Област Стара Загора


 
област: СТАРА ЗАГОРА (SZR)
Теми Показатели Години
2015 2016 2017 2018 2019
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 323 685 321 377 319 067 316 356 313 396
Население към 31.12. - мъже (брой) 157 260 155 975 154 706 153 264 151 611
Население към 31.12. - жени (брой) 166 425 165 402 164 361 163 092 161 785
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -6.9 -6.7 -7.0 -7.3 -7.6
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 8.4 12.2 9.5 6.5 10.4
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.4 16.1 16.6 16.5 16.5
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.4 17.5 17.8 17.6 17.7
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.4 14.8 15.6 15.5 15.4
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 101 646 104 411 105 851 105 668 103 029
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 10 667 11 250 12 248 13 190 13 914
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 66.9 65.0 72.3 72.7 75.7
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 60.3 61.1 70.1 71.0 74.7
Коефициент на безработица (%) 9.7 5.9 3.0 (2.3) (1.4)
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 12 387 8 877 7 436 6 134 6 354
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 22.6 18.6 17.8 19 20.7
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 59.8 66.5 67.3 63.0 60.6
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 17.6 14.9 15 18 18.7
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 15 14 14 14 14
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 2 442 2 693 2 532 2 421 2 464
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 44.0 42.8 43.4 41.5 40.7
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 124 124 121 121 121
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 36 025 36 116 35 766 34 678 34 057
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 79.2 79.0 76.9 76.9 78.7
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 1 023 382.2 920 971.3 905 945.8 929 285.0 971 972.4
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 862 448 674 448 779 391 829 012 890 117
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 9 401 695 9 345 193 10 050 793 10 403 312 10 921 239
Произведена продукция (хил. лв.) 7 027 765 6 996 670 7 650 784 7 974 252 8 412 482
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 2 792 589 2 961 791 3 345 395 3 283 560 3 547 453
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.1 92.1 91.8 92.1 92.3
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.5 6.6 6.7 6.5 6.4
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 92 92 92 93 93
Дължина на първокласните пътища (км) 167 167 167 167 167
Дължина на второкласните пътища (км) 215 215 215 215 215
Дължина на третокласните пътища (км) 433 433 433 429 429
Дължина на железопътните линии (км) 262 262 261 261 261
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 19 430 18 407 18 704 24 686 27 449
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 1 286 1 443 1 370 1 633 1 610
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 61.4 66.7 66.8 71.4 77.9
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 53.6 65.2 65.8 63.5 64.0
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 89 415 89 465 89 504 89 558 89 640
Жилища (брой) 175 579 175 706 175 788 175 969 176 421
Туризъм Места за настаняване (брой) 61 58 58 55 58
Реализирани нощувки (брой) 342 920 367 388 369 639 343 667 356 454

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
02.03.2021
 • сряда, 5 май 2021 - 11:00

  Към 31 декември 2020 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3 160 кметства. Броят на населените места в Република България към 31 декември 2020 г. е 5 257 (в т.ч. градове - 257, и села - 5 000), а на селищните образувания - 165 (в т.ч. с национално значение - 8, с местно значение - 157).

  Най-малката по територия област в страната - София (столица), същевременно е най-голяма по население - 1 308 412 души. Освен нея броят на населението в нито една друга област не надхвърля 1 000 000 души. Най-малка по население е област Видин - 81 212 души.

 • четвъртък, 21 май 2020 - 11:00

  По повод 140 години от създаването на статистическата институция в България Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите ново прессъобщение „Административно-териториално и териториално деление на Република България през 2019 година“. Прессъобщениетто ще бъде публикувано всяка година.

  Към 31 декември 2019 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3 177 кметства. Населените места са 5 257, в т.ч. градове - 257, и села - 5 000, а селищните образувания са 163.

 • Районите, областите и общините в Република България 2019
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2019.
 • Райони на пазара на труда
  Националният статистически институт предлага на вниманието на изследователи и потребители на статистическа информация дигитална и книжна публикация на български език, посветена на Районите на пазара на труда.
 • Районите, областите и общините в Република България 2018
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2018.
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

Страници