Област Варна


 
област: ВАРНА (VAR)
Теми Показатели Години
2013 2014 2015 2016 2017
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 474 076 473 804 472 926 472 654 472 120
Население към 31.12. - мъже (брой) 231 862 231 629 231 055 230 690 230 301
Население към 31.12. - жени (брой) 242 214 242 175 241 871 241 964 241 819
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -2.4 -2.7 -3.4 -3.3 -3.6
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 4.2 5.1 6.4 4.9 5.7
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 12.0 12.5 12.7 12.9 12.9
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 13.1 13.7 13.9 14.0 13.9
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 11.0 11.4 11.6 11.9 11.9
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 149 368 151 621 151 747 150 698 152 519
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 8 922 9 272 10 000 10 773 11 700
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 67.0 67.8 72.6 70.9 71.2
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 57.8 61.8 68.4 65.9 66.0
Коефициент на безработица (%) 13.7 8.7 5.7 7.1 7.3
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 18 148 17 495 15 982 12 952 11 120
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 31.4 33.8 30.7 29.9 32.4
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 49.9 47.4 53.9 53.3 49.2
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 18.6 18.8 15.5 16.8 18.3
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 16 16 16 16 16
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 2 293 2 346 2 641 2 490 2 565
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 46.2 46.4 46.9 48.4 49.8
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 1) * 128 128 127 125 122
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 1) * 50 011 49 591 50 343 50 376 50 481
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 1) ** 82.7 83.5 81.2 79.8 78.9
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил. еврo) 1 424 057.7 1 679 193.0 1 760 956.7 1 785 197.8 1 946 022.5
Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 2) 1 129 690 1 101 169 989 946 951 254 1 266 000
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) *** 15 267 679 15 128 651 15 577 331 15 556 339 16 481 891
Произведена продукция (хил. лв.) *** 8 362 807 8 682 862 9 355 288 9 004 396 9 769 642
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) *** 2 741 353 2 920 339 3 242 346 3 428 400 3 830 067
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.9 92.8 92.8 93.2 92.9
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 5.9 5.9 6.0 5.6 5.9
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 58 58 58 58 58
Дължина на първокласните пътища (км) 135 139 139 139 139
Дължина на второкласните пътища (км) 42 42 42 42 42
Дължина на третокласните пътища (км) 477 479 479 478 478
Дължина на железопътните линии (км) 195 197 197 197 197
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил. лв) 23 999 28 529 28 055 34 444 26 478
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) 1 628 2 168 2 276 2 138 2 378
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 57.1 58.9 57.8 73.8 71.2
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 51.6 57.1 57.7 67.2 64.9
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 98 623 98 973 99 285 99 609 99 962
Жилища (брой) 250 198 252 845 254 232 256 788 259 129
Туризъм Места за настаняване (брой) 365 367 394 415 455
Реализирани нощувки (брой) 4 795 761 4 489 301 4 453 317 5 536 090 5 558 249

1) Референтната дата на данните е 1 октомври за съответната учебна година.
2) Вкл. закупуване на земя.
* От 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
** Изчислен е в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
*** Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
08.03.2019
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".