Област Велико Търново


 
област: ВЕЛИКО ТЪРНОВО (VTR)
Теми Показатели Години
2013 2014 2015 2016 2017
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 251 126 247 782 245 006 242 259 239 132
Население към 31.12. - мъже (брой) 121 315 119 752 118 456 117 156 115 655
Население към 31.12. - жени (брой) 129 811 128 030 126 550 125 103 123 477
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -6.9 -8.2 -8.1 -8.0 -9.1
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 7.6 4.1 9.8 8.9 6.7
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.8 17.0 16.8 16.8 17.8
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.2 18.2 18.2 18.4 19.1
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 14.5 15.9 15.5 15.3 16.5
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 67 813 67 472 67 141 67 110 67 355
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 7 262 7 662 8 213 8 934 9 665
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 65.5 68.1 69.8 70.3 69.6
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 54.8 60.0 65.0 65.0 66.3
Коефициент на безработица (%) 16.2 11.7 6.8 7.6 4.6
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 12 400 11 195 10 482 8 435 7 398
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 26.6 27.3 26.9 27.3 22.1
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 58.9 56.1 57.5 58.5 63.3
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 14.6 16.6 15.6 14.3 14.5
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 12 12 12 12 13
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 587 1 587 1 543 1 458 1 542
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 31.2 31.0 30.4 30.9 31.6
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 1) * 94 94 93 90 85
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 1) * 24 746 24 745 24 095 23 556 22 776
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 1) ** 86.4 84.1 79.6 76.4 75.4
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил. еврo) 89 565.5 108 175.5 121 708.1 147 374.7 134 033.6
Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 2) 397 597 384 392 500 926 360 522 380 853
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) *** 4 421 800 4 122 300 4 553 964 4 617 723 4 868 259
Произведена продукция (хил. лв.) *** 2 762 602 2 743 497 3 035 379 2 982 409 3 196 660
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) *** 857 541 926 801 1 011 447 997 233 1 127 251
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 91.5 91.6 91.6 91.7 91.5
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.8 6.7 6.7 6.6 6.9
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) 153 153 153 153 153
Дължина на второкласните пътища (км) 141 141 141 141 141
Дължина на третокласните пътища (км) 643 643 643 643 643
Дължина на железопътните линии (км) 236 236 236 236 236
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил. лв) 1 631 2 300 4 510 6 987 7 110
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) 577 654 860 436 578
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 46.6 55.0 60.7 56.9 66.4
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 46.0 49.3 54.3 57.2 65.5
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 89 088 89 151 89 208 89 271 89 328
Жилища (брой) 145 031 145 152 145 269 145 478 145 542
Туризъм Места за настаняване (брой) 112 118 116 114 114
Реализирани нощувки (брой) 282 946 267 452 290 364 320 395 337 706

1) Референтната дата на данните е 1 октомври за съответната учебна година.
2) Вкл. закупуване на земя.
* От 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
** Изчислен е в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
*** Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
- Няма случай
08.03.2019
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".