Област Габрово


 
област: ГАБРОВО (GAB)
Теми Показатели Години
2014 2015 2016 2017 2018
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 116 351 114 272 112 334 110 254 108 404
Население към 31.12. - мъже (брой) 56 262 55 263 54 239 53 243 52 213
Население към 31.12. - жени (брой) 60 089 59 009 58 095 57 011 56 191
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -11.6 -12.5 -12.7 -14.4 -13.2
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 1.3 3.8 5.5 8.3 5.4
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 18.2 19.4 19.1 20.9 20.0
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 19.0 21.0 20.2 21.3 21.2
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.5 17.9 18.2 20.6 18.8
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 38 990 38 935 39 050 39 260 38 854
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 8 283 8 826 9 498 10 522 11 796
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 72.1 73.0 72.2 70.8 70.4
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 66.1 67.4 67.6 67.1 67.2
Коефициент на безработица (%) 8.1 7.5 (6.2) (5.2) (4.4)
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 3 486 3 232 2 530 2 370 2 063
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 26.3 26.8 25.9 26.5 27.9
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 59.9 61.9 65.8 62.3 57.6
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 13.8 11.3 8.2 11.2 14.5
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 7 7 7 6 6
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 987 987 916 860 860
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 39.9 39.6 39.4 38.1 38.7
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 37 37 36 33 31
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 10 525 10 258 10 089 10 063 9 892
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 86.0 86.9 85.5 85.2 85.9
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 265 204.8 284 368.2 302 616.2 326 308.9 338 201.2
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 304 762 300 031 229 920 218 648 231 233
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 2 805 430 2 855 119 2 998 277 3 343 915 3 517 241
Произведена продукция (хил. лв.) 2 003 070 2 047 554 2 105 682 2 329 172 2 493 228
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 661 463 716 165 768 129 817 059 859 150
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 91.3 91.7 91.6 91.6 91.9
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.9 6.6 6.8 6.7 6.5
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.5 1.4 1.3 1.4 1.4
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) 87 86 86 86 86
Дължина на второкласните пътища (км) 31 31 32 31 31
Дължина на третокласните пътища (км) 387 387 388 387 387
Дължина на железопътните линии (км) 74 74 74 74 74
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 1 091 .. 4 315 7 121 6 451
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 305 380 402 460 475
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 64.4 49.4 54.3 66.9 70.6
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 59.8 51.2 51.5 68.5 66.9
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 43 876 43 924 43 962 44 003 44 038
Жилища (брой) 79 543 79 611 79 659 79 718 79 774
Туризъм Места за настаняване (брой) 67 65 66 64 73
Реализирани нощувки (брой) 184 993 172 686 218 128 207 491 226 328

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
04.03.2020
 • четвъртък, 21 май 2020 - 11:00

  По повод 140 години от създаването на статистическата институция в България Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите ново прессъобщение „Административно-териториално и териториално деление на Република България през 2019 година“. Прессъобщениетто ще бъде публикувано всяка година.

  Към 31 декември 2019 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3 177 кметства. Населените места са 5 257, в т.ч. градове - 257, и села - 5 000, а селищните образувания са 163.

 • Районите, областите и общините в Република България 2018
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2018.
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.

Страници