Област София


 
област: СОФИЯ (SFO)
Теми Показатели Години
2013 2014 2015 2016 2017
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 240 877 238 061 237 080 234 185 231 563
Население към 31.12. - мъже (брой) 118 525 117 038 116 710 115 281 113 849
Население към 31.12. - жени (брой) 122 352 121 023 120 370 118 904 117 714
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -8.2 -9.1 -9.7 -9.4 -9.9
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 6.5 10.6 8.2 8.8 5.6
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.4 17.8 17.9 18.1 18.4
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.8 19.0 19.0 19.1 19.8
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.1 16.6 16.7 17.2 17.1
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 59 393 59 694 59 397 60 808 62 300
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 9 252 9 766 10 507 11 230 12 149
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 66.3 68.4 65.5 62.2 68.2
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 59.5 59.6 59.2 57.9 66.4
Коефициент на безработица (%) 1) 10.0 12.7 9.4 6.8 (2.6)
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 14 703 13 501 12 722 9 691 8 011
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 14.4 15.8 16.8 13.8 13.1
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 67.2 62.2 61.3 62.2 67.0
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 18.4 22.0 21.9 24.0 19.9
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 16 15 14 14 14
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 603 1 630 1 638 1 670 1 717
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 38.0 38.9 36.7 38.3 39.7
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 2) * 103 103 103 102 99
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 2) * 25 338 25 277 24 693 24 787 24 491
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 2) ** 81.3 81.3 83.4 81.0 83.0
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил.еврo) 1 262 892.4 1 239 077.7 1 274 063.4 1 313 942.5 1 464 101.1
Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 3) 444 421 563 520 720 812 648 398 628 083
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) *** 9 718 403 9 761 317 10 168 958 9 409 038 11 846 251
Произведена продукция (хил. лв.) *** 8 232 595 8 270 854 8 861 929 8 122 435 10 582 508
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) *** 1 469 494 1 567 861 1 742 961 1 922 652 2 423 328
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.0 92.3 92.3 92.3 92.4
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.4 6.2 6.3 6.3 6.2
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.4 1.3 1.2 1.2 1.2
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 137 137 137 145 138
Дължина на първокласните пътища (км) 357 357 357 373 317
Дължина на второкласните пътища (км) 346 346 346 346 351
Дължина на третокласните пътища (км) 666 666 666 681 702
Дължина на железопътните линии (км) 295 295 295 295 295
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил.лв) 5 437 7 280 16 100 9 668 9 429
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) 223 253 343 425 369
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 44.1 53.7 75.3 47.5 52.3
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 40.1 48.8 50.4 43.5 46.8
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 145 708 145 875 146 066 146 237 146 441
Жилища (брой) 177 546 177 760 178 021 178 249 178 503
Туризъм Места за настаняване (брой) 93 104 95 125 121
Реализирани нощувки (брой) 444 741 560 001 595 811 712 582 742 508

1) Поради малкия обем на извадката данните, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
2) Референтната дата на данните е 1 октомври за съответната учебна година.
3) Вкл. закупуване на земя.
* От 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
** Изчислен е в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
*** Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
08.03.2019
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".