Премини към основното съдържание

Област Бургас

 
област: БУРГАС (BGS)
Теми Показатели Години
2015 2016 2017 2018 2019
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 413 884 412 684 411 579 410 331 409 265
Население към 31.12. - мъже (брой) 201 290 200 368 199 519 198 630 197 790
Население към 31.12. - жени (брой) 212 594 212 316 212 060 211 701 211 475
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -3.5 -3.6 -4.3 -4.3 -4.7
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 7.3 5.8 6.1 6.2 6.1
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 13.4 13.2 13.8 13.4 13.9
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 14.4 14.5 15.0 14.6 15.2
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 12.4 12.0 12.7 12.2 12.6
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 123 543 123 268 123 233 123 317 120 846
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 9 102 9 540 10 276 11 225 12 301
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 69.4 69.9 71.0 71.1 72.0
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 62.2 63.6 64.8 67.4 69.4
Коефициент на безработица (%) 10.3 8.9 8.7 5.3 3.6
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 15 970 13 374 12 242 10 688 10 596
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 19.3 23.1 24.8 23.6 22.5
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 51.9 49.2 53.0 56.3 57.1
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 28.8 27.8 22.2 20.1 20.4
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 20 20 20 20 19
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 2 598 2 584 2 813 2 910 2 910
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 30.2 31.9 32.0 32.8 33.3
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 141 140 138 137 137
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 46 768 46 131 46 143 45 920 45 259
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 84.0 81.5 80.1 79.3 80.0
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 1 704 391.8 1 746 015.0 1 887 318.4 2 059 421.2 2 137 119.4
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 1 478 832 973 382 1 237 318 1 228 961 1 041 248
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 15 713 957 14 759 434 16 776 517 18 324 387 18 853 330
Произведена продукция (хил. лв.) 11 806 657 11 254 437 12 938 784 14 144 744 14 670 851
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 2 332 967 2 777 840 2 949 253 3 007 053 3 211 221
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 93.9 94.1 93.9 94.1 94.2
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 5.1 5.0 5.2 5.0 4.9
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 52 51 51 51 51
Дължина на първокласните пътища (км) 252 252 252 252 252
Дължина на второкласните пътища (км) 248 249 249 242 242
Дължина на третокласните пътища (км) 624 624 624 636 636
Дължина на железопътните линии (км) 175 175 178 178 178
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 7 219 8 423 8 205 7 789 11 890
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 484 434 399 444 637
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 63.2 60.3 60 68.9 77.7
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 56.9 50.9 53.7 58.8 64.2
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 103 031 103 331 103 624 103 825 104 031
Жилища (брой) 283 356 286 020 288 212 289 719 291 749
Туризъм Места за настаняване (брой) 760 804 806 848 994
Реализирани нощувки (брой) 7 607 144 9 261 486 9 459 147 9 717 859 10 080 396

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
02.03.2021