Област Перник


 
област: ПЕРНИК (PER)
Теми Показатели Години
2013 2014 2015 2016 2017
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 128 696 127 048 125 456 123 770 122 421
Население към 31.12. - мъже (брой) 62 915 62 062 61 250 60 413 59 646
Население към 31.12. - жени (брой) 65 781 64 986 64 206 63 357 62 775
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -11.1 -11.2 -12.4 -11.6 -12.4
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 5.3 5.3 4.6 5.3 5.4
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 18.4 18.5 19.4 19.2 19.9
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 19.4 20.2 21.1 20.9 21.4
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.4 16.9 17.9 17.7 18.4
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 27 239 27 164 27 560 27 148 27 344
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 6 719 7 063 7 514 8 449 9 321
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 69.6 71.0 72.7 70.7 71.4
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 60.4 61.6 62.5 61.9 66.5
Коефициент на безработица (%) 1) 13.0 13.1 14.0 12.4 (6.8)
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 6 745 5 970 5 079 3 624 3 230
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 16.9 17.8 22.6 18.6 19.9
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 71.2 69.6 67.2 71.2 69.6
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 11.9 12.6 10.3 10.2 10.5
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 3 4 4 4 4
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 449 477 477 477 477
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 27.0 27.6 26.8 27.3 27.3
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 2) * 43 43 43 41 40
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 2) * 11 777 11 656 11 267 11 325 11 263
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 2) ** 84.6 87.7 84.6 86.0 85.8
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил.еврo) 229 717.1 218 998.9 178 901.7 186 558.1 204 135.9
Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 3) 127 231 126 798 166 121 162 083 129 837
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) *** 1 879 880 2 019 411 2 062 014 2 015 847 2 521 860
Произведена продукция (хил. лв.) *** 1 340 281 1 433 169 1 449 518 1 469 150 1 843 582
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) *** 303 087 319 057 324 926 398 346 481 090
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 93.2 93.2 93.2 93.4 93.5
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 5.5 5.5 5.5 5.4 5.3
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 17 17 17 15 15
Дължина на първокласните пътища (км) 79 79 80 80 80
Дължина на второкласните пътища (км) 66 66 66 66 66
Дължина на третокласните пътища (км) 414 414 414 413 413
Дължина на железопътните линии (км) 116 116 115 115 115
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил.лв) .. 171 .. .. ..
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) .. 19 34 36 34
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 48.4 43.8 53.0 57.2 67.9
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 47.0 47.8 54.0 54.5 57.7
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 61 889 62 019 62 126 62 215 62 310
Жилища (брой) 95 382 95 584 95 720 95 873 95 997
Туризъм Места за настаняване (брой) 17 16 16 17 16
Реализирани нощувки (брой) 25 800 31 133 30 660 32 892 29 465

1) Поради малкия обем на извадката данните, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
2) Референтната дата на данните е 1 октомври за съответната учебна година.
3) Вкл. закупуване на земя.
* От 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
** Изчислен е в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
*** Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
.. Конфиденциални данни
08.03.2019
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".