Област Монтана


 
област: МОНТАНА (MON)
Теми Показатели Години
2014 2015 2016 2017 2018
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 139 350 137 188 134 669 132 214 129 637
Население към 31.12. - мъже (брой) 68 347 67 227 65 899 64 678 63 334
Население към 31.12. - жени (брой) 71 003 69 961 68 770 67 536 66 303
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -12.8 -13.2 -13.2 -13.5 -14.0
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 9.3 6.3 12.7 9.8 3.0
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 21.3 21.3 21.3 21.1 21.7
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 22.2 22.5 23.2 22.2 22.3
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 20.4 20.2 19.5 20.0 21.2
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 28 092 28 152 28 121 28 339 28 487
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 7 449 7 971 8 624 9 297 10 129
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 67.1 58.5 56.6 63.4 61.7
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 55.9 53.7 53.3 57.3 52.2
Коефициент на безработица (%) 16.3 8.2 (5.6) 9.7 15.1
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 12 584 12 135 9 929 8 088 7 352
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 17.1 17.3 16.4 14.4 12.6
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 64.3 63.2 65.1 64.6 61.7
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 18.6 19.5 18.5 21 25.6
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 5 5 5 5 5
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 897 984 984 984 964
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 32.8 32.2 35.3 35.9 34.9
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 66 66 63 60 60
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 15 175 14 803 14 400 13 749 13 119
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 83.1 81.1 78.2 77.7 76.5
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 34 218.1 27 354.6 36 977.7 38 190.7 35 542.2
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 140 311 240 820 157 545 164 614 150 011
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 2 041 256 2 099 420 2 138 472 2 302 992 2 545 601
Произведена продукция (хил. лв.) 1 359 365 1 427 078 1 491 020 1 540 656 1 691 511
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 394 420 430 325 470 288 471 398 497 097
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.2 92.0 92.0 91.8 92.2
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.2 6.4 6.6 6.7 6.4
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) 52 52 64 64 64
Дължина на второкласните пътища (км) 162 162 164 162 162
Дължина на третокласните пътища (км) 391 391 395 397 397
Дължина на железопътните линии (км) 114 114 114 114 114
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. .. 943 1 704 1 815 1 399
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой .. 72 157 106 116
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 49.6 36.8 58.7 51.5 67.8
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 47.9 35.4 60.1 51.5 54.7
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 82 234 82 241 82 245 82 258 82 273
Жилища (брой) 90 993 91 002 91 037 91 069 91 116
Туризъм Места за настаняване (брой) 27 27 27 26 26
Реализирани нощувки (брой) 63 096 62 217 63 772 62 747 70 557

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
04.03.2020
 • четвъртък, 21 май 2020 - 11:00

  По повод 140 години от създаването на статистическата институция в България Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите ново прессъобщение „Административно-териториално и териториално деление на Република България през 2019 година“. Прессъобщениетто ще бъде публикувано всяка година.

  Към 31 декември 2019 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3 177 кметства. Населените места са 5 257, в т.ч. градове - 257, и села - 5 000, а селищните образувания са 163.

 • Районите, областите и общините в Република България 2018
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2018.
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.

Страници