Област Кърджали


 
област: КЪРДЖАЛИ (KRZ)
Теми Показатели Години
2013 2014 2015 2016 2017
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 150 605 152 053 151 319 150 837 151 113
Население към 31.12. - мъже (брой) 74 806 75 684 75 288 75 034 74 958
Население към 31.12. - жени (брой) 75 799 76 369 76 031 75 803 76 155
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -1.8 -2.6 -3.4 -3.3 -3.9
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 7.7 6.3 7.2 5.7 5.8
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 11.3 12.0 12.6 12.6 13.0
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 12.2 13.0 13.3 13.9 13.5
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 10.5 10.9 11.9 11.3 12.5
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 29 835 29 458 30 498 30 599 739 542
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 6 842 7 222 7 648 8 335 9 285
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 63.4 64.3 60.3 61.0 61.5
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 59.0 61.1 58.8 60.0 60.5
Коефициент на безработица (%) 1) 7.0 (4.9) (2.3) (1.7) (1.6)
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 10 082 9 051 8 360 7 012 6 594
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 15.6 19.8 17.2 15.0 13.8
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 45.2 42.7 47.7 54.7 53.1
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 39.2 37.5 35.1 30.3 33.1
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 6 6 6 6 6
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 918 918 918 825 826
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 26.9 28.0 26.9 27.4 26.4
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 2) * 79 78 77 75 73
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 2) * 16 240 15 993 15 754 15 681 15 862
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 2) ** 83.6 80.5 77.7 74.6 73.7
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил.еврo) 112 929.3 143 950.7 176 317.0 153 123.8 256 162.3
Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 3) 106 429 187 602 201 181 141 206 148 535
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) *** 1 001 818 1 196 505 1 343 308 1 347 027 1 730 611
Произведена продукция (хил. лв.) *** 691 400 900 476 1 006 742 1 021 338 1 160 505
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) *** 261 226 328 806 399 311 423 113 446 962
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.1 92.2 92.1 92.6 92.0
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.2 6.1 6.2 5.7 6.3
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) 95 73 73 73 73
Дължина на второкласните пътища (км) 74 81 81 81 81
Дължина на третокласните пътища (км) 463 503 504 503 503
Дължина на железопътните линии (км) 67 67 67 67 67
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил.лв) .. .. .. 3 168 ..
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) .. .. 3 24 ..
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 45.8 39.9 51.2 57.1 67.3
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 35.0 35.7 47.7 42.3 64.9
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 49 189 49 238 49 273 49 322 49 366
Жилища (брой) 75 088 75 339 75 586 75 899 76 266
Туризъм Места за настаняване (брой) 32 36 35 36 34
Реализирани нощувки (брой) 60 010 87 719 74 029 82 897 76 071

1) Поради малкия обем на извадката данните, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
2) Референтната дата на данните е 1 октомври за съответната учебна година.
3) Вкл. закупуване на земя.
* От 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
** Изчислен е в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
*** Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
.. Конфиденциални данни
- Няма случай
08.03.2019
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".