които към момента не се разглеждат като вероятни, но вероятността за добив се счита за значителна, макар и по-малка от 50%.

Запасите на подземните природни богатства  са групирани в следните класификационни категории:

Доказани запаси са онези, за които с голяма степен на сигурност (90 и над 90%) е установена техническа възможност за добив и икономическата му рентабилност при съществуващата технология и съответните цени.

Вероятни запаси са такива, които все още не са доказани, но за които съществува над 50% вероятност за технически възможeн и икономически рентабилeн добив.

Статистическа единица

Стопански субекти

Статистическа съвкупност

Всички стопански субекти, на които са предоставени концесии за добив на подземни богатства, и такива, отчели приходи от добивна промишленост за предходната отчетна година.

Географски обхват (територия)

Общо за страната.

Времеви обхват

2012 - 2018 г.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Хиляди тона; хиляди м3; брой; дка; години.

Отчетен период

Година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

- Закон за статистиката;

- Регламент (EC) № 691/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейските икономически сметки за околната среда.

Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

Закон за статистиката;

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп до календара за разпространение

Данни за подземните запаси се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика „Околна среда” в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Достъп на потребителите

Подробни данни за подземните запаси са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Околна среда: http://www.nsi.bg/bg/

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации

Електронна публикация "Околна среда" - двуезична /български и английски език/.

Онлайн база данни

Страница на НСИ в Интернет, рубрика Околна среда, подрубрика "Подземни запаси": http://www.nsi.bg/bg/node/14688

Достъп до микроданни

Микроданните не са достъпни.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ при строго спазване на изискванията за конфиденциалност.

Методологични документи

Електронен статистически формуляр.

Документация за качеството

· Кодекс на европейската статистическа практика;

· Обща рамка за управление на качеството в НСС.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

До момента не се прилага доклад за качеството на данните.

Оценка на качеството

Няма информация, не е провеждано изследване за удовлетвореност на потребителите.

Приложимост
Потребности на потребителите
Удовлетвореност на потребителите

Няма информация, не е провеждано изследване за удовлетвореност на потребителите.

Пълнота
Точност и надеждност
Обща точност
Извадкови грешки

Не се прилагат.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност
Точност на представяне
Съгласуваност и сравнимост

Прилага се сравнимост във времето.

 

Географска сравнимост

Не се прилага географска сравнимост.

Сравнимост във времето

По години.

Съгласуваност между предметни области
Вътрешна съгласуваност
Разходи и натовареност

С оглед намаляване на натовареността на респондентите се използва електронен въпросник, попълван в режим off-line.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

При необходимост.

Ревизия на данните - практика
Статистическа обработка
Източници на данни

Електронен формуляр, попълван от  стопански субекти, на които са предоставени концесии за добив на подземни богатства, и такива, които са  отчели  приходи от добивна промишленост за предходната отчетна година.

Честота на събиране на данни

Годишно

Събиране на данни

Изчерпателно наблюдение, което обхваща всички стопански субекти, на които са предоставени концесии за добив на подземни богатства, и такива, които са  отчели  приходи от добивна промишленост за предходната отчетна година.

Валидиране на данни

Сравнение на данните с отчетените през предходната година - за погрешно посочени данни, мерни единици, разредност и други.

Данните се валидират на три етапа:

• При въвеждането на данните от респондентите във формуляра има заложени логически и аритметични контроли;

• На териториално ниво в ОСИ;

• На национално ниво в Централно управление на НСИ. Сравнение на данните с отчетените през предходната година - за погрешно посочени данни, мерни единици, разредност и други.

Обработка на данни

Обединен масив, включващ отчетени единици.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: Подземни запаси
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: Подземни запаси
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Околна среда 2018
  Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация електронната публикация Околна среда 2018 (на български и английски език), която съдържа данни от изследвания на НСИ през 2018 г., свързани с околната среда в България. Представени са и данни по основни показатели за периода 2014 - 2018 година.
   
  Информацията е систематизирана в следните раздели:
  • Емисии във въздуха
 • Статистически справочник 2020 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически справочник 2020
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • България 2020
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2020. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2019
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 87-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2013 - 2018 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Околна среда 2017
  Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация електронната публикация Околна среда 2017 (на български и английски език), която съдържа данни от изследвания на НСИ през 2017 г., свързани с околната среда в България. Представени са и данни по основни показатели за периода 2013 - 2017 година.
   
  Информацията е систематизирана в следните раздели:
  • Емисии във въздуха
 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически справочник 2019 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически справочник 2019
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически годишник 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2017 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

Страници