Област Бургас


 
област: БУРГАС (BGS)
Теми Показатели Години
2014 2015 2016 2017 2018
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 414 184 413 884 412 684 411 579 410 331
Население към 31.12. - мъже (брой) 201 630 201 290 200 368 199 519 198 630
Население към 31.12. - жени (брой) 212 554 212 594 212 316 212 060 211 701
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -3.2 -3.5 -3.6 -4.3 -4.3
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 8.1 7.3 5.8 6.1 6.2
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 13.4 13.4 13.2 13.8 13.4
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 14.3 14.4 14.5 15.0 14.6
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 12.4 12.4 12.0 12.7 12.2
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 124 729 123 543 123 268 123 233 123 317
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 8 834 9 102 9 540 10 276 11 225
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 67.8 69.4 69.9 71.0 71.1
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 60.3 62.2 63.6 64.8 67.4
Коефициент на безработица (%) 11.0 10.3 8.9 8.7 5.3
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 16 932 15 970 13 374 12 242 10 688
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 18.8 19.3 23.1 24.8 23.6
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 53.4 51.9 49.2 53.0 56.3
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 27.8 28.8 27.8 22.2 20.1
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 20 20 20 20 20
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 2 660 2 598 2 584 2 813 2 910
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 29.6 30.2 31.9 32.0 32.8
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 141 141 140 138 137
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 46 679 46 768 46 131 46 143 45 920
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 80.9 84.0 81.5 80.1 79.3
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 937 226.7 1 704 391.8 1 746 015.0 1 887 318.4 2 059 421.2
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 1 852 643 1 478 832 973 382 1 237 318 1 228 961
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 17 839 801 15 713 957 14 759 434 16 776 517 18 324 387
Произведена продукция (хил. лв.) 13 577 418 11 806 657 11 254 437 12 938 784 14 144 744
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 1 866 231 2 332 967 2 777 840 2 949 253 3 007 053
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 93.6 93.9 94.1 93.9 94.1
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 5.4 5.1 5.0 5.2 5.0
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 52 52 51 51 51
Дължина на първокласните пътища (км) 249 252 252 252 252
Дължина на второкласните пътища (км) 261 248 249 249 242
Дължина на третокласните пътища (км) 624 624 624 624 636
Дължина на железопътните линии (км) 175 175 175 178 178
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 5 293 7 219 8 423 8 205 7 789
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 436 484 434 399 444
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 51.6 63.2 60.3 60 68.9
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 44.5 56.9 50.9 53.7 58.8
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 102 760 103 031 103 331 103 624 103 825
Жилища (брой) 281 367 283 356 286 020 288 212 289 719
Туризъм Места за настаняване (брой) 747 760 804 806 848
Реализирани нощувки (брой) 8 051 983 7 607 144 9 261 486 9 459 147 9 717 859

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
04.03.2020
 • четвъртък, 21 май 2020 - 11:00

  По повод 140 години от създаването на статистическата институция в България Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите ново прессъобщение „Административно-териториално и териториално деление на Република България през 2019 година“. Прессъобщениетто ще бъде публикувано всяка година.

  Към 31 декември 2019 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3 177 кметства. Населените места са 5 257, в т.ч. градове - 257, и села - 5 000, а селищните образувания са 163.

 • Районите, областите и общините в Република България 2018
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2018.
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.

Страници